Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройствотостраница1/19
Дата14.11.2018
Размер1.81 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2018 г.
Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………….2 стр.


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2018 г. …………………………………5 стр.
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките…………………………………………………………. 11 стр.
ІV. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………………………….33 стр.
1.Програма 2100.01.01………………………………………………………………………………..33 стр.
2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………………53 стр.
3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………………54 стр.
4. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………………74 стр.
5. Програма 2100.03.01 ………………………………………………………………………………98 стр.
6. Програма 2100.03.02 ……………………………………………………………………………....102 стр.
7. Програма 2100.04.01 ……………………………………………………………………………..107 стр.
8. Програма 2100.04.02 ……………………………………………………………………………..111 стр.
9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………………..114 стр.


І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“


2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“


2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър


2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“


Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“


Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


 

 

Инспекторат

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Финансови контрольори

 

Политически кабинет

Дирекция „Вътрешен одит“

Тел: (02) 9405 517

 

Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел

Заместник министър

Главен секретар

 

Тел: (02) 9405 443/456

Тел: (02) 9405 576

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Дирекция „Финансово-стопански дейности”

Тел: (02) 988 17 51

Тел: (02) 9405 486

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426

Дирекция „Правна"

Тел: (02) 9405 403

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Тел: (02) 9405 488

Тел: (02) 9405 528/529

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Тел.(02) 9405 317

Тел. (02) 9405 315

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Дирекция „Обществени поръчки“

Тел.(02) 9405 489

Тел: (02) 9405 478

Дирекция „Държавна собственост”

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Тел: (02) 9405 353

Тел.(02) 9405 355

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности”

 

Тел. (02) 9405 386

Дирекция „Технически правила и норми”

 

Тел. (02) 9405 387/342

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

 

Тел: (02) 9405 301

Дирекция „Жилищна политика”

 

Тел.(02) 9405 422
 Агенция „Пътна инфраструктура"

Тел.: (02) 9173 248

Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83

АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2018 г .
 • Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 год., Постановление № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Заповед № РД-02-14-41/16.01.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 372 573 100 лв.

По Уточнен план към 30.06.2018 г. собствените приходи са в размер на 372 977 362 лв., а са отчетени 301 724 143 лв. или 80,89 % спрямо уточнения план. За същият период на предходната 2017 г., отчетените приходи са в размер на 279 559 287 лв., като за 2018 г. е отчетен ръст от 7,93 %.Изпълнението на приходите към 30.06.2018 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост 699 706 лв.

 • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 388 608 лв.

 • Приходи от наеми на имущество и земя 311 083 лв.

 • Приходи от лихви по текущи банкови сметки 15 лв.

 • Държавни такси 299 484 128 лв.

Събраните приходи са от:

 • Такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 10 047 883 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици, копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти;

 • Суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 741 871 лв.;

 • Приходи от държавни такси по Тарифа 14 събирани от МРРБ-ЦА – 140 935 лв.;

 • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 245 971 718 лв.;

 • Други такси по тарифата в размер на 41 581 721 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходи от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

 • Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация;

 • Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация;

 • Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя;

 • Такси по чл. 24 за изготвяне и издаване на удостоверения и други документи;

 • Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация;

 • Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

 • Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 596 709 лв.

 • 259 255 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

 • 327 178 лв. са формирани от: 95 753 лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 56 841 лв. - наказателни лихви начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 174 584 лв. /в т.ч. приходи по наказателни постановления – 131 800 лв./;

 • 10 276 лв. - преведена по транзитна бюджетна сметка неустойка /санкция/ за забавено изпълнение по договори.

 • Други приходи 1 078 094 лв.

 • 2 754 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

 • 451 498 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

 • 221 099 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

 • /-/ 45 543 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК;

 • 448 286 лв. - други неданъчни приходи

 • Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч. /-/ 134 494 лв.

 • Внесен ДДС /-/ 94 869 лв.

 • Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 39 625 лв. Внесеният данък върху приходите е дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и представлява 3% от приходите от стопанска дейност.


Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

372 573 100

372 977 362

301 724 143

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

372 573 100

372 977 362

301 724 143

Приходи и доходи от собственост

2 144 100

1 400 000

699 706

Държавни такси

367 128 300

368 072 400

299 484 128

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 650 700

2 450 700

596 709

Приходи от концесии

 

 

 

Други

650 000

1 054 262

943 600

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

 

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница