Отчет за контролната дейност на риосв враца период 07. 05. 31. 05. 2013 гстраница1/4
Дата10.04.2018
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - ВРАЦА

Период 07.05. - 31.05.2013 г.

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Контрол чистотата на въздуха:

През периода са извършени 3бр. планови проверки- комплексна проверка на “Топила груп”ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол и проверка по изпълнение на Условия в издадено комплексно разрешително на “Холсим /България/”АД, с. Бели Извор, общ. Враца както и проверка на дружеството, касаеща контрол по условията на Разрешителното за емисии на парникови газове.

На база представените и утвърдени в РИОСВ- Враца, 6бр. Годишни Доклади за 2012г. от “Холсим /България/”АД, с. Бели Извор, общ. Враца /специализирано в производство на цимент/ с резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания на: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3 на Дружеството е наложена еднократна санкция във връзка с неспазване на нормите за допустими емисии утвърдени с Комплексно разрешително №75-Н1/2009г. за показателите: азотни оксиди и хлороводород при експлоатацията на Пещ №2 за производство на цимент.

Дружеството е представило и 6бр. месечни Доклади за оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на горните подобекти. Изготвени са 6бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за м. април.

При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, са отчетени 3бр. превишения на средноденонощните норми по показателя ФПЧ10, като за същият период на 2012г. не са регистрирани превишения.

При извършена комплексна проверка на “Топила груп”ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол не са установени нарушения по прилагането на Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Взето е участие в ДПК за обект- “Силозно стопанство” към ЕТ “Нешо Маринов” гр. Бяла Слатина.

Взето е участие в семинар, организиран от Дирекция “Опазване чистотата на въздуха” към МОСВ на тема ”Представяне на новите изисквания на Директива 2010/75/ЕС (Глави ІІІ и V) и обсъждане на възникнали проблеми при контрола на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух”.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+359) 991967, Факс: (+35992) 629211,

e-mail: riosv_vr@m-real.net


Фактор Шум:
Съвместно с Регионална Лаборатория- Враца към ИАОС- София, през периода е извършена 1бр. планова проверка /мониторинг/ по фактор шум на:

- “Хемус-М”АД, гр.Мездра с предмет на дейност- добив и обработка на скално- облицовъчни материали.

Измерванията са извършени съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на Дружеството не надвишават граничните стойности съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

При извършени 2бр. планови проверки: комплексна проверка на “Строител Криводол”ЕООД, гр. Криводол и проверка по изпълнение на Условия в издадено комплексно разрешително на “Холсим /България/”АД, с.Бели Извор, общ. Враца не са установени нарушения на действащото екологично законодателство по фактор “Шум”.

ОХВ и УР:
За периода са извършени 6 броя проверки по фактор “Опасни химични вещества":

"Никас" ООД, с. Лиляче – склад за взривни материали, проверка по издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС.Няма констатирани нарушения.

"Нафтекс Петрол" АД, Петролна база Враца - проверка по издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС. Няма констатирани нарушения.

“Камибо” ООД – ТП Хименерго, гр.София, производствена база гр. Враца. проверка по издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС. Няма констатирани нарушения.

"Химет 2000" ЕООД, гр. Роман – комплексна проверка по график на РИОСВ-Враца. Няма констатирани нарушения.

“Абрис” ООД, гр. Враца - комплексна проверка по график на РИОСВ-Враца. Няма констатирани нарушения.

"Монолит" АД, с. Манастирище, склад за взривни материали, проверка по график на МВР- Враца. Няма констатирани нарушения.

Проверен е сигнал получен на тел. 112, за открито вещество с неизвестен състав в района на Ж.П. гара - гр.Мездра. Сигнала е неоснователен.


За периода няма съставени актове и издадени наказателни постановления.


Контрол чистотата на водите:
През месец май в направление “води” са извършени 22 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които: 20 бр. планови и 2 бр. извънредни.

За отчетния период са издадени 2 бр. предписания: на Управителя на “Топила Груп” ЕАД – предприятие за млекопреработка в с. Ракево, общ. Криводол - /да се прекъсне връзката между площадката, където се измиват автомобилите и р. Ботуня , като отпадъчната вода от измиване на автомобилите да се отведе към изгребната яма в която се събират отпадъчните води от предприятието/, което е изпълнено в срок. На “ВиК” ООД, клон гр. Роман за градска канализация – гр. Роман - да се осигури и поддържа постоянен и безопасен достъп до двата пункта за мониторинг на отпадъчните води.
Планови проверки – 20 бр.:

– 6 бр. проверки по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на разрешителни за заустване, при които не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и за периода не са налагани санкции.

- 13 бр. участие в комплексни проверки, при които е констатирано едно несъответствие по компонент “води” при фирма “Топила Груп” ЕАД, за което е дадено предписание. За извършените проверки своевременно са изготвени доклади, които са качени на интернет страницата на РИОСВ-Враца.

- 1 бр. участие в проверка по изпълнение на условията поставени в комплексно разрешително /КПКЗ/ на “Холсим(България)” АД, с. Бели Извор. При проверката не са констатирани нарушения по компонент “води”.


Извънредни проверки – 2 бр., от които:

- 1 бр. по контрол на дадено на “Топила Груп” ЕАД предписание, което е изпълнено в срок.

- 1 бр. на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ на гр. Враца. Проверката е извършена във връзка с поставяне на пломба на савака на байпасния канал преди биологичното стъпало, чиято цялост е нарушена в резултат на реконструкцията, която се извършва в момента.

За периода са изготвени 4 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения от водния сектор, които попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона.

За периода е потвърдено едно становище за проект за обект: “Аварийно-възстановителни работи на язовир “Косталево”, общ. Враца”.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал.3 от Наредба №2/08.06.2011г. (ДВ бр. 47/21.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в действащи разрешителни за заустване е изготвено едно становище за изменение на Разрешително за ползване на Главен отводнителен канал – ГОК от Козлодуйската отводнителна система, за заустване на отпадъчни води от атомната електроцентрала (АЕЦ) в гр. Козлодуй, с титуляр на разрешителното “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй.

Взето е участие в едно заседание на Експертен съвет на Община Козлодуй по устройство на територията.
Управление на отпадъците и опазване на почвите:
През месец май е извършен контрол на кметове на общини и населени места относно третиране на битови и строителни отпадъци, на фирми пускащи на пазара опаковани стоки, относно заплащане на продуктова такса, на животновъдни обекти относно съхранение на торов отпад и на площадки извършващи дейности с черни и цветни метали във връзка с подадени заявления за издаване на разрешителни, съгласно ЗУО, др.

Извършени са общо 60 бр. проверки:

Съгласно плана за контролна дейност са извършени 42 бр. планови проверки, в т.ч участие в 12 бр. комплексни проверки и 1 бр. проверка по условия от комплексно разрешително.

Извънредните проверки са 18 бр., в т.ч 1бр. извънредна проверка по подадено заявление за издаване на разрешително по чл.67 от ЗУО, 3 бр. проверки по жалби и сигнали, 10 бр. проверка по изпълнение на предписания, 4 бр. по писмо на МОСВ за проверка на складове с негодни за употреба ПРЗ.

Взето е участие в 12 бр. комплексни проверки – „ВиК” ООД гр.Враца, „Строител Криводол” ЕООД гр.Криводол, „Топила Груп” ЕАД с.Ракево, „МиА-ЦВ” ЕООД гр.Враца, „Карди С” ЕООД-кравеферма с.Камено поле, „Председник” ЕООД с.Бели Извор, кравеферма на ЗП Симеон Коцев с.Фурен, кравеферма на ЗП Милчо Тодоров с.Лесура, „Автобусни превози-98” ЕООД гр.Враца, „Анди” ЕООД гр.Враца, „Ивагус” ЕООД гр.Враца, „Абрис” ООД гр.Враца и в 1 бр. проверка по условия от Комплексно разрешително – на „Холсим България” АД, с.Бели Извор.

За периода са дадени 7 бр. предписания: 4 бр.- във връзка с почистване на замърсени с отпадъци терени и на торов отпад; 1 бр. – във връзка с представяне на вътрешнофирмени спесификации, месечни справки декларации и платежни документи за платени продуктови такси; 2бр.- във връзка с обезопасяване на складове с ПРЗ с изтекъл срок на годност.

Изпълнени са 10 бр. предписания ( 9 бр. от предишни месеци), 7 бр. са с неизтекъл срок за изпълнение.

При извършени проверки, относно третиране на битовите отпадъци е констатирано, че в 14 населени места от област Враца са закрити и рекултивирани 20 бр. нерегламентирани сметища с обща площ 61 дка.

За периода са постъпили 3 бр. жалби и сигнали свързани с отглеждане на животни в границите на населени места и за запалени автомобилни гуми от неизвестен извършител. Едната жалба е неоснователна, по другите две са дадени предписания за извозване на торов отпад на площадка определена от кмета на селото и ограничаване достъпа до излезли от употреба гуми находящи се на площадката на „Механизация и автотранспорт-ЦВ” ЕООД, гр.Враца.

За месец май са издадени: 1 бр. разрешително за дейности с отпадъци, 7 бр. изменения на разрешителни, 1 бр. решение за прекратяване на разрешително и 5бр. изменения на регистрационни документа за дейности с отпадъци.

Заверени са 40 бр. отчетни книги на фирми от региона.

Взето е участие в едно заседание на Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ към Областна служба „Земеделие” и участие в комисия за проверка на складовете съхраняващи РЗП с изтекъл срок на годност разположени на територията на област Враца, които са в лошо състояние.

Издадени са 6 бр. Становища във връзка с процедурите по глава шеста от ЗООС.
Копмплексно предотвратяване и контрол на замърсяването:
През периода е извършена една планова проверка с цел контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) №75-Н1/2009 г., на оператора „Холсим(България)”АД, с.Бели Извор, за експлоатация на инсталация за производство на циментов клинкер.

Проверката се извърши съвместно с Басейнова дирекция (БДУВДР)-гр. Плевен.

Изградени и въведени в експлоатация са:

- Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци в инсталация за производство на циментов клинкер.

- Пречиствателно съоръжение за третиране на противопожарни води към Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци.

Пещта за производство на клинкер е пусната в производство от 12.03.2013г. до 18.04.2013г. и отново на 27.05.2013г.По условие 9.2 има превишение за 2012г. на нормите за допустими емисии по показателите NОx(Азотен окис) и HCl (Хлороводород) и на дружеството е наложена еднократна санкция в размер на 22 776.01лв., която е изплатена.

През 2012г. е извършен мониторинг на почвите в постоянните пунктове за мониторинг при който се наблюдава завишение при някои от показателите в сравнение с базовите (от 2006г.), но няма превищение над пределно допустимите стойности.

При проверката не са констатирани други несъответствия с условията в Комплексното разрешително.

През отчетния период не са издавани предписания, изпълнени са 4 бр. предписания издадени в предходен месец.

Въз основа на постъпилата в РИОСВ информация от „Агростил – 2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина за окончателно преустановяване на дейностите по Приложение №4 на ЗООС и извършена на място проверка от експерти на РИОСВ-Враца в ИАОС е изпратено потвърждение за изпълнение на дейностите по закриване на дейността на “Инсталацията за трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел” по Условие 16.2 от Комплексното разрешително.

Изпратени са Годишни доклади по околна среда за 2012г. на оператори с издадени комплексни разрешителни до Изпълнителната агенция по околна среда, гр.София във връзка с докладването за Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) .

Издадени са становища относно “Инсталацията за оползотворяване на птичите отпадъци”, инвестиционно предложение за “Продължаване на експлоатацията на находище за варовици “Кунино” и “Изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане на депо за строителни отпадъци”

Участие в заседание на Експертния екологичен съвет на РИОСВ-Враца във връзка с Решение по Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Продължаване на експлоатацията на находище за варовици “Кунино”Екологична отговорност и екологични щети:
През месец май на територията контролирана от РИОСВ- Враца няма констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на причинени такива.

Извършени са четири планови проверки:

На 08.05.2013г. – планова проверка на Градска пречиствателна станция за отпадни води към “ВиК” Враца. В момента на проверката пречиствателната станция работи на нормален технологичен режим, едновременно с това се извършват ремонтни дейности по първичните утаители във връзка с реконструкцията на ГПСОВ. Операторът има изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

На 30.05.2013г. – планови проверки на „Холсим (България)” АД, с.Бели Извор – обекти:  1. Инсталация за производство на циментов клинкер за която операторът има издадено Комплексно разрешително

  2. Кариера, с. Бели извор

  3. Кариера, с. Лиляче

Операторът има изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.
В МОСВ е предоставена информация за включване в публичния регистър на 10 оператори, извършващи дейности по приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ бр.43/2008г.), на които през месеците март и април 2013г. е издадено разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците.

Изпълнени са 2бр. предписания, издадени в предходни месеци.
ОВОС и ЕО:
Издадено е едно Решение по ОВОС за одобряване на инвестиционно предложение: «Продължаване на експлоатацията на находище за варовици «Кунино», землище с.Кунино, община Роман» с възложител: «Бивар» АД. Решението е оповестено по реда на чл.99, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и изпратено да възложителя и до съответните компетентни органи, които по реда на специален закон одобряват/разрешават осъществяването на ИП.

Издадени са 5 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с характер на решението да не се извършва ОВОС, от които: едно решение е за ИП промяна в параметрите на ИП за изграждане на ВЕЦ; три броя решения са за извършване на рибовъдна дейност и един бр. решение е за ИП допълнително водоснабдяване чрез нови водовземни съоръжения. Внесените преписки съдържащи информацията и документацията представена от възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ-Враца и БДУВДР-Плевен за становища, като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията решения. От Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и мнението на засегната общественост, които становища също са включени в издадените Решения.

Издадени са 8 бр. Решения за прекратяване на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Четири от Решенията са издадени след декларирано искане от страна на възложителите за прекратяване на процедурата; четири Решения са издадени след неизпълнение от страна на възложителя на изискуемото съдържание на допълнителната информация.

Постъпили са 7 бр. уведомления за инвестиционно предложение, от които 6 бр. попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1 бр. е включено в Приложение 1 на ЗООС и подлежи на задължителен ОВОС. До възложителите са изпратени уведомителни писма с указания за стъпките които е необходимо да извършат съгласно глава шеста от ЗООС и Наредбата за ОВОС.

Внесени са 5 бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за създаване на черешови насаждения, изграждане на обходен път, лекарски кабинет, площадка за ИУМПС и тръбен кладенец.

Изпратени са общо 65 броя писма за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, по които от направлението е дадено становище, че същите не са включени в Приложение 1 и 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с глава шеста на ЗООС процедури по ОВОС и ЕО.

Изпратени са 10бр. напомнителни писма до възложителите във връзка с промяна в нормативната уредба по ОВОС, визирана в чл.2а на Наредбата за ОВОС, а именно компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя задълженията му за продължаване на започналата от него процедура с внесеното уведомление за инвестиционно предложение. В писмото е посочен срок, че до 14 дни от получаването му възложителят е длъжен да представи съответната информация/документация или да внесе искане за прекратяване на процедурата, защото ако в определения срок не се получи отговор от него процедурата се прекратява с Решение.

Изпратено е едно писмо във връзка с потвърждаване за влезли в сила решения издадени от инспекцията.

В хода на процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане са изпратени общо 14 бр. писма до възложителите в оперативния порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО /за допълнителна информация, за становище до БДУВДР-Плевен, за становище до РЗИ-Враца и др./.

Внесено е едно писмо от община Враца относно: изработено задание за общ устройствен план на община Враца. В изпълнение на изискванията на глава шеста от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, изпратена е получената информация с писмо до БДУВДР-Плевен за становище по отношение допустимост на плана спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Във връзка с организиране на общественото обсъждане на ДОВОС на ИП «Изграждане на газопровод «Южен поток» на територията на Република България» и в изпълнение на изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо с изх. № ОВОС-1144/15.05.2013г. на МОСВ, в РИОСВ- Враца е внесен Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Изграждане на газопровод «Южен поток» на територията на Република България» заедно с всички приложения към него.

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за контролната дейност и на основание чл.90 и чл.100 от ЗООС, са изпратени пет бр.писма до възложителите по изпълнение на условия и мерки в решения издадени от МОСВ и Директора на РИОСВ-Враца, и контролирани от РИОСВ-Враца: Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО № ВР-07-ЕО/2011г. за «Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №000419, в м. «Гола поляна», земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, за изграждане на ФВЦ с мощност до 3MW» с възложител община Бяла Слатина; Решение по ОВОС №1-1/2005г изд. от МОСВ за ИП «Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 бр. МВЕЦ в руслото на реката на територията на Община Своге и Община Мездра» с възложител «ВЕЦ Своге» ООД; Решение по ОВОС № 16-9/2008г. на МОСВ за ИП «Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом «Леденика» и построяване на планински вилни къщи», землище с.Згориград, общ.Враца, с възложител: «Томеком» ЕООД, Решение по ОВОС № 16-7/2011г. на МОСВ за ИП «Модернизация на първокласен път І-1 /Е-79/ участък «Мездра-Ботевград» от км 161+367 до км 194+122» по розов вариант, с възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» и Решение№ ВР-03-ПР2008г. за ИП «Изграждане ан ФВЕЦ с мощност до 3 мегавата, ПИ №304070 и 304071, м. Вельова кошара, земл. Бяла Слатина» с възложител Черньо Ганчев, гр. София. Четирима от възложителите са отговорили на писмата (с изкл. «ВЕЦ Своге» ООД).

Съставен е един протокол във връзка с извършване на планов контрол на издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО № ВР-01-ЕО/2012г. за «Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №37798.625.55, в м. «кв. Янтра», земл. гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, за изграждане на ФВЦ с мощност 2MW» с възложител «Електросолар Цветкова 2020» ЕООД, гр. Козлодуй. Протоколът е съставен след изпратено и получено писмо от възложителя относно изпълнение на условията и мерките заложени в издадените решения и етапите на осъществяване на инвестиционните предложения, за които е издадено съответното решение. Не са започнати дейности по осъществяване на ИП.

Във връзка с процедура по ОВОС е проведен ЕЕС при РИОСВ-Враца заседаващ за обсъждане Доклада за ОВОС /ДОВОС/, за ИП «Продължаване на експлоатацията на находище за варовици «Кунино», землище с.Кунино, община Роман» с възложител: «Бивар» АД, и Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОС/ на ИП върху защитени зони BG0000332 „Карлуковски карст” и BG0001014 „Карлуково”, който представлява приложение към ДОВОС. Със свое Решение с Протокол №1/2013г. от 21.05.2013г. Експертния екологичен съвет на РИОСВ-Враца, е предложил да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение при условията и мерките заложени в Решението по ОВОС.

Взето е участие в ОЕСУТ при Община Оряхово.

Взето е участие в работна среща по прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО (16-18 май 2013г.)

Своевременно се актуализират публичните регистри по ОВОС и ЕО с данни за провежданите процедури.

Издадените Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС периодично са изпращат в МОСВ.  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница