Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница4/4
Дата22.07.2016
Размер343.17 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4

Предоставени заеми


Към 31 март 2016 г. Дружеството е предоставило заеми на търговски контрагенти с общ размер 18 483 хил. лв. (2015 г.: 18 046 хил. лв.). Всички заеми са текущи със срок на погасяване до 1 година. Лихвеният процент е между 6% и 7%. Предоставените заеми не са обезпечени.
 1. Акционерен капитал


Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 2 494 631 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.

През тримесечния период до 31 март 2016 г. не са издавани нови акции във връзка с увеличение капитала на Дружеството. Движението на акциите за отчетните периоди може да бъде представено, както следва:

Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва: 

31 март

2016


31 декември 2015
Брой акции

Брой акции

Брой издадени и напълно платени акции:В началото на годината

2 494 631

2 494 631

Общ брой акции, оторизирани на 31 март 2016

2 494 631

-

Общ брой акции, оторизирани на 31 декември 2015

-

2 494 631

Списъкът на основните акционери с право на глас в Дружеството е представен, както следва:31

март

31

март

31

декември

31

декември
2016

2016

2015

2015
Брой акции

%

Брой акции

%
Астер 2000 ЕООД

496 371

19.90

340 128

13.63

ЗАД Армеец

249 060

9.98

246 428

9.88

ЦКБ АД

248 862

9.98

243 262

9.75

Родна земя Холдинг АД

140 750

5.64

-

-

Нова Индустиална Компания АД

-

-

230 371

9.23

Зем Инвест ЕООД

-

-

33 563

1.35

Други юридически лица

1 336 163

53.56

1 377 454

55.22

Физически лица

23 425

0.94

23 425

0.94
2 494 631

100

2 494 631

100


 1. Други резерви


Всички суми са в ‘000 лв.

Законови резерви

Общи резерви

Общо

Салдо към 1 януари 2015 г.

192

1 640

1 832

Данъчни ефекти от обратно проявление на временни разлики

-

136

94

Салдо към 31 декември 2015 г.

192

1 776

1 968

Данъчни ефекти от обратно проявление на временни разлики

-

(3)

(3)

Салдо към 31 март 2016 г.

192

1 773

1 965


 1. Заеми


Заемите включват следните финансови пасиви:
Текущи
Нетекущи
2016

2015
2016

2015
000 лв.

000 лв.
000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
Банкови заеми

14

36
-

-

Заеми от нефинансови предприятия

4 212

3 111
-

-

Общо балансова стойност

4 226

3 147
-

-

Всички заеми са деноминирани в български лева.
 1. Необичайни събития и сделки


През отчетния период не са възникнали събития и сделки, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.
 1. Разходи за данъци върху дохода


Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2016 г., приложена за финансовия резултат, реализиран през текущия междинен период към 31 март 2016 г. (очакваната годишна ставка за трмесечния период, приключващ на 31 март 2015 г., е била 10 %).
 1. Доход на акция

  1. Доход на акция

Основният доход на акция e изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:

31 март

2016

31 март

2015


Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.)

263 277

210 734


Средно претеглен брой акции

2 494 631

2 494 631


Основен доход на акция (в лв. за акция)

0.11

0.08 1. Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват акционери,дъщерни предприятия, ключов управленски персонал и сделки с други свързани лица под общ контрол.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.


  1. Сделки с дъщерни предприятия

31 март

2016

31 март 2015
000 лв.

000 лв.


Продажба на стоки и услуги- продажба на услуги на Макрин 2003 ООД

2

2

- продажба на услуги на Елпром АД

8

12

- продажба на услуги на Химснаб Трейд ООД

3

4


Покупки на стоки и услуги- покупки на услуги от Елпром АД

9

13


  1. Сделки с други свързани лица под общ контрол

31 март

2016

31 март 2015
000 лв.

000 лв.


Продажба на стоки и услуги

7

11

Покупки на стоки и услуги

-

6

Лихви по предоставени заеми

2

11

Лихви по получени заеми

2

3
  1. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
31 март

2016

31 март

2015
000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

12

8

Разходи за социални осигуровки

3

2

Общо краткосрочни възнаграждения

15

10 1. Условни активи и условни пасиви


През отчетният период няма предявени различни гаранционни и правни искове към Дружеството.
 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.
 1. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет


Междинният съкратен финансов отчет към 31 март 2016 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 21.04. 2016 г.


Каталог: download -> EMPI
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница