Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница38/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   59

Краткосрочни банкови заеми
2009

2008
000 лв

000 лв


Алфа Банк клон България - краткосрочна част и краткосрочен револвиращ кредит

20 390

8 359

Българска банка за развитие – овърдрафт

9 198

-

Банка ДСК ЕАД – краткосрочен кредит и краткосрочна част на револвиращ кредит

7 920

12 898

Ланденсбанк Баден-Вюртенберг - краткосрочна част

3 583

3 785

Юробанк И Еф Джи България АД - банков кредит

3 287

-

Юробанк И Еф Джи България АД - револвиращ банков кредит

2 497

3 362

Банка ДСК ЕАД – краткосрочна част на инвестиционен кредит

2 265

2 244

Обединена Българска Банка АД - краткосрочна част

1 193

1 396

Юробанк И Еф Джи България АД - краткосрочна част на инвестиционен кредит

876

-

ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит

534

641

Хипоферайзенбанк

505

1 202

БНП Париба - банков револвиращ кредит

-

18 332

Други

1 962

1 746
54 210

53 965


Алфа Банк клон България – банков револвиращ кредит

Договорът по банков револвиращ кредит сключен на 20 август 2008 г. с Алфа Банк клон България е с падеж 11 август 2010 г. при лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка. Усвоена част по заема е в размер на 9 300 хил.евро. Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро). Заемът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие. Месечните погасителни вноски са в размер на 93 750 евро.


Българска банка за развитие - овърдрафт

На 12 май 2009 г. Групата е сключила договор за ползване на овърдрафт-кредит по разплащателна сметка в евро в Българска банка за развитие. Овърдрафт-кредита е с променлив лимит, като според клаузите на сключен на 03 декември 2009 г. анекс, лимитът към 31 декември 2009 г. е в размер на 3 585 хил. евро. Годишната лихва по договора е в размер на тримесечен EURIBOR + 7 пункта, но не по-малко от 8.51 %. Договорът е обезпечен с активи на Групата – Хангар с балансова стойност 6 833 хил. лв., залог на вземане по договор за наем сключен с Луфтханза техникс ООД, залог на активи на свързано лице – Хемус Ер и поръчителство от свързано лице – Бългериан Авиейшън Груп.


ДСК Банка АД - договор за кредит

Кредитът е сключен с договор 599/02.10.2006 г. Кредитът е в сила до 02.10.2010 г. Заемът е обезпечен с ипотека на сгради към Дом на геолога, в к. Св. Св. Константин и Елена, собственост на Парк билд ООД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 3.5%. Одобреният максимален размер на заема е на стойност 3 млн. лв. Плащанията по кредита се осъществяват в български лева.


Юробанк И Еф Джи България АД – банков кредит

През 2009 г. на Групата е отпуснат кредит от ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, София на основание сключен договор за предоставяне на стандартен кредит с №100-905/12.11.2009 год. Кредита е в размер на 1 780 431 евро. Кредитът е краткосрочен, като крайният срок на издължаване на всички суми по кредита е 30 септември 2010 г. Дължимата лихва се изчислява върху непогасената част от главницата на база Корпоративен Бенчмарк Лихвен Процент (CBBR) за евро с договорена надбавка 1% пункт годишно. Към 31.12.2009 г., непогасената част от главницата по кредита е в размер на 1 680 431 евро с левова равностойност 3 286 638 лв.

За обезпечение на отпуснатия заем е учредена договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД  върху поземлени имоти, собственост на Групата, както следва: 1. УПИ №ІІ, находящ се в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен, целия с площ 43 000 кв.м., в едно с построените върху имота сгради; 2. УПИ №І, находящ се в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, целия с площ 30 000 кв.м., в едно с построените върху имота сгради и 3. Поземлен имот по кадастралната карта на гр.Монтана, с площ 78 878 кв.м.,бул.”Трети март” №218, ведно с построените в същия имот сгради.
Юробанк И Еф Джи България АД – револвиращ кредит

Групата е получила заем от Юробанк и еф джи България АД по договор, сключен на 10 август 2006 г. с падеж: 20 март 2010 г. Лихвата е в размер на 3 месечен SOFIBOR плюс 3,9 пункта надбавка. Усвоената сума по кредита е в размер на 2 497 хил.лв. Валутата, в която се извършват плащанията е български лев. Съгласно погасителен план Групата погасява кредита с месечни вноски в размер на 96 500 евро. Обезпеченията по кредита са ипотеки на недвижими имоти, залог върху дълготрайни материални активи по реда на Закона за особените залози; особен залог върху дълготрайни материални и нематериални активи; запис на заповед за 2 500 хил. лв.и лихви по нея в размер на 8 %.


ТБ "Алианц България" – инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” за сума в размер на 1 580 хил.евро е сключен на 25 октомври 2005 г. с падеж 25 октомври 2010 г., при лихвен процент 12месечен LIBOR плюс 5;3%, като лихвата не може да е по ниска от 7.5%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д.

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница