Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница36/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59

Задължение за дивиденти

Към 31 декември 2009 г задълженията за дивиденти по привилегированите акции са както следва:Текущи
Нетекущи
2009

2008
2009

2008
000 лв.

000 лв.
000 лв.

000 лв.Задължение за дивиденти

8 040

-
70 655

-
8 040

-
70 655

-

Задълженията за дивиденти на Групата са възникнали във връзка с емитираните през 2009 г. задължително конвертируеми привилегировани акции с 9% гарантиран фиксиран годишен дивидент. Всяка привилегирована акция в обръщение дава право на своя притежател на кумулативен гарантиран дивидент в размер 9% от емисионната стойност. Поради това, че дивидентът по привилегированите акции е гарантиран, същият е дължим от Групата, независимо от това дали през съответната година Общото събрание е взело решение за разпределение на дивидент. Поради това, че е кумулативен, гарантираният дивидент е дължим и независимо от това дали Групата е формирало разпределяема печалба за съответната година.

При конвертиране притежателите на привилегировани акции се считат за притежатели на обикновени акции от датата, на която Централният депозитар ги регистрира като такива.

    1. Облигационни заеми
Текущи
Нетекущи
2009

2008
2009

2008
000 лв

000 лв
000 лв

000 лвХимимпорт Холандия Б.В.

125 962

-
-

122 859

Зърнени храни България АД

2 973

2 934
2 973

5 867
128 935

2 934
2 973

128 726


Химимпорт Холандия Б.В. – облигационен заем

На 22 август 2008 г. Групата чрез дъщерното си дружество Химимпорт Холандия Б.В. е пласирало емисия обезпечени заменяеми облигации на обща стойност 65 милиона евро със 7-годишен срок до падежа. Облигациите са с купон с фиксирана годишна лихва в размер на 7%, като купоновите плащания се извършват два пъти годишно съответно на 22 февруари и 22 август на всяка година. Първото плащане е дължимо на 22 февруари 2009 г. По силата на договор за кол опция, подписан с Химимпорт Инвест АД, облигациите могат да бъдат заменени с обикновени акции на Химимпорт АД с номинална стойност 1,00 лв. Обратното изкупуване на облигациите ще се осъществи на 22 август 2015 г. на цена на обратно изкупуване в размер на 118,9%. Увеличението на главницата в размер на 12 785 хил. евро ще бъде капитализирана към главницата в рамките на 7-годишния срок до падежа. Справедливата стойност на облигациите към датата на издаване е 65 000 хил. евро. Разходите, които директно могат да бъдат отнесени към издаването на облигациите – в размер на 2 737 хил. евро, са приспаднати от стойността на главницата на облигациите. Тези разходи също се амортизират в рамките на 7-годишния срок до падежа, започващ на 22 септември 2008 г. Стойността на обратното изкупуване и разходите, свързани с облигациите са осчетоводени на база ефективен лихвен процент - 9.787968312%, приложен към главницата в размер на 65 000 хил. евро. Пазарната стойност на Облигациите и ефективният лихвен процент за изчислени по метода на дисконтираните парични потоци. Облигациите се оценяват по амортизирана стойност. В полза на облигационерите е учреден залог върху 11.6 милиона съществуващи обикновени акции на Химимпорт, притежавани от мажоритарния акционер „Химимпорт Инвест” АД.

Към 31 декември 2009 г. задължението към облигационерите е класифицирано като краткосрочно, тъй като съгласно Условие 8 (с) от Условията (Terms and Conditions) на издадените облигации, всеки облигационер има правото (опцията) да предяви за изкупуване на емитента Химимпорт Холандия Б.В., всички или част от притежаваните от съответния облигационер облигации, като правото може да се упражни на 22 август 2010 г.
Зърнени храни България АД – облигационен заем

Облигационният заем е сключен на 10 ноември 2005 г. с Централна Кооперативна Банка АД, като облигационери по заема са и физически и юридически лица, които не са в Групата на Химимпорт АД. Дългосрочната и краткосрочна част, която представлява задължения към лица извън Групата са по 2 973 хил.лв. Лихвеният процент по заема е в размер на 6 месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка. Плащанията се осъществяват в евро. Падежът на облигационният заем е на 11 ноември 2011 г., а погасителният план е както следва.  • до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;

  • до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро.

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница