Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доход


Стандарти, изменения и ряазяснения, които вес още не са влезли в сила и не се прилагат от по –ранна дата от Дружествотостраница3/8
Дата22.07.2016
Размер445.62 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

3.1.2 Стандарти, изменения и ряазяснения, които вес още не са влезли в сила и не се прилагат от по –ранна дата от Дружеството


Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти са публикувани, но не cа влезли в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2013 г. и не cа били приложени от по-ранна дата от Дружеството:

МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2015 г., все още не е приет от ЕС

МСФО 9 представлява първата част от проекта на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”. Той заменя четирите категории финансови активи при тяхното оценяване в МСС 39 с класификация на базата на един единствен принцип. МСФО 9 изисква всички финансови активи да се оценяват или по амортизирана стойност или по справедлива стойност. Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при вземането на решения, относно финансови активи, които се държат основно с цел получаването на парични потоци, състоящи се от плащане на главница и лихва. За всички други финансови активи включително тези, държани за търгуване, справедливата стойност представлява най-подходящата база за оценяване. МСФО 9 премахва необходимостта от няколко метода за обезценка, като предвижда метод за обезценка само за активите, отчитани по амортизирана стойност. Допълнителни раздели във връзка с обезценка и счетоводно отчитане на хеджиране са все още в процес на разработване. Ръководството на Дружеството не очаква измененията да бъдат приложени преди публикуването на всички раздели на стандарта и към момента не може да оцени техния цялостен ефект.МССФО 10 „Консолидирани финансови отчети” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” въвежда нова дефиниция за контрола , базирана на определени принципи, които следва да се прилагат за всички инвестиции при определянето на базата за консолидация. Съгласно предварителни анализа на Ръководството МСФО 10 няма да доведе до промени в класификацията на съществуващите инвестиции на дружеството.МСФО 11 „Съвместни ангажименти” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 11 „Съвместни ангажименти замества МСС 31 „Дялове в съвместни преприятия”, „съвместно контролирани операции” „съвместно контролирани активи” с две категории – „съвместни операции” и „съвместни предприятия” . Избърът относно прилагането на метода напропорциална консолидация при отчитането на съвместни предприятия вече не е допустим . Методът на собствения капитал е задължителен за прилагане при отчитането на всички съвместни предприятия . Ръководството не очаква съществени промени в нетни активи или пемалба на Дружеството .МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” е нов стандарт относно изискванията за оповестяване при всички форми на дялово участия в дреги предприятия, включително съвместни предприятия, асоцинирани предприятия, дружества със специална цел и други неконсолидирани дружества .


МСФО 10, 11, 12 – Преходни разпоредби , в сила от 1 януари 2014 г. , приетиот ЕС на 16 април 2013 г.

Последните разпоредби позволяват на предприятията да не прилагат МСФО 10 ретроспективно при определени обстоятелства и да представят коригирина сревнителна информация съгласно МСФО 10,11, 12 единствено за предходния сравнителен период . Разпоредбите освобождават предприятията от изискването да представят сравнителна информация в неконсолидиране финансови отчети за периоди, предхождащи първата финансова година, в която МСФО 12 е приложим .МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) се отнася вече само за индивидуални финансови отчети, изискванията за които не са съществено променени.МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) продължава да предписва метода на собствения капитал . Промени в обхвата на стандрата са извършени поради публикуването на МСФО 11 „Съвместни ангажименти” .МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (изменен) в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС на 13 декември 2012 г.

Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също така трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната дейност, както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут.


3.1.3 Счетоводна политика - общи положения


Най-значимите cчетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финанcов отчет, cа предcтавени по-долу.

Финанcовият отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на вcички видове активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет. Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.

  1. Представяне на финансовия отчет


Финанcовият отчет е предcтавен в cъответcтвие c МCC 1 „Предcтавяне на финанcови отчети” (ревизиран 2007 г.). Дружеството прие да представя отчета за всеобхватния доход в единен отчет.
  1. Сделки в чуждестранна валута


Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
   2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
   2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
   2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
   2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
   2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
   2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
   2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
   2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница