Отчет за извършени дейности през 2011 г по заложените мерки в "План за действие 2011-2014 г."Дата14.01.2018
Размер65.67 Kb.
ОТЧЕТ

за

извършени дейности през 2011 г.

по заложените мерки в “План за действие 2011-2014 г.”

към „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества (фини прахови частици под 10 μm – ФПЧ10) за територията на гр. Плевен 2011 – 2014 г.“


I. Във връзка с намаляване на емисиите от битовото отопление:
По т. Pl_i_1

Броят на битовите потребители на природен газ в гр. Плевен за 2011 г. са 952 бр., като по-голямата част от тях са в нетоплофицираните райони на града, а именно:
Битови потребители

район

брой

Дружба

104

Мара Денчева

66

Център

366

Сторгозия

57

Девети квартал

359

Общо:

952

През 2011 г. община Плевен е издала 70 разрешения за строеж на битови сградни газови инсталации, а именно: • 14 бр. за ж.к. „Дружба”: бл.319А вх.В ап.1; бл.319б вх.Г ап.1; бл.319 вх.В ап.6; бл.214 вх.А ап.1; бл.311 вх.И ап.1; бл.311 вх.К ап.1; бл.317 вх.А ап.8; бл.212а вх.Б ап.3; бл.221 вх.В ап.2; бл.221 вх.В ап.1; бл.221 вх.А ап.3; бл.315 вх.В ап.7; бл.315 вх.В ап.6; бл.315 вх.А ап.3.

 • 3 бр. за ул. „Акад. Йордан Трифонов” №19; №16; №11 ап.7.

 • 3 бр. за ул. „Стоян Михайловски” №27 ет.1; №27 ет.2; №137А.

 • 3 бр. за ул. „Бяло море” №47; №37; №28 вх.Б ап.3.

 • 3 бр. за ул. „Кала тепе” №30 ет.1; №30 ет.2; №42А.

 • 2 бр. за ул. „Генерал Тошев” №10 вх.Б ап.12; №10 вх.Б ап.10.

 • 2 бр. за бул. „Христо Ботев” №156 ап.5; №158 ап.24.

 • 2 бр. за ул. „Гевгели” №3 ап.7; №18 ап.3.

 • 2 бр. за бул. „Ал. Стамболийски” №45 ап.6; №19 ап.5.

 • 2 бр. за ж.к. „Кайлъка” бл.342 вх.Д ап.8; бл.342 вх.Д ап.12.

 • 2 бр. за ул. „Марибор” №1 ет.1; №1 ет.2.

 • 2 бр. за ул. „Гоце Делчев” №27 ап.18; №21 ап.12.

 • 2 бр. за ул. „Лъчезарна” №7а ап.8; №9.

 • по 1 бр. за ул. „Васил Априлов” №27 ап.6; ул. „Ген. Владимир Вазов” №43 ап.9; ул. „Райски кът” №19; м. „Стража” УПИ I, II-10645; ул. „Солун” №13 ап.14; бул. „Георги Кочев” №69; ул. „Копривщица” №5 ет.2; бул. „Парашкев Цветков” №7 ап.1; бул. „Стоян Заимов” №6 ап.2; ул. „Обединение” №8; ул. „Хр. Ясенов” №14 ап.1; ул. „Тодор Влайков” №9; ул. „Климент Охридски” №12а ет.2; ул. „Йордан Йовков” №9; ул. „Странджа” №19 ап.4; ул. „Цар Иван Шишман” №57; ул. „Майор Горталов” №25а; ул. „Републиканска” №21; ул. „Ведрина” №12; ул. „Стадионка” №5 вх.Б ап.7; ул. „Асен Златарев” №79; ул. „Кукуш” №13 ап.3; ул. „Драгаш войвода” №25 ап.1; ул. „Ген. Колев” №19 ап.2; ул. „Десети декември” №53 ап.7; ул. „Одеса” №12 ап.14; ул. „Ангел Войвода” №27 ап.6; ул. „Сергей Румянцев” №36 ет.2 – общо 28 бр.

Община Плевен е ангажирана със съдействие за своевременно решаване на евентуално възникнали проблеми при реализиране на заявени инвестиционни намерения за газоснабдяване в битовия сектор, но няма правомощия за управление на процеса и сключването на каквито и да са договори от името на гражданите желаещи да използват газ в бита си.

Освен за битови инсталации, през 2011 г. има издадени разрешения за строеж на газови инсталации за обществени и промишлени консуматори, намиращи се в близост до вече изградените разпределителни газопроводи, а именно:


 1. „Д-М” ЕООД – Промишлена газова инсталация към асфалтосмесител и маслоподгревател;

 2. „АСПИД” ООД – Газификация на търговски комплекс „Аспид”, бул. „Русе” №117;

 3. „Беларус Агро-Трейд” ЕООД – Газификация на складова и ремонтна база с офиси, магазини и паркинг на „Беларус Агро-Трейд” ЕООД, УПИ LVII-651,469, кв. 604;

 4. „Елинда А” ООД – Газификация на котелна централа в УПИ IV-11089, кв. 610;

 5. „Димитров” ООД – Сградна газова инсталация и преустройство на котелно за работа с природен газ на „Димитров” ООД, ул. „Райски кът” №1.

По данни на „Черноморска технологична компания” АД – притежател на Лиценз за разпределение на природен газ на територията на регион Мизия № Л-131-08/10.02.2004 г., броят на промишлените потребители на природен газ в гр. Плевен е 37 бр.

Предвид, по-високия разход на гориво от обществените и промишлени консуматори, след захранването им с природен газ се очаква значително да намалят емисиите на ФПЧ10 и подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен.
По т. Pl_r_1

През 2011 г. в община Плевен и в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Плевен, не са постъпвали сигнали и жалби за неправилно използване на вентилационните системи в топлофицирани блокове за отвеждане на димни газове от домакинства, отопляващи се с горива. В тази връзка не са съставяни актове за нерегламентирано използване на вентилационни системи и не са разрешавани случаи на нерегламентирано използване на същите.


По т. Pl_i_2

За реализиране на тази мярка Община Плевен съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Екофорум – За природата” разработиха и изготвиха 1000 бр. плакати и 1000 бр. брошури на тема: „Информация за ефективността на различните отоплителни системи; икономическите ползи от топло изолирането на жилищата; опасността от използването на вентилационните системи в топлофицираните блокове за отвеждане на димни газове”

Материалите са разпространени във всички общински и държавни учреждения, а така също и в масовия градски транспорт на територията на Община Плевен.
По т. Pl_t_1

На територията на гр. Плевен се извършва постоянен контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и зимно почистване. Градът е разделен на 4 /четири/ района за поддържане на чистота, като тази дейност е възложена на две специализирани фирми по почистване. Кратността на машинното метене, миене и почистване на улици и тротоари е непроменена, съгласно подписаните договори с двете фирми за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. Плевен”.

Основните контейнери за битови отпадъци тип «Бобър» с вместимост 1.1 куб. м. за общо ползване се обслужват ежедневно. Те са разположени в специално изградени площадки /джобове/. В ЦГЧ - пешеходната зона на ул. „Васил Левски”, бул. «Данаил Попов», ул. «Димитър Константинов» и др. не са поставени контейнери за отпадъци, по естетически причини, като те са разположени в близост в съседните улици и се обслужват през тях. По-малките контейнери/0.24 куб. м./ се използват индивидуално и се обслужват два пъти седмично, с което се цели да се прекрати до голяма степен разпиляването на леки фракции.
По т. Pl_t_3

Съгласно подписаните договори за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. Плевен” е възложено на специализираните фирми по почистване да се извърши застъргване на регули, почистване на отводнителните оттоци и генерално измиване на булеварди и улици на територията на града.

През 2011 г. тези дейности са извършени 2 /два/ пъти, като започва след края на зимния период с комбинирано миене на маркуч – използва се струя за изтласкване на водата към дъждоприемните шахти и генерално почистване от остатъците от солопясъчна смес и продължава до края на м. октомври, с което се обхваща целия летен период, като основната цел е отнасянето с водата на отложения прах и намаляване възможността за вторичен унос.
По т. Pl_t_5

Поддържа се положената хоризонтална маркировка на уличната мрежа в гр. Плевен, като основните места са пред учебни и детски заведения, както и кръстовища на главни улични артерии.

Поставени са 39 бр. светлинни индикатори на 10 кръстовища, с цел увеличаване на пропускателната им способност и облекчаване на транспортните потоци.
По т. Pl_r_3 и Pl_r_5

През 2011 г. е извършен контрол от служители на общинската администрация на строителни обекти за възможността за изнасяне на прах и замърсяване от обслужващите ги транспортни средства, както и на фирми за производство на строителни разтвори и за откриване на потенциални източници на прахови емисии на територията на площадките им. Констатирани са нарушения и са съставени 5 бр. констативни протокола и 1 бр. акт за административни нарушения.


По т. Pl_r_4

По данни от общинската администрация през 2011 г. са сключени общо 9 договора за ползване на „тротоарно право” при извършване на строителни дейности. Разрешенията за ползване се издават след представяне на скица с размери и площ, платена такса и срок на ползване. Площадките се контролират ежемесечно от служители на общинската администрация. Констатирани са нарушения и са съставени 8 бр. констативни протокола и 2 бр. актове за административни нарушения.


По т. Pl_t_6 и Pl_t_7

През 2011 г. пролетното залесяване стартира през м. март, като са засадени 225 бр. широколистни и 32 бр. иглолистни вида, както и 561 бр. храсти. Мероприятията по залесяване са извършени в районите на ж.к. „Сторгозия”; ж.к. “Мара Денчева”; ж.к. “Дружба”; бул. „Георги Кочев” /средна ивица/; бул. „Данаил Попов”; бул. „Скобелев”; бул. „Христо Ботев”; ул. „Чаталджа”; ул. „Гургулят”; детските площадки, намиращи се на ул. „Антим I”; ж.к. „Воден III”; ул. „Янко Забунов”; ул. „Даскал Димо”; блок „Прилеп”; блок „Дунав”, градинка „Братя Миладинови”; площад „Св. Св. Кирил и Методий”; „Скобелев парк” и др.

Есенното залесяване стартира в края на м. септември – началото на м. октомври, като е извършено засаждане на 15 бр. широколистни и 211 бр. иглолистни вида, както и 666 бр. храсти. Районите, в които е извършено засаждането им са: ж.к. “Дружба” бл. 412; ж.к. „Сторгозия” /между бл. 130; 131; 132 и „Пени маркет”/; кътове за отдих, намиращи се на бул. „Русе”; бул. „Георги Кочев”; ул. „Бяло море”; ул. „Кала тепе”; бл. „Охрид” и др.

Извършено е затревяване на нови терени общинска собственост – 650 кв. м.Освен двете залесителни кампании, ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на гр. Плевен.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница