Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница58/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Друг ценови риск


Групата е изложена и на други ценови рискове във връзка с инвестицията в асоциираното дружество Холдинг Нов Век АД, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса – София.
Инвестициите в акции на асоциирани дружества, търгуеми на Българската фондова борса - София се държат като дългосрочни стратегически инвестиции. В съответствие с политиката на Групата не са извършвани специфични хеджиращи дейности във връзка с тези инвестиции. Дейността на тези дружества се наблюдава на регулярна база и контролът или значителното влияние върху тези дружества се използват, за да се поддържа стойността на инвестициите в тези дружества.
Заплаха за Групата представлява и намалението на пазарните цени на притежаваните от нея капиталови инструменти, държани за търгуване, което ще доведе до спадане на нетната печалба. Групата не притежава съществени експозиции в дериватни инструменти, базирани върху капиталови инструменти или индекси.

    1. Кредитен риск


Политика на Групата по отношение на банковата дейност

Кредитният риск представлява вероятността от загуба поради невъзможност на контрагента да посрещне задълженията си в срок. Групата структурира кредитния риск като определя лимити за кредитния риск като максимална експозиция към един длъжник, към група свързани лица, по географски райони и съответни бизнес сектори. За намаляване на кредитния риск, съгласно приетите Вътрешни кредитни правила, се изискват съответни обезпечения и гаранции.


Паричните средства и паричните салда в Централната банка в размер на 316 261 хил. лв. не носят кредитен риск за Групата поради тяхното естество и възможността на Групата да разполага с тях.
Предоставените ресурси и аванси на банки с отчетна стойност 64 319 хил. лв. представляват преди всичко депозити в първокласни международни и български финансови институции с падеж до 7 дни. По принцип тези финансови активи носят известен кредитен риск, чиято максимална изложеност според политиката на Групата в процентно изражение е двадесет процента и в абсолютна сума в размер на 12 859 хил. лв. Към 31 декември 2009 г. размера на формираните от Групата провизии за покриване на загуби от обезценка на предоставени ресурси и аванси на банки е в размер на 24 хил. лв.
Вземанията по споразумение за обратно изкупуване на ценни книжа в размер от 11 528 хил. лв. не носят кредитен риск за Групата поради обезпечаването им с гарантирани от Република България държавни ценни книжа.
Финансовите активи държани за търгуване в размер на 26 972 хил. лв. носят основно пазарен риск за Групата, който е разгледан в оповестяванията свързани с пазарния риск.
Капиталовите ценни книжа държани за продажба с отчетна стойност 10 109 хил. лв. представляват акции във финансови и нефинансови предприятия, които носят кредитен риск, чиято максимална изложеност в процентно отношение е сто процента или 10 109 хил. лв. в абсолютна сума. Към 31 декември 2009 г. размера на формираните от Групата провизии за покриване на загуби от обезценка на капиталови ценни книжа държани за продажба е в размер на 211 хил. лв.
Дълговите ценни книжа държани за продажба и емитирани от Република България в размер на 30 721 хил. лв. не носят кредитен риск за Групата поради гарантирането им от Българската държава.
Дълговите ценни книжа държани за продажба и емитирани от местни търговски дружества в размер на 14 905 хил. лв., носят кредитен риск за Групата, чиято максимална изложеност в процентно отношение е сто процента или 14 905 хил. лв. в абсолютна сума.
Дълговите ценни книжа държани до падеж и емитирани от Република България в размер на 91 720 хил. лв. не носят кредитен риск за Групата поради гарантирането им от Българската държава. Дълговите ценни книжа до падеж и емитирани от Народната банка на Република Македония в размер на 11 465 хил.лв. не носят кредитен риск за Групата поради гарантирането им от Народната банка на Република Македония. Дълговите ценни книжа държани до падеж и емитирани от Република Македония в размер на 1 279 хил. лв. не носят кредитен риск за Групата поради гарантирането им от Македонската държава.
Предоставените кредити и аванси на клиенти с отчетна стойност в размер на 1 178 989 хил. лв. носят кредитен риск за Групата. За определянето на размера на изложеност на Групата към този риск, се извършва анализ на индивидуалния риск за Групата произтичащ от всяка конкретно определена експозиция, като Групата прилага критериите за оценка и класификация на рисковите експозиции, заложени в банковото законодателство на Република България и Република Македония. Съобразно тези критерии и извършения анализ максималната изложеност на Групата за кредитен риск е в размер на 931 651 хил. лв. С цел минимизирането на кредитния риск в процеса на кредитиране се прилагат детайлизирани процедури относно анализа на икономическата целесъобразност на всеки един проект, видовете обезпечения приемливи за Групата, контрола върху използването на отпуснатите средства и администрирането, свързано с тази дейност. Групата е приела и следи за спазването на лимити за кредитна експозиция по региони и отрасли. Горните лимити целят ограничаване концентрацията на кредитния портфейл в един или друг регион и отрасъл, което би довело до завишен кредитен риск. Групата е възприела методология за изчисляване на провизиите за обезценка на кредити и аванси на клиенти на база на изискванията на банковото законодателство съответно в Република България и Република Македония, които не се различават съществено. Към 31 декември 2009 г. размера на формираните от Групата провизии за покриване на загуби от обезценка на кредити и аванси е в размер на 22 070 хил. лв.
Класификационни групи към 31 декември 2009 г.:


Дълг

По предоставени кредити

Неусвоен

ангажимент

По предоставени гаранции

Група

Размер

дял в %

Провизии

Размер

Размер

дял в %

Провизии
000 лв
000 лв

000 лв

000 лв
000 лв

Редовни

1 079 542

91 56

2 269

89 381

103 345

100

8

Под наблюдение

49 047

4 16

1 511

814

-

-

-

Нередовни

25 914

2 20

3 661

387

-

-

-

Необслужвани

24 486

2.08

14 629

131

-

-

-

Общо

1 178 989

100

22 070

90 713

103 345

100

8

Класификационни групи към 31 декември 2008 г.:
Дълг

По предоставени кредити

Неусвоен

Ангажимент

По предоставени гаранции

Група

Размер

дял в %

Провизии

Размер

Размер

дял в %

Провизии
000 лв
000 лв

000 лв

000 лв
000 лв

Редовни

950 489

95.04

3 078

89 901

166 893

100

31

Под наблюдение

32 855

3.29

1 318

156

-

-

-

Нередовни

4 085

0.41

1 080

43

-

-

-

Необслужвани

12 669

1.26

8 338

119

-

-

31

Общо

1 000 098

100

13 814

90 219

166 893

100

31

Предоставените от Групата кредити могат да се обобщят в следната таблица:
Наименование на групите

31.12.2009

31.12.2008

Кредити предоставени на нефинансови клиенти

Кредити предоставени на банки и вземания по споразумения с клауза за обратно изкупуване

Кредити предоставени на нефинансови клиенти

Кредити предоставени на банки и вземания по споразумения с клауза за обратно изкупуване
000 лв

%
000 лв

%
Непросрочени и необезценени

804 670

68.25

3 825

760 823

76.07

15 504

Просрочени, но необезценени

334 129

28.34

-

208 600

20.86

-

Обезценени на индивидуална основа

40 190

3.41

-

30 674

3.07

-

Общо

1 178 989

100

3 825

1 000 098

100

15 504

Заделени провизии

22 070
-

13 814
-

Нетни кредити

1 156 919
3 825

986 284
15 504

Към 31 декември 2009 и 2008 г. преобладаващата част от кредитите представени като просрочени, но необезценени, представляват кредити, по които са допуснати просрочия в рамките до 30 дни. Групата счита, че подобни инцидентни просрочия не са индикация за обезценка на тези кредити.


Кредити и аванси, които не са нито просрочени, нито обезценени, са представени в следната таблица:

2009
2008
000 лв
000 лв

Физически лица


Кредитни карти и овърдрафти

21 789
23 183

Потребителски кредити

157 769
189 409

Ипотечни кредити

74 602
92 290

Корпоративни клиенти

550 510
455 939

Общо

804 670
760 821

Стойността на кредитите, които са просрочени, но не са обезценени е представена в таблицата по-долу. Тези кредити не са обезценени поради това, че са допуснали инцидентни просрочия до 30 дни, което не води до необходимостта от тяхното обезценяване.2009
2008
000 лв
000 лв

Физически лица


Кредитни карти и овърдрафти

9 770
6 013

Потребителски кредити

32 032
28 862

Ипотечни кредити

22 631
11 238

Корпоративни клиенти

269 696
162 487

Общо

334 129
208 600

Отчетната стойност на кредитите, за които има начислена провизия на индивидуална основа към 31 декември 2009 и 2008 е 40 190 хил. лв. и 30 674 хил. лв. Тези суми не включват паричните потоци от усвояване на обезпечение по тези кредити.
2009

Отчетна стойност преди обезценка
Отчетна стойност преди обезценка
Отчетна стойност преди обезценка
Общо високоликвидно обезпечение

 

Група ІI
Група ІІI
Група ІV
 
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Кредитни карти и овърдрафти

2 393
1 200
2 644
-

Потребителски кредити

11 022
5 370
8 674
1 514

Ипотечни кредити

49
154
882
1 662

Корпоративни клиенти

1 714
1 437
3 166
1 208

Общо

15 178
8 161
15 366
4 3842008

Отчетна стойност преди обезценка
Отчетна стойност преди обезценка
Отчетна стойност преди обезценка
Общо високоликвидно обезпечение

 

Група ІI
Група ІІI
Група ІV
 
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Кредитни карти и овърдрафти

2 773
402
1 092
-

Потребителски кредити

1 334
923
2 735
366

Ипотечни кредити

586
458
113
505

Корпоративни клиенти

8 492
1 000
5 249
1 154

Общо

13 185
2 783
9 189
2 025

В следната таблица е представен портфейлът на Групата по вид обезпечение:


2009
2008
000 лв
000 лв

Обезпечени с парични средства и ДЦК

108 545
51 259

Обезпечени с ипотека

484 835
493 648

Други обезпечения

512 638
424 814

Необезпечени

72 971
30 377

Разходи за формиране на провизии за загуба от обезценка

(22 070)
(13 814)

Общо

1 156 919
986 284

Бизнес-сегмент, класификационна група и просрочия към 31 декември 2009 г.:Сегмент

Размер

Брой сделки

Дълг

в т. ч просрочия по

Провизии

Неусвоен ангажимент 
главница

лихва

Съдебни

вземания

Група000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Дребно

редовни

90 711

294 746

725

281

-

2 264

42 217

под наблюдение

6 608

28 134

794

464

-

1 347

657

необслужвани

3 016

13 553

945

595

-

3 222

358

Загуба

6 446

14 968

1 881

762

6 833

11 341

98

Общо

 

106 781

351 401

4 345

2 102

6 833

18 174

43 330

Корпора-тивно

редовни

1 820

774 539

2 425

1 115

-

6

44 672

под наблюдение

202

20 915

630

280

-

164

157

необслужвани

92

12 361

1 099

537

-

439

29

Загуба

129

9 520

1 034

364

3 161

3 287

33

Общо

 

2 243

817 335

5 188

2 296

3 161

3 896

44 891

Бюджет

редовни

6

10 253

-

-

-

-

2 492

под наблюдение

-

-

-

-

-

-

-

необслужвани

-

-

-

-

-

-

-

Загуба

-

-

-

-

-

-

-

Общо

 

6

10 253

-

-

-

-

2 492
Общо портфейл

109 030

1 178 991

9 533

4398

9 994

22 070

90 713

Бизнес-сегмент, класификационна група и просрочия към 31 декември 2008 г.:


Сегмент

Размер

Брой сделки

Дълг

в т. ч просрочия по

Провизии

Неусвоен ангажимент 
главница

лихва

Съдебни

вземания

Група000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Дребно

редовни

106 685

349 512

445

253

-

3 011

34 142

под наблюдение

2 396

8 173

188

86

-

469

140

необслужвани

754

2 356

88

47

-

628

33

Загуба

4 295

4 023

882

165

1 369

3 508

3 016

Общо

 

114 130

364 064

1 603

551

1 369

7 616

37 331

Корпоративно

редовни

2 304

597 094

637

468

-

65

52 181

под наблюдение

62

24 683

40

30

-

849

16

необслужвани

16

1 728

31

41

-

452

11

загуба

115

6 575

354

39

3 297

4 832

31

Общо

 

2 497

630 080

1 062

578

3 297

6 198

52 239

Бюджет

редовни

6

5 954

-

-

-

-

631

под наблюдение

-

-

-

-

-

-

-

необслужвани

-

-

-

-

-

-

-

загуба

-

-

-

-

-

-

-

Общо

 

6

5 954

631
Общо портфейл

116 633

1 000 098

2 665

1 129

4 666

13 814

90 201

Политика на Групата извън банковата дейност

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:


2009

2008

 

000 лв.

000 лв.

 Групи финансови активи – балансови стойности:Нетекущи активиДългосрочни финансови активи

1 080 591

930 661

Дългосрочни вземания

11 354

5 895

 Краткосрочни финансови активи

681 184

465 410

Вземания от свързани лица

88 127

33 407

Пари и парични еквиваленти

437 801

519 436

Търговски и други вземания

343 317

317 419

Балансова стойност

2 642 374

2 272 228

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от голям брой клиенти в различни индустрии и географски области. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти и средства на паричния пазар се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Балансовите стойности описани по-горе, представляват максимално възможното излагане на кредитен риск на Групата по отношение на тези финансови инструменти.
    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница