Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубатастраница28/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   59

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Финансовите активи, класифицирани в тази категория отговарят на условията за финансови активи, държани за търгуване.2009

2008
000 лв

000 лв


Български корпоративни ценни книжа

75 229

9 138

Краткосрочни български държавни облигации

11 601

731

Деривати Държани за търгуване

13 538

10 995

Средносрочни български държавни облигации

2 645

12 758

Дългосрочни български държавни облигации

154

149
103 167

33 771


Български корпоративни ценни книжа

Към 31 декември 2009 г. Групата притежава корпоративни капиталови ценни книжа на нефинансови и финансови предприятия на стойност 52 545 хил. лв. (2008 г.: 376 хил.лв.) Тези ценни книжа представляват част от капитала на публични търговски дружества, които се търгуват на Българска фондова борса и са представени в отчета по справедлива стойност, като те са ликвидни на българския капиталов пазар.


Към 31 декември 2009 г. Групата притежава облигации емитирани от Българо-американска кредитна банка АД в размер на 1,210 хил.лв. (2008 г.: 8 065 хил.лв.), като падежа на емисията е през месец юли 2011, облигации емитирани от “Финанс Консултинг” ЕАД в размер на 6,100 хил.лв., като падежа на емисията е през месец август 2016 и инвестиции в договорни фондове в размер на 15 374 хил.лв. (2008 г.: 697 хил.лв.)
Краткосрочни български държавни облигации

Към 31 декември 2009 г. краткосрочните облигации в размер на 11 601 хил.лв. (2008 г.: 731 хил.лв.) са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е до 1 година.


Средносрочни български държавни облигации

Към 31 декември 2009 г. средносрочните облигации в размер на 2 645 хил.лв. (2008 г.: 12 758 хил. лв.) са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство.Дългосрочни български държавни облигации

Към 31 декември 2009 г. дългосрочните български ценни книжа са в размер на 154 хил.лв. (2008 г.: 149 хил. лв.) са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева.Деривати, държани за търгуване

Към 31 декември 2009 г. дериватите държани за търгуване в размер на 13,538 хил. лв. (2008 г.: 10,995 хил. лв.) са представени по справедлива стойност и включват сделки по покупка и продажба на валута, на ценни книжа, форуърдни договори и валутни суапове на открития пазар.    1. Финансови активи, държани до падеж
2009

2008
000 лв

000 лв


Краткосрочни облигации на Народна банка на Република Македония

11 465

22 214

Краткосрочни български държавни облигации

8 807

15 524

Краткосрочни облигации емитирани от правителството на Република Македония

1 279

-

Други

-

1 321
21 551

39 059


Краткосрочни държавни облигации на Република Македония

Краткосрочни облигации емитирани от правителството и от Народна банка на Република Македония нямат пазарна цена и тяхната справедлива стойност не може да бъде определена. Всички облигации са с падеж до 1 месец.


Краткосрочни български държавни облигации

Към 31 декември 2009 г. краткосрочните държавни облигации в размер на 8 807 хил.лв. (2008 г.: 15 524 хил. лв.) са държани до падеж и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е 7 февруари 2010 г. Справедливата им стойност към 31 декември 2009 г. е в размер на 8 676 хил.лв.

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница