Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница11/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16VІ. Мониторинг и оценка


Реализацията на стратегията и плана за действие изисква създаването на цялостна система за мониторинг и оценка на постигнатия напредък. Поради своята насоченост към дълготрайно решение на проблемите на столицата свързани с управление на отпадъците системата за мониторинг и оценка следва да позволява координиране на този стратегически документ с други подобни документи – например общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, инвестиционните програми на общината и други от този характер. Друго важно изискване към системата за мониторинг и оценка от такъв характер е определянето на онези параметри и важни жалони изискващи изготвянето на доглади за отговорните лица и институции, предлагането на промени в предвидения график или актуализация на документа при настъпили сериозни промени в обстановката.

Ключов момент в системата за мониторинг и оценка е определянето на звеното, което ще отговаря за изпълнението на дейностите по мониторинг и оценка. Предвид съществуващата организационна структура на общината това звено ще е Дирекция „Екология и чистота”.

Звеното ще наблюдава изпълнението на стратегията и двете включени в нея програми, като:


 1. Изготвя регулярни доклади – един за изпълнение на задачите през първото полугодие на годината, предаден на кмета на общината до 15 юли на съответната година и един годишен доклад, предоставен на кмета на общината до 30 януари на следващата календарна година.

 2. Изготвя междини доклади съобразно графика на изпълнението на дейностите включени в Програма 1, с цел идентифициране на съществуващи забавяния и причините довело до това.

 3. Изготвя аргументирани предложения, като част регулярните или междини доклади за актуализация на стратегията или на планирания график.

Първият доклад на Дирекция „Екология и чистота” следва да е за периода до юли 2007 г. и да е предаден на кмета на общината до 15 юли 2007 г.

Дирекция „Екология и чистота” ще изготви система от индикатори, чрез които в регулярните доклади ще преценява постигнатия напредък при изпълнение на стратегията. Създадената система от индикатори ще бъде включена в регулярните социологически проучвания на общественото мнение и ще позволи тяхното следене през годините.

Дирекцията ще координира връзките с НПО, които проявяват интерес към осъществяването на мониторинг и контрол в тази област.

Освен Дирекция „Екология и чистота” наблюдението върху изпълнението на стратегия ще упражнява и Столичния общински съвет, като кмета на общината ще внася свое становище по изпълнение на стратегията поне веднъж годишно след счетоводното приключване на съответната година, както и в случаите, когато сметне, че получените регулярни и междини доклади налагат запознаването на Общинския съвет със ситуацията.Приложения

Приложение 1


Паспорти за потенциалните идентифицирани площадки за бъдещ инвестиционен проект “Управление на отпадъците на Столична община” за финансиране от структурните фондове от ЕС.

В настоящото приложение е представена информация/данни за идентифицираните потенциални площадки за бъдещ инвестиционен проект “Управление на отпадъците на Столична община” за финансиране от структурните фондове от ЕС. Така изготвените паспорти ще бъдат предоставени на СО, като част от стратегията за дългосрочно управление на ТБО на СО, с цел подпомагане на общината при окончателното вземане на решение за конкретните площадки. Определени оценки и заключения от тях ще намерят приложение и в заданието за избор на консултантски екип, който да изготви пред-проектното проучване и съпътстващите документи за бъдещия инвестиционен проект. По - специално приложението има следните подцели: • да се направи детайлен и обстоен анализ и оценка на съществуващата документация/проучвания/информации/картен материал и др. от гл. т. на пълнота, адекватност и точност;

 • да се идентифицират евентуални допълнителни/нови рискове и/или препоръки, които не са идентифицирани до момента по отношение на бъдещото предназначение на площадките;

 • да се идентифицират и опишат необходимите допълнителни/нови проучвания и изследвания от всякакъв характер, които ще трябва да се направят по време на фазата на идейното проектиране;

 • да се посочи набор от критерии, които на по – късен етап биха могли да се ползват от СО при окончателното вземане на решение за конкретните площадки.

Цел на бъдещия инвестиционен проект

Прилагане на най–подходящото решение за управление на отпадъците в София, като се вземат под внимание екологичните, техническите, икономическите и финансовите аспекти. Предложеното решение трябва да отговаря на изискванията на Европейското и националното законодателство, касаещи управлението на отпадъците, включително методи за третиране, свързани с възможностите за рециклиране и безопасно обезвреждане. За тази цел е необходимо окончателно да се изберат площадките, върху които ще се разполагат различните съоръжения за третиране на отпадъците.Нормативни документи

Изборът на площадки за третиране на ТБО е регламентиран в следните нормативни документи: • Закон за опазване на околната среда, ДВ, бр.91/2003 г.;

 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО) – ДВ, бр. 86/2003;

 • Наредба № 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.;

 • Наредба № 8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци - ДВ, бр. 83/2004;

 • Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци - ДВ, бр. 78/2004;

 • Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда - ДВ, бр. 45/1992, изм. и доп. бр. 46/1994, бр. 89/1996, изм. бр. 101/1996, изм. и доп. бр. 101/ 1997, бр. 20 /1999.

Критерии

За последващо оценяване на предложените площадки и за окончателния избор на площадки за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците Възложителят (Столична община) може да се използва следния набор от критерии, разделени общо на 3 групи: икономически, екологични и социални критерии.


Икономически критерии

 • Общинска собственост и начин на трайно ползване на земята. Оценка на разходите на средства и време за придобиване на собственост при отсъствие на общинска собственост върху земята и прилагане в сила на чл. 205, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

 • Капацитетни възможности в т.ч. достатъчна площ за изграждане на необходимите съоръжения и инфраструктура на площадката;

 • Съществуваща довеждаща и отвеждаща инфраструктура до площадката (електроснабдяване, ВиК, пътни връзки, газификация и топлофикация). Наличие и данни за свободни мощности;

 • Налична инфраструктура, подлежаща на реконструкция или разрушаване;

 • Наличие на фактори, оскъпяващи проекта:

   • геоложки (неустойчива геоложка основа – рохкави, несвързани, средно до силно изветрели скали с висока водопроницаемост; естествени строителни почви, неподходящи за фундиране; техногенни насипи, неподходящи за фундиране и др.);

   • хидрогеоложки (средногодишна дълбочина на подземните води под 1 м под котата на фундиране; замочуряване и др.);

   • хидроложки (повърхностни водопритоци с временен или минимален постоянен водоотток и др.)

 • Възможност за разкриване на нови работни места.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница