Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница3/4
Дата22.07.2016
Размер343.17 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4

Промени в приблизителните оценки


При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2015 г., с изключение на промените в приблизителната оценка на провизията за разходи за данъци върху дохода.

  1. Управление на риска относно финансови инструменти


Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2015 г. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти през периода.


 1. Значими събития и сделки през периода


С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 13.01.2016 г.,“Химснаб България“ АД придоби 5 000 (пет хиляди) дружествени дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки един от тях,на обща номинална стойност от 5 000.00 (пет хиляди) лева,представляващи 100% (сто процента) от капитала на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД.Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203303200.

С Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД от 05.02.2016 г.,са взети следните решения: • Промяна на седалището и адреса на управление на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД - Решение- СД променя седалището и адреса на управление на дъщерното дружество „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД от гр. Варна, район „Одесос”, ул. “Княз Борис І” № 65 на: София, район Надежда, кв."Илиенци", ул."Складова база" No 1;

 • Освобождаване от длъжност и от отговорност за периода на неговото управление на досегашния управител на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД – Решение - Освобождава Юлия Емилова Братанова като управител на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД; освобождава Юлия Емилова Братанова от отговорност за целия период на нейното управление на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД ; избира за нов управител на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД Константин Василев Василев.;

 • Приемане на промени в Учредителния акт на „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД – Решение - Приема следните изменения на Учредителния акт на «Варна Истейтс Мениджмънт» ЕООД, както следва:

1. Преамбюлът на Учредителния акт се изменя по следния начин:

„Днес, 05.02.2016 г., се подписа изменения Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството”) от „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115051489, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1271, район „Надежда”, кв. „Илиенци”, ул. „Складова база” № 1, представлявано от Изпълнителния директор Константин Василев Василев (по-долу наричано „Едноличният собственик“),“;

2. Алинея 1 на чл. 5 се изменя по следния начин:

„(1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.“;

3. Алинея 2 на чл. 5 се изменя по следния начин:

„(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район р-н Надежда, кв."Илиенци", ул."Складова база" No 1.
Ръководството на Дружеството смята, че то е добре позиционирано в настоящите икономически обстоятелства. Факторите, които допринасят за добрата позиция на Дружеството са:

 • Ръста в печалбата на дружеството за настоящия период,спрямо предходния,се дължи основно на оптимизиране на оперативните разходи.

 • Дружеството не очаква да има нужда от допълнително финансиране през следващите 12 месеца в резултат на неговите налични финансови ресурси, съществуващи кредити и ликвидни резерви. Дружеството има достатъчен ресурс и спокойно може да покрива своите задължения.

 • Основните клиенти на дружеството не са имали финансови затруднения. Оценката на събираемостта на търговските вземания към 31 март 206 г., е добра.

Състоянието на Дружеството е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.
 1. Имоти, машини и съоръжения


Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват машини и оборудване, транспортни средства , инвентар и други. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:

За тримесечие към

31 март 2016 г.

Машини и оборудване

Трансп.средства, инвентар и други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност

Салдо към 1 януари 2016 г.

1 403

151

-

1 554

Новопридобити активи

2

-

-

2

Салдо към 31 март 2016 г.

1 405

151

-

1 556

Амортизация

Салдо към 1 януари 2016 г.

(281)

(108)

-

(389)

Амортизация

(14)

(5)

-

(19)

Салдо към 31 март 2016 г.

(295)

(113)

-

(408)

Балансова стойност към

31 март 2016 г.

1 110

38

-

1 148

Машини и оборудване

Транспортни средства, инвентар и други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност

Салдо към 1 януари 2015 г.

1 912

148

-

2 060

Новопридобити активи

21

3

15

39

Отписани активи

(530)

-

(15)

(545)

Салдо към 31 декември 2015 г.

1 403

151

-

1 554

Амортизация

Салдо към 1 януари 2015 г.

(579)

(78)

-

(657)

Отписани активи

364

-

-

364

Амортизация

(66)

(30)

-

(96)

Салдо към 31 декември 2015 г.

(281)

(108)

-

(389)

Балансова стойност към

31 декември 2015 г.

1 122

43

-

1 165

Всички разходи за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”.

Дружеството няма договорно задължение за закупуване на активи.

Дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения като обезпечение по свои задължения.
 1. Каталог: download -> EMPI
  download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
  download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
  download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  EMPI -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница