Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доходстраница1/8
Дата07.08.2018
Размер445.92 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8

Междинен Финансов отчет


ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД
Към 30 септември 2013 г.

Съдържание


СтраницаОтчет за финансовото състояние

1

Отчет за всеобхватния доход

2

Отчет за промените в собствения капитал

3

Отчет за паричните потоци

4

Пояснения към финансовия отчет

5

Отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

30.09.2013

31.12.2012000 лв.

000 лв.

Текущи активи


Пари и парични еквиваленти

5.

91

6

Краткосрочни финансови активи

4.

1 200
Други вземания

12.

80

1

Текущи активи
1 371

7

Общо активи
1 371

7
Собствен капитал и пасиви

Пояснение

30.09.2013

31.12.2012000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

6.

50

50

Печалба / Загуба
1 227

(95)

Общо собствен капитал
1 277

(45)

Пасиви


Текущи


Търговски и други задължения

8.

75

43

Задължения към персонала и осигурителни предприятия

7.2.

17

8

Данъчни задължения

9.

2

1

Текущи пасиви
94

52

Общо пасиви
94

52

Общо собствен капитал и пасиви
1 371

7Изготвил: ____________________

Управител : ____________________

/Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Кети Михайлова – управител/


/Гергана Атанасова/Дата: 25.10.2013 г.


Отчет за всеобхватния доход
Пояснение

30.09.2013

30.09.2012000 лв.

000 лв.

Приходи
315

-

Разходи за външни услуги

10.

(43)

(20)

Разходи за персонала

7.1.

(48)

(6)

Други разходи
(2)
Печалба / Загуба от оперативна дейност
(93)

(26)

Печалби / (Загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
1 100

-


Печалба / Загуба преди данъци
1 322

(26)

Разходи за данъци върху дохода

11.

-

-

Печалба / Загуба за годината
1 322

(26)

Общо всеобхватен доход за годината:
1 322

(26)

Основен доход на акция
26.44

(0.52)Изготвил: ____________________

Управител : ____________________

/Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Кети Михайлова – управител/


/Гергана Атанасова/Дата: 25.10.2013 г.


Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Основен капитал

Натрупани печалби / загуби

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2013 г.

50

(95)

(45)

Печалба / Загуба за годината
1 322

1 322

Общо всеобхватен доход за годината

-

1 322

1 322

Салдо към 30 септември 2013 г.

50

1 227

1 277
Изготвил: ____________________

Управител : ____________________

/Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Кети Михайлова – управител/


/Гергана Атанасова/


Дата: 25.10.2013 г.


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Основен капитал

Непокрита загуба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2012 г.

50

(58)

(8)

Загуба за годината
(37)

(37)

Общо всеобхватен доход за годината

-

(37)

(37)

Салдо към 31 Декември 2012 г.

50

(95)

(45)

Отчет за паричните потоци


Пояснение

30.09.2013

30.09.2012000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност

Постъпления от клиенти


362Плащания към доставчици
(194)

(20)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(76)

(1)

Други парични потоци от оперативната дейност
3

12

Паричен поток от оперативна дейност
95

(9)

Инвестиционна дейност


Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
(10)
Паричен поток от инвестиционна дейност
(10)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
85

-

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

6.

6

12

Пари и парични еквиваленти към 30 септември

6.

91

12Изготвил: ____________________

Управител : ____________________

/Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Кети Михайлова – управител/


/Гергана Атанасова/


Дата: 25.10.2013 г.
Пояснения към финансовия отчет 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
  2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
  2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
  2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
  2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
  2013 -> Йордан колев ангел узунов
  2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
  2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
  2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница