Отчет за изпълнение на Бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31. 12. 2012 гстраница1/4
Дата08.06.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 20
от проведеното на 19.02. и 21.02.2013 година заседание
ДНЕВЕН РЕД


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на Бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2012 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2013 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на потребителските такси при ползване на социална услуга „Личен асистент“, предоставяна чрез Звено за услуги в домашна среда
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Изграждане на пешеходен подлез на кръстовището на ул. „Александровска“ и ул. „Сан Стефано“
 1. Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на Бюджет 2013 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. с общинските обекти от първостепенно значение
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Обявяване на част от имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящ се в сградата на ТД „Възраждане , к-с „Меден Рудник, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 2 по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас, за промяна границите и предназначението на УПИ ІІ – за озеленяване и спорт и УПИ V – за укритие за наблюдаване на птици
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (извършване на религиозна пропаганда)
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Определяне на размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за финансовата 2012 година на търговските дружества, в които Община Бургас е едноличен собственик на капитала
 1. Докладна записка от Диян Димов – общинска съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Изменение в Правилника за дейността на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство
 1. Докладна записка от Диян Димов – общинска съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на Годишна план-програма за работата на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство за 2013 год. и Списък с обекти за приватизация, съгласно чл.1, ал. 2, т.6; чл. 3, ал.2 и чл. 3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Одобряване командировките на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас за периода 09.03.2012 г. – 30.01.2013 г.
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане и одобряване на изменение ПУП-ПЗ на УПИ І, кв. 1, Приморски парк, гр.Бургас за изграждане на параклис „Св.Георги Победоносец“ със застроена площ от 48м2
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване изменението на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица о.т. 205б – о.т. 205в до УПИ ІІІ – 672 между кв. 43В и кв. 43Б по плана на к-с „Лазур“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ IV647, кв. 36 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ – 1474, в квартал 101 по плана на с. Рудник – с. Черно море, община Бургас, чрез продажба частта на общината
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.501.217 по КК на гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-89, в квартал 6 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ Х – 491 в квартал 26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Илка Баева – управител на „ДКЦ ІІ – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл.17, ал.3 и 4 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества (НРОБУУУПСТД) за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас“
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас и „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Избиране на управител на „Медицински център І – Бургас“
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение „Демократичен съюз на жените“, Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.
 1. Годишен отчет от Таньо Атанасов – обществен посредник на Община Бургас за постъпилите жалби и сигнали на гражданите през 2012 г.
 1. Питания
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013, приоритетна ос 1: „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политика“, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: „Ремонт на местен път за достъп до ПЗС „Пода“ и площадка за спиране на временен престой при км 246+380 (ляво) на път І-9 „Бургас – Маринка – Малко Търново (ПИ с идентификатори 07079.10.158, 07079.10.159 и 07079.10.252)“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:Промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Александър Георгиев Коджакафалията“, Община Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на Бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА, чл.30,ал.1 от ЗОБ :

 1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2012 г., в т.ч. по :

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности и параграфи на Община Бургас към 31.12.2012 г. за 128 364 585 лв. , с преходен остатък от 4 902 993 лв.

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на Община Бургас по функции,дейности и параграфи към 31.12.2012 г. от 52 883 935 лв. , с преходен остатък 32 847 529 лв.

2.Приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 г. съгласно чл.9 от ЗОД.

3.Приема извършените разходи до размера на фактическите , съгласно чл.8,ал. ал. 3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. за ЦДГ, Детски ясли, Детска млечна кухня, ДСП, културни институти и други за сметка на останалите приходоизточници.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2013 г.


РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава следните показатели за численост на персонала и средства за работни заплати за 2013 година, разпределени по дейности, както следва:ДЕЙНОСТИ

ЧИСЛЕ­НОСТ

/бр./


ФОНД

„РАБ. ЗАПЛАТА"/лв./
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ1

Общинска администрация

249

2 800 000

2

Отбрана и сигурност

11

49 200

3

Здравеопазване

290,5

2 343 800

4

Социални дейности

102,5

770 000

5

Култура,почивно дело и религ. дейности

67

474 000
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ1

Общинска администрация

184

1 880 000

2

Образование

11

82 000

3

Социални дейности

80

548 000

4

Култура,почивно дело и религ. дейности

137

1 039 000

5

Икономически дейности и услуги

407

2 384 000

2. Утвърждава разпределението на средствата за работни заплати по месеци за 2013 година, както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

МЕСЕЦИ

Общинска администра­ция

Отбрана и сигурност

Здраве­опазване

Социални дейности

Култура, почивно дело и религ. д-сти

Януари

260 000

5 300

182 000

59 000

37 100

Февруари

220 000

3 500

182 000

59 000

37 100

Март

220 000

3 500

182 000

89 800

37 100

Април

260 000

5 300

261 500

59 000

37 100

Май

220 000

3 500

182 000

59 000

51 000

Юни

220 000

3 500

182 000

59 000

37 100

Юли

260 000

5 300

182 000

59 000

37 100

Август

220 000

3 500

182 000

59 000

37 100

Септември

220 000

3 500

182 000

59 000

37 100

Октомври

260 000

5 300

182 000

59 000

37 100

Ноември

220 000

3 500

261 500

59 000

51 000

Декември

220 000

3 500

182 800

90 200

38 100

Годишен фонд „Работна заплата"

2 800 000

49 200

2 343 800

770 000

474 000
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница