Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доходстраница3/3
Дата22.07.2016
Размер271.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3

Промени в приблизителните оценки


При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2011 г., с изключение на промените в приблизителната оценка на провизията за разходи за данъци върху дохода.

  1. Управление на риска относно финансови инструменти


Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2011 г. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти през периода.


 1. Значими събития и сделки през периода


Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 06.10.2011 г. и след одобрението на проспект от Комисията за финансов надзор с решение № 760-Е/15.12.2011 г. бе проведена подписка за увеличение на капитала на Дружеството през февруари 2012 г. Подписката е била успешна и капиталът на Дружеството е увеличен на 4 614 813 лв. Издадени са 74 813 нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Дружеството е обявено за публично с регистрация на Българска фондова борса – София АД от 13 февруари 2012 г.

  Като цяло състоянието на Дружеството е стабилно въпреки сегашната икономическа среда и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.
 1. Собствен капитал

  1. Акционерен капитал


Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 4 614 813 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

През отчетния период до 31 декември 2012 г. 74 813 акции са били издадени във връзка с увеличение на акционерния капитал. Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:Брой

лв.

За 2012 г.Към 1 януари 2012

4 540 000

4 540 000

Емитирани акции

74 813

74 813

Към 31 декември 2012

4 614 813

4 614 813


За 2011 г.Към 1 януари 2011

50 000

50 000

Емитирани акции

4 490 000

4 490 000

Към 31 декември 2011

4 540 000

4 540 000


Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:31

декември

31

декември

31

декември

31 декември


2012

2012

2011

2011


Брой акции

%

Брой акции

%
„Дир.бг Холдинг“ ЕАД

4 510 012

97.73

4 510 012

99.34Иван Александров Иванов

29 988

0.65

29 988

0.66АРГЕНТ 2002

35 814

0.78

-

-

-

-

ДФ КАПМАН МАКС

16 666

0.36

-

-

-

-

BERTRAM FRANZ ROLLMANN

6 000

0.13

-

-

-

-

ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД

5 555

0.12

-

-

-

-

ДФ КАПМАН ФИКС

3 703

0.08

-

-

-

-

ДРУГИ

7 075

0.15

-

-

-

-4 614 813

100

4 540 000

100


  1. Премиен резерв

Постъпления в размер на 127 хил. лв., получени в допълнение към номиналната стойност на издадените през периода акции, са включени в премийния резерв, намалени с регистрационните и други регулаторни такси. Стойността на новите акции, отразена в капитала, възлиза на общо на 202 хил. лв. – 74 813 броя акции с обща номинална стойност 75 хил. лв. и разлика между номиналната и емисионната стойност в размер на 127 хил. лв.
 1. Разходи за данъци върху дохода


Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2012 г. в размер на 10 %, приложена за финансовия резултат, реализиран през текущия междинен период към 31 декември 2012 г. (очакваната годишна ставка за шестмесечния период, приключващ на 31 декември 2011 г., е била 10 %).
 1. Доход/ (Загуба) на акция и дивиденти


  1. Доход/ (Загуба) на акция

Основният доход/(загуба) на акция са изчислени, като за числител е използвана нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.

Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/ (загуба) на акция, както и нетната печалба/ (загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:31 декември

31декември
2012

2011


(Загуба)/Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.)

(356 000)

244 000


Среднопретеглен брой акции

4 593 356

624 795


(Загуба)/Доход на акция (в лв. за акция)

(0.08)

0.35

  1. Дивиденти

През периода, завършващ на 31 декември 2012 г., Дружеството е изплатило дивиденти в размер на 185 хил. лв. (за периода, завършващ на 31 декември 2011 г.: 0 хил. лв.). Тази сума представлява плащане в размер на 0.05 лв. на акция (за периода, завършващ на 31 декември 2011 г.: 0 лв.).
 1. Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дружества под общ контрол и ключов управленски персонал.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.


  1. Сделки със собствениците   2012

   2011


   000 лв.

   000 лв.
   Покупки на акции:

   75

   -   АРГЕНТ 2002

   36

   -   ДФ КАПМАН МАКС

   17

   -   BERTRAM FRANZ ROLLMANN

   6

   -   ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД

   5

   -   ДФ КАПМАН ФИКС

   4

   -   ДРУГИ

   7

   -
   Дивиденти

   185

   -

   Продажба на услуги на:

   23

   12

   ДИР.БГ ХОЛДИНГ

   23

   12
   Покупки на активи и услуги от:

   14

   822
   ДИР.БГ ХОЛДИНГ

   14

   822
   Приход от лихви по заем, предоставен на ДИР.БГ ХОЛДИНГ

   -

   4
   Погасен заем от ДИР.БГ ХОЛДИНГ

   -

   70
   Платени лихви по заем, предоставен на ДИР.БГ ХОЛДИНГ


   -

   27  2. Сделки с други свързани лица под общ контрол


2012

2011
000 лв.

000 лв.


Продажба на услуги на:

230

1 215

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ

201

1203

Дир.БГ Холдинг


29

12

Покупки на услуги от:

41

1057

ДИРИ ЕООД

-

69

ВИДИ

4

69

Дир.БГ Холдинг

14

828

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ ООД

23

91  1. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

2012

2011
000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

365

308

Разходи за социални осигуровки

5

4

Служебни автомобили

25

2

Общо възнаграждения

395

314
 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.
 1. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет


Междинният съкратен финансов отчет към 31 декември 2012 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 21.01.2013 г.


Каталог: about.dir.bg -> files
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница