Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница34/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   59

Адекватност на резервите


Периодично актюерът на Групата прави оценка дали общо формираните резерви, намалени с отсрочените аквизационни разходи са достатъчни за да покрият евентуални бъдещи плащания. Съгласно изискванията на регулаторните органи сумата на така формираните резерви трябва да бъде обезпечена напълно с инвестиции във високоликвидни активи (в процентни съотношения, регламентирани в съответните нормативни актове).

При оценката за адекватност на резервите се взимат под внимание паричните потоци, насочени за плащане на обезщетения, парични потоци, генерирани от събрани премии, изплатени комисионни.   1. Пренос-премиен резерв


Пренос-премийният резерв към 31.12.2009 г. е в размер на 56 828 хил. лв. (за 2008 г. в размер на 56 430 хил. лв.).

Групата заделя застрахователни резерви на база начислени застрахователни премии. Начисляват се всички дължими вноски по полици за целия срок на договора. Приложен е метод с отчитане на точната дата. Пренос-премийният резерв за застраховки “Карго” и “Отговорност на превозвача” се изчислява за срок на застраховката един месец. Пренос-премийният резерв се изчислява за всяка полица поотделно. Пресмятанията се извършват от програма заложена в информационната система. Частта на презастрахователите в пренос-премията е изчислена пропорционално на цедираната премия по всяка полица за сключените пропорционални договори и факултативи. За непропорционалните презастрахователни договори „excess of loss” и „stop loss” дял на презастрахователя не се заделя.   1. Резерв за предстоящи плащания

Това е резерв за възникнали и предявени претенции. Приложният метод на определяне е претенция по претенция. За предявените щети по съдебни искове по застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност на автомобилиста” са приложени корекционни коефициенти съгласно чл. 8 от Наредба N27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви. За застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста” се прилагат отделни коефициенти за съдебни искове за имуществени и неимуществени вреди. Базата за изчисляване е по предварителна оценка и опис на щети. Пресмятанията се извършват на база данните въведени в информационната система - INSIS. Частта на презастрахователите в резерва за възникнали и предявени претенции е изчислена съгласно клаузите на презастрахователния договор за полицата, по която е възникнала щетата. Към 31.12.2009 г. резервът за последващи плащания е в размер на 55 552 хил.лв. и 41 553 хил.лв. за 2008 г.   1. Резерв за възникнали, но непредявени претенции

За изчисляването на резерва за възникналите, но непредявени щети е използван верижно-стълбовидния метод с акумулирани стойности за всеки от видовете застраховки, които Групата предлага. Методът е приложен за периода 2004-2009 г.

За застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” резерва за възникнали, но непредявени щети е изчислен по верижно-стълбовидния метод на база акумулирани стойности поотделно за имуществени и неимуществени вреди, като са използвани изцяло собствени данни на Групата. Така описания метод е в съответствие с Заповед N 9 / 19.01.2010 г. на КФН и е одобрен с Решение на КФН N 61-ОЗ от 04.02.2010 г. Резервът е изчислен заедно за задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста” и застраховка „ГО на МПС с чуждестранна регистрация” и отделно за застраховка „Зелена карта”. Периодът, взет като база за изчисление на резерва е десет годишен - 2000 – 2009г.

Не се заделя резерв за възникнали, но непредявени щети за застраховки „Заболяване”, „Каско на плавателни съдове”, „Гражданска отговорност, свързана с летателни апарати”, „Гражданска отговорност, свързана с плавателни съдове”, “Застраховка на гаранции” и застраховка „Правни разноски”, защото при използване на верижно-стълбовидния метод за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени щети по застраховки „Каско на плавателни съдове”, „Гражданска отговорност, свързана с летателни апарати”, „Гражданска отговорност, свързана с плавателни съдове” и “Застраховка на гаранции” се получава резултат със стойност 0, а по застраховки „Заболяване” и „Правни разноски” няма реализиран премиен приход.

База за изчисляване на резерва е статистика на заведените претенции в информационната система INSIS за периода 2004-2009 година (за застраховки „ГО на автомобилиста” и „Зелена карта” периода е 2000- 2009). Частта на презастрахователите в резерва за възникнали, но непредявени претенции е изчислена съгласно действащите презастрахователни договори през съответната година на възникване на щетата. За непропорционални презастрахователни договори дял на презастрахователя не се заделя.

   1. Запасен фонд

Запасен фонд се заделя само по застраховка „Кредити” в размер на 201 хил. лв., в съответствие с чл.6 ал.6 от Наредба N27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви. Приложен е метод N1 от Приложение N1 на наредбата. Вследствие на новозаделения размер на запасния фонд по застраховката, общата му стойност към 31.12.2009 г. става 311 хил. лв.

Общата стойност на запасния фонд на Групата е в размер на 311 хил. лв.

   1. Математически резерв

Математически резерв за действащите към 31 декември 2009 г. индивидуални спестовни полици (47 на брой) е заделен по проспектиния метод съгласно чл. 13 от Наредба № 27. Приложена е Цилмерова поправка, която отразява настоящата стойност на непогасените аквизиционни разноски (чл. 13 ал. 8 от Наредба № 27). Размерът на математическия резерв е 14 хил. лв.  1. Резерви от пенсионни фондове
2009

2008
000 лв

000 лв


Резерв за гарантиране на минимална доходност УПФ

1 008

657

Резерв за гарантиране на минимална доходност ППФ

153

153

Пожизнен пенсионен резерв УПФ

8

9
1 169

819

Резервите от пенсионни фондове са заделени за пенсионно-осигурителната дейност на Групата, извършвана чрез ПОАД Сила и управляваните от него пенсионни фондове.

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница