Отчет за приходите и разходите по отчет за 2014страница1/15
Дата03.02.2017
Размер2.49 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

цЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България

тел.: (+359 2) 932 41 90

факс: (+359 2) 987 88 69

bdz_passengers@bdz.bg

www.bdz.bgАНАЛИЗ
за дейността
на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
за 2014 година

30 април 2015г., София

Съдържание


1.Анализ на вътрешните и международни железопътни превози на пътници, извършвани от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за 2014 г. 3

1.1.Макроикономическа среда 3

1.2.Анализ на производствената дейност за 2014 г. 4

1.3.Превоз на пътници във вътрешно съобщение 5

1.4.Превоз на пътници в международно съобщение 14

1.5.Анализ на качеството на пътническите превози 18

1.6.Транспортен пазар и конкуренция 26

1.7.Анализ на конкуренцията на железопътните пътнически превози 27

1.8.Фактори влияещи на обема на превозите 30

1.9.Мерки за подобряване на предлаганата превозна услуга 31

2.Финансов анализ на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 31

2.1.Обемни показатели 34

2.2.Приходи 37

2.3.Разходи 38

3.Превози обект на Договор за ЗОУ 45

3.1.Стандарти за надежност, капацитет и качество на услугите 45

3.2.Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ 47

3.3.Отчет за приходите и разходите по отчет за 2014г. 49

4.Ремонтна дейност 56

5.Инвестиции 59

6.Отчет за финансовото състояние 60

7.Основни проблеми и рискове през 2014г. 62

 1. Анализ на вътрешните и международни железопътни превози на пътници, извършвани от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за 2014 г.
  1. Макроикономическа среда1


Стопанска конюнктура

Общият показател на бизнес климата /претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя: промишленост, строителство, търговия на дребно и сектора на услугите/ се понижава с 1.1 пункта спрямо равнището си от месец ноември 2014 г., което се дължи на по-неблагоприятните очаквания и прогнози относно състоянието на предприятията в строителството и в търговията на дребно.

Бизнес климатът за сектора на промишлеността и в услугите се повишава с 2.4 пункта и за двата показателя. Спад е регистриран в строителството – 8.2 пункта и в търговията на дребно – 4.6 пункта. Основен фактор, затрудняващ дейността на бизнеса остава несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.Пазар на труда и ниво на безработица

Равнището на безработица през декември 2014 г. е 10.7% и намалява с 0.1 процентни пункта спрямо ноември. В сравнение с декември 2013г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.1 процентни пункта.През декември 2014г. се наблюдава необичаен спад на броя на регистрираните безработни и равнището на безработица спрямо предходния месец. Фактор за това е и по-малката субсидирана заетост през годината, поради което в края на периода се освобождават от работа много по-малко лица. Изходящият поток от безработни намалява слабо.

В сравнение с началото на годината безработните намаляват с над 50 хиляди лица, докато през декември на предходната година намалението спрямо началото на годината е било с около 5500 лица.

Продължава наблюдаваната от началото на годината тенденция на намаление, спрямо същия месец на 2013г., на освободените лица от реалната икономика, респективно, намалява и входящият поток от безработни (с над 8.5 хиляди за декември). Същевременно, на годишна база продължава тенденцията на подобряване на показателите за първичния пазар, която се проявява в по-големия брой на заявените работни места в бюрата по труда и на постъпилите на работа безработни в реалната икономика. В резултат, равнището на безработица през последните шест месеца е по-ниско на годишна база, независимо, че в субсидирана заетост работят средно около 37 хиляди лица по-малко.

Според последните данни на Евростат за месец ноември 2014г. равнището на младежка безработица до 24 години в България е 21.4%, при средно равнище на младежка безработица до 24 години за ЕС-28 (21.9%), т.е. равнището на младежка безработица до 24 години в България е с 0.5 процентни пункта по-ниско от средноевропейското.

Инфлация

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2014 г. спрямо ноември 2014 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (декември 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 2.0%.

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2014 г. спрямо януари - декември 2013 г. е минус 1.6%.

Според ХИПЦ през декември 2014 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

• Намаление на цените на хранителни продукти и безалкохолни напитки (0.6%); облекло и обувки (0.7%); жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (0.2%); съобщения (0.1%); разнообразни стоки и услуги (0.1%).

• Увеличение на цените за транспорт (1.5%); развлечения и култура (2.9%); ресторанти и хотели (1.4%).

• Запазване на цените на равнище от предходния месец на алкохолни напитки и тютюневи изделия; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива; здравеопазване; образование.


  1. Анализ на производствената дейност за 2014 г.


Изпълнение на основните обемни и икономически показатели

Превоз на пътници

Отчет за дванадесетте месеца на 2013 г. – 26 071.4 хил.пътници

План за дванадесетте месеца на 2014 г. – 25 256.9 хил.пътници

Отчет за дванадесетте месеца на 2014 г. – 24 627.2 хил.пътници

През 2014 г. са превозени 1 444.19 хил. пътници по-малко в сравнение със същия период на 2013 г. или намаление от 5.5%. Изпълнението спрямо плана е 97.5%.
Пътниккилометрова работа

Отчет за дванадесетте месеца на 2013 г. – 1 825.9 млн. пътниккилометри

План за дванадесетте месеца на 2014 г. – 1 751.5 млн. пътниккилометри

Отчет за дванадесетте месеца на 2014 г. – 1 702.25 млн. пътниккилометри


През периода януари – декември на 2014 г. са реализирани 123.7 млн. пътниккилометри по-малко в сравнение с януари – декември 2013 г. или намаление от 6.8%. Спрямо плана за 2014 г. изпълнението е 97.2%.

*Планът за обемно-икономическите показатели по месеци за 2014 г. беше актуализиран през месец август 2014 г.Oтчет на изпълнението на основните обемни показатели на дейността по превоз на пътници за 2014 г. в сравнение с 2013 г. e показан в следващите таблици:

 • Вътрешни и международни превози

ПЕРИОД


ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ


ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ

ПЪТНИККИЛОМЕТРИ

Отчет

План

Отчет

%

%

Отчет

План

Отчет

%

%

2013

2014

2014

Отчет/План

Отчет 2014/
Отчет 2013

2013

2014

2014

Отчет/План

Отчет 2014/
Отчет 2013

ОБЩО

26 071 404

25 256 883

24 627 213

97,5%

94,5%

1 825 915 611

1 751 500 826

1 702 249 596

97,2%

93,2%

ВЪТРШНИ ПРЕВОЗИ

25 727 321

24 968 362

24 325 101

97,4%

94,5%

1 795 327 879

1 730 910 105

1 682 931 442

97,2%

93,7%

ПО ЗОУ

24 571 676

24 182 811

23 565 209

97,4%

95,9%

1 604 359 447

1 594 173 099

1 548 220 691

97,1%

96,5%

ОТ ТЯХ С БВЗР

1 153 154

783 641

758 294

96,8%

65,8%

190 656 140

136 457 746

134 495 855

98,6%

70,5%

АТРАКЦИОННИ

2 491

1 910

1 598

83,7%

64,2%

312 292

279 260

214 896

77,0%

68,8%

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ

344 083

288 521

302 112

104,7%

87,8%

30 587 732

20 590 721

19 318 154

93,8%

63,2%

МЕЖДУНАРОДНИ

335 256

280 427

293 528

104,7%

87,6%

27 268 780

16 845 902

15 421 123

91,5%

56,6%

СПЕЦИАЛНИ

8 827

8 094

8 584

106,1%

97,2%

3 318 952

3 744 819

3 897 031

104,1%

117,4% • Търговски и превози по ЗОУ

ПЕРИОД


ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ


ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ

ПЪТНИККИЛОМЕТРИ

Отчет

План

Отчет

%

%

Отчет

План

Отчет

%

%

2013

2014

2014

Отчет/План

Отчет 2014/
Отчет 2013

2013

2014

2014

Отчет/План

Отчет 2014/
Отчет 2013

ОБЩО

26 071 404

25 256 883

24 627 213

97,5%

94,5%

1 825 915 611

1 751 500 826

1 702 249 596

97,2%

93,2%

ПРЕВОЗИ ПО ЗОУ

24 571 676

24 182 811

23 565 209

97,4%

95,9%

1 604 359 447

1 594 173 099

1 548 220 691

97,1%

96,5%

ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗИ

1 499 728

1 074 072

1 062 004

98,9%

70,8%

221 556 164

157 327 727

154 028 905

97,9%

69,5%

ОТ ТЯХ С БВЗР

1 153 154

783 641

758 294

96,8%

65,8%

190 656 140

136 457 746

134 495 855

98,6%

70,5%

МЕЖДУНАРОДНИ

335 256

280 427

293 528

104,7%

87,6%

27 268 780

16 845 902

15 421 123

91,5%

56,6%

СПЕЦИАЛНИ

8 827

8 094

8 584

106,1%

97,2%

3 318 952

3 744 819

3 897 031

104,1%

117,4%

АТРАКЦИОННИ

2 491

1 910

1 598

83,7%

64,2%

312 292

279 260

214 896

77,0%

68,8%

Съгласно отчетните данни за периода януари – декември 2014 г. намаление на обемните показатели спрямо тези постигнати за същия период през 2013 г. се наблюдава при всички сегменти, като най-значително е при превозите с бързи влакове със задължителна резервация, атракционните и международните пътувания. Превозите обект на ЗОУ с бързи, пътнически и крайградски влакове остават с най-малко изменение спрямо предходната година.


  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
   2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
   2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
   2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
   2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
   2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
   2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
   2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
   2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница