Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2012 гДата11.01.2018
Размер158.26 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Иваново за първото шестмесечие на 2012 г.

За отчетния период Общински съвет – Иваново е приел общо 73 решения, от които 35 бр. са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:


 1. Устройство на територията – 3 решения;

 2. Общинска собственост – 17 решения;

 3. Финанси – 3 решения;

 4. Здравеопазване и социални дейности – 1 решение;

 5. Земеделие и гори – 3 решения;

 6. Оперативни програми и проекти - 7 решения;

 7. Транспорт – 1 решение

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;

2. Частично изпълнени – със започнало изпълнение, но без наличие на очаквания резултат;

3. Неизпълнени – без предприети действия по изпълнение.

От всички 35 бр. инициативни решения, 2 бр. не подлежат на изпълнение, следователно решенията, от които произтичат задължения за кмета и общинска администрация са 33 бр., от тях:


 1. изпълнени – 19 бр. или 57,58 %,;

 2. частично изпълнени - 13 бр. или 39,40 %;

 3. неизпълнени - 1 бр. или 3,03 %.

Изпълнение на решенията по групи:1. Устройство на територията – всички решения са изпълнени, както следва:

1.1. Решение № 38 по Протокол № 6/30.01.2012 г. – одобряване на ПУП – парцерларен план /ПП/ – издадена Заповед на кмета № РД-09-134/03.04.2012 г. – изпълнено;


1.2. Решение № 83 по Протокол № 11/26.04.2012 г. – учредяване на възмездно право на прокарване на водопроводна връзка– издадена Заповед на кмета № РД-09-210/16.05.2012 г. за възмездно право на прокарване - изпълнено;

1.3. Решение № 89 по Протокол № 12/31.05.2012 г. – учредяване на възмездно право на прокарване на отводна тръба за заустване на отпадни води – издадена Заповед на кмета № РД-09-304/14.06.2012 г. - изпълнено.2. Общинска собственост, както следва:

2.1. Решение № 35 по Протокол № 6/30.01.2012 г. – съгласие за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот, находящ се в землището на с. Пиргово. Препис от решението е изпратено в Общинска служба „Земеделие” на 01.03.2012 г. – частично изпълнено ;

2.2 Решение № 36 по Протокол № 6/30.01.2012 г. – съгласие за придобиване от общината на безвъзмездно право на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Преписката е изпратена чрез областния управител на министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо, изх. № 06-07-278/11.07.2012 г. Процедурата е висяща – частично изпълнено;

2.3. Решение № 37 по Протокол № 6/30.01.2012 г. – обявен търг, сключен Договор за продажба с Доцка Петрова Василева № 37/16.05.2012 г. - изпълнено;

2.4. Решение № 41 по Протокол № 6/30.01.2012 г. – приети Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 г. и Праграма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. – документите са обявени на таблото в общината и на интернет -страницата - изпълнено;

2.5. Решение № 42 по Протокол № 7/16.02.2012 г. – обявен търг, издадена Заповед № РД-09-402/31.07.2012 г. Изготвен договор за продажба с Митко Станев Станев, който е предаден за вписване в Службата по вписвания – Русе, не е върнат - частично изпълнено;

2.6. Решение № 47 по Протокол № 7/16.02.2012 г. –съгласие за сключване на договор за наем за лекарски кабинет. Сключен Договор за наем № 22/12.03.2012 г. със Стефка Параскевова Иванова – изпълнено;

2.7. Решение № 53 по Протокол № 7/16.02.2012 г., - дава съгласие на наследниците на съсобственика в общински имот да извършат разпоредителна сделка с тяхната идеална част – препис от решението е връчено на 19.03.2012 г. - изпълнено;

2.8. Решение № 54 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – съгласие за сключване на договор за наем на зъболекарски кабинет. Сключен Договор за наем № Д-104/16.08.2012 г. с Лора Димитрова – изпълнено;

2.9. Решение № 70 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, отменено с Решение № 87 по Протокол № 11/26.04.2012 г.*Забележка - Поради отмяната на решението, същото не влиза в сила и не може да се квалифицира нито като изпълнено, нито като частично изпълнено, нито като неизпълнено, поради което следва да се изключи от общия брой на решенията при изчисляване на процентното им изпълнение;

2.10. Решение № 78 по Протокол № 11/26.04.2012 г. – съгласие за продажба на моторни превозни средства, собственост на община Иваново. Обявени два търга, които поради липса на кандидати са останали непроведени. Протоколи за непроведени търгове от 03.07.2012 г. и 10.07.2012 г. – частично изпълнено;

2.11. Решение № 84 по Протокол № 11/26.04.2012 г. – съгласие за обявяване на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост. Сключен Договор за продажба № 106/28.08.2012 г. с Галина Славова Великова – изпълнено;

2.12. Решение № 88 по Протокол № 12/31.05.2012 г. – определяне на оценка на общинска земя, върху която е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Издадена Заповед на кмета № РД-09-353/03.07.2012 г. – изпълнено;

2.13. Решение № 94 по Протокол № 12/31.05.2012 г. – съгласие за обявяване на публични търгове за продажба на три имота – частна общинска собственост, находящи се в Щръклево. Не е обявявана процедура – неизпълнено;

2.14. Решение № 98 по Протокол № 12/31.05.2012 г. –съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на имоти – държавна собственост на Министерството на отбраната. Преписката е изпратена чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо, изх. № 06-07-269/04.07.2012 г. Процедурата е висяща – частично изпълнено;

2.15. Решение № 102 по Протокол № 13/22.06.2012 г. –съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост. Издадена Заповед на кмета № РД-09-361/09.07.2012 г. Изготвен договор от общинска администрация, който до настоящия момент не е подписан от страна на ползвателя – Браншова организация Червен- частично изпълнено;

2.16. Решение № 105 по Протокол № 14/28.06.2012 г. – съгласие за придобиване на безвъзмездно право на управлене върху имоти – изключителна държавна собственост. Преписката е изпратена чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо, изх. № 06-07-268/04.07.2012 г. Процедурата е висяща – частично изпълнено;

2.17. Решение № 106 по Протокол № 14/28.06.2012 г. – съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост. Сключен договор за наем № Д-113/11.09.2012 г. с Валентина Петкова Коева– изпълнено;

3. Финанси – всички решения са изпълнени, както следва: окончетелно

3.1. С Решение № 43 по Протокол № 7/16.02.2012 г. е приет отчета за бюджета на общината за 2011 г. и бюджета за 2012 г. Поради характера на възложените задължения на кмета на общината, описани в т. 15 до т. 17 от решението, същото е в непрекъснат процес на изпълнение.

3.2. С Решение № 45 по Протокол № 7/16.02.2012 г. е дадено съгласие за отпускане на финансова помощ на Трифуна Генова Миткова от с. Мечка. С разходен касов ордер № 16636/06.03.2012 г. е отпусната помощта - изпълнено;

3.3 С Решение № 73 по Протокол № 10/03.04.2012 г. е дадено съгласие за удължаване на срока за погасяване на банков кредит от ТБ „Инвестбанк” АД. Сключен Анекс № 2 към Договор за банков кредит № 564/02.08.2010 г. с ТБ „Инвестбанк” АД - изпълнено.

4. Здравеопазване и социални дейности, както следва:

4.1. Решение № 99 по Протокол № 12/31.05.2012 г. – съгласие за отправяне на предложение до РД „Социално подпомагане” гр. Русе за делегиране на държавна дейност на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с физически уврежания”. Изпратено писмо с предложение, изх. № 05-41-17/17.07.2012 г. - частично изпълнено;5. Земеделие и гори, както следва:

*Забележка – Моля, да имате предвид, че поради спецификата на тези решения, едно и също решение може да попада в двете групи на изпълнение – изпълнено и частично изпълнено. Това се дължи на обстоятелството, че едно решение има за предмет повече от един имот, търговете са обявени за всички имоти, предмет на решенията (т.е. в тази си част те са напълно изпълнени), но не за всички имоти са проведени и не за всички имоти са сключени договори. В тази връзка и с оглед големия обем информация, предлагам таблица за прегледност, като конкретния договор за всеки един имот може да бъде видян при служителя в съответното звено.

5.1. Решение № 61 по Протокол № 9/29.03.2012 г.- съгласие за предоставяне на общински мери за общо и индивидуално ползване през 2012 г.*Забележка Решението е изменено с Решение № 86 по Протокол № 11/26.04.2012 г., по искане на Областния управител, поради което Решение № 61/29.03.2012 г. трябва де се изключи от общия брой на решенията при изчисляване на процентното им изпълнение;

5.2. Решение № 62 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски имоти. Обявени и проведени търгове - частично изпълнено, както следва:
Дата на провеж-дане на търга

Землище

бр. сключени договори

Физически и юридически лица, с които са

сключени договори:

дка

отдадена площ


1

2

3

4

5

03.05.2012 г.

1. с. Нисово

Обща площ -175.569 дкаОтдадена площ - 131.469 дка

3

1. Тератим

45,5702. СД АТО

41,9703. ЕТ Лоза

43,929

131,469

04.05.2012 г

2. с. Кошов

Обща площ - 127,840 дкаОтдадена площ - 124,340 дка

2

1 ЗП Н. Николов 1 г

45,856


2. ЗП Н. Николов 7 г

78,486

124,342
3. с. Божичен

Обща площ - 87, 655 дкаОтдадена площ - 81,755 дка

1

ЗП Н. Николов 1 г

81,755
4. с. Церовец
непроведен

5. с. Иваново

Обща площ - 92.975Отдадена площ - 87.874 дка

3

1. ЗП Н. Николов 1 г

38.272


2. СД АТО

20.540


3. Агроив

26.062

87.874
6. с. Червен

Обща площ - 34,030 дкаОтдадена площ - 32,730 дка

2

1. Агроив


16,731


2. ЕТ Камен Шишков

15,999

32,730

09.05.2012 г

7. с. Сваленик

Обща площ - 219,425 дкаОтдадена площ - 200,182 дка

2

1. ЕТ Цоню Недялков

82,797


2. ЕТ Камен Шишков

117,385

200,182

10.05.2012 г

8. с. Тръстеник
Обща площ -

2043,519 дка Отдадена площ 1495,857 дка

Ясаци - 356,662 дка


20

1. ЗП Абдула Широковлиев 1 г


13,694

2. ЗП Абдула Широковлиев 7г


103,616

3. Агроив 1г


1,042

4. Агроив 7г

80,985

5. Дунав Ленд Агро
86,858

6. ЗП Емил Бртованов 1г


12,340

7. ЗП Емил Бртованов 7г


164,504

8. ЗП Ертан Рамиев 1г


47,714

9. ЗП Ертан Рамиев 7г


96,709

10. ЕТ Камен Шишков


87,198

11. Недко Маринов 7г


110,794

12. Недко Маринов 1г –

Анулиран0

13. ЗП Рами Ибрямов 1г


7,300

14. ЗП Рами Ибрямов 7г


96,329

15. Терра Глоуб


78,266

16. Булагро- Трейд

105,936

17. ПК Зора318,135

18. ЗП Себахтин Ахмедов 1г58,118

19. ЗП Себахтин Ахмедов 7г

63,030

20. ЗП Цветомир Бодуров79,664
1612,232

15.05.2012 г

9. с. Щръклево

Обща площ - 356,477 дкаОтдадена площ - 302,874 дка

8

1. Агроив

34,702

2. Дунав Ленд Агро
31,930


3. ЗКПУ Златен Клас


36,027


4. ЗП Н. Николов


66,832


5. ЕТ Камен Шишков


32,222


6. РПК Правда


31,705


7. Сдружение за земеделие

37,805

8. СД АТО31,651

302,87417.05.2012 г

10. с. Пиргово

285,704 Отдадена площ -91,637+ясаци7

1. ЗП Емилия Симеонова

14,119

2. Агроив10,671

3. ЗП Албена Емилова 1г
33,038


4. ЗП Албена Емилова 7г


23,650


5. ЕТ ИНА 1г


10,000


6. ЕТ ИНА 7г


64,204


7. Камен Шишков


13,262

168,944
Общо

48 бр.
2660,647


*Забележка: Продължителността на договорите е отбелязана за тези физически и юридически лица, които имат повече от един договор. Там където няма отбелязване на продължителност на договора, същият е за 7 /седем/ години.

5.3. Решение № 86 по Протокол № 11/26.04.2012 г. – съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери. Обявени и проведени търгове – частично изпълнено, както следва:

5.3.1. с. Иваново – 1 бр. договор с „Амул” ООД, с обща площ - 1159,398 дка;

5.3.2. с. Мечка – 2 бр. договори, както следва:

- договор със ЗП Иван Манджаров, с обща площ – 337,58 дка, който не е подписан от наемателя;

- договор със ЗП Стефан Симеонов, с обща площ – 160,125 дка.

5.3.3. с. Пиргово – 2 бр. договори, както следва:

- договор със ЗП „ван Манджаров, с обща площ – 1713,36 дка, който не е подписан от наемателя;

- договор със ЗП Стефан Симеонов, с обща площ – 355,958 дка.

6. Оперативни програми и проекти, както следва:

6.1 Решение № 48 по Протокол № 7/16.02.2012 г. – съгласие за участие на общината като партньор с Община Русе и Община Борово в изготвяне и представяне на проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO 001/3.2-02/2011 “подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. С писмо наш вх. № 92-232-1/23.08.2012 г. община Русе уведомява община Иваново, че на 13.08.2012 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Реки на времето” – изпълнено;

6.2. Решение № 55 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – Общинският съвет упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед и му възлага да подготви необходимите документи за подписнване на анекс към Договор № 18/322/00165 от 23.10.2009 г. С писмо наш вх. № 05-169-1/10.07.2012 г. Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция – София ни изпраща Уведомително писмо за одобрена заявка за замяна на Банкова гаранция/запис на заповед за поръчителство № 98/322 по договор № 18/322/00165 от 23.10.2009 г. На 18.01.2012 г. подписан Анекс към договор № 18/322/00165 от 23.10.2009 г. за удължаване на срока - изпълнено;

6.3. Решение № 57 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – приемане на Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Иваново за периода 2012-2013 г. и обявяването му на сайта на общината – документа е обявен – изпълнено;

6.4. Решение № 58 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – приемане на Междинна оценка на плана за развитие на Община Иваново за перода 2005-2011 г. и обявяването й на сайта на общината – документа е обявен – изпълнено;

6.5. Решение № 59 по Протокол № 9/29.03.2012 г. – Общинският съвет задължава кмета на общината да осигури изпълнението на задължителните дейности в период до една година след приключване на проекта по схема BG161PO 001/3.2-02/2011 “подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и е свързано с гарантирането на устойчивостта на проекта в рамките на една година след края му. Изпълнението предстои, тъй като е свързано с окончателното приключване на проекта – частично изпълнено;

6.6. Решение № 91 по Протокол № 12/31.05.2011 г. – съгласие Община Иваново да кандидатства по схема “Помощ в дома”, бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, приоритетна ос 5: “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интеграция 5.1. “Подкрепа на социалната икономика” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. С вх. № BG051PO001-5.1.04-0027 от 27.06.2012 г. е входиран проект на общината – изпълнено;

6.7. Решение № 95 по Протокол № 12/31.05.2011 г. – Общинският съвет упълномощава кмета да извърши необходимите действия по изготвяне на работен проект: „Развитие на спорта в Община Иваново – реконструкция и доизграждане на спортни комплекси в с. Щръклево и с. Тръстеник, Община Иваново”. Вървят процедури по възлагане изработването на работен проект – частично изпълнено;7. Транспорт, както следва:

7.1. Решение № 80 по Протокол № 11/26.04.2012 г. – даване на съгласие за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз по линия Русе-Пиргово-Мечка от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново. Издадена Заповед на кмета № РД-09-352/03.07.2012 г. за откриване на конкурсна процедура. Публикувана обява за конкурса № 92-946-1/03.07.2012 г. Конкурсът не е проведен поради липса на участници – частично изпълнено.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница