Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доход


Търговски и други задължениястраница8/8
Дата07.08.2018
Размер445.92 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Търговски и други задължения


Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

30.09.2013

31.12.2012

000 лв.

000 лв.

Текущи:Айдеа АД

16
Инвестър Рилейшън Сървисис ООД
3

София Файненс АД

2

2

Кей Ди Кей Коректив ЕООД
1

Хитпрес ООД

1
Други

56

37

Общо

75

43


 1. Данъчни задължения

  30.09.2013

  31.12.2012
  000 лв

  000 лв


  Дънък върху доходите на физическите лица

  2

  1

  Общо

  2

  1
 2. Разходи за външни услуги


Разходите за външни услуги включват:

30.09.2013

30.09.2012
000 лв.

000 лв.


Връзки с инвеститорите и консултации

-

-

Административно-правни услуги

1

2

Консултантски услуги

38

13

Счетоводни услуги

2

4

Одиторски услуги

2

1

Общо

43

20
 1. Разходи за данъци върху дохода


Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 10 % (2012 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат да бъдат равнени, както следва:

30.09.2013

31.12.2012
000 лв.

000 лв.


Печалба / Загуба преди данъчно облагане

1 322

(36)

Данъчна ставка

10%

10%

Очакван (разход) за / приход от данъци върху доход
4


Приходи от данъци – непризнат данъчен актив от загуба за пренасяне
4

Дружеството не е признало отсрочен данъчен актив върху загубата си за пренасяне, поради спазване на принципа на предпазливост и изискванията на МСС 12 „Данъци върху печалбата” отсрочени данъчни активи, да се признават само при очакване за достатъчни данъчни печалби в бъдещето.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

  1. Анализ на пазарния риск

   1. Валутен риск


По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, при доставка от Европейския съюз сделките са в евро.
   1. Лихвен риск


Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30 септември 2013 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.
  1. Анализ на ликвидния риск


Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез увеличение на основния капитал.


Към 30 септември 2013 г. падежите на договорните задължения на Дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

Текущи

 

Нетекущи

30 септември 2013 г.

До 6 месеца

Между 6 и 12 месеца

 

От 1 до 5 години

Над 5 години

 

000 лв.

000 лв.

 

000 лв.

000 лв.Търговски и други задължения

75

-

 

-

-

Общо

75

-

 

-

-

В предходните отчетни периоди падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, както следва:
Текущи

 

Нетекущи

31 декември 2012 г.

До 6 месеца

Между 6 и 12 месеца

 

От 1 до 5 години

Над 5 години

 

000 лв.

000 лв.

 

000 лв.

000 лв.Търговски и други задължения

43

-

 

-

-

Общо

43

-

 

-

-
  1. Категории финансови активи и пасиви


Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:


Финансови активи

Пояснение

30.09.2013

31.12.2012
000 лв.

000 лв.

Пари и парични еквиваленти

5.

91

6

Ценни книжа

4.

1 200


1 291

6
Финансови пасиви

Пояснение

30.09.2013

31.12.2012
000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:


Текущи пасиви


Търговски и други задължения

9.

75

4375

43
 1. Търговски и други вземания


Търговските вземания, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

30.09.2013

31.12.2012

000 лв.

000 лв.

Текущи:Айдеа АД

80

1

Общо

80

1 1. Политика и процедури за управление на капитала


Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

 • да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие; и

 • да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.

Дружеството определя пропорционалния размер на капитала спрямо общата финансова структура, а именно собствен капитал и финансови задължения. Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура.

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва:
 

30.09.2013

31.12.2012

 

000 лв.

000 лв.

 

 

 

Собствен капитал

1277

(45)

+ Дълг

94

52

- Пари и парични еквиваленти

(91)

(6)

Нетен дълг

3

46

 

 

 

Съотношение на капитал към нетен дълг

0.00

(1.00)
 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница