Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница3/7
Дата22.07.2016
Размер0.73 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

4Отчитане по сектори

Ръководството, отговорно за вземане на оперативни решения, определя оперативните сегменти базирайки се на видовете дейности, основните продукти и услуги, които се осъществяват от Групата. Дейността на Групата се разглежда като съвкупност от едници – оперативни сегменти, които могат да варират в зависимост от естеството и развитието на конкретен сегмент, като се отчита влиянието на рискови фактори, парични потоци, продукти и пазарни изисквания.

Всеки от оперативните сегменти се управлява отделно, доколкото той изисква отделни технологии и ресурси, както и отделни маркетингови подходи. Прилагането на МСФО 8 не е повлияло при идентифициране на основните оперативни сегменти на Групата в сравнение с тези определени в последния годишен консолидиран финансов отчет.

Съгласно МСФО 8 обявените печалби по сегменти, се основават на информацията, която се използва за нуждите на вътрешно управленcко отчитане и която cе преглежда регулярно от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения.

При отчитането по сегменти според МСФО 8 Групата прилага същата политика на оценяване, както в последния годишен консолидиран финансов отчет.

Основните оперативните сегменти на Групата са следните:  • Производство

  • Финансов сектор

  • Транспортен сектор

  • Недвижими имоти

  • Строителен и инженерен сектор

Сделките в Групата между отделните сегменти се извършват при пазарни условия.

Информацията за оперативните сегменти на Групата е обобщена, както следва:

Всички трансфери между сегментите се оценяват и признават по пазарни цени и условия.Оперативни сегменти

Производство

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елими-нации

Консолидиран

31 март 2009 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност от външни клиенти

46 250

10 713

88 650

650

362

-

146 625

Печалба от продажба на нетекущи активи

967

-

-

-

-

(258)

709

Междусегментни приходи от нефинансова дейност

15 756

41

1 240

-

48

(17 085)

-

Общо приходи от нефинансова дейност

62 006

10 754

89 890

650

410

(17 085)

146 625

Резултат от нефинансова дейност

6 360

10 754

11 769

551

18

1 483

30 935

Приходи от застраховане от външни клиенти

-

147 250

-

-

-

-

147 250

Междусегментни приходи от застраховане

-

1 818

-

-

-

(1 818)

-

Общо приходи от застраховане

-

149 068

-

-

-

(1 818)

147 250

Резултат от застраховане

-

6 766

-

-

-

(1 678)

5 088

Приходи от лихви

2 122

41 931

324

51

11

(6 352)

38 087

Разходи за лихви

(3 044)

(19 354)

(4 411)

(25)

(3)

6 352

(20 485)

Резултат от лихви

(922)

22 577

(4 087)

26

8

-

17 602

Положителни разлики от операции с финансови инструменти от външни клиенти

1 686

26 659

-

-

-
28 345

Междусегментни положителни разлики от операции с финансови инструменти

-

415

-

-

-

(415)

-

Общо положителни разлики от операции с финансови инструменти

1 686

27 074

-

-

-

(415)

28 345

Резултат от операции с финансови инструменти

1 686

3 911

(1)

-

-

1 059

6 655

Административни разходи

(1 936)

(28 292)

(3 982)

(5)

(19)

591

(33 643)

Отрицателна Репутация

-

-

-

-

-

2

2

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

4

170

(115)

14

-

-

73

Други финансови приходи / разходи

(810)

15 421

(2 654)

(19)

-

(301)

11 637

Доход за разпределяне по осигурителни партиди

-

2 700

-

-

-

-

2 700

Резултат за периода преди данъци

4 382

34 007

930

567

7

1 156

41 049

Разходи за данъци

(643)

(1 720)

(123)

(50)

(1)

-

(2 537)

Нетен резултат за периода

3 739

32 287

807

517

6

1 156

38 512
Оперативни сегменти

Производство

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 март 2009 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Активи на сегмента

545 389

3 467 468

642 092

45 829

8 434

(1 414 844)

3 294 368

Инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

4 491

24 745

10 499

1 760

-

60 035

101 530

Общо консолидирани активи

549 880

3 492 213

652 591

47 589

8 434

(1 354 809)

3 395 898

Специализирани резерви

-

99 554

-

-

-

-

99 554

Пасиви на сегмента

238 345

2 206 390

426 101

1 530

2 115

(506 546)

2 367 935

Общо консолидирани пасиви

238 345

2 206 390

426 101

1 530

2 115

(506 546)

2 367 935
Оперативни сегменти

Производство

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 март 2008 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност от външни клиенти

62 077

2 771

73 082

15

316

-

138 261

Печалба от продажба на нетекущи активи

20

-

-

-

-

-

20

Междусегментни приходи

17 253

1 525

1 195

-

26

(19 999)

-

Общо приходи от нефинансова дейност

79 330

4 296

74 277

15

342

(19 999)

138 261

Резултат от нефинансова дейност

8 011

4 296

(9 351)

(45)

(57)

(2 567)

287

Приходи от застраховане от външни клиенти

-

97 700

-

-

-

-

97 700

Междусегментни приходи от застраховане

-

133

-

-

-

(139)

(6)

Общо приходи от застраховане

-

97 833

-

-

-

(139)

97 694

Резултат от застраховане

-

1 979

-

-

-

(6)

1 973

Приходи от лихви

639

29 597

75

63

-

(3 277)

27 097

Разходи за лихви

(2 284)

(11 038)

(2 334)

(2)

-

2 116

(13 542)

Резултат от лихви

(1 645)

18 559

(2 259)

61

-

(1 161)

13 555

Положителни разлики от операции с финансови инструменти от външни клиенти

-

30 068

-

-

-

-

30 068

Междусегментни положителни разлики

-

52
-

-

(52)

-

Общо положителни разлики от операции с финансови инструменти

-

30 120

-

-

-

(52)

30 068

Резултат от операции с финансови инструменти

-

(28 023)

-

-

-

28 829

806

Административни разходи
(29 530)
(6)
1 445

(28 091)

Отрицателна репутация

-

-

-

-

-

28 364

28 364

Печалба/(загуба) от асоциирани предприятия

6

52

-

-

-

-

58

Други финансови приходи /( разходи)

(511)

16 314

(412)

(7)

-

(134)

15 250

Доход за разпределяне по осигурителни партиди

-

5 504

-

-

-

-

5 504

Печалба за периода преди данъци

5 861

(10 849)

(12 022)

3

(57)

54 770

37 706

Разходи за данъци

(648)

(1 254)

(100)

-

-

-

(2 002)

Нетна печалба за периода

5 213

(12 103)

(12 122)

3

(57)

54 770

35 704
Оперативни сегменти

Производство

Финансов сектор

Транспортен сектор

Недвижими имоти

Строителен и инженерен сектор

Елиминации

Консолидиран

31 март 2008 г.
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Активи на сегмента

555 156

2 773 992

358 467

47 721

8 813

(1 050 144)

2 694 005

Инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал

158

16 419

6 455

-

-

88 339

111 371

Общо консолидирани активи

555 314

2 790 411

364 922

47 721

8 813

(961 805)

2 805 376

Специализирани резерви

-

68 516

-

-

-

-

68 516

Пасиви на сегмента

254 125

1 695 533

241 561

1 327

2 651

(296 103)

1 899 094

Общо консолидирани пасиви

254 125

1 695 533

241 561

1 327

2 651

(296 103)

1 899 094
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница