Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 година


ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”страница14/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и програмите, по които работи министерството за постигане на стратегическите цели и изпълнение на годишните задачи на цялата администрация. Числеността на щатния персонал по програма Администрация е 156 души, от които 147 щ. бр. в ЦУ и 9 щ. бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.

До влизане в сила на новия Устройствен правилник, министерството беше структурирано в една главна дирекция, 11 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, главен секретар и служител по сигурността на информацията.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общата администрация беше организирана в 5 дирекции:


 • Дирекция „Административно обслужване и стопански дейности”;

 • Дирекция „Връзки с обществеността и комуникации”;

 • Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”;

 • Дирекция „Управление на собствеността”;

 • Дирекция „Човешки ресурси”.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Специализираната администрация беше

е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции: • Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";

 • Дирекция "Нематериално културно наследство";

 • Дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки”;

 • Дирекция „ Международна дейност, европейски програми и проекти”;

 • Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”;

 • Дирекция „ Съвременно изкуство и художествено образование”;

 • Дирекция „Авторско право и сродните му права”.

След влизане в сила на Устройствения правилник, приет с Постановление № 422/18.12.2014 г., администрацията е структурирана в 10 дирекции, една главна дирекция, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността.


Основни направления, по които се работи:


  • Деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството;

  • Осъществяване на връзки с обществеността и комуникации;

  • Разработване на проект на бюджет и 3-годишна бюджетна прогноза, организира и контролира изпълнението на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители в системата на МК;

  • Изготвяне на периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в програмен формат;

  • Осъществяване на цялостното финансово - счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството;

  • Организиране и контролиране управлението на недвижимите имоти, използване, стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството;

  • Изготвяне и съхраняване на документи за възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служители на министерството;.

  • Контрол върху спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;

  • Разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;

  • Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

  • Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

  • Протоколна дейност.


Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Администрация"
Бюджетна програма “Администрация”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

4 776,7

3 626,8

2 936,3

 

Персонал

2 001,6

2 076,0

2 056,5

 

Издръжка

2 575,1

1 450,8

830,6

 

Капиталови разходи

200,0

100,0

49,2

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

4 776,7

3 626,8

2 921,9

 

Персонал

2 001,6

2 076,0

2 056,5

 

Издръжка

2 575,1

1 450,8

816,2

 

Капиталови разходи

200,0

100,0

49,2

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

14,4

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

14,4

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. Оперативна програма "Административен капацитет"

 

 

10,7

 2.2

2. Проект BG01 "Техническа помощ и фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво"

 

 

3,7

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0,0

0,0

0,0

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

1 000,0

1 021,3

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0,0

1 000,0

1 021,3

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 776,7

3 626,8

2 921,9

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 776,7

4 626,8

3 957,6

 

Численост на щатния персонал

103

103

84Отговорност за изпълнението на програмата

Главният секретар и администрацията на Министерство на културата, директорите на дирекции.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница