Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода януари юни 2007 г и прие Програма за изпълнение на Стратегията за периода 1 юли 31декември 2007 гстраница1/4
Дата16.08.2017
Размер0.63 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4


Обобщената информация за изпълнението за 2007 г. на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията
2006 - 2008 г.

На свое заседание от 21.03.2007 г. Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) прие План за действие за 2007 г. за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, съставен съгласно вашите предложения, предложенията на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни средства, областните управители и Омбудсмана на Република България. В Плана за действие за първите шест месеца на 2007 г. бяха заложени 102 мерки. По голямата част от мерките са изпълнени, 25 от тях са с постоянен характер или са в процес на изпълнение, а 4 от мерките, заложени в Плана за действие за вторите шест месеца на 2007 г., са изпълнени предсрочно.

На 20.09.2007 г. със свое Решение Министерския съвет (МС) одобри Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода януари – юни 2007 г. и прие Програма за изпълнение на Стратегията за периода 1 юли – 31декември 2007 г.

Изпълнението на Плана за действие и Програмата, с кратка информация по отделните мерки е представена съответно в Приложение 1 и Приложение 2.

Законодателни промени:

ЗИД на Закона за държавния служител:

Очакваните резултати от прилагането на предлаганите със законопроекта промени са свързани с: улесняване на ефективния обмен на знания, умения и опит чрез отваряне на българската администрация за граждани на страни - членки на Европейския съюз; повишаване мотивацията на държавните служители, заемащи длъжности с младши рангове, чрез възможност за по-бързо развитие в кариерата при доказано повишаване на тяхната професионална квалификация; повишаване ефективността на специализирания контрол за спазване статута на държавния служител чрез ясна регламентация на процедурата за неговото реализиране; отстраняване на проблеми, свързани с практическото прилагане на Закона за държавния служител.

Приета е Наредба за длъжностните характеристики, която представлява подзаконов нормативен акт на ЗДСл. Издадена е от Министъра на държавната администрация и административната реформа и влиза в сила на 04.01.2008 г. Промените дават възможност за усъвършенстване на конкурсната процедура при назначаване на държавни служители; засилване на прозрачността и обективността; подобряване на системата за атестиране; стимулиране на конкуренцията и професионалното и кариерно развитие на служителите.
Закон за електронното управление

Във връзка с предоставянето на качествени обществени и административни услуги МДААР разработи проект на Закон за електронното управление. Законът е приет от Народното събрание на 30.05.2007 г., обн. ДВ/12.06.2007 г., който ще влезе в сила от 13.06.2008 г. Той предвижда автоматизиране на административните процедури, осигуряване на прозрачност на процесите в държавната администрация, намаляване възможностите за корупционни практики, както и на разходите за поддръжка на администрацията. Законът регламентира еднократно създаване и многократно използване на данни, както и задължение за администрацията да осъществява междуведомствен обмен на документи.

Стратегията за електронно управление и Пътната карта към нея са разработени. Предстоят обществени консултации и разглеждане от МС в началото на 2008 г.

Подготвен е нов проект на Закон за изпълнение на наказанията. Проектът е включен в законодателната програма на МС за разглеждане на 17.04.2008 г.

Междуведомствена работна група към Министерството на здравеопазването (МЗ), с участие на експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) е изготвила проект на ЗИД на Закона за здравето, по-конкретно раздел ІV “Медицинска експертиза”. Целта на измененията е оптимизиране на системата на медицинската експертиза. ЗИД на Закона за здравето ще бъде внесен в МС през юни 2008 г.

Прилагането на новата Наредба Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) на спортните дейности се очаква да утвърди прозрачността на управлението на публичните ресурси в тази област.

Продължава активното участие на КППК в Съвета за координация на дейността по борба с корупцията в Република България. Обсъжданите на заседанията на Съвета законодателни проблеми и конкретни сигнали, както и предприетите действия по тях, дават възможност за предприемане на координирани действия между изпълнителната, законодателната и съдебната власт в рамките на отредената им компетентност.
При изпълнението на приоритетите на Стратегията през 2007 г. бяха постигнати следните основни резултати:

І. Мерки в публичната сфера

1. Превенция и противодействие на корупцията по високите етажи на властта

Съгласно своите правомощия дирекция “Главен инспекторат” на МС е работила по 127 сигнала, по-голямата част получени по пощата, една част по линия на Съвета за координация на дейността по борба с корупцията в Република България, един от Областен управител и един – от министър-председателя. Извършени са проверки и по сигнали за конкретни неправомерни действия и на лица, заемащи висши държавни длъжности. Резултатите от проверките са докладвани на министър-председателя.

През януари 2007 г. бяха утвърдени Указания за извършване на проверка по документи съгласно изискванията на Закона за публичност на имуществото на лицата (ЗПИЛ), заемащи висши държавни длъжности.

В изпълнение на Закона за Сметната палата е подписано и действа Споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Република България и НАП.

На 27.04.2007 г. Сметната палата публикува списък на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 31 от ЗПИЛ, заемащи висши държавни длъжности, които не са подали встъпителни или финални декларации по чл. 4, ал. 1, т. 1 в законоустановения срок. За 2007 г. те са
10 – лицата са изброени поименно, заедно с длъжностите, които заемат. Става дума за новозадължени с последните изменения на закона лица, които са членове на ръководни или контролни органи на политически партии, получаващи държавна субсидия.

От 01.01.2007 г. те трябваше да подадат встъпителни декларации. Друга група задължени лица от списъка са освободени от длъжност лица, които е следвало да подадат декларации в едномесечен срок. Изпратени са покани по реда на чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за лично явяване на посочените лица за съставяне на актове за административно нарушение. Сметната палата е изпратила списъка с имената на лицата, неподали в срок декларации, на Националната агенция за приходите за извършване на проверки или ревизии по реда на глави четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тази връзка от страна на НАП се извършват проверки на 67 физически лица/ прокурори, следователи, кметове на общини.

Към 26.10.2007 г. са приключили 39 броя проверки на физически лица. От извършените проверки въз основа на всички установени факти и обстоятелства и извършената съпоставка между притежаваното имущество и придобитите доходи/приходи, за посочения период не са установени несъответствия и не се налага предприемането на по-нататъшни действия за 28 лица. За 11 лица е взето решение за извършване на ревизии, за които към момента се стартира процедура.

Очаква се да приключат още 28 броя проверки.2. Прозрачно партийно финансиране

На 16.04.2007 г. Сметната палата публикува списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети за 2006 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии (ЗПП). Съгласно списъка това са 253 политически партии или 70.47% от всички регистрирани партии. 106 партии са представили в срок годишните си финансови отчети за 2006 г. и са спазили изискванията на действащия Закон за политическите партии. Сред тях са всички парламентарно представени партии.

На 26.11.2007 г. Сметната палата представи Доклад за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2006 г. Съгласно Доклада:


 • Спазени са нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишните финансови отчети от одитираните политически партии за 2006 г.

 • Спазени са законовите забрани на чл. 22 от ЗПП – не е установено политическите партии да извършват стопанска дейност и да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации през 2006 г.

 • В нарушение на чл. 23 от ЗПП през 2006 г. 7 политически партии отчитат приходи от преотдаване под наем и от съвместно ползване по договор с трети лица на предоставени им под наем помещения от държавата и общини

 • Три партии не са декларирали получените приходи от наеми пред НАП и не е начислен и внесен дължимият данък по ЗКПО

 • Нарушена е законовата забрана за получаване на средства от изпълнители по договор за обществена поръчка на чл. 24, т. 5 от ЗПП от четири политически партии

 • За одитирания период е нарушена разпоредбата на чл. 44, ал. 1 във връзка с
  чл. 45, 47 и 49 от ЗМДТ за начисляване и превеждане на дължимия данък при безвъзмездно придобиване на имущества за получените дарения в парични средства от осем от 12-те получили дарения партии. В резултат на направените констатации по време на одита са предприети действия да бъде изплатен до края на 2007 г. дължимият данък по ЗМДТ от шест партии, като три от тях са погасили изцяло задълженията си по време на одита, а една е изплатила част от дължимия данък

 • Размерът на получената от политическите партии и коалиции държавна субсидия съответства на преведената сума от МФ

 • Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗПП от една политическа партия за разпределяне на получената от МФ държавна субсидия

 • Спазена е законовата забрана на чл. 28, ал. 2 от ЗПП – получената държавна субсидия от политическите партии не е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица

 • Спазени са законовите изисквания за изразходване на средства от одитираните политически партии. При одита не се установи извършване на разходи за неприсъщи на партиите дейности. Одитираните политически партии отговарят на изискванията на ЗПП за предоставяне на помещения под наем частна държавна и/или общинска собственост. През 2006 г. предоставените имоти – частна държавна и частна общинска собственост, са ползвани от партиите съобразно разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.

Съставени са над 200 акта за непредставени финансови отчети, като наложените глоби са между 1 000 и 2 000 лв.

3. Мерки в централната и местната администрация

Със Закона за държавния служител (ЗДСл) цялостният контрол по спазване на законодателството за държавния служител се осъществява от министъра на държавната администрация и административната реформа. За изпълнение на контролните функции на министъра в Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) функционира дирекция “Инспекторат за държавната администрация” (“ИДА”).

За периода януари – декември 2007 г. са извършени общо 291 проверки по спазване на законодателството за държавния служител, като 30 от тях са по постъпили сигнали от държавни служители, 216 – общи планови проверки (по ЗДСл), 3 планови специализирани (по нормативни актове) и 42 повторни проверки по изпълнение на издадените от министъра на държавната администрация и административната реформа задължителни предписания.

Проверени са 12 министерства, 10 администрации, подчинени на МС, 105 администрации, подчинени на първостепенни разпоредители, 11 областни администрации, 118 общински администрации и 25 общински администрации на райони. 107 от извършените проверки са приключили само с констативни протоколи, отразяващи пропуски при прилагане на ЗДСл. Направени са препоръки и указания за отстраняването им. За констатираните сериозни нарушения са издадени 184 задължителни предписания на съответния орган по назначаване, със съответни срокове за отстраняване на нарушенията. Постъпила е обратна информация от 123 администативни структури, чрез която органите по назначаване са информирали дирекция “ИДА” за изпълнението на издадените от министъра на държавната администрация и административната реформа задължителни предписания. Приложени са документи, доказващи изпълнението им. От 43 администрации не е получена обратна информация за изпълнение на издадените им задължителни предписания. В тези администрации ще бъдат извършени повторни проверки. В случай, че се установи, че предписанията не са изпълнени, ще бъдат съставени актове за административно нарушение и издадени наказателни постановления.

В резултат на извършените проверки през 2007 г., които обхващат периода от
2004 до 2007 г., от проверени 7 121 досиета на държавни служители се установи, че не са подадени 454 декларации за имотно състояние и конфликт на интереси, в т.ч. 172 са неподадените декларации през 2007 г. За отстраняване на това нарушение, в издадените задължителни предписания, от съответния орган по назначаването се изиска да създаде необходимата организация и да определи длъжностно лице, отговорно за подаване на декларациите, както и да потърси дисциплинарна отговорност от служителите, неподали декларации. От получената обратна информация от органите по назначаване е видно, че в 75% от случаите нарушението е отстранено, а за 25% все още няма обратна информация. В тези администрации ще бъде извършена повторна проверка по изпълнение на задължителните предписания. В случай, че се установи, че предписанията не са изпълнени, ще бъдат съставени актове за административно нарушение и издадени наказателни постановления.

През 2007 г. в Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) са преминали обучение по “Превенция и противодействие на корупцията” в различни форми на обучение (курсове, семинари, модули в обучения, включени в Каталога на ИПАЕИ, обучения по поръчка на отделни администрации и обучения по проекти) общо 2 558 служители от държавната администрация. 658 служители са преминали обучение в специализирани курсове и семинари, което в сравнение с


2006 г. представлява увеличение с повече от 22%. 1 900 служители са преминали различни обучения, включващи лекции и представяне на добри практики в областта на превенция и противодействие на корупцията. От тях 73% са представители на централната, 5% на областните и 22% на общинските администрации.

Специално внимание е отделено на развитието на дистанционната форма на обучение, като през периода са разработени съответни програми и обучителни ресурси, проведено е пилотното им тестване, което ще позволи до края на март


2008 г. тази форма на обучение да преминат 1 250 служители и в бъдеще рязко да се увеличи броят на обучаваните служители по тази проблематика. Учебната програма е изградена на модулен принцип за всички нива на държавната администрация, които работят в условия на повишен корупционен риск. Основни теми на обучението са: “Превенция и противодействие на корупцията в приходната администрация”; “Превенция и противодействие на корупцията в сферата на образованието”; “Превенция и противодействие на корупцията в сферата на здравеопазването”.

По програма за специализирано обучение на ръководители и служители от инспекторатите и Главния инспекторат на тема “Ролята на инспекторатите при превенцията и проиводействието на корупцията в държавната администрация” са обучени 269 души, което представлява 80% от техния състав. Целта на обучението е да се изградят и развият умения за идентифициране на конфликти на интереси и корупционни практики, както и умения за разработване на План за организация на антикорупционната дейност.

Отделно от посочените по-горе обучения на ИПАЕИ над 200 служители (ръководители и служители на звената по човешки ресурси) са обучени за попълване на декларациите за избягване на конфликт на интереси и за имотно състояние. Обученията са проведени през първите шест месеца на 2007 г. в градовете София, Велико Търново и Варна.

През март 2007 г. е проведен семинар за служители на МВР и МДААР с участието на баварски експерти по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията. Семинарът бе организиран в рамките на двустранното сътрудничество между МВР на Република България и МВР на Федерална провинция Бавария.

В Министерство на финансите (МФ) са разработени примерни техники за идентифициране на измами и нередности от вътрешните одитори, които са включени в том III на Наръчник по вътрешен одит, Глава осма “Инструменти за разпознаване на индикатори на измами и нередности”. Разработени са и правила за докладване на идентифицирани от вътрешните одитори измами и нередности, които са включени в том I на Наръчник по вътрешен одит. Целият Наръчник по вътрешен одит се състои от три тома и влиза в сила от 1.01.2008 г. От МФ е организирано и проведено обучение за вътрешни одитори от публичния сектор, свързано с предотвратяването, разкриването и докладването на идентифицирани от вътрешните одитори индикатори на измами и нередности. В обучението са взели участие ръководители на вътрешния одит и вътрешни одитори от министерства, НАП, Агенция “Митници” (АМ), Сметната палата на Република България и от Службата за координиране борбата с измамите. С цел предоставяне на канал за обратна връзка с гражданите е разработена он-лайн анкетна карта, която е публикувана на Интернет-страницата на министерството, считано от 1.01.2008 г.

През 2007 г. беше усъвършенствана бюджетната процедура за 2008 г., с цел постигане устойчивост на средносрочната фискална рамка (СФР) и предсказуемост, относно размера на публичните разходи. С нея се въведоха правила, имащи за цел обвързване на провежданите от правителството политики с бюджетите на съответните ПРБК при отчитане на поетите вече ангажименти и разходни тавани по ПРБК, съобразени с управленската програма на правителството и Конвергентната програма (2006 – 2009 г.). Извършен е преглед и приоритизиране на инструментите на политиките на ПРБК при преминаване от процес на планиране на ресурсите на входа към бюджетиране, ориентирано към резултатите. Засили се ролята на процеса на консултации при определяне на СФР, основните допускания, набора от инструментите на политиките, разходните тавани и очакваните резултати от политиките. Развива се практиката за анализиране на изпълнението на целите на провежданите политики с цел повишаване прозрачността и отчетността на управлението на публичните разходи. За запознаване на участниците в бюджетния процес с всички изменения и нововъведения в нормативната уредба и практиката на бюджетиране Школата по публични финанси проведе поредица от курсове и семинари за служители на публичната администрация.

През 2007 г. е проведено обучение на служители от МФ на тема “Професионална етика и избягване на конфликт на интереси” от лектори от асоциация “Прозрачност без граници”. С цел постигане на най-пълно съответствие между потребностите и тематиката на обучението от участниците в обучението бяха попълнени въпросници.

На 01.10.2007 г. от дирекция “Вътрешен контрол” в МФ е проведено обучение на тема “Докладване на измами и нередности, установени от вътрешните одитори”. Основните теми включиха – понятие за измами и нередности; видове измами; измами в областта на обществените поръчки; роля на вътрешните одитори при разкриване и докладване на измами и нередности. В обучението са взеха участие ръководители на вътрешния одит и вътрешни одитори от министерства, НАП, АМ, Сметна палата на Република България и от Службата за координиране борбата с измамите.Министерството на вътрешните работи (МВР) отчита, че новата социална среда и бързо-променящата се обстановка изискват и предполагат предефинирането на съществуващите антикорупционни механизми и търсене на нови и адекватни мерки за вътрешна защита, включително и социалните взаимоотношения. В МВР е създадена организация за всеобхватно получаване на сигнали за корупция на служители в съответствие със законоустановените норми за оперативно-издирвателна работа. Усъвършенствани са процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция и възможностите за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания. Работата по сигналите е базирана върху утвърдените методически указания през юли 2007 г.

В министерството е разработена и се изпълнява Комуникационна стратегия за осведомяване на обществеността за мерките, които се вземат по отношение на противодействието на корупцията. Следвайки политиката на “нулева толерантност” срещу това явление и постигане на максимални резултати при ограничаване и активно противодействие на проявите на корупция, чрез средствата за масово осведомяване и интернет се огласяват мероприятията за превенция на вътрешната корупция и се публикуват по-характерни случаи на предотвратяване на корупционни прояви сред служителите. В ход е подготовката на специална методика за оценка на риска в системата на МВР.

На медиите се предоставя и информация за случаи, когато служители на МВР са проявили висока бдителност и професионализъм и не са се поддали на корупционен натиск.

В МВР е създадена цялостна организация за всеобхватно получаване на сигнали за корупция на служители. В дирекция “Инспекторат” са открити и функционират две анонимни телефонни линии: вътрешна – за служители и външна – за граждани, по които се получават сигнали за корупционни деяния на служители. В МВР през


2007 г. по анонимните телефонни линии за граждани и за служители са осъществени 3 660 обаждания. Получени са общо 1 777 сигнала, от които:

 • 68 съдържат данни за корупционно поведение на служители на МВР

 • 4 съдържат данни за корупционно поведение на служители от други министерства и ведомства

 • 2 съдържат данни за извършени престъпления

 • От Интернет през отчетния период са постъпилш общо 650 сигнала, от които в 225 се съдържат конкретни данни за корупционно поведение. От тях:

 • 217 съдържат данни за корупционно поведение на служители на МВР

 • 3 съдържат данни за корупционно поведение на служители от други министерства и ведомства

 • 5 съдържат заплахи за терористичен акт, които своевременно бяха предоставени на компетентните служби и извършителя бе разкрит и задържан.

През 2008 г. продължава работата по изясняване на 24 сигнала, получени по анонимните телефонни линии и 99 сигнала постъпили от Интернет.

През отчитания период, от постъпилите сигнали за корупционни деяния на служители от МВР и предприетите мерки спрямо тях, са получени следните обобщени резултати:Предприети мерки по потвърдените сигнали през 2007 г.:

1. Дисциплинарно отношение
1.1. Уволнени по дисциплинарен ред

36

1.2. Наложени други дисциплинарни наказания (писмено предупреждение, порицание)

35

2. Административно отношение
2.1. Освободени по административен ред, (по собствено желание в т.ч. и пенсионирани)

8

2.2. Преназначени на други длъжности с цел извеждане на служителя от корупционната среда

6

3. Общо освободени (уволнени) за корупционно поведение
(по дисциплинарен и административен ред)

44

4. Предадени на прокуратурата (от общия брой служители, към които е взето отношение през периода)

40

В изпълнение на инструкция на органите на МВР и МФ от 04.08.2006 г. през периода 01.01 – 30.09.2007 г. са извършени общо 910 проверки на стоки и фирми, селектирани от ОЦ на ММГ при агенция “Митници”.

Към 31.12.2007 г. не са провеждани съвместни специализирани действия между НАП, МВР и АМ. Проведени са единствено срещи с представители на АМ и “Краун ейджънтс”, относно бъдещи съвместни действия на общи екипи за проверка на рискови области и обекти. В началото на декември екипи на оперативен контрол са извършили проверки по спазването на българското законодателство в зимните курорти.

За оптимизиране на работата се провеждат редовно съвещания на регионално ниво. В областните центрове ежемесечно се провеждат работни срещи между прокуратурата и полицията за обсъждане на конкретни случаи за борба с корупцията, включително преглед на висящи дела. Към октомври 2007 г. са обучени по етика и антикорупция 20% от магистратите и съдебните служители (800 човека).


Каталог: cms -> files -> mod file
cms -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
cms -> Мароко-екзотика от „1001 нощи” 11-16. 10. 2010
cms -> Организиране и ръководене на организирана престъпна група за извършване на измами и по
cms -> Мотиви към присъда №125 постановена на 19. 07. 2012 г по нохд №123/2012г по описа на Районен Съд – Гълъбово
cms -> Съвет на европейския съюз
mod file -> Обобщената информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първото шестмесечие на 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница