Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоци


В) Нематериални дълготрайни активистраница3/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В) Нематериални дълготрайни активи

Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на неговата покупна цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация.


10
При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му стойност в деня на придобиването.
В съответствие с действащите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е въведен праг на същественост на ДНА 500 лв. За активи, чиято отчетна стойност е под тази величина, са взети съответните счетоводни записвания.
Последващото оценяване се извършва въз основа на допустимия алтернативен подход, т.е. по преоценена стойност, която е равна на справедливата стойност към датата на преоценка, намалена с натрупаните в последствие амортизации и загуби от обезценка Направените преоценки се отчитат за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), ако не се предхождат от начислени преди това разходи. Ако преоцененият актив се продаде или се отпише по друг начин, останалият преоценъчен резерв се отразява за сметка на неразпределената печалба.
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за приходи и разходи в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди или когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези два случая разходите се добавят към себестойността на актива.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:


Група активи

Полезен срок на годност (години)

Програмни продукти

5


11

Г) Дъщерни и асоциирани предприятия

Дъщерните и асоциираните предприятия се отчитат по себестойностния метод, т.е. стойността им е равна на разходите, направени за тяхното придобиване. Приходи се отчитат само дотолкова, доколкото се получават дял от натрупаната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано, възникнала след датата на придобиването му. Всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба, се отчита в намаление на себестойността на инвестицията в дъщерното или асоциирано предприятие. В края на всяка финансова година се извършва проверка за наличие на условия за обезценка.

Д) Отчитане на лизинговите договори

"Парк хотел Москва" АД е страна по договори за финансов лизинг като лизингополучател и по експлоатационен лизинг като лизингодател.,

В съответствие с изискванията на МСС 17, правата за разпореждане с актива се прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които лизингополучателят понася съществените рискове и възнаграждения от собствеността на наетия актив.
Активите са заведени в баланса на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови плащания. В баланса се отразява и съответното задължение по финансов лизинг, независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при сключване на договора за финансов лизинг.
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на неплатеното задължение по финансов лизинг.

Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с изискванията на МСС 16 или МСС 38.

12

Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в баланса са Дружеството и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, възприета по отношение на подобни активи и реда определен от МСС 16 и МСС 38. Доходът от оперативни лизингови договори се признава директно като приход в Отчета за приходи и разходи за съответния отчетен период.Е) Материални запаси

Материалните запаси се отчитат първоначално по себестойност, която включва сумата на всички разходи по закупуването им, преработката и други разходи, свързани с доставката им.


Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската между себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката.
В случай, че след като материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията причинили обезценката не са вече на лице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на обратното възстановяване на стойността на материалните активи се отчита като намаление на разходите за материали в периода, в който възниква възстановяването на стойността.
Предприятието определя разходите за материални запаси, като използва препоръчителния метод на средно-претеглената стойност.
При продажбата на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, през който е признат съответстващият му приход.

13

Ж) Финансови инструменти

Финансовите инструменти посочени в баланса включват: пари и парични еквиваленти, инвестиции, вземания и задължения. Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която е справедливата стойност на платеното (при актив) или полученото (при пасив) за него насрещно възмездяване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.
След първоначалното признаване всички финансови инструменти, държани за търгуване и финансови активи, на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност с изключение на тези, за които няма котировки на пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена. Последните се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент или по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж.
Всички финансови пасиви освен финансовите пасиви за търгуване, заеми и вземания, възникнали първоначално при предприятието и инвестиции, държани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност минус загуби от обезценка. Амортизираната стойност се изчислява на база метода на ефективния лихвен процент.
Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата стойност на финансовите инструменти, държани за търгуване се признават в отчета за приходи и разходи. При финансовите инструменти на разположение за продажба, измененията в справедливата стойност се признават директно в собствения капитал чрез отчета за изменения в собствения капитал. При финансовите активи и пасиви, отчетени по амортизирана стойност, печалбата или загубата се признава в отчета за приходи и разходи, когато финансовият актив или пасив бъде отписан или редуциран, както и посредством амортизационни отчисления.

14

Към датата на изготвяне на всеки баланс се извършва преглед на финансовите активи за наличие на индикации за обезценка. В случай че такива индикации са налице, се определя възстановимата стойност на актива.
Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница