Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница1/3
Дата22.07.2016
Размер250.01 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3

Междинен съкратен финансов отчет


ДИР.БГ АД
30 септември 2014 г.


Съдържание


СтраницаМеждинен съкратен отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

5

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

6
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

30септември

31 декември

30 септември2014

2013

2013000 лв.

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи

Нематериални активи
2 129

2 162

2 174

Имоти, машини и съоръжения
715

840

911

Дългосрочни финансови активи
1

1

1

Отсрочени данъчни активи
4

5

3

Нетекущи активи
2 849

3 008

3089
Текущи активи

Търговски вземания
342

549

407

Вземания от свързани лица
64

37

50

Вземания във връзка с данъци върху дохода
44

44

87

Други вземания
6

-

59

Пари и парични еквиваленти
885

2 238

1 009

Текущи активи
1 341

2 868

1 612Общо активи
4 190

5 876

4 701Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов
Дата: 28.10.2014 г.Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)
Собствен капитал и пасиви

Пояснение

30септември

31 декември

30 септември2014

2013

2013000 лв.

000 лв.

000 лв.

Собствен капитал
Акционерен капитал

5.1

4 615

4 615

4 615

Премиен резерв

Error: Reference source not found

127

127

127

Други резерви
217

217

217

Непокрита загуба
(966)

(685)

(417)

Общо собствен капитал
3 993

4 274

4 542
Пасиви

Нетекущи пасиви

Финансирания
-

89

-

Нетекущи пасиви
-

89

-
Текущи пасиви

Финансирания
79

148

-

Търговски задължения
35

1 303

12

Задължения към свързани лица
1

1

1

Задължения към персонала и осигурителни институции
58

49

142

Данъчни задължения
21

-

-

Други задължения
3

12

4

Текущи пасиви
197

1 513

159
Общо пасиви
197

1 602

159
Общо собствен капитал и пасиви
4 190

5 876

4 701
Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов
Дата: 28.10.2014 г.
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
За 9 месеца към 30 септември

За 9 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември

За 3 месеца към 30 септември2014

2013

2014

2013000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.


Приходи от продажби

1216

1394

296

327
Приходи от финансирания

159

54

53

54


Разходи за материали

(24)

(72)

(9)

(53)
Разходи за външни услуги

(439)

(383)

(103)

(100)
Разходи за персонала

(780)

(723)

(239)

(200)
Разходи за амортизация на нефинансови активи

(407)

(387)

(136)

(145)
Други разходи

(4)

(3)

(1)

(2)
Загуба от оперативна дейност

(279)

(120)

(139)

(119)
Финансови разходи

(2)

-

(1)

(1)
Печалба/Загуба за периода

(281)

(120)

(140)

(120)
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода

(281)

(120)

(140)

(120)


лв.

лв.

лв.

лв.
Загуба на акция

(0.06)

(0.03)

(0.03)

(0.03)


Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов
Дата: 28.10.2014 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капиталВсички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Непокрита загуба


Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2014 г.

4 615

127

217

(685)

4 274Загуба за периода

-

-

-

(281)

(281)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

(281)

(281)

Салдо към 30 септември 2014 г.

4 615

127

217

(966)

3 993


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Непокрита загуба


Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2013 г.

4 615

127

217

(297)

4 662Загуба за периода

-

-

-

(120)

(120)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

(120)

(120)

Салдо към 30 септември 2013 г.

4 615

127

217

(417)

4 542
Съставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов
Дата: 28.10.2014 г.Пояснение

За 9 месеца към 30 септември

За 9 месеца към 30 септември2014

2013000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
1422

1 467

Плащания към доставчици
(1609)

(461)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(979)

(917)

Плащания за данъци
-

(136)

Други плащания
(145)

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(1311)

(47)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини и съоръжения
(84)

(540)

Върнати заеми
45

5

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(39)

(535)

Финансова дейност


Приходи от финансова дейност
3

-

Плащания на други финансови разходи
(6)Нетен паричен поток от финансова дейност
(3)

-

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
(1353)

(582)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода
2238

1 591

Пари и парични еквиваленти в края на периода
885

1 009
Междинен съкратен отчет за паричните потоциСъставил:

Пламена Златкова

Изпълнителен директор :

Владимир Жеглов
Дата: 28.10.2014 г.Пояснения към междинния съкратен финансов отчетКаталог: about.dir.bg -> files
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница