Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйствотостраница1/19
Дата13.10.2018
Размер1.83 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2016 г.Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период…………………………………………………………………………………………………….. . стр. 3


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г. …………………………………….. стр. 6
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………..……..……….....стр. 10
ІV. Преглед на изпълнение на програмите ……………………………………….……………………...стр. 29
1. Програма 2100.01.01…………….………………………………………………….…………………...стр. 29
2. Програма 2100.01.02………………………………………………………………………...………..…стр. 52
3. Програма 2100.02.01.…………………………………………………………………..……………..…стр. 55
4. Програма 2100.02.02………………………………………………………………………….………....стр. 65
5. Програма 2100.03.01………………………………………………………..…………………………...стр. 81
6. Програма 2100.03.02…………………………………………………………………………………….стр. 85
7. Програма 2100.04.01………………………………………………………………………….………....стр. 90
8. Програма 2100.04.02………………………………………………………………………….………....стр. 94
9. Програма 2100.05.00………………………………………………………………………….…………стр. 97


І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“


Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“


2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Тел: (02) 9405 517


Политически кабинетИнспекторат
Финансови контрольори
Дирекция „Вътрешен одит“
Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел


Заместник министър
Тел: (02) 9405 528/529


Главен секретар
Тел: (02) 9405 576


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Тел: (02) 988 17 51


Дирекция „Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405 520


Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Тел: (02) 9405 411

Дирекция „Правна"
Тел: (02) 9405 443


Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство”
Тел: (02) 9405 506


Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405 512


Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Тел: (02) 9405 487


Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Тел. (02) 9405 479

Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Тел.(02) 9405 317


Дирекция „Обществени поръчки“
Тел: (02) 9405 478


Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
Тел.(02) 9405 489


Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Тел.(02) 9405 355


Дирекция „Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353

Дирекция „Благоустройство и геозащита”
Тел. (02) 9405 514

Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405 387

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“
Тел: (02) 9405 301


 

Дирекция „Жилищна политика”
Тел.(02) 9405 417


 


АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Агенция „Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248


Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83


Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет стават Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).Съгласно горепосочения Устройствен правилник на МРРБ, през първото полугодие на 2016 г. са направени следните организационни промени:

1. Съкращават се следните щатни бройки:

1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки;

1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки;

1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки;

1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки;

1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка;

2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки; дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки;

3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.;

4. Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.;

5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“;

6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“;

7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“;

8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г .
 • Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 год. и Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Заповед № РД-02-14-27/19.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 270 907 000 лв.

По Уточнен план към 30.06.2016 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 341 791 994 лв., а са отчетени 263 427 286 лв. или 77,07 % спрямо уточнения план. Изпълнението на приходите към 30.06.2016 г. е както следва:

 • Приходи и доходи от собственост 1 729 459 лв.

 • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 600 286 лв.

 • Приходи от наеми на имущество и земя 1 129 093 лв.

 • Приходи от лихви по текущи банкови сметки 80 лв.
 • Държавни такси 257 787 780 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:

 • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 223 723 554 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксике за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

 • Други такси по тарифата в размер на 23 749 289 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

 • Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

 • Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 10 314 937 лв.;
 • Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 713 874 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.


 • Други приходи   1 217 840 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/ 2 013 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 252 249 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 55 360 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 29 885 лв.;От други неданъчни приходи – 942 129 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от вторични суровини и дървен материал; приходи по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.


 • Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 409 406 лв.

 • Внесен ДДС /-/ 383 340 лв.

 • Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) /-/ 26 066 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.


 • Приходи от концесии 302 744 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.


 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 50 000 лв.

Дарение от „Метро Кеш енд Кери“ Русе по договор за ремонт на път.


 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 2 034 995 лв.

Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за полигон „Ново село“.
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

270 907 000

341 791 994

263 427 286

Данъчни приходи

 0


Неданъчни приходи

270 907 000

339 707 000

261 342 291

Приходи и доходи от собственост

2 284 000

2 284 000

1 729 459

Държавни такси

263 273 300

332 073 300

257 787 780

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 499 700

2 499 700

713 874

Приходи от концесии

4 500 000

4 500 000

302 744

Други

-1 650 000

-1 650 000

808 434

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми2 084 994 

2 084 995

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница