Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доход


Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политикастраница6/9
Дата07.08.2018
Размер488.34 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика


Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани по-долу. Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 3.17.1.

   1. Отсрочени данъчни активи

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай на базата на специфичните факти и обстоятелства.
  1. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки


При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.


   1. Полезен живот на амортизируеми активи

Полезния живот на амортизируемите активи подлежи на преразглеждане от ръководството на в края на всеки отчетен период.

Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.


 1. Краткосрочни финансови активи31.03.2017

31.12.2016
000 лв.

000 лв.

Финансови активи, държани за търгуване (отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)

2 097

2 103
2 097

2 103

Всички суми, признати в Отчета за финансовото състояние, се отнасят към категория Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата, като портфейлът от инвестиции е класифициран като финансови инструменти, държани за търгуване, и са дефинирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата при първоначално признаване.Сумите, представени в отчета за финансовото състояние на Дружеството, се определят на база публикувани пазарни цени на съответните ценни книжа на активен пазар. В случай, че за някои от инструментите не е налице пазарна цена, те се оценяват по някой от общоприетите методи – „Дисконтирани парични потоци”, „Нетна балансова стойност на активите”, както и Оценка на пазарната цена, извършена от независим експерт-оценител и др.
 1. Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
31.03.2017

31.12.2016
000 лв.

000 лв.

Парични средства в банки и в брой в:- български лева

72

78

Пари и парични еквиваленти

72

78
 1. Акционерен капитал

брой акции (хил.)

обикновени акции

(хил.)

общо

(хил.)

Към 31 декември 2014

50

50

50

Към 31 декември 2015

50

50

50

Към 31 декември 2016

50

50

50

Към 31 март 2017

50

50

50

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница