Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница13/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ІV.10. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА”

Програмата се изпълнява в съответствие с осъществяване на основната цел: осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес и подготовка на високо квалифицирани кадри в областта на изкуствата и културата.
  1. Ученици

 • В изпълнение на програмата през първото полугодие в училищата по изкуствата и училищата по културата са обучавани общо 8 718 ученици:

- в предучилищни групи - 244 деца;

- в начален и прогимназиален етап на основното образование – 3792 ученици;

- в гимназиален етап – 4089 ученици;

- в самостоятелна форма на обучение – 88 ученици

- в индивидуална форма на обучение - 3

- в общежития – 502 ученици. • Годишният успех на учениците от училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2013/2014 г. е мн. добър 5,04. През м. юни 2014 година 894 ученици са положили успешно държавни зрелостни изпити и получават диплома за завършено средно образование. Средният успех на дипломираните ученици е много добър 4,96.

 • От дипломираните 767 ученици в училищата по изкуствата, 697 са придобили степен на професионална квалификация и са получили свидетелство за професионална квалификация в областта на съответното изкуство. Средният успех от изпитите за професионална квалификация е много добър 5,44.

 • Разширява се представянето на училищата по изкуства и култура в страната и чужбина – проведени са 20 национални и международни конкурса от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.; индивидуални изпълнители, състави и формации от училищата по изкуства участват в концерти, изложби, конкурси, фестивали, пленери, прегледи;

 • Значителна част от възпитаниците на училищата по изкуствата и по културата продължават обучението си във висши училища у нас и в чужбина и успешно се реализират в областта на изкуствата и културата.
  1. Персонал:

 • Броят на персонала в системата на училищата по изкуствата и по културата към 01.02.2014 г. e 1567 души, в т. ч. педагогически - 1259, непедагогически 308.

 • Учителите от училищата по изкуствата и по културата имат висока професионална подготовка и квалификация. Голяма част от тях активно участват в културния живот на страната.

 • Броят на учителите с висше образование надхвърля 93%. Носители на професионална квалификационна степен са общо 348 учители, или приблизително 28% от общия брой на учителите в училищата по изкуствата и по културата.
  1. Материална база:

 • В три училища по изкуствата са реализирани енергоефективни мерки по проект „Козлодуй” на Министерство на икономиката и енергетиката – Национално музикално училище „Л. Пипков” – София, Национален учебен комплекс по култура – Г.баня, Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” – с. Широка лъка.


1.4. Закрила на деца с изявени дарби

 • На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 2003 г., както и на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 2014 година, приета с Постановление на МС № 93 от 24.04.2014 г. през периода е осъществено следното:

 • Предоставени общо 176 стипендии на ученици, които са носители на награди на национални и международни конкурси и отговарят на условията за предоставяне на закрила. В приетата от МС Програма за 2014 г. са планирани общо 170 стипендии за годината.

 • Предоставени еднократни подпомагания на 21 ученици, носители на награди на национални и международни конкурси, които отговарят на условията за предоставяне на закрила, за включване в обучителни курсове, майсторски класове и пленери.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

Отчет

Обучавани ученици *

брой

8 468

8 719

Учители с професионална квалификационна степен

брой

329

348

Предоставени стипендии на деца с изявени дарби

брой

180

176

Еднократно финансово подпомагане

брой

30

21

* Забележка: Включени са учениците във всички форми на обучение и настанените в общежитие.
Източници на информация за данните по показатели:

Информация от специализираната дирекция.Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

Бюджетна програма “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

24 177,3

27 202,4

26 357,0

 

Персонал

16 545,3

19 954,7

20 067,6

 

Издръжка

7 332,0

6 293,8

5 334,9

 

Капиталови разходи

300,0

953,9

954,5

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

24 177,3

27 202,4

26 184,6

 

Персонал

16 545,3

19 954,7

19 955,8

 

Издръжка

7 332,0

6 293,8

5 274,3

 

Капиталови разходи

300,0

953,9

954,5

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

172,4

 

Персонал

 

 

111,8

 

Издръжка

 

 

60,6

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. Проекти по ОП Човешки ресурси

 

 

156,8

 2.2

2. Програма "Коменски"

 

 

15,6

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

365,7

704,4

704,4

 

1.Стипендии

365,7

704,1

704,1

 

2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 

0,3

0,3

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

36,3

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

365,7

704,4

740,7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

24 543,0

27 906,8

26 889,0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

24 543,0

27 906,8

27 097,7

 

Численост на щатния персонал

1580

1580

1544Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, директорът на специализираната дирекция и директо-рите на училищата по изкуствата и по култура.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница