Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община трекляно за перода 01. 01. 2014г. 31. 12. 2014гДата05.08.2018
Размер153.77 Kb.
ТипОтчет


ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО ЗА ПЕРОДА 01.01.2014г. – 31.12.2014г.

На основание чл. 137 ,ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25 от Закона за общинския бюджет, кмета на общината внася в Общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета. При необходимост Общинския съвет предприема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансова дисциплина.

Бюджета на община Трекляно при приемането му в частта за делегираните от държавата дейности възлизаше на 737245.лв., а в общинските дейности на 628732 лв. или всичко 1 365 977 лв.

През течение на полугодието последваха промени на първоначалния план на бюджета както следва:

1.С писмо № ФРС-1 / 27.02.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 8503 лв.,в т.ч. субсидии за междуселищни пътнически превози 4830 лв.,компенсации за безплатни пътнически превози на ученици до 16год. – 3243 лв. и компенсации за безплатни и намалени цени пътувания - 430 лв.

2. С писмо № 08-00-421 /24.03.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 375 000 лв. средствата са целеви,за аванс в размер на 30% от одобреното финансиране на обектите, не могат да бъдат пренасочвани за други обекти и са със следното разпределение;

- 105 000 лв. за проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долни Коритен,Горни Коритен,Уши,Бъзовица,Киселица,Долно Кобиле и Горно Кобиле”.

- 180 000 лв. за проект „ Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа”.

- 90 000 лв. за проект „ Асфалтиране на пътя Долно Кобиле – Киселица”.
3.С писмо № ФРС – 4/ 28.04.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 6944 лв. от които субсидии за междуселищни пътнически превози – 4 830 лв. и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г. – 2 114 лв.

4. С писмо № ФО – 10/ 07.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 919 лв.поради увеличаване броя на учениците съгласно информационната система „Админ” на МОН

5.С писмо ФО – 12 / 22.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 36 лв., поради увеличение броя на учениците по предложение на МЗ.

6.С писмо № ФО – 19 / 10.06.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1 688 лв., за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ-ми клас.

7.С писмо № ФРС-6 от 17.07.2014г.,МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 4830 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози.

8.С писмо № ФО-08-00-1343/ 29.07.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 208915 за окончателно плащане на извършени СМР и проект „Асфалтиране път Д.Кобиле – Киселица.

9.С писмо № ФО-26 /01.08.2014год. увеличава бюджетните взаимоотношения с 4467 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

10.С писмо № ФО-27 /01.08.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 7599 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал.

11.С писмо № ФО-33/05.09.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 179 лв. за допълнение на РМС № 249 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности.

12.С писмо № 08-00-1763/14.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 414865 лв. за окончателно разплащане на извършени СМР на проект „ Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа Трекляно- Средорек – Драгойчинци”.

13.С писмо № ФО-39/ 21.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 480 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

14.С писмо № ФО-47/ 02.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 756 лв. за оптимизация на училищната мрежа.

15.С писмо № ФРС-7/03.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 10713лв.,от които 8293 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози,2850 лв. компенсация за безплатен превоз на ученици до 16год. и намалява 430 лв. компенсация за безплатни и намалени цени пътувания.

16.С писмо № ФО-49/12.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 748 лв. за изплащане допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища.

17.С писмо № 08-00-2661/ 16.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 220798 лв. за окончателни плащания на извършени СМР на проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа Д.Коритен, Г.Коритен, Уши,Бъзовица,киселица,Д.Кобиле,Г.Кобиле”.

18.С писмо № ФРС-9/ 16.12.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1270 лв. за компенсиране стойността на безплатен превоз на ученици до 16 год.

19.С писмо № ФО – 57/ 18.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 87лв. за развитие на физическото възпитание и спорта в общинските училища.

20.Получени трансфери от МТСП за повременна заетост – 20720лв.

21.Получени трансфери от областна управа за провеждане на евроизбори и избори за парламент – 15903 лв.

22.Получени трансфери от МОН за закупуване на компютри в училището – 8000лв.

23.получени трансфери от МОН за целодневно обучение на учениците – 2601 лв.

24.наличност на средства в края на периода – 225989 лв.

Това са промените на бюджета през първото шестмесечие, и в крайна сметка приходите и разходите на общината възлизат на 2681998 лв., от които 841 628 лв. за държавни дейности и 1 805 295 лв. за общински дейности.
І По приходната част

1.Държавни дейности- приходите в държавните дейности са както следва:


план

отчет

а

обща субсидия

582040

582040

б

цел.суб.капитал.р/ди

24940

24940

в

целеви трансфери пар. 31-28

32260

32260

г

пол.трансф.от МТСП

20720

20720

д

Пол.трансф.от обл.управа

15903

15903

е

Пол.трансф.МОН

10601

10601
Пред.транс.извънбюдж. с/ка


-

-1060
Нал.на сред. в началото на годината

155164

155164
Нал.на сред. в края на периода

-

-138032
Всичко:

841628

702536

2.Общински дейности- приходите в общината дейности са както следва;


план

отчет

а

Имуществени данъци


12000

11660

б

Приходи от собственост

46900

99451

в

Общински такси

14100

17012

г

Глоби,санкции,неустойки

-

25

д

Корпоративно по доходно обл.

-

-848

е

Всичко собствени приходи

73000

127300

ж

Обща изр.субсидия

240100

240100

з

Цел.субс.капитал.разходи

1495338

1495338

и

Предс.трансф.МОСВ

-

-1418

й

Нал.на сред.в начал.на год.

31932

31932
Нал.на сред.в края на год.

-

-87957
Всичко:

1840370

1805295

Общо приходи от държавни и общински дейности са по план за годината  2681995 лв., а по отчет – 2507831 лв.


ІІ По разходната част
1.Държавни дейности –разходите в държавни дейности при план за годината 841628 лв. за годината са изразходвани  702536 лв.

По функции изпълнението е както следва:

план

в т.ч.

капит.


р/ди

отчет

в т.ч.

капит.


р/ди

а

изпъл. и зак.орг.

487924

-

378952

-

б

отбрана и сигурност

73774

-

57616

-

в

образование

188528

32940

180159

32940

г

здравеопазване

895

-

302

-

д

соц. подпомагане

20720

-

20720

-

е

култура

42004

-

42004

-

ж

икономически дейности

27783

-

22783Всичко:

841628

32940

702536

32940

2.Общински дейности – разходите за общинските дейности при план за годината 1840370 лв., фактически са изразходвани 1805295 лв.По дейности изпълнението е както следва:план

в т.ч.

Капит.


отчет

в т.ч.

Капит.


а

Общинска администрация

84024

21126

81469

21126

б

Общински съвет

64717

-

75116

-

в

Стол- училище

12412

-

13619

-

г

ДСП

35962

2762

36183

2762

д

здравеопазване

16895

-

18145

-

е

Жил.стр. и БКС

422371

380871

414137

380871

ж

Обредни домове

1000

-

40

-

з

дейн.и рем.подр.пътища

1202989

1089879

1166586

1189879
Всичко:

1840370

1495338

1805295

1495338


По изпълнение на строителната програма е както следва:


по ред

Обекти

план

отчет

1.

Осн.рем.адм.сгр.Трекляно

18000

16443

2.

Осн.рем.кметство Злогош

3000

2367

3.

Осн.рем.учил.Трекляно

5000

8843

4.

Осн.рем.общеж.Трекляно

12000

16097

5.

Осн.рем.дом.соц.патронаж

-

2762

6.

Осн.рем.водопр.Горни Коритен

3000

-

7.

Осн.рем.водопр.Долни Коритен

7000

-

8.

Осн.рем.водопровод Чешлянци

2000

1254

9.

Осн.рем.водопровод Косово

3500

-

10.

Осн.рем.водопровод Драгойчинци

2500

1674

11.

Осн.рем.водопровод с.Сушица

3000

-

12.

Осн.рем.водопровод Уши

2500

-

13.

Осн.рем.улич.осв.Трекляно

4000

4668

14.

Осн.рем.тротоари Трекляно

4000

2303

15.

Осн.рем.тоолетна Трекляно

3500

-

16.

Осн.рем.жил.блок Трекляно

5000

8863

17.

Осн.рем.мост метохия

5000

6720

18.

Осн.рем.магерница Чешлянци

2000

-

19.

Осн.рем.общ.път Сушица- Добр.воденици

85000

100734

20.

Осн.рем.общ.път Средорек - Уши

80000

94966

21.

Осн.рем.общ.път Д.Кобиле - Киселица

30700

-

22.

Изграждане детска площадка Трекляно

8000

11059

23.

Изг.кабел.структурна система

-

625

24.

Изгр.декор.чешма

7000

10091

25.

Изгр.навес м.”Славче”

4000

8440

26.

Закупуване принтери -2бр.

-

638

27.

Закупуване програмни продукти

1000

2153

28.

Рем.вод.Д.Коритен,Г.коритен,Уши,Бъзовица,Киселица

325799

325799

29.

Рем.път.ирех.път.мр.Тр-но,Ср-к,Дра-ци

594864

594864

30.

Асфал.на път Д.Кобиле-киселица

298915

298915
Всичко:

1520278

1520278

Просрочени задължения – няма.

Просрочени вземания има – 4 322 лв. от неиздължени наеми от наематели на общинско имущество.
К М Е Т:/П/

/Р.Петрунов/

Разшифровка пар.10.16 вода, горива и ел.енергия;
Об.адм.

Отбр.

Образ.

Здравео-

пазване


ДСП

БКС

Икон.дейн.

Всичко

Вода

376

-

1095

-

134

6401

-

8006

Горива

3080

1251

4200

1370

3600

-

8550

22051

Ел.енергия

3908

1929

3577

-

1999

4039

-

15452

Дърва

2600

-

2695

-

-

-

-

5295
9964

3180

11567

1370

5733

10440

8550

50804

Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница