Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница1/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА 1 януари – 30 септември 2011 година


КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА 5

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА 11

3. ПРИХОДИ 204. ДРУГИ ДОХОДИ (ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА, НЕТНО 21

5. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ 22

6. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ 23

7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 24

8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 24

9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ 24

10. БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ 25

11. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 25

12. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 26

13. ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 26

14. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 26

15. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2816. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 30

17. ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА 30

18. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ПРОДАЖБА 31

19. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 32

20. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 33

21. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 33

22. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 35

23. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 37

24. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ 41

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 42

26. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 42

27. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ 43

28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 44

29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 45

30. КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ТРЕТИ ЛИЦА 46

31. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 47

32. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 47

33. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 48

34. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 4835. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 50

36. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 50

37. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 5538. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 57


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Група СОФАРМА (Групата) включва дружеството-майка и неговите дъщерни дружества, изброени по-долу. Допълнително, Групата има инвестиция в едно съвместно дружество и в едно асоциирано дружество.


Дружество-майка

СОФАРМА АД (дружество-майка) е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиянско шосе” 16.

Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд.
Дъщерни дружества

Към 30.09.2011 г. дъщерните дружества в Групата са: • Софарма Трейдинг АД – търговско дружество, регистрирано в България с Решение на Варненски окръжен съд № 3594/16.10.1998 г. и със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. “Рожен” № 16;

 • Българска роза Севтополис АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Старозагорски окръжен съд № 3912/1991 г. и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. “23 Пехотен шипченски полк” № 110;

 • Фармалогистика АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд от 12.08.2002 г. и със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Рожен” №16;

 • Електронкомерс ЕООД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд по ф.д.№ 24456 от 1991 г. и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Самоковско шосе” № 1;

 • Биофарм Инженеринг АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Сливенски окръжен съд № 524/1997 г. и със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Тракия” № 75;

 • Момина крепост АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Великотърновски окръжен съд № 3426/1991 г. и със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. ”Магистрална” № 23;

 • Софарма Билдингс АДСИЦ – търговско дружество, регистрирано в България с решение № 1 от 14.08.2007 г. на СГС и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Илиянско шосе” № 16;

 • Унифарм АД – търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 3685 от 1994 г. и със седалище и адрес на управление: гр. София,ул.”Трайко Станоев” № 3 ;

 • Ростбалканфарм ЗАО – търговско дружество, регистрирано в Русия с решение № 1026101791594 от 9 октомври 2002 г. и със седалище и адрес на управление – Русия, гр. Азов, ул. “Осипенко” № 10;

 • Софарма САЩ - търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 97227599 от 25.04.1997 г. в службата на държавния секретар на щата Калифорния и със седалище и адрес на управление САЩ, щат Калифорния, град Лос Анджелис, бул.Холивуд № 4622;

 • Екстаб корпорейшън САЩ – търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 090292393 от 06.11.2008 г в офиса на секретаря на щата Делауер и със седалище и адрес на управление САЩ, щат Делауер, гр. Уилмингтън, окръг Ню Касъл, 1209 ул. „Ориндж” № 1209;

 • Екстаб фарма лимитид, Великобритания – търговско дружество, регистрирано в Англия с решение № 06751116 от 17.11.2008 г и със седалище и адрес на управление Оксфордшър, RG9 1AY, Хенли на Темза, „Стейшън роуд” № 10;

 • ОАО Витамини – търговско дружество, регистрирано в Украйна с решение № 133 от 15.04.1994 г. на Уманския градски съд и със седалище и адрес на управление – Украйна, Черкаска област, гр. Уман, ул.”Ленински искри” № 31;

 • Иванчич и синове ООД – търговско дружество, регистрирано в Сърбия с Fi-11350/91 на 14.10.1991 от Търговския съд на гр. Белград и със седалище и адрес на управление – Република Сърбия, гр. Белград, ул. “Палмотичева” № 13;

 • Бриз ООД, Латвия – търговско дружество, регистрирано в Латвия с решение № 000302737 на 18.09.1991 г от Търговския регистър на Латвийската република и със седалище и адрес на управление – Латвия, гр. Рига, ул. „Расас” № 5, LV – 1057;

 • Брититрейд СООO, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус с решение № 1983 на 24.09.2004 г от Минския градски изпълнителен комитет и със седалище и адрес на управление – Беларус, гр.Минск, ул.”М. Богданомича” № 118, офис 303 – Б;

 • Софарма Варшава ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № ДСР 0000372245 от 17.12.2010 г на XII стопанско отделение на Държавния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр.Варшава, ул.”Полечки ” № 12.

 • Софарма Поланд ООД - търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000178554 от 04.11.2003 г. На ХХ Икономическо отделение на районния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул.”Шъшкова” №58;

 • Табина СООО, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус с решение № 001381 на 18.11.1996 г от Минския градски изпълнителен комитет и със седалище и адрес на управление – Беларус, гр.Минск, 1 – й Твердый переулок, дом 7, офис 7;

 • Суперлатс ООО, Латвия - търговско дружество, регистрирано в Латвия с решение № 40003960404 на 05.10.2007 г от Търговския регистър на Латвийската република и със седалище и адрес на управление – Латвия, гр. Рига, ул. „Дзелзавас” № 117, LV – 1021;


Съвместно дружество

Съвместното дружество е Софарма Здровит АД – търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000298139 от 27.09.2007 г. на Републиканския съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул. “Ночницкего” № 31.


Асоциирано дружество

Асоциираното дружество в Групата е ЗАО Компания Интерфарм, Беларус - търговско дружество, регистрирано в Беларус в единния държавен регистър на юридическите лица и индивидуалните предприемачи под номер 300000556.и със седалище и адрес на управление Беларус, гр. Витебеск, , пр. „Строителей”, д.3, к.2, комн.2.


1.1.Собственост и управление на дружеството-майка

СОФАРМА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 30.09.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

%

Донев Инвестмънтс Холдинг АД

24.56

Телекомплект АД

20.42

Финансова консултантска компания ЕООД

16.24

Грамерси Селект Мастер Фонд

(Gramercy Select Master Fund)6.49

Грамерси Имърджинг Маркетс Фонд

(Gramercy Emerging Markets Fund)6.05

Други юридически лица

22.76

Физически лица

3.48

СОФАРМА АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва:
Д.и.н Огнян Донев

Председател

Весела Стоева

Член

Огнян Палавеев

Член

Александър Чаушев

Член

Андрей Брешков

Член

Дружеството-майка се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н Огнян Донев.
1.2. Структура на групата и предмет на дейност

Към 30 септември структурата на Групата включва СОФАРМА АД като дружество-майка и посочените по-долу дружества:


Дъщерни дружества30.09.2011
31.12.2010
Дата на


Участие
Участие
придобиване


%
%
на контрол
Дружества в България


Софарма Трейдинг АД
81.34
82.50
08.06.2006
Българска роза Севтополис АД
52.77**
51.81**
22.04.2004
Фармалогистика АД
76.54
76.54
15.08.2002
Електронкомерс ЕООД
100.00
100.00
09.08.2005
Биофарм Инженеринг АД
69.43
69.43
10.03.2006
Софарма Билдингс АДСИЦ
40.92
40.87
04.08.2008
Момина крепост АД
50.97**
50.10**
01.01.2008
Унифарм АД
51.80**
49.99
27.10.2010
Дружества в чужбина


Ростбалканфарм ЗАО
51.00
51.00
27.07.2001
Софарма Поланд ООД
60.00
60.00
16.10.2003
Софарма САЩ
100.00
100.00
25.04.1997
Екстаб корпорейшън
80.00
80.00
05.08.2009
Екстаб фарма лимитид *
80.00
80.00
05.08.2009
Бриз ООД
51.00
51.00
10.11.2009
Брититрейд СООО *
49.73
49.73
10.11.2009
ОАО Витамини
99.56
99.56
18.01.2008
Иванчич и синове ООД
51.00
51.00
10.04.2008
Табина СООО *
50.49
-
08.04.2011
Суперлатс ООО *
31.24
-
20.05.2011
Софарма Варшава ЕООД
100.00
100.00
23.11.2010
* непряко участие

** ефективен процент на участие
СОФАРМА АД притежава и упражнява контрол в следните дружества по силата на:

 • Българска роза Севтополис АД е дъщерно дружество и по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Телсо АД (акционер с негово участие в размер на 9.99 % към 30.09.2011 г.);

 • Софарма Билдингс АДСИЦ е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Телекомплект АД (акционер с негово участие в размер на 9.88% към 30.09.2011 г.);

 • Момина крепост АД е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между СОФАРМА АД и Доверие обединен холдинг АД, в качеството му на дружество - майка, притежаващо косвено чрез свои свързани лица (дъщерни дружества), Индустриален холдинг доверие АД и Хидроизомат АД, (с общо тяхно участие в размер на 15.07 % от капитала на Момина крепост АД към 30.09.2011 г.);

 • Унифарм АД е дъщерно дружество на Софарма АД като контролът е придобит и упражняван чрез прякото участие на дружеството-майка в собствеността на Унифарм АД с 49.99 %, както и чрез общия ключов управленски персонал на двете дружества;

 • Екстаб фарма лимитид, Великобритания е дъщерно дружество чрез Екстаб корпорейшън, САЩ – дружеството притежава 100 % от капитала на Екстаб фарма лимитид, Великобритания;

 • Табина СООО, Беларус е дъщерно дружество чрез Бриз ООД, Латвия – дружеството притежава 99 % от капитала на Табина СООО; и

 • Суперлатс ООО, Латвия е дъщерно дружество чрез Бриз ООД, Латвия – дружеството притежава 61 % от капитала на Табина СООО.

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран във фармацевтичния сектор, с изключение на отделни дружества, чийто предмет на дейност е и в областта на инвестициите в имоти. Предметът на дейност на дружествата от Групата e както следва: • СОФАРМА АД - производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства;

 • Софарма Трейдинг АД - търговия с фармацевтични продукти;

 • Българска роза Севтополис АД - производство на лекарствени форми;

 • Биофарм Инженеринг АД - производство и търговия с инфузионни разтвори;

 • Фармалогистика АД - вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти;

 • Електронкомерс ЕООД - търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника;

 • Софарма Билдингс АДСИЦ - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, отдаване по наем, лизинг, аренда и/или продажбата им;

 • Момина крепост АД - разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина;

 • Унифарм АД – производство и търговия на фармацевтични продукти ;

 • ОАО Витамини - производство и търговия на фармацевтични продукти;

 • Ростбалканфарм ЗАО - производство и търговия с фармацевтични продукти;

 • Софарма Поланд ООД - изследване на пазара и общественото мнение;

 • Иванчич и синове ООД - производство и търговия на фармацевтични продукти;

 • Софарма Варшава ЕООД – изследване на пазара и общественото мнение;

 • Софарма, САЩ - търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки;

 • Екстаб корпорейшън, САЩ - изследване на пазара и общественото мнение;

 • Екстаб фарма лимитид, Великобритания - изследване на пазара и общественото мнение;

 • Бриз ООД, Латвия - търговия с фармацевтични продукти;

 • Брититрейд СООО, Беларус - търговия с фармацевтични продукти;

 • Табина СООО, Беларус - търговия с фармацевтични продукти;

 • Суперлатс ООО, Латвия – търговия с мебели, осветителни тела и други предмети за домашна употреба.

Дружеството-майка и дъщерните дружества: Софарма Трейдинг АД, Българска роза Севтополис АД, Фармалогистика АД, Електронкомерс ЕООД, Биофарм Инженеринг АД, Софарма Билдингс АДСИЦ, Момина крепост АД и Унифарм АД (дъщерно дружество от 27.10.2010 г.), извършват своята дейност в България, Софарма Варшава ЕООД (дъщерно дружество от 23.11.2010 г.) и Софарма Поланд ООД оперират в Полша, Ростбалканфарм ЗАО – в Русия, ОАО Витамини – в Украйна, Иванчич и Синове ООД – в Сърбия, Бриз ООД и Суперлатс ООО – в Латвия, Брититрейд СООО и Табина СООО – в Беларус, Екстаб фарма лимитит – във Великобритания, а Софарма САЩ и Екстаб корпорейшън в САЩ.

За периода януари-септември 2011 г. средно-списъчният състав на персонала в Групата е 3,934 работници и служители (за 2010 г.: 3,654).

Към 30 септември 2011 г. участието на Групата в съвместното дружество Софарма Здровит АД е 50.01 % заедно с Натур продукт Здровит ООД, Полша. Предметът на дейност на съвместното дружество е изследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки и фармацията, търговия на едро с фармацевтични продукти. Софарма Здровит АД е съвместно дружество от 27.09.2007 г.


1.3.Основни показатели на стопанската среда

Основните показатели на стопанската среда в България, които оказват влияние върху дейността на дружествата от Групата за периода 2008 – 2011 г., са представени в таблицата по-долу:Показател

2008

2009

2010

1-9.2011

Среден валутен курс на щатския долар за периода

1.33682

1.40553

1.4779

1.39114

Валутен курс на щатския долар в края на периода

1.38731

1.36409

1.4728

1.44844

Среден валутен курс на полската злота за периода

0.55895

0.45284

0.4892

0.48726

Валутен курс на полската злота в края на периода

0.47168

0.47415

0.49327

0.44400

Среден валутен курс на руската рубла за периода

0.05378

0.04434

0.04864

0.04834

Валутен курс на руската рубла в края на периода

0.04724

0.04496

0.04824

0.04512

Среден валутен курс на сръбския динар за периода

0.02388

0.02082

0.01898

0.01919

Валутен курс на сръбския динар в края на периода

0.02207

0.0204

0.01854

0.01933

Среден валутен курс на украинската гривна за периода

0.25637

0.18046

0.18633

0.17484

Валутен курс на украинската гривна в края на периода

0.18017

0.17083

0.18498

0.18018

Среден валутен курс на британската лира за периода

2.46348

2.19719

2.27433

2.24714

Валутен курс на британската лира в края на периода

2.00763

2.16353

2.27369

2.25677

Среден валутен курс на латвийски лат за периода

2.78358

2.77162

2.75965

2.76333

Валутен курс на латвийски лат в края на периода

2.76286

2.75741

2.75555

2.75741

Среден валутен курс на беларуска рубла за периода

0.00063

0.0005

0.00049

0.000359

Валутен курс на беларуска рубла в края на периода

0.00064

0.0005

0.00049

0.000255

Източник: БНБ, Национални банки на: Украйна, Сърбия и Беларус.
Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница