Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница7/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

IV.3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА”

За реализирането и Национален Фонд “Култура” използва два основни инструмента:

1. Ясна грантова политика за финансиране на творчески проекти;

2. Добре обосновани дейности.


ГРАНТОВА ПОЛИТИКА
През 2014 година се проведоха следните конкурси:
Програма „Мобилност” - През 2014 г. бяха проведени две сесии на програмата - първа през месец март, втора през месец юни. Програмата подкрепя пътувания на български творци на международни културни форуми в чужбина и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата в България. Средствата се отпуснаха в рамките на два модула:

 • Индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул);

 • Колективни пътувания на професионални състави (ІІ модул).

В първата сесия на конкурса взеха участие общо 102 кандидата, от които 57 проекта получиха финансиране на обща стойност 69 964 лева.

Във втората сесия на конкурса взеха участие общо 114 кандидата, от които 66 проекта получиха финансиране на обща стойност 69 122 лева.
Програма

Мобилност”Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

І сесия

102

57

211 398

69 964

II сесия

114

66

150 906

69 122

Общо

216

123

362 304

139 086


Програма „Дебюти” – Програмата има за цел да подкрепи първите професионални опити на млади творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.) в областта на съвременното изкуство. Освен самите артисти за подкрепа имат възможност да кандидатстват и организации, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти. Конкурсът традиционно се провежда на два етапа. В първия етап кандидатите представят идейно предложение, което включва описание на проекта с ясна аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви график и финансова рамка. Одобрените кандидати от първи кръг преминават обучение по разработване на артистични проекти. Във втория етап те кандидатстват за финансиране от Фонда с вече напълно изготвено проектно предложение.

Първият етап на програмата беше обявен през месец март 2014 година. Броят на постъпилите на този етап проекти бе 25. Въз основа на подготвените от кандидатите описание на проекта, автобиография/ представяне на организацията, препоръка и писма за подкрепа от партньори, комисията селектира 11 проекта, чиито представители участваха на обучение в разработването на дебютни проекти. Водещи на обучителния семинар бяха Юрий Вълковски (Фондация за градски проекти и изследвания) и Нели Стоева (СУ „Св. Климент Охридски, катедра Културология).

След приключване на обучението във втория етап на конкурса постъпиха 9 проекта, 8 от които получиха финансиране на обща стойност 32 400 лева.

Програма „Дебюти”

Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

І кръг

25

11

-

-

ІІ кръг

9

8

43 712

32 400Програма „Критическа литература” - Целта на програмата е да стимулира създаването и издаването на съвременни теоретични изследвания в областта на културата и изкуствознанието.

През 2014 г. средствата по програмата се отпускат в рамките на три модула: • За издаване на периодични издания (І модул);

 • За поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания (ІІ модул);

 • За издаване на издания и студия (III модул).

В конкурса се включиха 61 кандидата с проектни предложения на обща стойност 269 058 лева, 32 от тях бяха одобрени за финансиране от Управителния съвет на Национален Фонд „Култура” с обща сума в размер на 40 620 лева.


Програма „Критическа литература”


Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

61

32

269 058

40 620


Програма „Публики” – Програмата е най-нова за Национален Фонд „Култура” – за първи път е обявена през 2011 г. и след успеха ѝ е обявена и през следващите години. Целта на програмата е да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти. Допустими кандидати са български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни). В конкурса се включиха с проектни предложения 49 кандидата, от които 21 проекта получиха финансиране на стойност 50 000 лева.


Програма „Публики”

Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

49

21

158 932

50 000


Програма „Преводи” - През месец февруари беше обявен конкурс по програма „Преводи”. Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество. Програмата подкрепя еднократни проекти за превод на българска художествена литература като допустимите разходи са за преводачески труд.

В конкурса взеха участие общо 11 кандидата, от които 9 проекта получиха финансиране на обща стойност 25 025 лева.Програма

Преводи”Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

11

9

39 863

25 025

Програма „Късометражно кино” - Програма „Късометражно кино” подкрепя дебютни проекти до третия самостоятелен професионален опит на дебютанта/ите за създаването на игрални късометражни филми, анимационни късометражни филми и документални късометражни филми.Средствата се отпускат за техническо осъществяване на проекта.

През 2014 година в конкурса взеха участие общо 23 кандидата, от които 9 проекта получиха финансиране на обща стойност 32 000 лева.
Програма

Късометражно кино”Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

23

9

187 485

32 000Програма „Целево финансово подпомагане” - По програмата се подкрепят проекти с национално значение в няколко приоритета. Право на кандидатстване имат държавни и неправителствени организации, както и частни лица.

През 2014 година бяха подадени 3 проектопредложения и бяха подкрепени 3 проекта на обща стойност 28 200 лева.Общи данни

Програма „Целево финансово подпомагане”

Постъпили проекти

Одобрени проекти

Обща стойност на исканата сума

Отпусната сума

3


3

28 200

28 200

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
Участие в международни форуми


 • По покана на Община Ивайловград в рамките на заключителната фаза на проект: Антична вила „Армира”, финансиран по ОП “ Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, НФ „Култура” взе участие в Международна конференция за представяне на резултатите по проекта и в обсъждането на надграждащите след проектни дейности, свързани с превръщането на района в предпочитана туристическа дестинация. По проекта е извършена пълна реставрация на колонадата около вътрешния басейн, на мраморните фигури и входовете към четири от помещенията, главният вход на вилата и системата за подово отопление. Във вилата е експонирана оригиналната мозайка, която досега е съхранявана в Националния исторически музей. Направена е възстановка на античната градина зад вилата, където е устроен „театрон” за атракции на открито. Обектът е достъпен за инвалиди. На срещата, НФК бе официално поканен на предстоящо обсъждане на идеята за включване на обекта в представителната национална листа на ЮНЕСКО.

 • По покана на Клуба на франкофоните към Института по публична администрация (ИПА), НФ „Култура” взе участие в публична Лекция на г-жа Натали Лоазо, директор на ENA - френското национално училище за администрация приведена в Гранитна зала на Министерски съвет. Основна тема на представянето бе: „Прилагане на принципа за неутралност в поведението на публичната администрация”. В рамките на събитието бе подписано споразумение за сътрудничество, което предвижда  реализиране на съвместни проекти с България.

 • Като член на IFACCA (Международна асоциация на съветите по изкуства и културните агенции) Национален фонд „Култура” участва в шестата световна среща за изкуство и култура, която се проведе от 13-16 януари в Сантяго, Чили. Домакин на срещата беше IFACCA, Националният съвет по култура и изкуства на Чили. На срещата присъстваха 500 делегати от 70 държави от целия свят. Тема на среща бе New Models for Cultural Development – Нови модели за културно развитие. В рамките на събитието изявени лектори представиха доклади за глобалните и локалните промени и ролята на изкуството и културата, творчески платформи за преосмисляне на индустрията, културното наследство в риск, децентрализация и модели за развитие, нови предизвикателства пред подкрепата на изкуствата и културата и други. Освен основните панели допълнително бяха организирани и 16 паралелни сесии по различни фокус теми, свързани с темата на конференцията, в които бяха представени успешни практики в областта на изкуствата и културата от различни държави по света. Също така бяха проведени разговори с министри и други представители на властта в областта на културата на теми развитие на културни политики за бъдещето и отговорности в критични времена.

На срещите беше обявен официално и следващият домакин на седмата световна среща за изкуство и култура – Малта, която ще се проведе през октомври 2016 година. Беше проведено гласуване и избор на нови членове на управителния съвет на федерацията, както и корекции в устава. Обсъдени бяха и промените на европейско ниво на регионалната европейска среща на членовете на IFACCA.

 • Национален фонд „Култура” взе участие в годишната европейска среща на IFACCA (Международна асоциация на съветите по изкуствата), която се проведе в дните от 14 до 18 септември в Литва. Домакин на срещата беше Литовският съвет по изкуствата. На срещата бяха обсъдени редица теми, свързани с дейността на Съветите по изкуства от цяла Европа и дейността на европейския клон на IFACCA.На срещите присъстваха представители на организациите за подкрепа на изкуството и културата от цяла Европа, както и гости от Европейската комисия и от Азиатски организации. Бяха обсъдени теми като: „Творчеството в центъра. Национални културни политики и съвети по изкуствата”, кратък доклад от състоялата се през януари 2014 г. в Сантиаго, Чили, 10-та среща на Европейския клон на IFACCA, „Обща подкрепа от IFACCA и членовете ѝ”, „Стратегически план, развитие на членството и регионални събития”,„Програма Творческа Европа”, „Промени и предизвикателства”, „Мобилност в Европа и Азия”, „Съвместна работа в частния сектор”, „12-та европейска среща на IFACCA”, в която беше обявено официално място на провеждане на следващата среща от това ниво – Осло, Норвегия.


Участие в международни проектни експертни форуми


 • По покана на Община Пирот, Р.Сърбия НФ „Култура” взе участие в работна среща по Проект: „Валоризация на културното наследство в трансграничен регион Монтана- Пирот ”. Проекта се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия „IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006”. Експертната среща се проведе в рамките на общия за общините Монтана и Пирот проект, в който НФК е поканен да участва като експертно подкрепяща институция. По време на заключителната фаза на едногодишният проект и по покана на Община Монтана, НФК представи добри практики за валоризиране на наследствената. Една от тези практики е разработване на обща виртуална карта на двата погранични района, на която всеки посетител ще може да направи свои собствен културно- туристически маршрут.
 • В рамките на Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 -2013 г. по проект „Мост над планината” – Модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион Чупрене – Пирот” по Договор№РД-02-29-208/22.04.2013 г. НФ „Култура” бе поканен експертно да подкрепи разработването на „Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене – Пирот 2014-2016 г.” в т.ч. за обновяване на „Културния календар на Община Чупрене за 2015 г”. На работен форум сред читалищни дейци от община Чупрене, самодейци от село Чупрене, общински служители и гости от Дома на културата гр.Пирот, Република Сърбия, НФ „ Култура„ представи на аудиторията стратегическия проектен документ за културно взаимодействие в средносрочен план. В резултат от проведеното обучение за партниращите екипи, бе сформиран комитет за културно сътрудничество между Община Чупрене и Дома на културата гр.Пирот.
 • В стремежа си за поддържане и усъвършенстване на нивото и качеството на администрирането на проектното развитие в областта на културата и европейските програмни ресурси за периода 2014- 2020г., по покана на Столична Община, НФК проведе изнесено обучение за експерти и служители от Дирекциите „Култура” и „Протокол” на Община София в Община Димитровград / Цариброд /, Република Сърбия. Работната среща бе официално открита д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по културата на Община София и от Небойша Иванов, кмет на Община Димитровград. За експертите и служителите от двете общини, съвместната инициативата между НФК и Столична Община се превърна в истински трансграничен културен форум с ориентирано тематично съдържание към: „Ресурсите и възможностите, управлението и практиките на европейското културно сътрудничество”, в т.ч. предизвикателствата на Програмата „Творческа Европа„ на ЕК.


Участие в кръгли маси, тематични обучения, семинари и пресконференции


 • По молба и в сътрудничество с Музикалната академия, НФ „Култура” проведе открита среща- разговор със заинтересовани студенти от университета, за запознаването им с работата и програмите на Фонда.

 • В съвместна инициатива на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформално образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” в партньорство с Националния исторически музей, Европейския граждански ресурсен център и Позитивни 365, НФ „Култура” бе поканен да участва в Национална кръгла маса „ЕРАЗЪМ+” в България: А сега накъде?”. Инициативата представи целите на новата програма „Еразъм +” и перспективите на българското участие в програмата. Обсъдени бяха приоритетните в сферата на неформалното образование, теми и направления насърчаващи устойчиви консорциуми и партньорства, които успешно да се включат в програмата още през 2014 г.

 • По повод на празника на град Ивайловград и откриването на Антична вила Армира за посетители, НФ „Култура” бе поканен да ръководи официалната пресконференция за медиите и да проведе публична дискусия с участниците. По инициатива и с експертната подкрепа на Фонда, община Ивайловград в деня на празника на града, получи официален сертификат с регистрационен номер 72б за членство на Антична вила Армира в Националното движение „Опознай България- 100 Национални туристически обекта” на Български туристически съюз.

 • По повод на „Националният младежки тракийски събор – Ден на тракийското дете“, НФК участва на честванията на Илиева нива, свързани със събитията от гибелната 1913- 1914г. Сред празника на работна среща беше обсъдена инициативата на НФК за провеждане на първо издание на „Европейски дни на наследството”, 2014г. в Ивайловград. Предвижда се престижната инициатива да постави началото си за цялата страна от града- домакин в периода 26-28 септември 2014г. Плана за действие включва поредица от няколко значими събития, които да преминат под знака на европейската инициатива на местна ниво. Взаимодействието по между им обединява материално и нематериално наследство с народното творчество и живата памет на поколенията, като характерни за общината културни ценности с регионално, национално и наднационално значение, а именно:

- Провеждане на Национално ателие съвместно с Министерство на културата под формата на двудневна практическа конференция с международно участие;

- Провеждане на Трето издание с международно участие на Фестивалът „Кулинарното наследство на Тракия” 2014г.;- Честване на 100 годишен юбилей на НЧ „Пробуда”.


 • НФК бе поканен да осъществи квалификационно обучение за педагогическия състав на 34-то ОУ „ Стою Шишков”, гр. София на тема: Управление на свободното време на учениците- „Проектно мислене с европейски измерения за развитие на художествено и културно образование, творчески практики, културни проекти и политики”. Към обучението интерес прояви целият педагогически персонал на училището;

 • По покана на Столична община, НФК взе участие в четвъртата работна среща по проект за „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори”- InCompass, финансиран по програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС. Основната цел на Проекта е анализ, развитие и насърчаване на подходи за подпомагане и създаване на бизнес инкубатори за новостартиращи предприятия в областта на творческите индустрии, в т.ч. структури работещи в сферата на реклама, текстил, мода, графичен дизайн, издателска дейност, видео игри, филмопроизводството, театър, музика, приложни изкуства и др. В Консорциума по проекта, освен Столична община, участват още 14 партньора от 9 страни-членки на ЕС – 7 регионални/местни власти, 3 университета и изследователски института, 2 бизнес парка, 3 регионални агенции за икономическо развитие.


Участие в специализирани международни изяви


 • Община Карлово отправи покана към Национален фонд „Култура”, в качеството му на национален културен оператор и експертен медиатор, да придружи представителна група на кукерски състав към НЧ „Васил Левски- 1928г.”, село Климент при участието на колектива в юбилейното 130-то издание на Карнавала в Ница, Франция и на „Фестивалът – различното лице на Европа” в „Св. Антон” при гр. Банска Щявница, Словакия. С проявите си творческия колектив завладя фестивалните публики в Европа. В това ново за общината международно културно сътрудничество, Фонда активно опосредства открити дискусии с представителите на творчески колективи от 4-те краища на света. Обсъдени бяха възможностите за културен обмен с различни европейски и други културно- просветни граждански общности. Организаторите на Карнавала нееднократно подчертаха възхищението си от видимото творческо междупоколенческо взаимодействие, като метод на работа, фактор за интеграция и условие за трансмисията на автентичните културни ценности на местната общност в глобализиращата си културна среда. Извън практиката на Карнавала и на фестивала в „Св. Антон” е да се предоставя на участниците сертификат за участие. Българския кукерски състав заслужено бе отличен със специални удостоверения от организаторите в лицето на Туристическия информационен център на Ница и с покана за следващо участие. Климентските кукери получиха и почетен сертификат, подписан едновременно от Българския културен съюз в Братислава, кмета на Свети Антон и директора на замъка – музей в „Св. Антон”, деклариран обект на недвижимото културно наследство с национално значение за Словакия. С основание може да се каже, че съчетаното честване на Деня на любителското художествено творчество с празника на Баба Марта на 1 март е вече част от европейския културен календар на словашката празнична традиция.


Участие в местни форуми


 • По покана на община Болярово НФК участва като гост лектор в две от поредица работни срещи по повод предстоящото отбелязване на 40- та годишнина от обявяването на Болярово за град и общински център. По инициатива на Фонда, участниците в работните срещи се обединиха около предложението на Фонда за организиране и провеждане на първа по рода си нова културна проявява – Фестивал „Кулинарното наследство на Странджа”. НФК проведе обстоен анализ на Културния календар на Област Ямбол за 2014г. Форума констатира, че от общо 116 различни културни събития на селско, общинско, областно и трансгранично ниво, едва 5 събития се открояват с кулинарния си характер, представящ това непознато културно богатско на Странджа планина. Участниците във Форума единодушно се обединиха около предложението новата фестивалната проява, да се осъществи под наименованието „Различното лице на Странджа- кулинарната усмивка на Европа”, Болярово 2014 г.В партньорска инициатива на Кметство Климент /общ. Карлово/ с НЧ „В.Левски-1928”, бенефициенти по проект „Екотуризъм в Средна гора – култура, спорт, здраве и дълголетие” по програма „Младежта в действие”, НФК бе поканен да участва като официален гост на работна среща „култура в природата”, както и да представи добри практики на това съвременно взаимодействие, свързано с малкото и активно развиващо се населено място.

НФК бе поканен да осъществи експертни работни срещи и тематично обучение с фокус върху: „Добрите практики свързани с проектното културно развитие на малкото населено място” сред представители на културни, образователни и общински институции от района на Община Гоце Делчев. Обучението са проведе по покана на НЧ „Изгрев- 1930”, с. Баничан, общ. Гоце Делчев, бенефициент по Проект „Цветни приказки без край върху везаните пющимали на Баничан” по Програма „Живи съкровища” на Фондация "Работилница за граждански инициативи", ФРГИ;


 • В съвместна инициатива с Министерство на културата, НФК връчи Почетен диплом на Министерство на културата, за принос в опазването и развитието на културата на обновяващото се с експертната подкрепа на Фонда, НЧ ”Васил Левски- 1924г.”, Кметство Климент, Община Карлово. Събитието стана част от официалната празнична програма по случай Деня на независимостта на България и честване на 438 години от основаването на селото. На този ден тържествено се почита паметта на 72-мата жители на населеното място, загинали във войните.
 • След едногодишна съвместна експертна дейност между НФ „Култура” и Община Болярово, бе поставено началото на първото по рода си културно събитие, свързано с традиционните храни, земеделски поминък и местни занаяти в региона на гр. Болярово.

Участие в специализирани работни срещи


 • НФК взе участие в процедурата по акредитация на специалност „Културология” към Философски факултет на СУ „Климент Охридски”. Фонда бе поканен да представи пред Акредитационната комисия на НАОА /специализиран държавен орган към Министерски съвет за оценяване и акредитация, осигуряващ отчетността и прозрачността на учебната и изследователската дейност на автономните институции на висшето образование/, резултатите и впечатленията си от съвместната си работа със стажанти от специалност „Културология” на Софийски университет.

Отговорност за изпълнение на програмата:Управителен съвет и Изпълнителен директор на Национален Фонд „Култура”.

Бюджетна програма “Национален фонд “Култура”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

105,8

149,3

117,6

 

Персонал

73,5

74,6

89,7

 

Издръжка

27,3

69,7

23,7

 

Капиталови разходи

5,0

5,0

4,2

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

105,8

149,3

117,6

 

Персонал

73,5

74,6

89,7

 

Издръжка

27,3

69,7

23,7

 

Капиталови разходи

5,0

5,0

4,2

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

402,5

354,0

283,4

 

1. Субсидии за нефинансови предприятия на основание ЗЗРК - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти

200,0

186,4

171,2

 

2. Субсидии за организации с нестопанска цел на основание ЗЗРК - за създаване и разпространяване на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти

200,0

165,1

111,4

 

3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2,5

2,5

0,8

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

24,5

24,5

 

1. Субсидия за творчески проекти

 

24,5

24,5

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

402,5

378,5

307,9

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

508,3

503,3

401,0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

508,3

527,8

425,5

 

Численост на щатния персонал

5

5

4


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница