Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Инвестиции в асоциирани предприятиястраница16/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59

Инвестиции в асоциирани предприятия

Групата притежава акции или дялове от капитала на следните дружества:Име на асоциираното дружества

2009

Участие

2008

участие
000 лв.

%

000 лв.

%
Фрапорт ТСЕМ АД

75 242

40.00%

69 283

40.00%

ПОК Съгласие АД

17 317

49.43%

15 789

49.28%

Холдинг Нов век АД

9 350

28.20%

9 785

28.20%

Амадеус България ООД

3 055

45.00%

2 933

45.00%

Каварна Газ ООД

481

35.00%

384

35.00%

Луфтханза Техник София ООД

79

20.00%

1 960

20.00%

Холдинг Варна АД

-

0.00%

35 243

21.27%

Галатекс АД

-

0.00%

1 686

45.00%

Електротерм АД

-

0.00%

773

38.07%
105 524
137 836Финансовата информация за асоциираните предприятия може да бъде обобщена, както следва:


2009

2008
000 лв.

000 лв.


Активи

212 612

318 524

Пасиви

76 655

82 046

Приходи

123 651

89 768

Печалба за периода

18 245

11 427

Дял от печалбата за периода, полагащ се на Групата

6 477

9 922

През 2008 г. и 2009 г. Групата не е получила дивиденти. Инвестициите в асоциирани предприятия са отразени във финансовия отчет на Групата по метод на собствения капитал.
  1. Отчитане по сегменти

Ръководството, отговорно за вземане на оперативни решения, определя оперативните сегменти базирайки се на видовете дейности, основните продукти и услуги, които се осъществяват от Групата. Дейността на Групата се разглежда като съвкупност от единици – оперативни сегменти, които могат да варират в зависимост от естеството и развитието на конкретен сегмент, като се отчита влиянието на рискови фактори, парични потоци, продукти и пазарни изисквания.

Всеки от оперативните сегменти се управлява отделно, доколкото той изисква отделни технологии и ресурси, както и отделни маркетингови подходи. Прилагането на МСФО 8 не е повлияло при идентифициране на основните оперативни сегменти на Групата в сравнение с тези определени в последния годишен консолидиран финансов отчет.

Съгласно МСФО 8 обявените печалби по сегменти, се основават на информацията, която се използва за нуждите на вътрешно управленско отчитане и която cе преглежда регулярно от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения.

При отчитането по сегменти според МСФО 8 Групата прилага същата политика на оценяване, както в последния годишен консолидиран финансов отчет.

Основните оперативните сегменти на Групата са следните:  • Производство, търговия и услуги

  • Финансов сектор

  • Транспортен сектор

  • Недвижими имоти

  • Строителен и инженерен сектор

Сделките в Групата между отделните сегменти се извършват при пазарни условия.Информацията за оперативните сегменти на Групата е обобщена, както следва:
Всички трансфери между сегментите се оценяват и признават по пазарни цени и условия.

Оперативни сегменти

Производство,

търговия и услуги

Финансов сектор

Транспорт

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31.12.2009 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност от външни клиенти

214 119

20 504

336 608

191

3 540

-

574 962

Печалба от продажба на нетекущи активи

13 513

14 697

12 519

-

9

(1 472)

39 266

Междусегментни приходи от нефинансова дейност

32 333

1 426

5 439

-

216

(39 414)

-

Общо приходи от нефинансова дейност

259 965

36 627

354 566

191

3 765

(40 886)

614 228

Резултат от нефинансова дейност

19 039

36 627

34 958

(208)

432

(9 526)

81 322

Приходи от застраховане от външни клиенти

-

270 704

-

-

-

-

270 704

Междусегментни приходи от застраховане

-

7 875

-

-

-

(7 875)

-

Общо приходи от застраховане

-

278 579

-

-

-

(7 875)

270 704

Резултат от застраховане

-

24 184

-

-

-

(5 626)

18 558

Приходи от лихви

9 094

196 056

4 077

372

57

(34 413)

175 243

Разходи за лихви

(12 420)

(104 127)

(17 237)

(2)

(174)

34 413

(99 547)

Резултат от лихви

(3 326)

91 929

(13 160)

370

(117)

-

75 696

Положителни разлики от операции с финансови инструменти от външни клиенти

14 195

151 706

9 371

-

-

(4 772)

170 500

Междусегментни положителни разлики от операции с финансови инструменти

-

4 808

-

-

-

(4 808)

-

Общо положителни разлики от операции с финансови инструменти

14 195

156 514

9 371

-

-

(9 580)

170 500

Резултат от операции с финансови инструменти

14 195

88 712

8 589

-

-

(5 410)

106 086

Административни разходи

(8 604)

(146 219)

(14 078)

(18)

(220)

8 924

(160 215)

Отрицателна Репутация

-

-

-

-

-

2 389

2 389

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

22

(560)

7 015
-

-

6 477

Други финансови приходи / (разходи)

(1 424)

37 827

(1 753)

(1)

3

(1 366)

33 286

Приходи за разпределяне по осигурителни партиди

-

(7 292)

-

-

-

-

(7 292)

Резултат за периода преди данъци

19 902

125 208

21 571

143

98

(10 615)

156 307

Разходи за данъци

(2 366)

(8 333)

(1 650)

(12)

(14)

60

(12 315)

Нетен резултат за периода

17 536

116 875

19 921

131

84

(10 555)

143 992Оперативни сегменти

Производство,

Търговия и услуги

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 декември 2009 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Активи на сегмента

687 420

3 717 703

608 273

45 498

15 134

(1 629 717)

3 444 311

Инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

4 670

26 470

10 476

-

30

63 878

105 524

Общо консолидирани активи

692 090

3 744 173

618 749

45 498

15 164

(1 565 839)

3 549 835

Специализирани резерви

-

106 751

-

-

-

-

106 751

Пасиви на сегмента

374 825

2 247 200

377 374

243

11 650

(736 960)

2 274 332

Общо консолидирани пасиви

374 825

2 247 200

377 374

243

11 650

(736 960)

2 274 332Оперативни сегменти

Производство,

Търговия и услуги

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 декември 2008 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност от външни клиенти

235 617

50 720

434 205

273

1 646

-

722 461

Печалба/(загуба) от продажба на нетекущи активи

2 888

22 799

40 033

-

-

(52 082)

13 638

Междусегментни приходи

69 798

974

23 381

-

1 103

(95 256)

-

Общо приходи от нефинансова дейност

305 415

51 694

457 586

273

2 749

(95 256)

722 461

Резултат от нефинансова дейност

22 598

74 493

45 127

(3)

1 369

(61 307)

82 277

Приходи от застраховане от външни клиенти

-

215 374

-

-

-

-

215 374

Междусегментни приходи от застраховане

-

6 518

-

-

-

(6 518)

-

Общо приходи от застраховане

-

221 892

-

-

-

(6 518)

215 374

Резултат от застраховане

-

17 233

-

-

-

(5 827)

11 406

Приходи от лихви

3 318

138 997

2 349

267

45

(18 210)

126 766

Разходи за лихви

(9 524)

(58 013)

(16 138)

(47)

(24)

18 210

(65 536)

Резултат от лихви

(6 206)

80 984

(13 789)

220

21

-

61 230

Положителни разлики от операции с финансови инструменти от външни клиенти

16 382

212 630

-

-

-
229 012

Междусегментни положителни разлики

-

12 378

-

-

-

(12 378)

-

Общо положителни разлики от операции с финансови инструменти

16 382

225 008

-

-

-

(8 244)

233 146

Резултат от операции с финансови инструменти

16 076

17 079

(299)

-

-

28 398

61 254

Административни разходи

(12 927)

(130 078)

(20 184)

(134)

(1 311)

6 896

(157 738)

Отрицателна репутация

-

-

-

-

-

29 376

29 376

Печалба/(загуба) от асоциирани предприятия

15

857

9 124

(74)

-

-

9 922

Други финансови приходи /( разходи)

(1 996)

42 157

(2 125)

(32)

(1)

(721)

37 282

Приходи за разпределяне по осигурителни партиди

-

16 919

-

-

-

-

16 919

Печалба за периода преди данъци

17 560

119 644

17 854

(23)

78

(3 185)

151 928

Разходи за данъци

(1 712)

(7 390)

(1 262)

(7)

-

-

(10 371)

Нетна печалба за периода

15 848

112 254

16 592

(30)

78

(3 185)

141 557Оперативни сегменти

Производство,

Търговия и услуги

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 декември 2008 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Активи на сегмента

559 264

3 320 343

624 574

45 725

8 436

(1 502 547)

3 055 795

Инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

4 491

60 358

10 505

1 760

-

60 722

137 836

Общо консолидирани активи

563 755

3 380 701

635 079

47 485

8 436

(1 441 825)

3 193 631

Специализирани резерви

-

97 701

-

-

-

-

97 701

Пасиви на сегмента

256 781

2 128 481

410 985

1 945

2 131

(593 434)

2 206 889

Общо консолидирани пасиви

256 781

2 128 481

410 985

1 945

2 131

(593 434)

2 206 889  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница