Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница1/4
Дата22.07.2016
Размер343.17 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4Междинен съкратен финансов отчетХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

31 март 2016 г.ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД


Съдържание


СтраницаМеждинен съкратен отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

6

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

7


Междинен съкратен отчет за финансовото състояние


Активи

Пояснение

31 март

31 декември


2016

2015


000 лв.

000 лв.
Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения

5

1 148

1 165
Инвестиции в дъщерни предприятия
24 590

22 390
Инвестиционни имоти
47 070

47 070
Нетекущи активи
72 808

70 625Текущи активи

Материални запаси
926

923
Предоставени заеми

6

18 483

18 046
Търговски и други вземания
4 824

6 243
Вземания от свързани лица
2 200

2 237
Пари и парични еквиваленти
46

41
Текущи активи
26 479

27 490

Общо активи
99 287

98 115Съставил:

Изпълнителен директор :

Даниела Тодорова

Дата: 20.04.2016 г.


Константин Василев
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)
Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31 март

31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

7

2 495

2 495

Премиен резерв
74 976

74 976

Други резерви

8

1 965

1 968

Неразпределена печалба
920

657

Общо собствен капитал
80 356

80 096

Пасиви


Нетекущи пасиви


Търговски и други задължения
1 925

1 925

Отсрочени данъчни пасиви
2 499

2 496

Нетекущи пасиви
4 424

4 421

Текущи пасиви


Задължения към персонала
34

31

Краткосрочни заеми

9

4 226

3 147

Търговски и други задължения
9 825

9 963

Краткосрочни задължения към свързани лица
422

450

Задължения за данъци върху дохода
-

7

Текущи пасиви
14 507

13 598

Общо пасиви
18 931

18 019

Общо собствен капитал и пасиви
99 287

98 115
Съставил:

Изпълнителен директор :

Даниела Тодорова

Дата: 20.04.2016 г.


Константин Василев

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Пояснение

За 3 месеца към 31 март

За 3 месеца към 31 март2016

2015000 лв.

000 лв.

Приходи от продажби
264

294

Други приходи
56

62

Разходи за материали
(7)

(5)

Разходи за външни услуги
(60)

(69)

Разходи за персонала
(87)

(89)

Разходи за амортизация на нефинансови активи
(19)

(25)

Себестойност на продадените стоки и други текущи активи
(14)

(23)

Други разходи
(72)

(72)

Печалба от оперативна дейност
61

73

Финансови разходи
(49)

(7)

Финансови приходи
251

145

Печалба преди данъци
263

211

Разходи за данъци върху дохода
-

-

Печалба за периода
263

211

Общ всеобхватна печалба за периода
263

211

Доход на акция

12

0.11

0.08
Съставил:

Даниела Тодорова


Изпълнителен директор :

Константин Василев


Дата: 20.04.2016 г.
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал
Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2016 г.

2 495

74 976

1 968

657

80 096

Печалба за периода

-

-

-

263

263

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

-

263

263

Други промени в капитала(3)

-

(3)

Салдо към 31 март 2016 г.

2 495

74 976

1 965

920

80 356Съставил:

Даниела Тодорова

Изпълнителен директор :

Константин ВасилевДата: 20.04.2016 г.
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2015 г.

2 495

74 976

1 832

133

79 436

Печалба за годината

-

-

-

524

524

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

-

524

524

Други промени в капитала

-

-

136

-

136

Салдо към 31 декември 2015 г.

2 495

74 976

1 968

657

80 096Съставил:

Даниела Тодорова

Изпълнителен директор :

Константин ВасилевДата: 20.04.2016 г.Пояснение

За 3 месеца към 31 март

За 3 месеца към 31 март2016

2015000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
398

365

Плащания към доставчици
(2 528)

(568)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(81)

(86)

Плащания за данък върху дохода
(7)

-

Други плащания за оперативна дейност(74)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(2 218)

(363)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти,машини и съоръжения
(1)

-

Предоставени заеми
(206)

-

Постъпления от предоставени заеми
19

409

Получени лихви
1

340

Други постъпления от инвестиционна дейност
1 379

1 780

Други плащания за инвестиционна дейност
-

(839)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
1 192

1 690

Финансова дейност


Получени заеми
1 085

-

Плащания по получени заеми
(22)

(1 261)

Плащания по финансов лизинг
-

(4)

Плащания на лихви
(32)

(55)

Други плащания
-

-

Нетен паричен поток от финансова дейност
1 031

(1 320)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
5

7

Пари и парични еквиваленти в началото на периода
41

26

Пари и парични еквиваленти в края на периода
46

33
Междинен съкратен отчет за паричните потоци
Съставил:

Даниела Тодорова


Изпълнителен директор :

Константин Василев


Дата: 20.04.2016 г.


Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Каталог: download -> EMPI
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница