Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница6/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІV.2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА”

Дейността по опазване на движимите културни ценности и изобразителните изкуства включва физическото им опазване, консервацията, реставрацията, контрола и др. Паралелно върви представянето на движимото културно наследство пред публика, свързано с дигитализацията и онлайн достъпа до експозициите и движимите културни ценности в музеите, специализираното обучение на служителите в музеите, обновяването на експозициите, развитието на културния туризъм, образователните инициативи, изложбите в България и чужбина и др. Планирането и реализирането на прояви в областта на изобразителните изкуства в страната и чужбина изисква по-голям кадрови и финансов ресурс, за да може постиженията на българските творци да бъдат адекватно представени и популяризирани, както и да се осигури гостуването на чуждестранни автори. През последните години инфлацията и бюджетните съкращения на практика са намалили значително възможността използването на финансовия ресурс като инструмент за реализиране на приоритетните цели в сферата на движимото културно наследство и изобразителните изкуства.

За изпълнение на програмата през отчетния период е осъществено следното:


    1. Методическо ръководство, регистри, съвети към министъра на културата:

Методическото ръководство на националните, ведомствените, регионалните, общинските и частни музеи по опазване на културните ценности е една от основните дейности, която се извършва ежедневно в писмен вид чрез отговори на преписки, в устна форма при срещи и по телефона, в електронен вид – по интернет и на място, чрез участие в конкурси за директори и участие в други комисии. Тя включва: консултации, експертна помощ и указания за създаване на общински и частни музеи; кандидатстване за вписване в Регистъра по чл. 96, ал. 4 и Регистъра по чл 165 от Закона за културното наследство /ЗКН/; прилагане на ЗКН и подзаконовите нормативни актове; водене на музейна документация; създаване на музейни образователни програми; пререгистриране на музейни сбирки като обществени колекции; извършване на идентификация на движими културни ценности; извършване на откупки на движими културни ценности; подготовка на документи за провеждането на конкурси за директори на музеи и художествени галерии; казуси, възникнали с управлението на музейните фондове; изготвяне на тематико-експозиционна документация за постоянни експозиции; осигуряване на държавна гаранция за изложби; възможности за целево финансиране на проекти; организиране на гостуващи изложби; изпращане на циркулярни писма с методически указания за промяна на статута на музеите във второстепенни разпоредители с бюджет; становища по правилници за устройството и дейността на музеите; предоставяне на информация на МВР по въпросите за идентификацията на движимите културни ценности и вписването им в регистрите; обобщаване на постъпилите искания, изготвяне на предложение до Министерство на финансите за отпускането на 90 допълнителни субсидирани бройки за музеи и художествени галерии.

Беше организирана и проведена Третата национална среща „Музеите и устойчивото развитие” Ловеч 2014 г. Срещата беше реализирана съвместно с БНК на ИКОМ, РИМ Ловеч и община Ловеч. Музейната колегия беше широко представена в лицето на над 120 участници от страната. Тази година беше допълнително разширен нейния формат, като освен музеите и досегашните външни участници, се включиха представители и на други институции - Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Българската православна църква, Българския институт за стандартизация, общини и др. Беше изготвена информация до ЮНЕСКО за изпълнение на Резолюцията за култура и устойчиво развитие, приета от ОС на ООН през 2013 г. (Resolution A/C.2/68/L.69), и връзката между Международната програма за развитие след 2015 г. и Националната стратегия на България за развитие на културата.

Проведена бе годишната Национална работна среща на музейните специалисти на тема: „Иновативни технологии и практики в опазването и социализацията на културното наследство. Възможности и механизми за финансиране”, където бяха представени добри практики, проблеми, компетенции и ноу-хау, съдействащи за адаптиране на културното наследство към цифровите технологии. Музейните специалисти споделиха нови подходи в привличането на публика, както и прилагането на нови стопански и управленски модели. В края на годината се състоя и петата Международна работна среща - Панаир на музейните изложби. Традиционната среща е утвърдена форма в осъществяване на политиката на българските музеи, свързана с изграждането на своеобразен пазар на музейните изложби и създаването на съвременни визии за популяризирането на българското културно наследство в страната и чужбина.

На срещата бяха представени и дискутирани актуални проблеми, свързани с дейността на музеите, която се реализира в следните модули: Наследство, интелектуални и авторски права; Културни политики; Мобилност на музейните колекции. Форумът дава възможност за среща на професионалисти, работещи в сферата на културното наследство, които представят готов продукт – временни експозиции.

Министерство на културата участва в заседания на Междуведомствена комисия на Национална програма „Клио” на МТСП за обучение и дейности по опазване, поддържане, реставрация и поддържане на обекти на недвижимото културно наследство.

Проведена беше и Втора национална среща на тема „Съхраняване на националната идентичност и българските музеи като част от устойчивото развитие” Казанлък 2014 г. Срещата беше реализирана съвместно с Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” и посветена на 80 г. от откриването на паметника на свободата на връх Шипка.В сравнение с първата такава, проведена през 2013 г. имаше двойно по-голямо присъствие на музейната колегия в рамките на 60-70 души и в двата дни.

Конференция „Музеят – идеи за културен туризъм”, съвместно с Посолството на Румъния

Изготвена беше националната програма за честване на Европейската нощ на музеите, предложенията от музеите за отсичане на възпоменателни монети, които биха могли да бъдат емитирани през 2017 г., както и актуализирането на предварителните програми до 2016 г., за включване в националната програма на БНБ.

Продължава процедурата по промяна на статута на общинските музеи от структурни единици в общините в самостоятелни юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджет, в изпълнение изискванията на ЗЗРК и ЗКН.

Води се публичен регистър на лицата, които имат право да участват в комисии за идентификация на движими културни ценности (регистър на експертите по чл.96, ал.4 от Закона за културното наследство) и публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности (по чл.165, ал.1 от ЗКН). Регистрите са достъпни на електронната страница на МК.

Двама експерти от дирекцията участват в екипа на проект по ОПАК на тема „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на ДКЦ и музеите на МК за целите на автоматизиран обмен”;

Двама експерти от дирекцията участват в екипа по Програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”.

Участие в семинар в Боровец по проект на ОПАК „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки”

Функционират следните съвети към министъра на културата: Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия и реплики, Специализиран експертен съвет по чл.99, ал.2 от ЗКН за предоставяне статут на национално богатство на движими културни ценности, Съвет за визуални изкуства и Музеен съвет.

Експерти от дирекцията, участват в Национален съвет по дигитализация, в ТК 94 – Опазване на културното наследство към Българския институт за стандартизация, в комисията за разглеждане на предложения за награждаване на изтъкнати дейци на културата по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура.

2. Процесът по дигитализация на музейните фондове като цяло значително изостава спрямо другите сектори, поради липса на обучени експерти и най-вече липсата на финансов ресурс. Създаването на Регистър на движимите културни ценности е едно от изискванията на Закона за културното наследство и съответства на европейските приоритети за по-лесен отдалечен достъп до културното наследство чрез неговата дигитализация. Разработването или закупуването на софтуер за дигитализация на движимото културно наследство ще позволи по-добър достъп и ефективно използване на ресурсите за развитие на културните и творческите индустрии, ще подобри взаимодействието между културните институти и органите на МВР, Прокуратурата и Агенция "Митници" за превенция на нелегалния трафик. През 2014 г. беше разработен и спечелен проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движими културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен” по ОП „Административен капацитет” за създаване на три електронни регистъра, договор №14-32-28/01.09.2014.

3. Подкрепа за опазване на културните ценности

Субсидията за проекти е основен инструмент за подпомагане дейността на музеите и художествените галерии и за реализиране на политиката на Министерство на културата по опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства. Субсидирането на творческите проекти следва да бъде съобразено с приоритетите в европейския план за култура и по-специално: по-голяма мобилност на колекциите, насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, стимулиране на културните и творческите индустрии, и превръщането на културния туризъм в двигател за устойчиво социално и икономическо развитие, а също така и програми за доброволци в музеите и художествените галерии, мобилност на творци и професионалисти и др.

През първото полугодие беше проведена сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства по следните теми:

- дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности;

- дейности по подготовка на мобилни изложби.

Бяха отпуснати средства за частично финансиране на 37 бр. проекти на обща сума 200 000 лв.

Друг начин за подпомагане изпълнението на проекти в областта на музеите и изобразителните изкуства са целевите средства за финансиране на национално значими прояви, включени в националния културен календар: пленери, панаири, биеналета, триеналета, конкурси, изложби, симпозиуми, конференции, семинари, кръгли годишнини и чествания и др.

За първото полугодие на 2014 г. са подкрепени целево проекти на 18 музея и художествени галерии.4. Актуализиране на нормативната база.

През разглеждания период продължава работата по създаването или актуализирането на други подзаконови нормативни документи.

За изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство е съставена работна група с широко представителство на заинтересованите институции и неправителствения сектор. Формирани са четири подгрупи: недвижимо културно наследство; движимо културно наследство; нематериалното културно наследство; сделки, износ и временен износ на културни ценности. Обсъдени са предложени текстове за 97 члена от Закона за културното наследство.

За изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата е съставена работна група с широко представителство на заинтересованите културни институции. До момента са проведени три работни заседания.

Участие в работна група за изменение на Наредба № 2/2007 г. за награждаване на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата.

Участие в работна група за изменение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.

Работна група по ЗИД за Наредба № Н-00-0005/2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Работна група по ЗИД на ЗЗРК

Работна група в МТИТ по ЗИД на ЗДОИ

Изготвен е Правилник за устройството и дейността на Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия или реплики;

Актуализирани са Правилата за целева подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства и Правила за частично финансиране на творчески проекти.1.5 Задълбочаване на връзките между сферите на културното наследство и образованието и повишаване ролята на музеите в образователния процес.

5 Задълбочаване на връзките между сферите на културното наследство и образованието и повишаване ролята на музеите в образователния процес.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви).

Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Програма “Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Консервация и реставрация на движими културни ценности


брой
8 342

По данни от 125 музеяПосещения в музеи и галерии


брой
3453068

По данни от 124 музея

Нови постоянни експозиции

брой

-

2

Мерки за опазване и представяне на ДКЦ

Брой финансирани проекти

-

55

Организирани изложби в България и в чужбина

Брой финансирани проекти

2

2

Образователни програми в музеите (галериите)

Брой финансирани проекти

60

-

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства

Брой финансирани проекти

-

24


Консервация и реставрация на движими културни ценности – този показател показва броят движими културни ценности от фондовете на музеите, които през първото полугодие на 2014 г. са минали през процес на консервация и реставрация. За сравнение с предишни години и във връзка с проведената сесия за творчески проекти има завишаване на броя на извършените консервационно-реставрационните дейности.

Посещения в музеи и галерии – показва публичният интерес към културното ни наследство и ефектът от прилаганите политики. За сравнение със същия отчетен период с предишни години, има чувствително завишаване на броя на посетителите.

Нови постоянни експозиции показателят показва държавната подкрепа за изграждането на нови експозиции – важен фактор за подобряване на качеството и атрактивността на музейния продукт. Този показател е от изключително значение за привличането на чуждестранни партньори и техният интерес да представят значими изложби в България. За момента се подготвя откриването на музейната експозиция на РИМ – Габрово. Открита е новата експозиция на Археологически музей Септември и стартира работата по подготовка на експозицията в Националния музеен комплекс – София.

Организирани изложби в България и в чужбина – показателят обхваща броя на организираните национални изложби в страната и в чужбина, реализирани с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

През отчетния период е реализирана изложбата „Свобода и национално съзнание” в Европейския парламент в Брюксел по случай националния празник на Република България 3 март.

Продължава работата по подготовката за представителна изложба на тракийски съкровища от фондовете на 17 български музея в Музея „Лувър”, Париж през 2015 г. На 15 май 2014 г. беше подписано предварително споразумение, а на 11 декември 2014 г. беше подписан договор за осъществяване на изложбата „Епопея на тракийските царе – Археологически открития в България” между министъра на култура, г-н Вежди Рашидов и президент-директора на Музея „Лувър” д-р Жан-Люк Мартинез.

Във връзка с гостуване на изложбата „Метаморфози” от Музея „Роден”, Франция, която беше експонирана в Националния музей на българското изобразително изкуство, Министерството на културата осигури координация и частично финансиране на дейностите по подготовката на проекта.

Стартира работата по подготовка на гостуването на изложба с експонати от фонда на Родната къща на Пикасо в гр. Малага през м. октомври 2015 г. в Националния музеен комплекс /в балната зала на Двореца/ със съдействието на Посолството на Кралство Испания в София.

Образователни програми в музеите и в галериите – показателят обхваща броя финансирани от Министерството на културата проекти за създаването на образователни програми в музеите и галериите, насочени към специфичните целеви групи. През отчетния период не са били финансирани такива проекти.

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства – показателят показва прояви в областта на изобразителните изкуства, които са реализирани с финансовата подкрепа на Министерството на културата. През периода бяха осигурени целеви средства за проектите: „Водна кула арт фест на път из страната”, техническо подсигуряване на български мобилни изложби, пътуващи на територията на Френската Република, „Раждането на Третата България. София и Софийско на границата на ХІХ-ти и ХХ-ти в.”, „Християнството и народна култура”, „Съхранената художествена памет на един френски колеж в България”, „Бащи на българския графичен хумор”, представяне на творчеството на художничката Донка Константинова по случай 120 г. от рождението й, симпозиум по скулптура в дърво Ясна поляна, „Антология на българския плакат”, „По стъпките на Борис Денев”, фотодокументална изложба „Отвъд бариерата”, „Да опазим и разпространим изкуството на Владимир Димитров-Майстора”, „Максим Цанков – от Торино до Разград”, „130 г. от рождението на Ангел Спасов”, „Родът Мандови в българското изобразително изкуство”, пътуваща изложба „Изкуство от центъра”, Седмо биенале на малките форми 2014 г., Седмо международно триенале на графичните изкуства – София 2014, каталог „Мраморния град на изкуствата” и каталог на Национален конкурс за съвременно изкуство за млади автори под 35 –годишна възраст.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.

Консервация и реставрация на движими културни ценности

Музеите все по-често поемат управлението и осигуряват грижите на стопани на големи резервати и археологическите обекти, които са предоставени за управление на общините или са държавна собственост и предстои процедура по предоставянето им. Броят на тези обекти и откритите по време на археологически проучвания движими културни ценности ежегодно се увеличава. За обслужването и поддръжката на всички недвижими културни ценности са необходими средства за консервация и реставрация, охрана, почистване, екскурзоводи и редица други специалисти, които да се занимават с проучване, изследване и публикуване на резултатите. Независимо от положените усилия от страна на музеите по места за осъществяване на тези дейности, средствата не достигат. Считаме за целесъобразно всяка година да се провежда сесия за финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности, като по този начин се оказва помощ на музеите за опазването, съхраняването и представянето на движимите културни ценности.Нови постоянни експозиции

Изграждането дори само на една нова експозиция е дейност, която изисква значителен финансов ресурс, надхвърлящ средствата, с които разполага музеят за цялата година. В резултат, нови музейни експозиции се правят рядко а тези, които се обновяват само частично заради ограничения бюджет, често не успяват да приложат съвременни методи на представяне. Експозициите, непроменени с десетилетия, създават впечатление за отживялост и това води до драстично намаляване броя на посетителите в даден музей. Промяната може да настъпи с осигуряването на сериозен финансов ресурс.Мерки за опазване и представяне на ДКЦ – като цяло е недостатъчно финансирането в бюджета на Министерство на културата. За първото полугодие има завишаване на изпълнението – благодарение на целевата подкрепа и частичното финансиране на творческите проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуство, но отпуснатите финансовите средства са крайно недостатъчни.

Образователни програми в музеите и в галериите – независимо от завишаване на проектите са необходими допълнителни средства за проучването на състоянието и проблемите, свързани с осъществяването на образователните програми в музеите и художествените галерии в страната. Необходимо е провеждането на обучения на музейни специалисти за реализацията им, като се популяризира опита и ползите от вече създадените детски музеи. Планираме да стартира създаването на образователни програми за мобилни тематични изложби, да бъдат отпечатани информационни издания, представящи добрите практики в България и чужбина, и да се осигурят дидактически материали, свързани с образователни програми.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър; дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”; главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН) и директорите на националните, ведомствените, регионалните и общинските музеи и галерии.Бюджетна програма “Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

9 171,6

10 372,1

9 565,5

 

Персонал

4 508,7

4 755,6

4 764,3

 

Издръжка

4 362,9

4 400,0

4 278,4

 

Капиталови разходи

300,0

1 216,5

522,8

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

9 171,6

10 372,1

9 269,5

 

Персонал

4 508,7

4 755,6

4 606,0

 

Издръжка

4 362,9

4 400,0

4 154,9

 

Капиталови разходи

300,0

1 216,5

508,6

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

296,0

 

Персонал

 

 

158,3

 

Издръжка

 

 

123,5

 

Капиталови разходи

 

 

14,2

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Програма за трансгранично сътрудничество

 

 

155,0

 2.2

2.Програма култура 2007 - 2013 на Европейския съюз "Култура и природа, европейското наследство на овцевъдството и пастирския живот"

 

 

44,2

 2.3

3. Оперативна програма "Човешки ресурси"

 

 

0,8

 2.4

4. Програма "Образование за цял живот"

 

 

13,7

 2.5

5. Евровизия. Музеите представят Европа.

 

 

82,3

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

464,1

98,5

80,8

 

1. Субсидии за нефинансови предприятия - субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

0,0

16,5

16,5

 

2. Субсидии за нефинансови предприятия - изложба "Роден"

 

17,4

17,4

 

3. Субсидии за организации с нестопанска цел - субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

0,0

45,0

45,0

 

4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4,1

4,1

1,9

 

5. Разходи за издръжка - субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

460,0

15,5

0,0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

326,4

326,4

 

1.Субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

 

326,4

326,4

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

464,1

424,9

407,2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

9 635,7

10 470,6

9 350,3

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

9 635,7

10 797,0

9 972,7

 

Численост на щатния персонал

468

468

4141   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница