Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница7/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА ЗА СЕДМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

Капитал на фонда

Непоискани средства

Поискан капитал

Натрупани резерви

Резерви

Общо собствен капитал
a)

b)

(c)=(a)-(b)

e)

(d)

(h)=(e)+(d)+(c)

Забележки

10

10

10

11

12
Крайно салдо за 2004 г.

10.940,00

 0,00

10.940,00

-9.233,99

-473,06

1.232,96


ВноскиУвеличение на капиталаТрансфери към 9-и ЕФР

-86,09

-86,09

Нетен стопански резултат


-293,37
-293,37

Други движенияКрайно салдо за 2005 г.

10.940,00

0,00

10.940,00

-9.527,36

-559,14

853,50


ВноскиУвеличение на капиталаТрансфери към 9-и ЕФР

-126,67

-126,67

Нетен стопански резултат


-187,83-187,83

Други движенияКрайно салдо за 2006 г.

10.940,00

0,00

10.940,00

-9.715,19

-685,81

539,00СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ОСМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

31.12.2006 г.

31.12.2005 г.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

 

 

 

Вноски за получаване

1

0,00

13,72

Длъжници

2

70,61

55,78

Нетно предварителното финансиране

3

888,93

1.007,78

Други текущи активи

4

0,00

0,00

Свързващи сметки

5

2.450,58

928,96

Пари и парични еквиваленти


Гаранционни сметки на STABEX

6

0,00

0,00

Специален фонд за ДР Конго

7

0,00

0,00

Налични пари в банки

8

0,00

0,00

ОБЩО АКТИВИ

 

3.410,12

2.006,24

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

 

 

 

Платими сметки

9

651,73

611,17

Свързващи сметки

5

2.065,45

2.065,45

ОБЩО ПАСИВИ

 

2.717,19

2.676,62

 

 

 

 

НЕТНИ АКТИВИ

 

692,93

-670,38

 

 

 

 

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

 

 

Поискан капитал на фонда

10

11.295,00

8.785,00

Резултати, пренесени от предишни години

11

-7.851,95

-6.963,08

Резултат за годината
-872,26

-888,87

Резерви

12

-1.877,85

-1.603,43

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

692,93

-670,38ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА ОСМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

Разходи на касова основа за 2006 г.

Увеличение на предварителното финансиране

Увеличение на начислените разходи

Разходи на базата на текущо начисляване за 2006 г.

Разходи на базата на текущо начисляване за 2005 г.

Оперативна лихва

2.1

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмирана помощ

 

477,43

-92,87

5,13

575,43

714,52

Макроикономическа подкрепа

 

13,82

0,75

 

13,07

77,34

Секторна политика

 

16,49

-3,05

3,67

23,21

8,41

Проекти между държави от АКТБ

 

 

 

 

 

 

Лихвени субсидии

 

1,21

 
1,21

0,27

Спешна помощ

 

0,22

-0,96

-0,20

0,98

1,04

Помощ за бежанци

 

7,29

-6,73

-6,73

7,29

12,37

Фонд за борба със СПИН

 

 

 

 

 

 

Рисков капитал

 

57,65

 

 

57,65

47,35

STABEX

 

137,80

 

 

137,80

16,00

Sysmin

 

2,98

-0,85

9,33

13,17

5,67

Трансфери от предишни ЕФР

 

 

 

 

 

 

Структурно приспособяване

 

1,04

 0,18
0,86

15,86

Намаляване на дълга – инициатива HIPC (тежко задлъжнелите най-бедни страни) и Световната банка (СБ)

 

 

 

15,36

15,36

15,52

Подкрепа за институциите
 

 

 

 

 

Постъпления от компенсации за износ

 

20,20

-0,49

10,11

30,80

-18,57

Фонд за ДР Конго

 

 

 

 

 

 

Оперативни разходи

 

736,15

-104,01

36,66

876,83

895,78

 

 

 

 

 

 

 

Административни и финансови разходи

13

0,66

-0,08

3,90

4,64

1,74

Общо разходи (касова основа)

14

736,81

 

 

 

 

Корекции за отчетност на базата на текущо начисляване

15

144,65

-104,09

40,56

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ / Текущо начисляване (2)

16

881,47881,47

897,51

 

 

 

 

 

 

 

НЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (2-1)

 

881,47

 

 

881,47

897,51

 

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи

17

9,13

 

 

9,13

8,84

Финансови разходи

18

 

 

 

 

 

Провизии

2.7

0,08

 

 

0,08

-0,19

Излишък/(дефицит) от финансови дейности (3)

 

9,20

 

 

9,20

8,65

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕН СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТ (1-2+3)

 

-872,26

 

 

-872,26

-888,87ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА ЗА ОСМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

Капитал на фонда

Непоискани средства

Поискан капитал

Натрупани резерви

Резерви

Общо собствен капитал
a)

b)

(c)=(a)-(b)

e)

(d)

(h)=(e)+(d)+(c)

бележки

10

10

10

11

12
Крайно салдо за 2004 г.

12.840,00

6.405,00

6.435,00

-6.963,08

-1.319,54

-1.847,63


Вноски
-2.350,00

2.350,002.350,00

Увеличение на капиталаТрансфери към 9-и ЕФР

-283,89

-283,89

Нетен стопански резултат


-888,87
-888,87

Други движенияКрайно салдо за 2005 г.

12.840,00

4.055,00

8.785,00

-7.851,95

-1.603,43

-670,38


Вноски
-2.510,00

2.510,002.510,00

Увеличение на капиталаТрансфери към 9-и ЕФР

-274,42

-274,42

Нетен стопански резултат


-872,26
-872,26

Други движенияКрайно салдо за 2006 г.

12.840,00

1.545,00

11.295,00

-8.724,21

-1.877,85

692,93

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДЕВЕТИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

31.12.2006 г.

31.12.2005 г.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

 

 

 

Вноски за получаване

1

0,00

0,00

Длъжници

2

129,07

56,41

Нетно предварителното финансиране

3

1.716,28

971,88

Други текущи активи

4

0,95

0,46

Свързващи сметки

5

1.868,50

1.582,59

Пари и парични еквиваленти
291,50

662,10

Гаранционни сметки на STABEX

6

191,60

371,88

Специален фонд за ДР Конго

7

3,42

19,67

Налични пари в банки

8

96,48

270,55

ОБЩО АКТИВИ

 

4.006,30

3.273,43

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

 

 

 

Платими сметки

9

1.351,49

687,61

Свързващи сметки

5

2.664,43

1.219,01

ОБЩО ПАСИВИ

 

4.015,92

1.906,62

 

 

 

 

НЕТНИ АКТИВИ

 

-9,62

1.366,81

 

 

 

 

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

 

 

Поискан капитал на фонда

10

105,00

105,00

Резултати, пренесени от предишни години

11

-2.117,60

-820,93

Резултат за годината
-1.853,59

-1.296,67

Резерви

12

3.856,56

3.379,41

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

-9,62

1.366,81ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕВЕТИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

Разходи на касова основа за 2006 г.

Увеличение на предварителното финансиране

Увеличение на начислените разходи

Разходи на базата на текущо начисляване за 2006 г.

Разходи на базата на текущо начисляване за 2005 г.

Оперативна лихва

2.1

0,06

 

 

0,06

0,35

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД (1)

 

0,06

 

 

0,06

0,35

 

 

 

 

 

 

 

Програмирана помощ

 

48,70

25,99

34,07

56,78

33,32

Макроикономическа подкрепа

 

397,51

 2,76

 

394,75

305,66

Секторна политика

 

801,34

263,45

350,14

888,03

483,75

Проекти между държави от АКТБ

 

423,34

483,08

388,69

328,96

187,45

Лихвени субсидии

 

 

 

 

 

 

Спешна помощ

 

116,11

18,01

31,25

129,35

133,87

Помощ за бежанци

 

 

 

 

 

 

Фонд за борба със СПИН

 

 

 

 

 

 

Рисков капитал

 

 

 

 

 

 

STABEX

 

 

 

 

 

 

Sysmin

 

 

 

 

 

 

Трансфери от предишни ЕФР

 

4,27

17,15

27,37

14,49

 

Структурно приспособяване

 

 

 

 

 

 

Намаляване на дълга – инициатива HIPC (тежко задлъжнелите най-бедни страни) и Световната банка (СБ)

 

2,00

 

 

2,00

7,60

Подкрепа за институциите
30,86

14,55

16,03

32,34

28,67

Постъпления от компенсации за износ

 

15,16

-22,62

-15,76

22,02

15,25

Фонд за ДР Конго

 

15,73

51,53

22,41

-13,39

89,80

Оперативни разходи

 

1.855,01

853,89

854,22

1.855,34

1.285,38

 

 

 

 

 

 

 

Административни и финансови разходи

13

5,91

-36,66

-23,43

19,15

26,75

Общо разходи (касова основа)

14

1.860,93

 

 

 

 

Корекции за отчетност на базата на текущо начисляване

15

13,42

817,23

830,79

-0,14

-0,10

ОБЩО РАЗХОДИ / Текущо начисляване (2)

16

1.874,341.874,34

1.312,03

 

 

 

 

 

 

 

НЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (2-1)

 

1.874,29

 

 

1.874,29

1.311,69

 

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи

17

22,49

 

 

22,49

15,12

Финансови разходи

18

-0,14

 

 

-0,14

-0,10

Провизии

2.7

-1,65

 

 

-1,65

 

Излишък/(дефицит) от финансови дейности (3)

 

20,70

 

 

20,70

15,02

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕН СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТ (1-2+3)

 

-1.853,59

 

 

-1.853,59

-1.296,67ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА ЗА ДЕВЕТИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

Капитал на фонда

Непоискани средства

Поискан капитал

Натрупани резерви

Резерви

Общо собствен капитал
a)

b)

(c)=(a)-(b)

e)

(d)

(h)=(e)+(d)+(c)

бележки

10

10

10

11

12
Крайно салдо за 2004 г.

10.910,15

10.805,15

105,00

-820,93

2.984,87

2.268,94


ВноскиУвеличение на капитала

627,00

627,00

Трансфери от други ЕФР

394,54

394,54

Нетен стопански резултат


-1.296,67
-1.296,67

Други движенияКрайно салдо за 2005 г.

11.537,15

11.432,15

105,00

-2.117,60

3.379,41

1.366,81


ВноскиУвеличение на капитала

122,00

122,00

Трансфери от други ЕФР

477,15

477,15

Нетен стопански резултат


-1.853,59
-1.853,59

Други движенияКрайно салдо за 2006 г.

11.659,15

11.554,15

105,00

-3.971,18

3.856,56

-9,62


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница