Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница10/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Програма от мерки No 2
Програма 2
Цялото население, институциите и бизнеса на територията на Столична община да имат отговорно поведение по отношение управлението на отпадъците.
Изграждането на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на битовите отпадъци на гр. София са основна предпоставка за дългосрочно решаване на съществуващите проблеми. В същото време постигането на основната цел на настоящата Стратегия за дългосрочно управление на отпадъците на Столична община във всичките му аспекти изискват трайна промяна в поведението на участниците в процеса – населението, бизнеса и институциите. Тази цел може да бъде постигната единствено и само с целенасочени действия и пакет от институционални и организационни мерки, чрез които да се гарантират приоритетите в политиките по отпадъците – генериране на по - малко отпадъци, оползотворяване на все по голяма част от създадените отпадъци и накрая екологосъобразно третиране на неизбежния остатък.

За всяка от така посочените групи са разгледани различни действия, предприемани от общината с цел интервениране чрез институционални и организационни мерки, които да доведат до промяна на поведението.


За населението, жителите на Столичната община са предвидени следните мерки:

 1. Провеждане на информационни кампании, които да подобрят познаването от страна на населението на проблемите свързани с управление на отпадъците, добрите практики за тяхното решаване и съществуващата общинска нормативна база, интересът на гражданите да спазват и прилагат установите правила и изисквания. Цел на информационната кампания ще е мотивирането на гражданите да прилагат техники и да полагат усилия, например за:

 • сортиране на отпадъците в домовете и съзнателно участие в системите за разделно събиране на отпадъците(информационни кампании съвместно с организациите по оползотворяване на специфичните видове отпадъци, с които СО сключва договори за разделно събиране на отпадъците);

 • производството на компост в индивидуални компостери, в домовете, които произвеждат растителен отпадък;

 • отказ от допълнителни опаковки, когато това не е необходимо;

 • изхвърляне на забранени отпадъци в контейнерите;

 • опазване от повреждане и унищожаване на контейнерите за общо и разделно събиране и др.

 1. Повишаване въздействието на глобите за нарушения на общинската наредба за отпадъците върху поведението на гражданите

 2. Повишаване ролята на гражданското общество в решаването на проблеми с отпадъците. За целта следва да се предприемат следните мерки:

 • ежегодно провеждане на социологическо проучване отчитащо мнението на жителите на Столична община за съществуващите проблеми, начините на тяхното решаване и тяхната удовлетвореност от постигнатите резултати. Особено важно за практическата приложимост на системите за разделно събиране на отпадъците от населението е проучване за преобладаващо предпочитаните варианти. Например за отпадъците от опаковки следва да се проучи предпочитанието към типа и броя на контейнерите за разделно събиране, приемливата отдалеченост на тези контейнери за разделно събиране от домовете; предпочитания вариант за „зелените” отпадъци от градините и дворовете от кварталите с такъв тип строителство (домашно компостиране или разделно събиране и предаване в инсталация за третиране (след изграждането й) Особено в първите 5-6 години от въвеждане на системите за разделно събиране е много важно да се въведат системи, които максимално да улесняват гражданите и създадат навици, като впоследствие могат да се въвеждат и изискващи повече време и усилия изисквания за разделно събиране на отпадъците

 • провеждане на дни на отворените врати в отделните населени места и столичните райони за консултиране с населението за съществуващите проблеми.

 1. Въвеждане на финансови стимули насърчаващи екологосъобразното поведени в областта на отпадъците, чрез:

 • след изграждане на съораженията за третиране на отпадъците, поетапно въвеждане на нова система за определяне на такса битови отпадъци, отчитаща изхвърлените количества;

 • намаляване на таксата битови отпадъци за доказано участие в системите за разделно събиране на отпадъците;

 • въвеждане на колективни стимули за райони, населени места или отделни квартали с постижения в областта на редуциране на отпадъците.


Бизнес и институции, генериращи отпадъци с характер на битови отпадъци.

Голяма част от посочените по горе мерки за жителите на Столична община трябва да бъдат насочени и към представителите на бизнеса и институциите. В същото време съществува и определена специфика, която изисква целенасочена политика в тази насока, например за фирмите, стопанисващи пазарите и за заведенията за обществено хранене; бизнесът и институциите, генериращи по-големи количества отпадъци от офис хартия и печатни издания. За тази целева група е целесъобразно въвеждане на административни наказания за нарушения на изискванията, като например предупреждения и при неспазване - временна забрана за упражняване на дейността, подобряване ефективността на глобите и санкциите. От големите публичните институции следва да се изискат предложения и обсъдят реалистични варианти за събиране на отпадъците от офис – хартия и печатни издания.


Организации по оползотворяване, лицензирани по Закона за управление на отпадъците (за отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, отпадъчни масла и нефтопродукти, електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори).
По отношение на тези потоци в битовите отпадъци следва да се има, предвид че организациите по оползотворяване предпочитат да изпълняват поставените им с нормативната уредба национални цели в големите градове, тъй като правила на тон отпадък се минимизират разходите за постигане на тези цели в сравнение с по-малките населени места. Последното означава, че СО може и трябва да постигне максимални резултати по отношение на работата с организациите по оползотворяване. За тази цел в краткосрочен план трябва да се предприемат конкретни действия:

 • С организациите, с които има сключени договори следва да се провери изпълнението на договорите и в случай на неизпълнение тези договори да се прекратят или актуализират.

 • разработят критериите и изискванията (технически, организационни, информационни и т.н.), с които да се съобразят договорите на СО с тези организации. При разработването на тези критерии и изисквания трябва да се отчетат задълженията и възможностите на СО във връзка със създаването на системите за разделно събиране на всички видове специфичните видове отпадъци комплексно за цялата й територия, както и резултатите от конкретно за целта социологическо проучване относно нагласите на населението за предпочитанията към типа разделно събиране, с което да се съобрази критериалната система и изисквания.

 • да се сключат и/или актуализират договорите с организациите по оползотворяване16

 • да се подобри схемата за отчитане и контрол на договорите от страна на СО


Мерки на СО с въздействие към всички посочени по-горе целеви групи:
СО е необходимо да осъществи няколко групи мерки, които да допринесат за подобряване управлението на процеса и прилагането на предложените по-горе действия:

 • да се разработи комуникационна стратегия за информиране на населението и бизнеса, в съответствие, с която да се провеждат информационните кампании

 • да се подобри процеса на информирано вземане на управленски решения от СО в областта на управление на отпадъците. За целта е необходимо проучване, проектиране, изграждане и поддържането на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци (и други отпадъци, чието управление е от компетенциите на СО), която да обслужва, както информационното обезпечаване за статистически цели, изисквани от националната нормативна уредба, така и вземането на управленски решения, осъществяването на мониторинг на приетите програми и контрол на фирмите, с които СО има договори в разглежданата област.

 • да се подобри схемата и увеличи капацитета на администрацията на СО за налагане на санкциите за недобросъвестно поведение относно неспазване на изискванията на Наредбата на СО относно управление на отпадъците. За целта е целесъобразно да се проучи възможността за нарастване числеността на Столичен инспекторат без това да утежни прекомерно бюджета на СО като се вземат предвид очакваните допълнителни приходи от наложени глоби и санкции, така и експертна оценка за спестени разходи на СО в резултат на подобрения контрол и в резултат на спазване на задълженията от населението, институциите и фирмите.

Обобщените финансови параметри на програма са представени в следващите 2 таблици (поотделно в евро и в лева без включен ДДС). Предвиденото финансиране е по линия на бюджета на Столична община.


Таблица 5 – Финансови параметри на дейностите по програма 2 (в лева без ДДС).

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 2

24,000

24,000

 

 

 

 

дейност 4

8,000

6,400

1,600

 

 

 

дейност 9

18,000

9,000

9,000

 

 

 

дейност 12

12,000

 

12,000

 

 

 

дейност 14

250,000

 

50,000

100,000

100,000

 

дейност 15

60,000

 

30,000

30,000

 

 

дейност 17

45,000

 

 

14,850

14,850

15,300

дейност 19

100,000

 

 

20,000

80,000

 

Общо за дейностите:

517,000

39,400

102,600

164,850

194,850

15,300


Таблица 6 – Финансови параметри на дейностите по програма 2 (в евро без ДДС).

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 2

12,271

12,271

0

0

0

0

дейност 4

4,090

3,272

818

0

0

0

дейност 9

9,203

4,602

4,602

0

0

0

дейност 12

6,136

0

6,136

0

0

0

дейност 14

127,823

0

25,565

51,129

51,129

0

дейност 15

30,678

0

15,339

15,339

0

0

дейност 17

23,008

0

0

7,593

7,593

7,823

дейност 19

51,129

0

0

10,226

40,903

0

Общо за дейностите:

264,338

 

52,459

84,286

99,625

7,823


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница