Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница5/7
Дата22.07.2016
Размер0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6Други нематериални активи

Другите нематериалните активи на Групата включват придобити лицензи и софтуер. Балансовата им стойност за текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:- за периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени Вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2009 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

40 288

133 049

Новопридобити активи:


-

- от бизнес комбинации

-

2 407

-

1

-

-

-

2 408

- отделно придобити

-

-

-

367

-

-

-

367

Отписани активи

-

(191)

-

-

-

-

-

(191)

Салдо към 31 март 2009 г.

34 692

44 649

5 600

3 783

6 569

52

40 288

135 633
Амортизация

Салдо към 1 януари 2009 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

(19 192)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

(36)

-

-

-

-

-

(36)

Амортизация

(811)

(827)

(39)

(489)

(82)

-

(1 747)

(3 995)

Салдо към 31 март 2009 г.

(7 280)

(9 413)

(2 941)

(1 516)

(274)

(52)

(1 747)

(23 223)
Балансова стойност към
31 март 2009 г.


27 412

35 236

2 659

2 267

6 295

-

38 541

112 410

- за периода, приключващ на 31 март 2008 г.


Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени Вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

32 136

23 014

3 613

989

-

52

-

59 804

Новопридобити активи

-

3 181

21

22

-

-

-

3 224

Отписани активи

-

(1)

-

(1)

-

-

-

(2)

Салдо към 31 март 2008 г.

32 136

26 194

3 634

1 010

-

52

-

63 026
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

(52)

-

(9 735)

Отписани активи

-

-

-

1

-

-

-

1

Амортизация

(805)

(1 147)

(133)

(79)

-

-

-

(2 164)

Салдо към 31 март 2008 г.

(4 040)

(4 480)

(2 571)

(755)

-

(52)

-

(11 898)
Балансова стойност към
31 декември 2008 г.


28 096

21 714

1 063

255

-

-

-

51 128

- за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

32 136

23 014

3 613

989

-

52

-

59 804

Новопридобити активи:

- от бизнес комбинации

2 468

-

468

-

6 569

-

-

9 505

- отделно придобити

88

21 976

1 565

2 567

-

-

40 288

66 484

Отписани активи

-

(2 557)

(46)

(141)

-

-

-

(2 744)

Салдо към 31 декември 2008 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

40 288

133 049
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

(52)

-

(9 735)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

-

-

-

(192)

-

-

(192)

Отписани активи

-

9

46

141

-

-

-

196

Амортизация

(3 234)

(5 226)

(510)

(491)

-

-

-

(9 461)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

(19 192)
Балансова стойност към 31 декември 2008 г.

28 223

33 883

2 698

2 388

6 377

-

40 288

113 857

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница