Отчет за изпълнението на проект "Промотор Плюс", регион България за периода Май Юни 2004 гДата14.05.2017
Размер92.19 Kb.
ТипОтчет

PRO PLUS Bulgaria 2003

5FP IPS-2001-41103
REPORT
On the execution of Project “PRO PLUS” Region Bulgaria

in the period May - June 2004

During the reported period the regional team was involved in the execution of the following tasks, stemming from the Project’s work plan:Отчет

за изпълнението на проект “Промотор Плюс”, регион България

за периода Май – Юни 2004 г.През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи, произтичащи от работния план на проекта:

 • Development of dynamic Business plans with different addresses from 6 Bulgarian start-ups which participate in the ProjectРазработка на динамични Бизнес–планове с различни адреси от шест стартиращи български фирми участнички в проекта;

 • Accomplishment of the Individualized programmes for stimulating measures for the Beneficiary companies Изпълнение на индивидуализираните програми за стимулиращи мерки на фирмите бенефициенти (модул “Инкубиране”module “Incubation”);

 • Organizing an overview (current assessment) on stage “Early implementation”Организиране на преглед (текущо оценяване) на етап “Ранно внедряване” (зад. task 3.4 от РПfrom the Work Plan) ;

 • Conducting of a specialized training course on Standards Провеждане на специализиран курс за обучение по ISO 9001 : 2000 и ISO 14001;м

 • Response on the remarks of the European Commission on the Annual Report for 2003 on Project “Promotor Plus”Реакция по забележките на ЕК по отчета върху дейността на Промотор Плюс през 2003 г.;

 • Establishment of coordinative relations with similar European projects acting in Bulgaria.Установяване на координационни връзки с действащи в страната сродни европейски проекти.

For the sake of execution of the tasks above, the following activities have been performed and the respective results achieved:За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответните дейности със следните резултати:

 1. In order to overcome the delay (compared to the Project’s timetable) in the process of business plan development there was involved an overview of the six firms’ needs and taken measures for their improvement until June 30, 2004. За преодоляване на закъснението (спрямо графика на проекта) в разработването на бизнес плановете на шестте фирми на проведените работни срещи, с всяка от тях беше извършен преглед на състоянието на задачата и приети мерки за изпълнението й до 30-ти юни 2004г. (приложение №Annexes 1 и №and 2 – Protocols from the meetings on протоколи от срещите на May 21 и and 26. 05. , 2004). Organized are group consultations with four of the firms during the Training course on Проведени са групови консултации с четири фирми по време на курса за обучение на 04. 06. June 2004г. (приложение №Annex 3), and additional individual consultations with the six firms for completion of the tables with output data on stage “Planning” и допълнителни индивидуални консултации с шестте фирми за попълване на таблиците с изходните данни по етап “Проектиране”. .Parallelly to fulfilling this assignment, the regional team provided financing and held negotiations on purchase of a program application for business plan development for SMEs.Паралелно с това, бе осигурено финансиране и проведени преговори за закупуване на програмен продукт за разработване на бизнес план на МСП.

Продължава с текст за резултатите от изпълнението на задачата (бизнес плановете) към 30 юни, който ще се включи допълнително. 1. After finishing the procedure of signing and certification of the Individualized programmes and Protocols, in the period 21-26 May 2004, the regional team held three work meetings with the Beneficiary firmsСлед приключване на процедурата по подписване и заверка на Индивидуализираните програми и протоколи към тях, през периода 21 – 26 май 2004 регионалният екип на проекта проведе три работни срещи с фирмите бенефициенти (приложение №Annexes 1 и №and 2).During the meetings, an overview of the implementation was made and specified was the further work on the execution of the Individualized programmes. На срещите беше извършен преглед на изпълнението и конкретизирана по-нататъшната дейност по изпълнението на Индивидуализираните програми. The estimation of the results from the meetings with the companies from the target group shows that the chosen form of realization of module “Incubation” through Individualized programmes for stimulating measures is adequate and is well adopted by the Beneficiary companies. Оценката за резултатите от проведените срещи показва, че избраната форма за реализация на модул “Инкубиране” чрез Индивидуализирани програми за стимулиращи мерки е подходяща и се възприема добре от фирмите бенефициенти. With a view to increasing the efficiency of the programmes, it is necessary that they are enriched with new initiatives.С оглед повишаване на ефективността на програмите обаче, е необходимо те да се обогатяват с нови инициативи.

 1. In order to make current appraisal on stage “Early implementation” За провеждане на прегледи (текущо оценяване) на етап “Ранно внедряване” (задача Task 3.4 от РПfrom the Work plan) and otline corrective measures (where needed), the regional team adopted an approach that includesи за набелязване на корективни мерки (там, където е необходимо), регионалният екип възприе подход, който включва:

  • Instituting an inquiry among the companies from the regional target group by means of completion in an electronic way of a special questionnaire Провеждане на анкета с фирмите от регионалния екип, които участват в проекта, чрез попълване по електронен път на нарочно съставен въпросник (приложение №Annex 3).

  • The completion of the questionnaire was preceded by an elucidation of the inquiry’s goal and the expected results of the overview done during the work meetings. Попълването на въпросника се предхожда от присъствено разясняване на целта на анкетата и очакваните резултати от прегледа, което бе извършено по време на работните срещи, посочени по-горе.

  • The information retrieved from the questionnaire, compared to other sources, will serve a basis for the preparation of the analysis for current appraisal of the progress in Region Bulgaria. Получената информация от анкетата, съпоставена с други източници ще служи като база за съставяне на анализа за текущо оценяване на напредъка на региона.This analysis will be prepared and presented in front of the Project’s Coordinator – CARSA, Spain until 30 July 2004. Този анализ ще бъде изготвен и представен на кординатора на Промотор Плюс - CARCA Испания до 30. 07. 2004г.

  • The conclusions from the analysis of current status of the start-ups from the Project’s regional target group, as well as for digging up new opportunities for support of their business, and forming a concept of the presentation on stage “Early Implementation” of Project “Promotor Plus” in Region Bulgaria on the occasion of the European Day of the Entrepreneur in November 2004. Изводите от анализа на текущото състояние на стартиращите фирми по проекта ще бъдат използвани както за търсене на нови възможности за подпомагане на бизнеса им, а също и за формиране на концепция за презентацията на етап “Ранно внедряване” на Промотор Плюс в регион България на ЕДП през ноември 2004г.

 2. On June 4, 2004 was organized a special training course on StandardsНа 4-ти юни бе организиран и проведен специален курс за обучение по ISO 9001:2000 и and ISO 14001 (приложение Annex 4 – протоколprotocol). In the course took part five representatives of four companies from the Project’s target group.В работата на курса участваха пет представители от четири фирми от Промотор Плюс БГ. The team has adopted a strategy to provide free access of the training courses to everybody interested. Thus the course was attended by Екипът е възприел стратегия да осигурява свободен достъп до провежданите курсове за всички заинтересовани. Така, курсът беше посетен и от 14 participants, member of Club “Women in business”. участници, членуващи в клуб “Жените в бизнеса”. The envisaged second theme for presentation: on the program product “Marketing manager” was not presented because of a casually arisen engagement of the lecturer.Предвидената втора тема за презентация на програмния продукт “Маркетинг мениджър” не беше изнесена, поради инцидентно възникнала ангажираност на лектора.

The training courses organized up to now show that though the great occupation of the Beneficiaries, they feel need to visit them.Проведените досега курсове за обучение показват, че въпреки голямата заетост на бенефициентите, те имат потребност и ги посещават.

 1. През During the reported period the regional team established coordinative relations with a project in Programme “Leonardo”отчетния период бяха установени координационни връзки с проект по програмата “Леонардо”: “European virtual incubatorЕвропейски виртуален инкубатор за обучение и подпомагане на високотехнологични МСП”, с клуб на Club “Women in business” and others“Жените в бизнеса” и др. (моля, Миролюба, ако има връзки с други проекти да ги допише).

From the analysis of the results from the work done during the reported period, the following coclusions can be drawn:От анализа на резултатите он извършената дейност през отчетния период могат да се направят следните заключения:

By reason of the existing national specificity, there is observed a lack of crediting of start-ups based on new technologies, etc, module “Financing” from the Promotor Plus Methodology in Region Bulgaria is hard to be executed.Поради съществуващата национална специфика, има липса на кредитиране на стартиращи фирми базирани на иновации, неразвито рисково финансиране и др., изпълнението на Модул “Финансиране” от методологията “Промотор Плюс” в регион България се оказва трудно изпълнимо. The possible action approach is that the business plans are developed after a dynamic model, allowing their simultaneous presentation in front of large range of banks, funds, programmes etc. Възможният подход за действие е Бизнес плановете да бъдат съставени по динамичен модел, позволяващ едновременното им представяне пред широк кръг от банки, фондове, програми и др.

The solution of this problem implies the usage of a programming tool that was not envisaged beforehand.Решението на тази задача налага да бъде използван програмен продукт, доставката на който не е първоначално предвидена.

The problem is that in the presence of the business plans indicated above financing of the selected start-ups based on new technologies is not certainПроблематично е обаче, че при наличието на посочените по-горе Бизнес планове, не е сигурно финансирането на подбраните стартиращи фирми, базирани на нови технологии. This situation imposes undertaking of the following additional activities by the regional team.

Тази ситуация прави необходимо предприемането на следните допълнителни действия от регионалния екип.


 • Intensifying the consultations with the partners from the Support network (Ministry of economy, Засилване на консултациите с партньорите от поддържащата мрежа (Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия, Agency for small and medium-sized enterprises, Ministry of regional development and public worksМинистрество на регионалното развитие и благоустройство) ) for the sake of finding new opportunities for support of the beneficiariesза намиране на нови възможности за подпомагане на бенефициентите..

 • Effective utilization of all forums and information channels for presentation of the start-ups from the Project’s target group in front of the European programmes and institutions.Ефективно използаване на всички форуми и информационни канали за представяне на стартиращите фирми по проекта пред европейските програми и институции.

 • Preparation and presentation of the achieved progress on implementation of Project Promotor Plus in region Bulgaria on the forthcoming European Day of the Entrepreneur in November 2004. Подготовката и представянето на постигнатия напредък в изпълнението на Промотор Плюс в регион България на предстоящия Европейски ден на предприемача в София през ноември т.г. и има ключово значение. The anticipated advantages of this presentation is attracting the attention of the Bulgarian authorities (institutions) for solving the problems of the start-ups based on new technologies in Bulgaria (for instance, more favourable conditions on financing). In parallel, there are many contacts established with the representatives of active Очакваната полза от това представяне е привличане на вниманието на българските авторитети (институции) за решаване на проблемите на стартиращите фирми, базирани на нови технологии (напр. по-благоприятни условия за финансиране). Паралелно с това са контактите с представителите на действащи европейски European programmes and projects, by means of which new opportunities for support of Bulgarian firms have been opened. програми и проекти, чрез които се разкриват нови възможности за подпомагане на българските фирми. This event, in its capacity of information days, creates excellent opportunities which ought to be completely utilized for the dissemination of the Promotor Plus Methodology – one of the Project’s major objectives.Самото събитие в качеството си на информационни дни създава отрична възможност, която трябва да се използва пълноценно за разпространението на методологията Промотор Плюс – една от главните цели на проекта.

ПриложениеAnnexes: Съгласно текстаAccording to the text

01. 07. July 2004г.

Регионален координаторRegional Coordinator:………………………

Миролюба МаджароваMirolyuba Madjarova


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница