Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община ГабровоДата10.02.2018
Размер341.45 Kb.
ТипОтчет
УТВЪРДИЛ: /п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет Община Габрово

ОТЧЕТ
за изпълнение и реализирани дейности на

Стратегия за социално включване на Община Габрово

през 2016г.
Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със необходимост от задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят. И през 2016г.Община Габрово продължи провеждането на активна и справедлива социална политика, насочена към социално включване, деинституционализацията и подкрепа на лицата в неравностойно положение .

Община Габрово разполага с добре развита мрежа от социални услуги, които подпомагат социалното включване на уязвими групи от населението.

За осъществяване и продължаване процеса на деинституционализация на територията на община Габрово е изградена мрежа от различни типове услуги в общността, които са алтернатива на настаняването в специализирани институции. Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на лицата в неравностойно положение.


 • Социални услуги в общността, резидентен тип:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 2 /два/ Центъра, находящи се в кв.Трендафил , ул. „Хризантема“ 27 и кв. Борово, ул. „Мирни дни“ 1А;

 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;

 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания;

 • Дом за възрастни хора с физически увреждания;

Социални услуги в общността:

 • Дневен център за деца с увреждания – бул. Трети март № 5;

 • Дневен център за деца с увреждания – кв. Велчевци;

 • Дневен център за възрастни хора с увреждания.

 • Дневен център

 • Звено „Майка и бебе“;

 • Център за социална рехабилитация и интеграция;

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър;

 • Център за обществена подкрепа;

 • Център за обществена подкрепа – ИМКА Габрово;

 • Приемна грижа;

 • Личен асистент;

 • Социален асистент;

 • Наблюдавано жилище;

 • Домашен социален патронаж;

 • Клуб на пенсионера;

 • Клуб на инвалида.

Реализирани са редица мерки и дейности по проекти, финансирани със средства по оперативни програми, които допринесоха до разширяване на спектъра на предоставяните социални услуги, подобряване на тяхното качество и обхващане на по-голям брой потребители от рисковите групи.

На 01.09.2016г. Община Габрово стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Проектът е със срок на изпълнение до 31.12.2018г.

В изпълнението на проектните дейности през месец ноември 2016г. със Заповед на Кмета на територията на Община Габрово бе разкрит „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ – местоположение гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13.

За предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ Община Габрово, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане от края на 2015г. изпълнява проект „Приеми ме 2015“.

От месец ноември 2016г. е въведен областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините-партньори в проекта, в т.ч. нова организация на управление на местно ниво и предоставяне на социалната услуга. Въведен е и стандарт за натовареност на социалните работници - не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.

Сформиран Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) за Област Габрово, който се състои от 1 /един/ началник екип и 5 /пет/ социални работници. Двама от социалните работници са с изнесено работно място в Община Дряново, а останалите обслужват Община Габрово и Община Трявна.

На 01.02.2016г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Основна дейност по проекта е предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”. Проектът е с продължителност 20 месеца, като реално услугите ще се предоставят 18 месеца в периода месец 04.2016г. – месец 09.2017г.

Целеви групи по проекта са: • безработни лица в трудоспособна възраст;

 • деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 • възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

За предоставянето на услугите личен и социален асистент след проведена конкурсна процедура в Община Габрово са назначени 10 лица на длъжността „Социален асистент“ и 56 лица, като „Лични асистенти“. За периода месец април –месец декември 2016г. са обслужвани общо 148 лица, разпределени за двете услуги:

- 62 лица, подкрепени от личен асистент;

- 86 лица, подкрепени от социален асистент.

Предоставяните на територията на общината социални услуги в общността периодично организират чествания по повод редица местни и национални празници. При провеждане на събитията се популяризира и социалната услуга. При изпълнението на проекти в социалната сфера се провеждат различни събития, целящи популяризиране на предоставяната услуга, постигнати резултати и финансиращия орган.

Разработени и разпространени сред общността са и редица информационни материали, целящи популяризиране, информиране за спецификата, целевите групи и целите на отделните социални услуги.

На електронната страницата на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg/page/139 има информация за предоставяните социални услуги в общността, специализирани институции и услуги, предоставяни посредством изпълнението на различни проекти.

Анализирайки извършените дейности в областта на социалната политика на Община Габрово, може да се изведат следните:


 • Положителни акценти:

 • Разширен спектър на предоставяните социални услуги в общността за лица, деца до 7 годишна възраст и техните семейства;

 • Закриване на предоставяните на територията на община Габрово специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа;

 • Изграждане на нова, модерна, отговаряща на изискванията материална база за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания –реализиране на строително-ремонти дейности в сграда, общинска собственост на бул. Трети март № 5.

 • Устойчивост на партньорството и сътрудничество между Община Габрово и неправителствения сектор;

 • Увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания и обхващане на нуждаещите се целеви групи;

 • Разкриване на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, гарантира ефективността на предоставяне на услугата, чрез мобилната работа, която се предоставя в дома на потребителите, близо до техните семейства.

 • Недостатъци и слабости:

 • Аналогично на 2015г. и през 2016г. е недостатъчен капацитет на социалните услуги в домашна среда за възрастни хора, самотноживеещи хора и хора с увреждания, които не са в състояние да се грижат сами за себе си. Услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ се предоставят посредством реализацията на проекти с външно финансиране. Видно е от подадените заявления за ползване на услугите и броят на лицата включени за ползване на услугите, че не могат да се обхваната всички нуждаещи се от грижа и подкрепа хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;

 • И през 2016г. средствата по единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги от резидентен тип са недостатъчни спрямо единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги в общността;


Информация за изпълнени и реализирани дейности по приоритетни направления в Стратегията за социално включване - Габрово през 2016г.
НАПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

РЕФОРМИРАНЕ/ТРАНСФОРМИРАНЕ НА УСЛУГА

ФИНАНСИРАНЕ

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016г.:

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015г.

СЕМЕЙНА СРЕДА

Деца в риск

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - капацитет 5 места

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта през 2016г.

Разкриване/разширяване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без уврежданияПродължава предоставянето на социалната услуга и през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.
*След проведена конкурсна процедура, съгласно Закона и правилника за социално подпомагане, считано от 01.03.2015г. услугата е възложена за предоставяне и управление на Сдружение „SOS Детски селища България“. Срок на договора 3 години.
Услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания не е разкрита, тъй като такава функционира на територията на Община Габрово и същата е планирана за разширяване/ разкриване в новия планов период (2016-2020) при идентифицирана нужда.

Услугата е ползвана от 5 потребителя през 2016г.Център за обществена подкрепа – „ИМКА” Габрово, с капацитет 25 места

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта през 2016г.Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет. Броят ползватели преминали през услугата е 91.В рамките на групови срещи, групови занимания и творчески работилници през годината от Екипа на ЦОП-ИМКА са обслужени повече от 40 родители и 100 деца, като доброволни клиенти, участвали в еднократни или многократни срещи и групови дейности.
*След проведена конкурсна процедура, съгласно Закона и правилника за социално подпомагане, считано от 01.01.2017г. услугата е възложена за предоставяне и управление на Сдружение „ИМКА“. Срок на договора 2 години.


Център за обществена подкрепа, с капацитет 25 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г., като Със Заповед № РД01-422/08.04.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане капацитета на услугата е увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.05.2016г. За отчетната 2016г. са постъпили 63 нови заявки за работа по различни направления. Общият брой на потребителите за отчетната година е 235, включващи родител, настойник, приемен родител, осиновител, класен ръководител и детето като основен клиент.


Обединяване управлението на ЦОП –вете и Звено „Майка и бебе” и увеличаване цялостния капацитет на ЦОП.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта на действащите услуги и увеличаван капацитет на ЦОП

През 2016г. не са предприети действия по обединяване на социалните услуги, поради липсата на подходяща материална база, отговаряща на изискванията на нормативната база.

Проект Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Разкриване на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

На 01.09.2016г. Община Габрово стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Проектът е със срок на изпълнение до 31.12.2018г.

В изпълнението на проектните дейности през месец ноември 2016г. със Заповед на Кмета на територията на Община Габрово бе разкрит „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ – местоположение гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13.

В Комплекса се предоставят интегрирани здравно-социални услуги в подкрепа на представителите на следните целеви групи: семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания; деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства; деца и възрастни в риск.

Услугите, които се предоставят в Комплекса включват:

Ранна интервенция на уврежданията: целта на услугата е осигуряване възможно най-рано /веднага след установяване на увреждане или забавяне в развитието/ цялостна и продължителна подкрепа на детето и неговото семейство и създаване на условия за максимално използване ресурсите на детето за преодоляване на забавянето или на последиците от увреждането. Важен акцент при реализирането на дейността е и предотвратяване социалното изключване на семейството и детето с проблеми, както и превенция на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания;

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина: услугата е насочена към формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите, оказване на подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез: развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път; адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца;

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията: целта на услугата е превенция на детската заболеваемост и смъртност, предотвратяване на неполагането на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Дейността е насочена към подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Дейността ще е достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;

Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания: услугата е насочена към оказване на подкрепа на деца с увреждания за пълноценен живот, безпроблемно включване в образователната система и успешна интеграция при постъпване в първи клас. В дейността ще се включват деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас;

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност за равен старт в училище: целта на услугата е увеличаване готовността и мотивацията на децата от целевата група за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас в масово училище.

За предоставянето на услугите е сформиран мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ: ръководител; социални работници; психолог; специален педагог; логопед; рехабилитатор; медицинска сестра, помощен персонал. В подкрепа на потребителите и работата на основния екип от специалисти по граждански договор се ангажирани и лекар – педиатър – 2 лица; акушер – гинеколог; акушерка; стоматолог и юрист.


Приемна грижа”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

/ОП РЧР/


Реализиране на услугата „Приемна грижа” на областно ниво по проект „Приеми ме“ 2015

За предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ Община Габрово, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане от края на 2015г. изпълнява проект „Приеми ме 2015“. Проектът се финансира по ОП РЧР 2016-2020г. и е със срок за изпълнение 31.03.2018г.

Основна цел на проекта е усъвършенстване модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

В рамките на проекта от месец ноември 2016г. е въведен областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините-партньори в проекта, в т.ч. нова организация на управление на местно ниво и предоставяне на социалната услуга. Въведен е и стандарт за натовареност на социалните работници - не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.

В Община Габрово след проведена конкурсна процедура е сформиран Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) за Област Габрово, който се състои от 1 /един/ началник екип и 5 /пет/ социални работници. Двама от социалните работници са с изнесено работно място в Община Дряново, а останалите обслужват Община Габрово и Община Трявна.


По проекта през 2016г. в Община Габрово не са приемани заявления от кандидати за приемни родители. В приемни семейства са настанени 8 /осем/ деца от общността – 1 /едно/ дете от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, 1 /едно/ дете от Звено майка и бебе, 2 деца са настанени от родилно отделение и 4 /четири/ деца са ползвали заместваща приемна грижа.

За същия период са изведени 2 /две/ деца, които са осиновени: 1 /едно/ в България и 1 /едно/ в чужбина. Няма деца които да са изведени от приемни семейства и настанени в специализирана институция.


В края на календарната година бе организиран Коледен празник за децата и техните приемни семейства от Габрово, Дряново и Трявна.
За доброто им настроение се погрижиха Дядо Коледа, придружен от Снежанка и фокусниците от „Дани меджик“. Празнична програма включваше фокуси, игри и песни. Всяко дете получи подарък и имаше почерпка за тях и приемните семейства.
Към 31.12.2016г. на територията на община Габрово са утвърдени 17 приемни семейства, като 11 семейства полагат грижи за 14 деца в  риск. В община Трявна са утвърдени 19 приемни семейства, като в 13 от тях  са настанени 36 деца. В община Дряново утвърдените приемни семейства са 30, като в 19 от тях са настанени 20 деца.
Деца/младежи с увреждания

Два Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – кв.Борово и кв.Трендафил с капацитет всеки център с 14 места

Републикански бюджетЗапазване на устойчивостта през 2016г.


Със Заповеди № РД01-319/05.02.2015г. и № РД01-320/05.02.2015г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.04.2015г., двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания се финансират като делегирана от държавата дейност. Капацитет на всеки един от Центровете - 14 места.
Потребители на двата Центъра са:

 • деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи ;

 • деца с увреждания в общността;

През 2016г. в центровете са настанени 26 деца/младежа с увреждания – съответно 13 в ЦНСТДМУ кв. Трендафил и 13 в ЦНСТДМУ кв. Борово. През 2016г. приключените случая за общи 6.

Децата/младежите с увреждания, съобразно възрастта и възможностите си, посещават различни услуги и заведения: • 1 дете – посещава ЦДГ „Младост“;

 • 16 младежи посещават редовно Помощно училище „Н. Палаузов“ – Габрово;

 • 21 деца/младежа ползват почасово услугите на социални услуги в общността – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребности от постоянни медицински грижи

Републикански бюджетЗапазване на устойчивостта през 2016г.


Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи е разкрит през 2015г. в рамките на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в Община Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2007-2013г. След приключване изпълнението на проекта и с цел осигуряване на устойчивост със Заповед № РД01-1706/24.11.2015г. на Изпълнителния директор на АСП Центърът е разкрит като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г. при капацитет от 8 места.

През 2016г. общият брой потребителите е 5 лица, от които двама са постъпили през отчетната година.

Двама от потребителите на социалната услуга са записана на индивидуална програма в ПУ „Николай Палаузов“. Всяко от настанените лица ползва услугите на различни специалисти от Дневен център за деца с увреждания – кв. Велчевци.
Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 40 места.

Републикански бюджет

Пребазиране на услугата,разширена материалната база и увеличен

капацитет от 20 на 40 местаПрез месец юни 2016 г. Дневен център за деца и младежи с увреждания бе преместен в нова, ремонтирана за нуждите на услугата сграда, общинска собственост, находяща се на бул. Трети март № 5. В новата база Центърът разполага с достатъчни по площ и вид помещения, необходими за предоставяне на качествена услуга и покриващи потребностите на потребителите.

С разширяване на материалната база от 01.05.2016г. със Заповед № РД01-420/08.04.2016г. на Изпълнителния директор на АСП капацитета на Дневния център е увеличен от 20 на 40 места. Паралелно с увеличаване на капацитета е променено и наименованието на услугата от Дневен център за деца и младежи с увреждания в Дневен център за деца с увреждания. Промяната е в съответствие с разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение.Броят преминали деца през социалната услуга за 2016г. е 47, а броят проведени консултации с родители е 23. Поради непрекъснато увеличаващият се брой на децата, посещаващи Дневния център е увеличен броят на персонала и специалистите.Дневен център за деца с увреждания – кв. Велчевци, с капацитет 20 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта през 2016г.


Със заповед №РД01-500/26.04.2016г. социалната услуга е разкрита като държавно делегирана дейност с капацитет 20 места. През отчетния период 50 деца са ползвали услугата Дневен център. Изписани са 16, приети са 48 деца. Почасова грижа са ползвали 37 потребители, дневна грижа – 4, мобилна услуга 13. Рехабилитация е извършена при 41 деца, педагогическа дейност при 30 деца, логопедична дейност при 23, сеанси по психомоторика на 26 деца, сеанси в сензорна зала 4 деца и консултация и насоки на родителите на 45 семейства.
Млади хора в риск

Наблюдавано жилище за младежи напускащи специализирани институции и в риск от общността – капацитет 6 – 8 места

Финансиране от НПО – „Фондация за социална промяна и включване”-гр. София

Запазване на устойчивостта през 2016г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране от НПО – „Фондация за социална промяна и включване”- София. През 2016г. 4 младежи са ползвали услугата Наблюдавано жилище.

Психично здраве

Хора с психични разстройства
Републикански бюджет; оперативните програми

Дневен център за хора с психични разстройства с мобилна работа

През 2016г. продължи дейността на Кабинета за превенция на психичното здраве в рамките на Регионалната програма за анти-кризисни интервенции и превенция на суицидното поведение и суицидния риск, приета от Областен съвет по психично здраве. Консултирани са 30 лица през 2016г.

Деца с разстройства от аутистичния спектър

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър до 18 години, с капацитет 20 места

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта на Центъра през 2016г.


Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет. През 2016г.е работено по 66 случая, като от тях 26 са нови. През годината са проведени 33 свободни консултации на деца и техните семейства.Хора, употребяващи психоактивни вещества

Разкриване на услуга за лица, употребяващи ПАВ, по писмо на МТСП до Националния център по наркомании
Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 места

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, употребяващи ПАВ и през 2016г. не е разкрита.

При констатиране на потребност дейността се обезпечава от социалните услуги в общността, предоставяни на територията на общината - Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция.
Общински съвет по наркотични вещества и превантивно информационен център /ОбСНВ и ПИЦ/

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на услугите през 2016г.

Главни насоки в работата на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна, обучителна и консултативна – разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи; разработване и осъществяване на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора; обучения на мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества; разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали; провеждане на информационни кампании; консултиране на млади хора и родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите.

Основен партньор в работата на ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/, в който са включени 17 ученици на възраст 15-19 години от всички габровски училища, както и трима младежи до 25 години.
 1. Кампании, инициативи и проекти, организирани и реализирани от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово

 • Инициатива по случай 1-ви март – Баба Марта

 • Кампания „Великденски внучета“

 • Огнен хепънинг“ – инициатива по случай 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите

 • Проект „Гореща точка ГМО - Граждански мобилен отряд“

Проект „Гореща точка ГМО – Граждански Мобилен Отряд“ се реализира през 2016 година от доброволците на Младежкия съвет по наркотични вещества, с финансовата подкрепа на Младежката банка – Габрово.

 • Импровизаторски театър IMPROV

Импровизаторски театър “IMPROV” бе насочен към превенция на злоупотребата с психоактивни вещества сред деца и младежи от рискови групи и е финансиран от Министерство на здравеопазването, в изпълнения на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. Проектът се реализира от Общински съвет по наркотични вещества, в партньорство с НЧ „Христо Смирненски 1949” – Габрово и с активното участие на доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества.

 • "Познаваме ли своите будители?"

 • Превантивна програма „Училище за добрини“

 • Инициатива „Приеми ме на село“

 • Превантивна програма „Здравейко“

През 2016 г. ОбСНВ разработи превантивна програма „Здравейко“, насочена към деца на възраст 7-11 години.

Програмата акцентира върху компонентите на здравословния начин на живот, включващи дневен режим, лична хигиена, здравословно хранене, спорт и туризъм, двигателна култура, запознаване с рисковете от различни зависимости – компютърни игри, телевизия, употреба на алкохол, цигари, наркотични вещества.

Чрез интерактивни игрови методи и техники, програмата цели формиране на позитивни нагласи у децата за спорт, учение и забавление и развиване на различни социални умения:

Превантивната инициатива „Здравейко“ бе осъществена в рамките на Летните занимания в училищата, организирани от Община Габрово, по желание на ръководствата на училищата: • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – на 17, 20 и 24 юни – обхванати 40 деца;

 • ОУ „Ран Босилек“ – на 22 юни – обхванати 51 деца;

 • ОУ „Христо Ботев“ – на 12-ти юли – обхванати 8 деца;

 • ОУ „Неофит Рилски“ – на 13-ти юли – обхванати 9 деца.

През учебната 2016/2017 г. превантивна програма „Здравейко“ бе предложена на училищата за реализиране в рамките на целодневните следобедни занимания на учениците от 1-ви до 4-ти клас.

До края на календарната 2016 г. програмата бе осъществена в следните учебни заведения: • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – на 20 и 21 септември, 17 и 24 октомври, 4, 11, 18, 21 и 23 ноември – обхванати 187 ученика;

 • ОУ „Иван Вазов“ – на 11 и 23 ноември, 9 декември – обхванати 56 ученика.

 • Коледна плетеница“

 • Коледен куиз“
 1. Семинари, дискусии, обучения, организирани и реализирани от ОбСНВ и ПИЦ – Габрово

 • Срещи – дискусии с Желяз Турлаков

На 14.06.2016 г., по покана на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, в Габрово гостуваха Желяз Турлаков – ръководител на терапевтична общност „Ново начало“ и младежи, преминали успешно през рехабилитационната програма за зависими.

 • Съвместно обучение МСНВ и юноши на ФК „Чардафон 1919“

На 31 октомври, с обучение за работа в екип и развиване на комуникативни умения, бе дадено началото на сътрудничество между доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово и юношеския футболен отбор на „Чардафон 1919“.

 • Обучение на доброволците от МСНВ в рамките на превантивна програма „Мрежата 4“

В периода 10-12 март 2016 г. Общинският съвет по наркотични вещества към Община Габрово бе домакин на обучителен семинар за младежи – доброволци от Габрово, Хасково, Ст. Загора, Кърджали и Бургас.

Обучението се реализира в изпълнение на превантивна програма „Мрежата – 4“, финансирана от Министерство на здравеопазването по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. Програмата имаше за цел да подготви над 50 нови доброволци от пет града на страната за работа по превенция на наркоманиите сред техните връстници. • Обучение на доброволци от МСНВ в Стара Загора

Част от доброволците на Младежкия съвет по наркотични вещества взеха участие в семинар-тренинг за личностно развитие и социална работа в общността, съвместно с доброволци от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“ – гр. Стара Загора.

 • Тренинги за работа в екип на доброволците от МСНВ

Специалистите от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово провеждат регулярни тренинги на доброволците от Младежкия съвет, с цел повишаване капацитета на групата, развиване на уменията за работа в екип, лидерство, повишаване на ефективността на превантивните дейности сред връстнците им. През 2016 година са проведени следните обучения:

 • Изнесен еднодневен тренинг за екипност в рекреационната зона до Соколски манастир;

 • Изнесен еднодневен тренинг за лидерство в парк Маркотея;

Основните целеви групи, към които е насочена превантивната дейност на ОбСНВ и ПИЦ са ученици, педагози и родители от Габрово.


 • Обучения на ученици от гр. Габрово

Обхванатите ученици от габровските училища в обучения, проведени от специалисти от ОбСНВ и ПИЦ през 2016 г., са над 1600.


 • Обучение на доброволци от БМЧК

На 20 май 2016 г., по покана на БЧК, Общински съвет по наркотични вещества проведе обучение на младежите от Българския младежки червен кръст на тема „Младите хора и наркотиците“.


 1. Консултативна дейност

ОбСНВ и ПИЦ – Габрово, наред с превантивната и информационна дейност, предлага и консултации на деца и семейства по проблеми, свързани с наркотиците и зависимостите. Консултативната дейност е с няколко основни направления:

 • Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последици от употребата;

 • Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости в страната и в чужбина;

 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;

 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;

 • Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране;

 • Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно консултиране;

През 2016 г. 37 младежи и родители са потърсилите съдействие в ОбСНВ - Габрово по проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества. От специалистите в центъра те получават информация, консултиране, образователни материали и подходяща литература по проблема.

Достоен живот за възрастните хора

Самотни трудно-подвижни възрастни хора и хора с увреждания в Общината

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на хора с различни по вид и степен увреждания, с капацитет 40 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта на ЦСРИ през 2016г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет. Преминалите потребители през социалната услуга е 73 лица. През цялата година капацитетът на услугата е надвишен.


Самотни и трудно –подвижни възрастни хора и хора с увреждания от града и селата

„Подкрепа за Независим живот на възрастни и лица с увреждания“


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Осигуряване на устойчивост на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ и увеличаване на капацитетите


На 01.02.2016г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Основна дейност по проекта е предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”. Проектът е с продължителност 20 месеца, като реално услугите ще се предоставят 18 месеца в периода месец 04.2016г. – месец 09.2017г.

Целеви групи по проекта са:безработни лица в трудоспособна възраст; деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. За предоставянето на услугите личен и социален асистент след проведена конкурсна процедура в Община Габрово са назначени 10 лица на длъжността „Социален асистент“ и 56 лица, като „Лични асистенти“. За периода месец април –месец декември 2016г. са обслужвани общо 148 лица, разпределени за двете услуги:


 • 62 лица, подкрепени от личен асистент;

 • 86 лица, подкрепени от социален асистент.

Ползването на социалните услуги личен и социален асистент е безплатно за потребителите. Социалните и лични асистенти извършват следните дейности в дома на потребителя: поддържане на лична и битова хигиена, помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане; приготвяне на храна с продукти на потребителя, помощ при хранене, сервиране и отсервиране; закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане или помощ при заплащане на комунално-битови разходи - вода, електричество, телефон, данъци и други със средства на потребителя; придружаване до личен лекар и административни услуги. В рамките на 8-часов работен ден социалните асистенти обслужват 5-6 лица, а личните асистенти обслужват едно лице в рамките на 4 часа, изключение правят случаите, където майка се грижи за двете си деца/ близначета/ и семейства, където личен асистент подпомага и подкрепя съпруг и съпруга.

За предоставянето и администрирането на двете социални услуги е изграден офис (местоположение – Спортна зала „Орловец“), в който работят 2 лица – социален работник на пълно работно време и сътрудник социални дейности на непълно работно време. В центъра, потребителите на услугите, както и асистентите имат възможност да търсят и получават необходимата им информация, като същевременно имат възможност да ползват психологическа, мотивационна и др. подкрепа.


Възрастни хора, нуждаещи се от чужда помощ и подкрепа

Разкриване на нова социална услуга

Средства по оперативните програми;

Републикански бюджетРазкриване на два Център за настаняване от семеен тип за стари хора

През 2016г. услугата Център за настаняване от семеен тип за стари хора не е разкрита. Същата остава планирана за разкриване в рамките на планов период 2016-2020г.
Възрастни хора с физически

увреждания

Дом за възрастни хора с

физически увреждания, кв. Маркотея, с капацитет 36 места.


Републикански бюджет


Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия вид, капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет. През 2016г. 6 потребители са починали, 1 напуснал и 7 са новонастанените лица.

Самотни възрастни хора от града

Дневен център за стари хора, с капацитет 40 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2016г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет. През отчетната година към социалната услуга е проявен засилен интерес. Броят на активните потребители е 40. През 2016г. са постъпили 11 мпви потребители и са отписани 11.

Възрастни с ментални увреждания

Дневен център за възрастни хора с увреждания, с капацитет 20 места.

Републикански бюджет

Пребазиране на услугата,разширена материалната база и увеличен

капацитет от 20 на 30 местаПрез 2016г. Община Габрово в изпълнение изискванията на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение предприе необходимите действия за увеличаване капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания, считано от 01.01.2017г. Със Заповед № РД01-1333/29.12.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане капацитета на услугата, считано от 01.01.2017г. се увеличава от 20 на 30 места. През 2016г. е разширена и материалната база на Дневния център. За нуждите на услугата е предоставен първия етаж от сградата на адреса. Стартирани са ремонтни дейности за обособяване на необходимите помещения. През 2016г. Дневен център за възрастни с увреждания е посещаван от 32 до 34 лица с различна степен на умствени увреждания.

Разкриване на нова социална услуга

Средства по оперативните програми;

Републикански бюджетРазкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания - капацитет 15 места

През 2016г. услугата Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания не е разкрита. В новия планов период 2016-2020 се планира разкриването на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция.

Самотни и бездомни възрастни хора, и лица с ниски доходи

Обществена трапезария, с капацитет 125 места.


Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане


Продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

На 04.07.2016г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Осигуряване на „топъл обяд“ в община Габрово 2016-2017г.“. Проектът се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Продължителността на проекта е до 30.04.2017г., като реално услугата „Обществена трапезария“ се предоставя ежедневно от 01.08.2016г. до 30.04. 2017г., общо 273 дни, при капацитет от 125 места.

За потребители в обществената трапезарията се включват лица от следните групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ Габрово; самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни лица.

Установяването на правоимащите лица от горепосочените целеви групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ Габрово. При наличие на трудноподвижни потребители в обществената трапезарията, които нямат възможност да получават лично или с чужда помощ топлата храна е осигурено доставянето на храната до дома на лицата.

Едновременно с основната дейност в рамките на проекта се осъществяват и съпътстващи мерки, включващи подкрепа, съдействие, индивидуално и групово консултиране, съобразно конкретните нужди и проблеми на потребителите на услугата. Посредством реализирането на съпътстващите мерки се стимулира социализацията и обществената интеграция на представителите на целевите групи.

Реализацията на дейностите по проекта допринася за подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Към 31.12.2016 г. услугата работи на пълен капацитетОбществена трапезария към Фонд „Социална закрила” – МТСП, с капацитет 70 места.


Фонд „Социална закрила” към МТСП

Продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

Община Габрово и през 2016г. продължи да търси възможности за предоставяне на услугата „Обществена трапезария“. За периода от месец януари до края на месец април 2016г. услугата се предоставя въз основа на договор между Община Габрово и Фонд „Социална закрила“. В рамките на работните дни на включените в трапезарията лица се осигурява топла храна.


Домашен социален патронаж, с капацитет 200 места

Общински бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2016г.

През 2016г. посредством реализацията на проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж, част от „Заведения за социални услуги”, гр. Габрово, ул.Ивайло № 13“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ бе извършен ремонт на част от помещенията на Домашен социален патронаж. Основно ремонтните дейности включват: проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитен приемник; демонтаж на интериорни врати; доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати – подменени са общо 16 врати; изкърпване, шпакловане, боядисване, ръбохранители около новите врати; демонтаж на дървена ламперия; стъргане на стара боя по стени и тавани; шпакловане и боядисване на стени и тавани;

Предвид засиления интерес към ползване услугите на Домашен социален патронаж и формиране на листа на чакащите са предприети действия за увеличаване капацитета на услугата. Въз основа на Решение на Общински съвет Габрово капацитета на Домашен социален патронаж е увеличен от 200 на 225 места, считано от 01.01.2017г.Бездомни възрастни хора

15 бездомни лица, жители на ГабровоРазкриване на Център за временно настаняване или Приют за бездомни лица

През 2016г. не е разкрит Приют за бездомни и безпризорни лица, жители на общината.

В подкрепа на бездомните лица и през зимния сезон на 2016г. бе предоставено помещение общинска собственост. За периода на пребиваване в общинското помещение бе осигурена ежедневно топла храна. Проведена е и кампания за набиране на вещи и стоки от първа необходимост – осигурени са тоалетни принадлежности, дрехи и др.

За целия зимен сезон в предоставеното помещение са настанени 21 бездомни лица.


Хора в конфликт

със закона

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

(МКБППМН)
Извършване на превантивна дейност, с оглед намаляване броя на децата, извършители на противообществени прояви на територията на Община Габрово. Работи се с децата и семействата им и се налагат при сигнал възпитателни мерки.

През 2016 г. на отчет в ДПС са водени 75 деца, като 12 от тях са заведени на отчет през годината. Броят на водените на отчет в ДПС деца през 2016 е с 6 по-малък от броя им през 2015 г. Заведените на отчет през отчетната година са с 14 по-малко, отколкото в предходната година.

Приоритетите в дейността на МКБППМН при Община Габрово през изминалата година бяха насочени към превенция на рисковото поведение у подрастващите; осмисляне свободното им време през лятната ваканция и намаляване повторното извършване на противообществени прояви или престъпления от деца.

През 2016 година в МКБППМН са разгледани 65 възпитателни дела, които са с 9 повече в сравнение с предходната година, със 73 извършители – увеличението е 3. Шестнадесет от малолетните и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления са привлечени за втори или повече пъти, което е с 5 повече в сравнение с предходната година. Десет от тях са от ромски произход, като при 8 от тях в семействата има членове, също криминално проявени. Броят на децата с наложени възпитателни мерки, които са били водени на отчет в ДПС е намален с 6 в сравнение с 2015 г.

През годината МКБПМН работи с 20 обществени възпитатели – педагози, психолози, юристи с богат опит и разнообразни специалности. Това позволява индивидуален подход при работата с децата, в резултат на което малолетните и непълнолетните извършители, с малки изключения, са преустановили извършването на противоправни деяния.

Продължи кампанията на ЦОП, ОСНВ и МКБППМН „Училище за добрини“, имаща за основна цел да повиши чувствителността на ученици, родители и педагози към насърчаването, подкрепата и поощряването към извършване на добри дела.

Деца, с които работят МКБППМН и ЦОП участваха в Европейските дни на художествените занаяти, организирани от АЕК „Етъра“. В заниманията се включиха деца с рисково поведение, като целта беше осигуряване на бързото им социализиране чрез запознаване с приложното, модерното и традиционното изкуство.

През пролетната ваканция, с цел ангажиране свободното време на децата, преминали през възпитателни дела и насочени към ЦОП, МКБППМН организира екскурзия до гр. Ловеч. Посетени бяха Интерактивния музей на водата, закрития мост, парк „Вароша“ и зоопарка.

За трета година през месеците юни и юли МКБППМН, със съдействието на Общината, организира „Летни занимания“ за учениците от първи до четвърти клас. В групи на всички общински учебни заведения бяха обхванати около 500 деца, което е с около 140 повече от миналата година.МКБППМН работи в пряко взаимодействие с всички институции, имащи отношение към децата.

Каталог: files -> Socialni deinosti
Socialni deinosti -> Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населението
Socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
Socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
Socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
Socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница