Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТАстраница2/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА

2.1. База за изготвяне на консолидирания междинен съкратен финансов отчет


Настоящият консолидиран междинен съкратен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане.

При изготвянето на настоящия консолидиран междинен съкратен финансов отчет е прилагана същата счетоводна политика, отчетни техники и методи на изчисление, и основни предположения, както при последния консолидиран годишен финансов отчет за 2010 година.

Консолидираният междинен съкратен финансов отчет за тримесечния период, завършващ на 30 септември 2011 година следва да се чете заедно с консолидирания годишен финансов отчет за годината завършваща на 31 декември 2010 година, изготвен в съответствие с всички МСФО, които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), и са приети от Комисията на Европейския съюз.

За периода януари-септември 2011 година Групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респективно от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за нейната дейност. От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2011 г., не са настъпили директни промени в счетоводната политика на Групата.

Тези стандарти и тълкувания включват:


  • МСС 24 (променен) Оповестявания за свързани лица (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – приет от ЕК). Промените са насочени към подобряване на определението за обхвата и типовете свързани лица, както и въвеждат по-специфично правило за частично изключение от пълно оповестяване по отношение на свързани лица - държавни органи от международно, национално и местно ниво и други предприятия - тяхна собственост - отношения на свързаност, разчети и сделки с тях. Ръководството на дружеството-майка е направило проучване и е определило, че тези промени оказват влияние върху счетоводната политика, обхвата и подхода на оповестяванията в отчетите на дружествата от Групата относно сделките със свързани лица и разчетите с тях.

  • КРМСФО 14 (променено) Предплащания по минимални изисквания за фондиране по МСС 19 (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – прието от ЕК за от 01.01.2011 г.) Промяната е свързана с пояснения за определяне на съществуващата икономическа изгода като намаление в бъдещите вноски при двата случая, при наличие или не на изискване минимално фондиране за вноски, свързани с бъдеща трудова услуга (стаж);

  • МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно трансфер на финансови активи (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – не е приет от ЕК). Тези промени са свързани с разширяване на изискванията за оповестяване на данни относно трансферирани финансови активи, вкл. в зависимост от обстоятелството дали към датата на финансовия отчет отчитащото се предприятие продължава да има участие и отговорност към съответния финансов актив чрез носене на определени рискове, права и ползи, и независимо дали трансферираните активи са отписани или не от отчета за финансово състояние.

  • Подобрения в МСФО (м. май 2010 г.) - подобрения в МСС 1, 27, 34, МСФО 1, 3 и 7, и КРМСФО 13 (сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. (или 01.07.2010 г.) – приети от ЕК). Тези подобрения внасят частични промени в съответните стандарти, основно с цел да премахнат съществуваща непоследователност в правилата на приложение и изискванията на отделните стандарти, както и да се внесе по-прецизна терминология на понятията.

Консолидираният междинен съкратен финансов отчет е изготвен на база историческа цена с изключение на имотите, машините и оборудването, инвестиционните имоти и финансовите инструменти на разположение и за продажба, които са оценени по преоценена или справедлива стойност.

Българските дружества от Групата водят своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приемат като тяхна функционална и отчетна валута на представяне. Задграничните дъщерни и съвместни дружества организират своето счетоводство и отчетност съгласно изискванията на съответното тяхно местно законодателство (Ростбалканфарм ЗАО – Русия, ОАО Витамини – Украйна, Иванчич и синове ООД – Сърбия, Екстаб фарма лимитид – Великобритания, Бриз ООД и Суперлатс ООО – Латвия, Брититрейд СОО и Табина СООО – Беларус, Софарма САЩ и Екстаб корпорейшън – законодателството на САЩ и Софарма Варшава ЕООД, Софарма Поланд ООД и съвместното дружество Софарма Здровит АД - полското законодателство), и поддържат своите счетоводни регистри в съответната местна валута - рубли (RUB), гривни (UAH), сръбски динар (RSD), евро (ЕUR), британска лира (GBP), латвийски лат (LVL), беларуска рубла (BRUB), щатски долари (USD) и полски злоти (PLN).

Данните в консолидирания междинен съкратен финансов отчет и приложенията към него са представени в хиляди лева освен ако не е оповестено изрично нещо друго, като българският лев е приет за отчетна валута на представяне на Групата. Отчетите на задграничните дружества се преизчисляват от местна валута в български лев за целите на всеки консолидиран финансов отчет съгласно политиката на Групата.

Представянето на консолидирания междинен съкратен финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на консолидирания междинен съкратен финансов отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни).2.2. Дефиниции
Дружество-майка - това e дружеството, което притежава контрола върху стопанската и финансова политика и дейност на дъщерните дружества чрез притежанието на повече от 50% от дяловете от капитала му и/или правата на глас. Дружеството-майка е СОФАРМА АД, България (Приложение № 1.1).
Дъщерни дружества - дружества, включително предприятия, неюридически лица, в които дружеството-майка, пряко или косвено, притежава повече от 50 % от правата на глас в Общото събрание (в акционерния капитал) и/или има правото да назначи повече от 50 % от Съвета на директорите на съответното дружество и може да упражнява контрол върху тяхната финансова и оперативна политика (вкл. по силата на сключено споразумение за контрол между акционери). Дъщерните дружества се консолидират от датата, на която ефективният контрол е придобит от Групата и спират да се консолидират от датата, на която се приема, че контролът е прекратен и е прехвърлен извън Групата. За тяхната консолидация се използва методът на пълната консолидация.

Дъщерните дружества са посочени в Приложение № 1.2.


Съвместно дружество - съвместно дружество се създава по силата на договорно споразумение, на база на което две или повече страни (дружества) се заемат с обща стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол.

Съвместен контрол представлява договорно споделяне на контрола (50:50) върху дадена стопанска дейност. Той се определя от установеното изискване вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност и развитието на съвместното дружество, да става със задължително единодушно съгласие на контролиращите съдружници.

Контролиращ съдружник в съвместно дружество е страната (дружеството), която (което) участва в съвместното дружество и споделя съвместния контрол върху последното.

За консолидацията на съвместното дружество се прилага методът на пропорционалната консолидация. Съвместното дружество се консолидира от датата, на която ефективният съвместен контрол е придобит от контролиращия съдружник (конкретно - дружеството-майка) и спира да се консолидира чрез този метод или от датата, когато съвместното дружество се трасформира в дъщерно, или от датата, на която се приема, че съвместният контрол е прехвърлен от контролиращия съдружник на трети лица.

Съвместното дружество е Софарма Здровит АД, Полша (Приложение № 1.2).
Асоциирано дружество

Асоциирано дружество е такова дружество, в което инвеститорът (конкретно - дружеството-майка) упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно дружество, нито съвместно дружество на инвеститора.

Значително влияние е правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика. Обичайно то е налице при: а) притежаване, пряко или косвено от страна на инвеститора на дялове (акции) от 20% до 50 % от капитала на дружеството, в което е инвестирано (вкл. по силата на споразумение между акционери) и, б) в допълнение, инвеститорът има представителство в управляващия орган на дружеството, в което е инвестирано и/или участва в процеса на вземане на решенията по отношение на политиката и стратегията на дружеството, в което е инвестирано, и/или са налице съществени операции между инвеститора и дружеството, в което е инвестирано.

Асоциираното дружество се включва в консолидирания финансов отчет на Групата като се прилага методът на собствения капитал - от датата, на която е придобито значително влияние от инвеститора (конкретно - дружеството-майка) и спира да се включва чрез този метод или от датата, когато дружеството се трансформира в дъщерно, или от датата, на която се приема, че значителното влияние е прехвърлено от инвеститора на трети лица.

Асоциирано дружество за Групата е ЗАО Компания Интерфарма, Беларус.
2.3. Принципи на консолидацията

Консолидираният междинен съкратен финансов отчет включва финансовите отчети на дружеството-майка, дъщерните дружества, съвместното дружество и асоциираните дружества, изготвени към 30 септември 2011 година. При консолидацията е прилаган подходът на “икономическо предприятие”, с изключение на оценката на неконтролиращото участие при бизнескомбинации и други форми на придобивания на дъщерни дружеста, за която е избран методът на “пропорционален дял в нетните активи”.

Финансовите отчети на дъщерните, съвместното и асоциираните дружества за целите на консолидацията са изготвени за същия отчетен период, както този на дружеството-майка и при прилагане на единна счетоводна политика.
2.3.1. Консолидация на дъщерни дружества

В консолидирания междинен съкратен финансов отчет, отчетите на включените дъщерни дружества са консолидирани на база на метода “пълна консолидация”, ред по ред, като е прилагана унифицирана за съществените обекти счетоводна политика. Инвестициите на дружеството-майка са елиминирани срещу дела в собствения капитал на дъщерните дружества към датата на придобиване. Вътрешногруповите операции и разчети са напълно елиминирани, вкл. нереализираната вътрешногрупова печалба или загуба. Отчетен е и ефектът на отсрочените данъци при тези елиминиращи консолидационни записвания.

Дяловете на съдружници - трети лица в дъщерните дружества, извън тези на акционерите на дружеството-майка, са посочени самостоятелно в консолидирания отчет за финансовото състояние, консолидирания отчет за всеобхватния доход и отчета за промените в собствения капитал като “неконтролиращо участие”. Неконтролиращото участие съдържа: а) сумата на дела на акционерите (съдружниците)-трети лица към датата на консолидацията за първи път в справедливата (намерената стойност) на всички разграничими придобити активи, поети пасиви и условните (изкристализирали) задължения на всяко от съответните дъщерни дружества, определена (на дела) чрез пропорционалния метод, и б) изменението на сумата на дела на тези лица в собствения капитал на всяко от съответните дъщерни дружества от първата им консолидация до края на текущия отчетен период.
2.3.2. Придобиване на дъщерни дружества

При придобиване на дъщерно дружество (предприятие) от Групата при бизнескомбинации се използва методът на придобиване (покупко-продажба). Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност към датата на размяната на предоставените активи, възникналите или поети задължения и на издадените инструменти на собствен капитал от придобиващото дружество, в замяна на получаването на контрола над придобиваното дружество. Тя включва и справедливата стойност на всеки актив или пасив, който се явява резултат от споразумение за възнаграждение под условие. Преките разходи, свързани с придобиването се признават като текущи за периода, в който те са извършени, с изключение на разходите за емисия на дългови или инструменти на собствения капитал, които се признават като компонент на собствения капитал.

Всички придобити разграничими активи, и поети пасиви и условните (изкристализирали) задължения в бизнес комбинацията, се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност към датата на размяната. Всяко превишение на сбора от прехвърленото възнаграждение (оценено по справедлива стойност), сумата на неконтролиращото участие в придобиваното предприятие и, при придобиване на етапи, справедливата стойност на датата на придобиване на по-рано притежаванато капиталово участие в придобиваното предприятие, над придобитите разграничими активи и поети пасиви на придобиващото дружество, се третира и признава като репутация. Ако делът на придобиващото дружество в справедливата стойност на нетните придобити разграничими активи надвишава цената на придобиване на бизнес комбинацията, това превишение се признава незабавно в консолидирания отчет за доходите на Групата в статията “Печалби/(загуби) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества, нетно”. Всяко неконтролиращо участие при бизнес комбинация се оценява на база метода “пропорционален дял в нетните активи” на придобиваното дружество.

Когато бизнес комбинацията по придобиването на дъщерно дружество се осъществява на етапи, на датата на придобиване всички предишни инвестиции, държани от придобиващия, се преоценяват до справедлива стойност, като получените ефекти от тази преоценка се признават в текущата печалба или загуба на Групата, съответно към “финансови приходи” и “финансови разходи” или „печалби/(загуби) от асоциирано дружество”, вкл. всички предишно отчетени ефекти в другите компоненти на всеобхватния доход се рециклират.


2.3.3. Продажба на дъщерни дружества

При продажба или друга форма на загуба (трансфер) на контрол върху дъщерно дружество:  • Отписват се активите и пасивите (вкл. ако има принадлежаща репутация) на дъщерното дружество по балансова стойност към датата на загубата на контрол;

  • Отписва се неконтролиращото участие в това дъщерно дружество по балансова стойност в консолидирания отчет за финансовото състояние към датата на загубата на контрола, вкл. всички компоненти на друг всеобхватен доход свързани с тях;

  • Признава се полученото възнаграждение по справедлива стойност от сделката, събитието или операцията, довела до загубата на контрол;

  • Рекласифицират се към “печалби или загуби за годината”, или се трансферират директно към натрупани печалби всички компоненти на собствения капитал, представляващи нереализирани доходи или загуби – съгласно изискванията на съответните МСФО, под чиито правила попадат тези компоненти на собствения капитал;

  • Признава се всяка резултатна разлика като “печалба или загуба от освобождаване (продажба) на дъщерно дружество” в консолидирания отчет за всеобхватния доход, принадлежаща на дружеството-майка.

  • Останалите за държане дялове, формиращи инвестиции в асоциирани дружества или инвестиции на разположение и за продажба се оценяват първоначално по справедлива стойност към датата на продажбата и в последствие се оценяват по реда на приетата от Групата счетоводна политика.

Методът на придобиване (покупко-продажба) се прилага и при операции за обединение и/или преструктуриране на предприятия под общ контрол, в случай че те се явяват придобивания от позицията на дружеството-майка.
2.3.4. Сделки с неконтролиращото участие

Операциите с неконтролиращото участие се третират от Групата като сделки с лица, притежаващи инструменти на общия собствен капитал на Групата. Ефектите от продажби на дялове на дружеството-майка, без загуба на контрол, към притежатели на неконтролиращи участия не се третират като компоненти на текущата печалба или загуба на Групата, а като движения директно в компонентите на собствения й капитал, обикновено към компонента-резерв „натрупана печалба”. И обратно, при покупки от дружеството-майка, без придобиване на контрол, на допълнителни дялове от участието на притежатели на неконтролиращи участия всяка разлика между платената сума и съответния придобит дял от балансовата стойност на нетните активи на дъщерното дружество се признава също директно в консолидирания отчет за собствения капитал, обикновено към компонента-резерв „натрупана печалба”.

Когато Групата престане да притежава контрол и значително влияние, всяка оставаща малцинствена инвестиция като дял в капитала на съответното дружество, се преоценява по справедлива стойност, като разликата до балансовата стойност се признава в текущата печалба или загуба, като съответно всички суми преди признати в други компоненти на всеобхватния доход се отчитат така както при операция на директно освобождаване на всички асоциирани с първоначалната инвестиция (в дъщерното или асоциираното дружество) компоненти.
2.3.5. Консолидация на съвместно дружество

За включване на съвместното дружество в консолидирания междунен съкратен отчет е използван методът на пропорционална консолидация, доколкото дружеството-майка СОФАРМА АД има статут на контролиращ съдружник спрямо дружеството Софарма Здровит АД, Полша. При метода на пропорционалната консолидация делът на контролиращия съдружник (конкретно дружеството-майка) във всеки един от активите, пасивите, приходите и разходите на съвместно контролираното дружество е обединен (добавен) ред по ред с аналогичните по съдържание позиции в елементите на финансовия отчет на контролиращия съдружник. Групата признава само приспадащата се част от отчетените печалби и загуби от сделки по продажба на активи от Групата на съвместното дружество, която част се отнася за другите инвеститори и контролиращи съдружници. Същевременно, елиминират се всички вътрешно-групови операции и разчети със съвместното дружество, вкл. нереализираната вътрешногрупова печалба или загуба от покупки на активи на съвместното дружество от Групата до тяхната препродажба на трети независими лица, като включително се проверява за обезценка в случаите на загуба. Отчетен е и ефектът на отсрочените данъци при тези консолидационни процедури.


2.3.6. Консолидация на асоциирани дружества

За включването на асоциираните дружества в консолидирания междинен съкратен финансов отчет е приложен методът на собствения капитал, според който инвестицията на дружеството-майка в него първоначално се отчита по цена на придобиване (себестойност), а впоследствие се преизчислява, за да отрази промените на дела на инвеститора (конкретно – дружеството-майка) в нетните активи на асоциираното дружество след придобиването. Инвестицията на Групата в асоциираното дружество включва и репутациите, идентифицирани при придобиването им, нетно от всяка призната обезценка.

Печалбата или загубата след придобиването за Групата (чрез дружеството-майка) от асоциираното дружество, за съответния отчетен период, представлява нейния дял в нетните му финансови резултати (след данъци) от неговата стопанска дейност за този период, който дял се признава и представя на отделен ред в консолидирания отчет за всеобхватния доход. Аналогично, делът на Групата в измененията след придобиването на другите компоненти на всеобхватния доход на асоциираното дружество (предприятие), също се признава и представя като движение в другите компоненти на всеобхватния доход в отчета за всеобхватния доход, съответно консолидираните резерви на Групата в отчета за измененията в собствения капитал. Групата признава своя дял в загуби на асоциираното дружество до размера на нейната инвестиция, в т.ч. и включени предоставените му вътрешни заеми.

Вътрешните разчети между Групата и асоциираното дружество не се елиминират. Нереализираната печалба или загуба от сделки между тях се елиминира до процента на груповото участие в асоциираното дружество, като включително се проверява за обезценка в случаите на загуба. Отчета се и ефектът на отсрочените данъци при тези консолидационни процедури.


2.4. Функционална валута и признаване на курсови разлики

Функционалната валута на дружествата от Групата в България и отчетната валута на представяне на Групата е българският лев. Левът е фиксиран по Закона за БНБ към еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към края на всеки отчетен период те се оценяват в български лева, като се използва заключителният обменен курс на БНБ.

Немонетарните отчетни обекти в консолидирания отчет за финансовото състояние, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в консолидирания отчет за всеобхватния доход в момента на възникването им, като се третират като “други доходи/(загуби) от дейността” и се представят нетно.

Функционалната валута на дружествата в Полша (Софарма Варшава ЕООД, Софарма Поланд ООД и Софарма Здровит АД) е полската злота, на дъщерното дружество в Русия (Ростбалканфарм ЗАО) - руската рубла, на дъщерното дружество в Украйна (ОАО Витамини) – украинска гривна, на дъщерното дружество в Сърбия (Иванчич и синове ООД) – сръбски динар, на дъщерните дружества в Латвия (Бриз ООД и Суперлатс ООО) – лат, на дъщерните дружества в Беларус (Брититрейд СООO и Табина СООО) – беларуска рубла, на дъщерното дружество Екстаб фарма лимитид (Великобритания) – британски лири, а на дружествата в САЩ (Софарма САЩ и Екстаб корпорейшън) – щатски долар.

За целите на всеки консолидиран финансов отчет се извършва преизчисление на валутата на финансовите отчети на дъщерните дружества в чужбина: от функционалната валута на съответното чуждестранно дъщерно дружество във валутата на представяне (BGN), приета в консолидирания финансов отчет, като:

а) всички активи и пасиви се преизчисляват в груповата валута по заключителен курс на местната валута спрямо нея към 30 септември / 31 декември;

б) всички приходни и разходни позиции се преизчисляват в груповата валута по среден курс на местната валута спрямо нея за периода на отчета;

в) всички получени курсови разлики в резултат на преизчисленията се признават и представят като отделен компонент на собствения капитал в консолидирания отчет за финансовото състояние, нетно от ефектите на отсрочените данъци, и

г) курсовите разлики получени в резултат на валутното преизчисление на нетната инвестиция в задграничните (чуждестранните) дружества, заедно със заемите и други валутни инструменти, приети за хедж на тези инвестиции, се представят директно в собствения капитал.

При освобождаване (продажба) от чуждестранна дейност (дружество) кумулативната сума на курсовите разлики, които са били отчетени директно като отделен компонент в капитала, се признават като част от печалбата или загубата в консолидирания отчет за всеобхватния доход на ред “печалби/(загуби) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества, нетно”, получена при освобождаването (продажбата).

Репутацията и корекциите до справедливи стойности, възникнали при придобиване на задгранично (чуждестранно) дружество се третират аналогично както активите и пасивите на това дружество и валутно се преизчисляват по заключителен курс.

При изготвянето на междинните консолидирани отчети се спазва счетоводната политика за Групата, която се прилага при съставянето на годишните консолидирани отчети.
2.5. Данъци върху печалбата


Текущите данъци върху печалбата на дружества от Групата са определени на база най- добрата приблизителна оценка на претеглената средногодишна ставка за данъка върху печалбата, очакван за цялата година.

Отсрочените данъци върху печалбата са определени чрез прилагане на балансовия пасивен метод за всички временни разлики на всяко консолидирано дружество към датата на консолидирания финансов отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви, вкл. за породените от консолидационните корекции.

Отсрочените данъчни активи и пасиви са оценени на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите се очаква да се реализират, а пасивите - да се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или с голяма степен на сигурност се очаква да са в сила, и по данъчни ставки на държавата, в чиято юрисдикция се очаква да се реализира съответният отсрочен актив или пасив.


2.6. Преценки от определящо значение при прилагане на счетоводната политика на Групата. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.
Последваща оценка на инвестиции на разположение и за продажби по справедлива стойност

Към 30.09.2011 г. Групата е направила подробен сравнителен анализ на промените в и движението на борсовите цени на националния фондов пазар по отношение на притежаваните от нея акции на публични дружества.

За инвестициите в дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на Българската фондова борса ръководството на Групата е извършило проучване и анализи и е на позиция, че борсовите цени продължават да не са достатъчно директно индикативни за определянето на справедливата стойност на съответните ценни книжа, основно поради все още значително намалените обеми. Това обстоятелство е наложило неговото решение да запази прилагания към 31.12.2010 г. оценъчен подход - коригирани борсови цени (Ниво 2). Изчисленията по тези коригирани борсови цени са направени от ръководството със съдействието на независими лицензирани оценители към 31.12.2010 г. като за целта са използвани цени на акции на други предприятия със сходни характеристики, котирани на Българска фондова борса и/или на други чуждестранни аналогови борси. Ръковоството е направило анализ и не е констатирало индикатори за промени на тези цени към 30 септември 2011 г. като е потвърдило това свое заключение и с допълнително становище на независими лицензирани оценители.

За инвестициите в дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на чуждестранни борси и те се търгуват на капиталовия пазар в достатъчен обем сделки, е прието, че могат да се оценяват последващо по справедлива стойност, определяна директно на база “средни цени” на реализирани сделки на борсовия пазар през последния месец на съответния междинен период/финансовата година (Ниво 1). За ценни книжа на разположение и за продажба, които не са борсово търгуеми е направен допълнителен анализ за тримесечния период на спецификата и тенденциите на стопанската среда, в която дружествата оперират.

В резултат на направените анализи към 30 септември 2011 г. не е установено необходимост за признаване на допълнителна обезценка на тези инвестиции на разположение и за продажба.
Обезценка на репутация

Ръководството на Групата е направило необходимите процедури за извършване на задължителния тест за обезценка на признатите в консолидирания междинен съкратен отчет за финансовото състояние репутации по придобиването на дъщерните дружества. За целта е прието, че всяко отделно дружество се явява в качеството на “обект генериращ парични потоци”.Изчисленията са направени от ръководството със съдействието на независим лицензиран оценител, като е направен подробен преглед дали са настъпили събития и факти, явяващи се индикатори за промени в направените предположения и преценки към 31.12.2010

Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница