Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница13/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Местоположение

Площадката с площ 53,604 dka е разположена в землището на с. Горни Богров – местност “Мало ливаде”, р-н Кремиковци, Столична Община, североизточно от хвостохранилище “Долни Богров”.

По местоположение площадката е извън границите на урбанизирана територия и отговаря на изискванията по чл.8 от Наредба №7/2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81/2004 г.).

В наличната документация са представени две скици на терена на площадката от поземления кадастър.


  1. Специфични особености

Наличие на радиоактивно замърсяване на почвите от територията на площадката, резултат на отлагане на промишлени отпадъци от преработката на уранова руда.

  1. Топографска характеристика

За площадката няма топографска карта (М 1:5000).

Площадката е разположена върху равнинен терен с надморска височина - 533,7 m. Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура.  1. Собственост и категория на земята

За площадката има приложени кадастрални скици (2 бр.) за имотите. От тях е видно, че площадката е част от обработваема земеделска земя – ПИ (поземлен имот) №134001 и ПИ (поземлен имот) №134002 извън регулация.

Собствеността на земята е частна общинска за ПИ № 134001 - на основание чл.3, ал.3 във връзка с чл.2, ал.2, т.4 от Закона за общинска собственост и решение № 412/20.05.1999г. на ПК Кремиковци (Акт № 837/30.05.2001г.) и частна за ПИ № 134002. Площадката е неурбанизирана територия и представлява обработваема земеделска земя, V категория при неполивни условия.

Към момента на изготвяне на оценката собствеността на ПИ № 134002 е частна, което налага да се направи оценка на разходите на време и средства за придобиване на собственост и прилагане в сила на чл. 205, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Да се приложи документ за собственост.  1. Начин на трайно ползване

Разглежданата площадка е част от обработваема земеделска земя поземлен имот - ПИ №134001 и поземлен имот - ПИ №134002, извън регулация – ниви, V категория при неполивни условия.

Съгласно проекта на ОУП на гр. София и Столична Община, площадката попада в устройствена зона Тсм – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци.За площадката е необходима процедура по промяна предназначението на земята и положително решение по ОВОС (чл. 21 от ЗОЗЗ).

  1. Граници на площадката

По данни от приложените към Заданието за ПУП кадастрални скици на имотите границите на площадката са следните:

 • - ПИ №134001 граничи от североизток с междуселищен път София – Елин Пелин и имоти с № от поземления кадастър 134002 – нива, 000432 – друга селскостопанска територия, 000433 – полски път, 000734 – полски път и 134003.

 • - ПИ №134002 граничи с имоти с №№ от поземления кадастър 134012 – нива, 000733 –полски път, 000432 – друга селскостопанска територия, 134001 – нива, 1340004 – нива, 1340005 – нива, 1340006 – нива, 1340007 – нива, 1340008 – нива, 1340009 - нива.

  1. Климатични условия

Годишната роза на ветровете показва около 25% от случаите с вятър са от запад, 15 – 20% - са от изток, с по 10 – 15% е участието на ветровете от северозапад и югоизток; средно-месечната скорост на ветровете е 2-2.5 m; относителният дял на тихо време е сравнително нисък.
Климатични данни за площадка “Хан Богров” (по данни от станция София)

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Температура (°С)

-2,4

-0,1

3,9

10,0

14,6

18,0

20,2

20,2

16,5

11,0

5,2

0,1

Максимална температура (°С)

0,9

4,1

9,0

15,4

20,5

23,7

26,6

26,9

23,0

16,6

10,1

3,6

Минимална температура (°С)

-6,3

-4,8

-1,3

3,9

8,8

11,9

13,8

13,5

10,3

5,7

2,3

-3,4

Валежи (mm)

32

27

30

46

79

83

60

42

40

46

43

38

Влажност, %

83

78

72

66

68

67

64

62

67

74

81

83

Скорост на вятъра (m/s)

2,7

3,2

3,1

2,8

2,6

2,4

2,4

2,7

2,5

2,5

2,3

2,5


Във фаза идейно проектиране да се актуализират данните за горните климатични показатели, включително и посока на вятъра, с показатели от най-близките метеостанции, обслужвани от Националната Служба по Метеорология и Хидрология.

  1. Инженерно – геоложка основа

Инженерно-геоложката основа на площадката е представена от кватернерни делувиално-пролувиални глини и плиоценски глини. Проучванията (ПРИОР ЕООД, 2006) са направени чрез два броя сондажи с дълбочина 7 m, разположени по периферията на площадката. Взети са 4 броя проби от разкритите при сондирането литоложки разновидности. Установено е, че геоложкият профил е представен от кватернерни и плиоценски глини, които са преобладаващата строителна почва на площадката и са подходящи за фундиране. Изчислителното натоварване на земната основа / Roq MPa/ е 0,24. Почвеният слой е с мощност 0,6 – 0,8 m и е негоден за фундиране.

В площта на площадката не се наблюдават неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси.

В разработения доклад не са посочени данни за извършени предишни геоложки проучвания и картирания.

В изпълнение изискванията на Наредба №7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ и Наредба № 8/2004 г. за площадката е необходимо извършването на: • Минимален обем проучвателни работи, включващ на идейна фаза:

   • 10 бр. сондажи с обща дълбочина 65 м, от които 7 бр. сондажи на дълбочина 5 м и 3 бр. сондажи на дълбочина 10 м;

   • 10 бр. ВЕС (вертикални електро сондажи) за сгъстяване;

   • Взимане на 10 бр. проби за определяне на физико-механични и деформационни свойства и лабораторно определяне на коефициента на филтрация;

   • Полево определяне на коефициента на филтрация, чрез оборудване на 2 бр. от сондажите като пиезометри;

 • На фаза работно проектиране при фундиране на съоръженията за третиране на отпадъците да се предвидят допълнителни инженерно-геоложки проучвания в зависимост от приетата технология.

  1. Хидро-геоложки условия

При сондажните проучвания, направени от ПРИОР ЕООД, 2006 се установява наличие на подземни води на дълбочини 6,0 m и 6,8 m от ниво терен в плиоценските чакълесто-песъчливи прослойки. Водното ниво е ограничено от водоупор, прахови глини, практически водонепропускливи (коефициент на филтрация Кф<5.10-5) със средна дебелина 5,9 m.

За установяване на хидрогеоложките условия на площадката във връзка с изискванията на Наредба 7/2004 г. във фаза идеен проект е необходимо: • Определяне на хидродинамичните, хидрохимичните и миграционни параметри на отделните водоносни и водоупорни хоризонти.

 • Изготвяне на прогноза, базирана на архивни данни, за интезитета на валежите, подземен и повърхностен отток.

  1. Физико-геоложки явления и процеси

На територията на площадката не се установяват неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси и възможности за проявлението им.

  1. Инженерна обезпеченост

Няма инженерна обезпеченост на площадката - водоснабдяване, канализация, електрозахранване, газификация и топлофикация:

 • Водоснабдяване – няма източници за питейно водоснабдяване. Водоснабдяването на площадката с вода с питейни качества може да се осигури чрез изграждане на отклонение на съществуващ водопровод към обслужващите сгради на хвостохранилището (при наличие на мощности).

 • Канализация – няма изградена канализация.

 • Електрозахранване – възможно и осъществимо чрез изграждане на отклонение от националната електроразпределителна мрежа, захранваща обслужващите сгради на хвостохранилището (при наличие на мощности).

 • Газификация – няма. Възможно е изграждане предвид непосредствената близост на съществуващ газопровод.

 • Топлофикация – няма. Ще са необходими значителни допълнителни разходи.

Осигуряването на необходимата енергообезпеченост на площадката е възможно, но е свързано с проучване на наличните мощности на Хвостохранилището и допълнителни разходи, разчетите за които трябва да се изготвят в ПУП.

Възложителят следва да сключи предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, водоснабдяване и канализация, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на Проектанта преди началото на фазата „разработване на идеен проект”.

  1. Транспорт

Транспортното обслужване на площадка е осигурено от съществуващ от североизток път за гр. Елин Пелин, отклонение на главния път София – Бургас. За осигуряване на транспортния достъп до площадката в подробния устройствен (ПУП), този път се регулира от осова точка 1 до осова точка 2. С проекта на плана за регулация и застрояване се създава кв.1 и се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) I 134001, 13400.

Площадката е обезпечена с транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа.  1. Отстояния от обекти, подлежащи на защита

Местоположението на площадката отговаря на изискванията за отстояния от обекти, подлежащи на защита, които в зависимост от технологията за обезвреждане на отпадъците са:

 • хигиенно-защитна зона – 100 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 300 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 500 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката);

 • хигиенно-защитна зона – 1000 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката).

Санитарно – хигиенните отстояния по права линия от площадката до най-близкото населено място, квартал и обекти са:

 • с. Долни Богров – 2,7 km;

 • с. Горни Богров – 2 km;

 • с. Мусачево – 1,5 km;

 • м. Хан Богров – 1,7 km;

 • с. Равно поле – 2,7 km.

В границите на площадката и в охранителната зона около нея няма обекти от природното, историческото и културното наследство на България.

  1. Капацитет на площадката

Площадка “Хан Богров” е с площ 53,604 dka. По предварителните Генпланове на площадката, изготвени от “КАЛИ” ООД, при капацитет на завода до 1000 t/дневно необходимата застроена площ ще е около:

 • биогориво – 20127m2;

 • инсенерация – 9456 m2;

 • интегриран подход - 13231 m2.

При съпоставяне на наличната площ на площадката с тази, необходима за застрояване може да се направи извода, че площадката е достатъчна по площ за изграждането на завод за третиране на ТБО.

  1. Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.)

 • Оценка спрямо ограничителните условия, посочени в чл. 9, ал.1 от наредбата

 1. Площадката отговаря на изискванията – отстояние на границата на площадката до:

 • Граници на урбанизирани територии, в т.ч.: жилищни зони, вилни зони, курортни и излетни комплекси, места за отдих, предприятия и складови бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии – най-близкото населено място (с. Мусачево) е на отстояние 1580 m.

 • Водни пътища и водни обекти – в близост до площадката минава канал от Софийската напоителна система. Не се очаква засягането му.

 • Земеделски и горски територии – теренът е в обработваеми земеделски земи – V категория при неполивни условия. Земеделски земи се установяват и по границите на площадката.

 1. Площадката не засяга санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 2. Съгласно плана за застрояване на “Площадка за третиране на твърди битови отпадъци – “Хан Богров”, изготвен от “Архитрон” ООД в мащаб 1:1500 площадката не противоречи на изискванията за сервитутни отстояния от газопроводи и съоръжения за съхранение и пренос и преобразуване на природен газ по Разпоредба №16/09.06.2004г. “Отстояние от съществуващ газопровод” – съществуващият газопровод Ф 700 mm преминава на 105 m от площадката, а застрояването й по предварителни планове, цитирани по-горе, отстои съответно на: 198 m – за биогориво; 191 m – за инсенерация; 132 m – интегриран подход.

 3. Няма плитки подземни води - подземни води се установяват на дълбочина 6,3 и 6,8 m.

 4. Площадката не засяга общо или индивидуално ползване на водни обекти и водоползване.

 5. В близост до площадката няма защитени природни територии и обекти.

 6. Няма данни за наличие на паметници на културата.

 7. Площадката не засяга терен, за който има разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства.

 • Оценка спрямо забранителни условия по чл. 9, ал.2 от наредбата

 1. Няма национални паркове и природни резервати.

 2. Няма археологически, архитектурни и други резервати и обекти обявени за паметници на културата.

 3. Няма неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.).

 4. На територията на площадката няма открит карст.

 5. Площадката не е разположена върху изоставени минни изработки и няма опасност от слягане и пропадане.

 6. Площадката не е разположена в пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 7. На територията на площадката няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

 8. Няма крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги.

  1. Други ограничения при ползването на площадката
 1. 1. Територията на площадката се разполага върху част от Разлив Яна (PHARE проект BG 9508-02-02- L001 „Комплексна програма за очистка и мониторинг на Буховския минен район”, повлиян от уранодобивната и уранопреработвателната дейност, 1999 г.).


Извършените проучвания са установили радиоактивно замърсяване с производствени отпадъци от преработката на урановата руда, както на повърхността, така и в дълбочина до 1 м.Проведените изследвания на площ от 3500 дк. включват.:

 • измерване мощността на гама полето на един метър над повърхността (повече от 8000 измервания);

 • гама каротаж (повече от 10000 измервания) през 0.2 м. в предварително прокарани на проучвателни дупки – 1610 бр. с дълбочина 1 м и 240 бр. с дълбочина 2 м.;

 • взимане на почвени проби и лабораторно определяне на специфичната активност на Ra226 (А Ra-226 [Bq/kg]) U-238, U-235, Th-230, Ra-226, Pb-214/Bi-214, Pb-210, Th-232 è K-40

 • 8 бр. измерване есхалацията на радон, 12 измервания в при повърхностния слой и 24 комулативни измервания в почвата.

Обобщени резултати от проучванията са показани в долната таблица

Дълбочина (cm)

А Ra-226 >200 Bq/kg

А Ra-226 >1000 Bq/kg

Площ [m2]

Обем [m3]

Площ [m2]

Обем [m3]

20

1442847

288569

202132

40426

40

1368340

281119

215533

41767

60

1163342

253168

167785

38332

80

928079

107516

107516

27530

100

120758

104884

6237

11375

150

8740

32375

0,000

1559

Total:
1067631
160990

В резултат на гореказаното, при изпълнението на изкопните работи на територията на бъдещата площадка се очакват да има замърсени почви с естествени радионуклиди от уранопреработващата дейност в Бухово. Това налага да бъдат реализирани следните мероприятия:

 • Изпълнителят да разработи специална програма за работа за измервания и обезпечаване на радиационна безопасност, която следва да бъде съгласувана с Националният център по радиобиология и радиационна защита НЦРРЗ;

 • Възложителят ще обезпечи депо, където да се депонират изкопаните почви, замърсени с естествени радионуклиди

 1. Ползването на площадката е възможно при спазване на следното ограничение:

 • Изземване на замърсения почвен слой съгласно чл. 14. (1) от ЗОЗЗ;

 • Прилагане на чл.14, (4) от ЗОЗЗ: “Хумусният пласт от земеделските земи, замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклеиди, органични и други замърсители над пределно допустимите концентрации, се използва по специални технологии, одобрени от министъра на околната среда”.

 1. Площадката е разположена в район, силно повлиян от провежданата уранододобивна и металургична промишленост, поради което екологичните фактори са силно утежнени: висока степен на замърсеност на атмосферния въздух; наличие на техногенни субстрати с високи концентрации на тежки и редки метали, замърсени почви.

  1. Рискове при ползването на площадката

 • Разходи на време и средства за придобиване на собственост върху част от терена на площадката (ПИ № 134002).

 • Процедура по промяна предназначението на земята и положително решение по ОВОС (чл.42 от ЗОЗЗ).

 • Разходи за инженерно обезпечаване на площадката.

 • Разходи за сметка на Инвеститора за прилагане на специални технологии за оползотворяване на хумусния пласт, замърсен с радионуклеиди и тежки метали (чл.14, (4) от ЗОЗЗ).

 • Разходи за допълнителни инженерно-геоложки проучвания, обхващащи цялата територия на площадката (извършените до момента са информативни само за състоянието на геоложката основа по границата на площадката).

  1. Препоръки за следващи стъпки

 • Необходимо е отреждане на площадката за третиране на отпадъци с положително решение по ОВОС и влизане в сила на ПУП.

 • Необходимо е провеждане на допълнителни геоложки и хидрогеоложки проучвания за установяване дълбочината на подземните води през влажните периоди от годината.

 • Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура.

 • Необходимо е енергообезпечаване на площадката.
 1. Площадка “ЗСК Кремиковци”

За изготвянето на паспорта на площадка за третиране на твърди битови отпадъци “ЗСК Кремиковци” и нейното оценяване е направен анализ и оценка на извършени проучвания и изследвания, свързани с изготвянето на:

 • Общ устройствен план на гр. София и Столична Община, фаза – окончателен проект, Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ОП “Софпроект – Общ градоустройствен План”, 2003 г.;

 • Задание за обхват и съдържание на Подробен Устройствен План на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична Община “ЗСК Кремиковци”, “Кали” ООД, 2006 г.;

 • Определяне на групите почви в проучваната площ на площадка ЗСК Кремиковци, BIOMETALL MINENABBAU GESELLSCHFT AG, 2006 г.

Ползвани са:

 • Карта с отразена хигиенно-защитна зона 1000 m по смисъла на Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда - ДВ, бр. 45/1992, изм. и доп. бр. 46/1994, бр. 89/1996, изм. бр. 101/1996, изм. и доп. бр. 101/ 1997, бр. 20 /1999 на МЗ в мащаб 1: 25000.

 • Решение № 74/09.02.2006 г. на Столичен Общински Съвет.

 • Извадка от ОУП на гр. София за площадката в мащаб 1:10000.

 • Извадка от ОВОС на ОУП на гр. София за площадката в мащаб 1: 200000.

 • Предварителен Генплан на площадката, изготвен от “КАЛИ” ООД, мащаб 1:2000.

  1. Местоположение

Площадката с площ 53,468 dka попада в терена на ЗСК “Кремиковци” и заема североизточната част на урегулиран поземлен имат - УПИ I – отреден за производствени, складови, обслужващи сгради и съоръжения, кв.1, м.. “Завод Кремиковци – ЗСК” – гр. София.

По местоположение, площадката е в границите на урегулиран имот от урбанизирана територия и отговаря на изискванията по чл.8, ал.3 от Наредба №7/2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81/2004 г.)  1. Специфични особености

Площадката се характеризира със следните особености:

 • Необходимост от провеждане на процедура за изменение на ПУП за Кремиковци за преотреждане на част от площадката за Завод за третиране на твърди битови отпадъци, съгласно предвижданията на Общия Устройствен План на гр. София и Столична Община.

 • Цялата площ на площадката е бетонирана;

 • В близост до площадката е разположено предприятие на хранително-вкусовата промишленост.

  1. Топографска характеристика

Площадката е разположена върху равнинен, изцяло бетониран терен с изградена инфраструктура и съществуващи производствени сгради при надморска височина - 533,7 m.

За площадката няма топографска карта (М 1:5000).Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура.

  1. Собственост и категория на земята

Собствеността на земята е частна, което налага да се направи оценка на разходите за придобиване на собственост. В наличната документация не е представен документ за собственост. Площадката е урбанизирана територия и земята не е категоризирана. За площадката не е необходимо промяна предназначението на земята.

  1. Начин на трайно ползване

Съгласно Подробния Устройствен План на Комбинат “Кремиковци” площадката попада в урбанизирана територия с основно предназначение – производствени нужди (промишлено строителство). Разглежданата площадка не се използва в момента. Необходима е промяна на ПУП на Комбинат “Кремиковци” и преотреждане на земята на площадката, съгласно проекта на ОУП на гр. София и Столична Община, в устройствена зона “ПС” – промишлено строителство.

  1. Граници на площадката

Площадката граничи с различни промишлени обекти на комбинат “Кремиковци”.

  1. Климатични условия

Годишната роза на ветровете показва: северни ветрове с честота на проявление - 27%, западни, с честота на проявление - 24%, източни, с честота на проявление - 22%. Средната скорост на ветровете е 2-2.5 m; Относителният дял на тихо време е висок – до 68%.
Климатични данни за площадка ЗСК “Кремиковци” (по данни от станция София)

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Температура (°С)

-2,4

-0,1

3,9

10,0

14,6

18,0

20,2

20,2

16,5

11,0

5,2

0,1

Максимална температура (°С)

0,9

4,1

9,0

15,4

20,5

23,7

26,6

26,9

23,0

16,6

10,1

3,6

Минимална температура (°С)

-6,3

-4,8

-1,3

3,9

8,8

11,9

13,8

13,5

10,3

5,7

2,3

-3,4

Валежи (mm)

32

27

30

46

79

83

60

42

40

46

43

38

Влажност, %

83

78

72

66

68

67

64

62

67

74

81

83

Скорост на вятъра (m/s)

2,7

3,2

3,1

2,8

2,6

2,4

2,4

2,7

2,5

2,5

2,3

2,5


Във фаза идейно проектиране да се актуализират данните за горните климатични показатели, включително и посока на вятъра, с показатели от най-близките метеостанции, обслужвани от Националната Служба по Метеорология и Хидрология.

  1. Инженерно – геоложка основа

Площадката ще се изгради в делувиално-пролувиалния шлейф на южния склон на Стара планина. Проучванията (BIOMETALL MINENABBAU GESELLSCHFT AG , 2006 г.) са направени на 5 броя сондажи с дълбочина около 10 m, разположени по ъглите и в центъра на площадка с правоъгълна форма и ориентировъчни размери 585 х 335 m. Взети са 9 броя проби от разкритите при сондирането литоложки разновидности. Геоложкият профил е представен от кватернерни делувиално-пролувиални отложения. На дълбочина до 10 m не се установяват подземни води. Всички геоложки профили разкриват наличие на техногенен насип с дебелина от 1,6 до 2,0 m, под който следва погребана почва със зеленина от 0,2 до 2,0 m и редуване на: делувиални глини и дребни чакъли с глинесто-алевритна спойка с дебелина от 6,4 m (С1); глини с дебелина 8 m (С2); делувиални глини с дебелина 7,2 m (С3); делувиални глини с дебелина 4,2 m и дребни чакъли с глинесто-алевритна спойка с дебелина от 2,0 m (С4); делувиални глини с дебелина 6,2 m (С5).

Техногенният насип навсякъде е представен от уплътнени глинести наслаги, примесени с чакъли – като земна основа е негоден за фундиране.

Глината и нейните разновидности (чакълесто-песъчлива, песъчлива и прахова) е основната строителна почва на площадката. Дебелината й варира от 5,2 (С5) до 8,0 m (С2). Строителната почва на площадката е много слабо водопропусклива и е подходяща земна основа за фундиране.

В площта на площадката не се наблюдават неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси.

В разработения доклад не са посочени данни за извършени предишни геоложки проучвания и картирания.

В изпълнение изискванията на Наредба №7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ и Наредба № 8/2004 г. за площадката е необходимо извършването на: 1. Минимален обем проучвателни работи, включващ на идейна фаза:

 • 10 бр. сондажи с обща дълбочина 65 м, от които 7 бр. сондажи на дълбочина 5 м и 3 бр. сондажи на дълбочина 10 м;

 • 10 бр. ВЕС (вертикални електро сондажи) за сгъстяване;

 • Взимане на 10 бр. проби за определяне на физико-механични и деформационни свойства и лабораторно определяне на коефициента на филтрация;

 • Полево определяне на коефициента на филтрация, чрез оборудване на 2 бр. от сондажите като пиезометри;

 1. На фаза работно проектиране при фундиране на съоръженията за третиране на отпадъците да се предвидят допълнителни инженерно-геоложки проучвания в зависимост от приетата технология.

  1. Хидро-геоложки условия

При сондажните проучвания, направени от BIOMETALL MINENABBAU GESELLSCHFT AG, 2006 не се установява наличие на подземни води на дълбочина до 10,0 m от ниво терен в кватернерните делувиално-пролувиални отложения - чакълести, чакълесто-песъчливи и песъчливи глини и глини. Строителните почви (чакълеста, чакълесто-песъчлива и песъчлива глина) са много слабо водопропускливи.

За установяване на хидрогеоложките условия на площадката във връзка с изискванията на Наредба 7/2004 г. във фаза идеен проект е необходимо: • Определяне на хидродинамичните, хидрохимичните и миграционни параметри на отделните водоносни и водоупорни хоризонти.

 • Изготвяне на прогноза, базирана на архивни данни, за интензитета на валежите, подземен и повърхностен отток.

  1. Физико-геоложки явления и процеси

Извършени са 5 геоложки сондажа от BIOMETALL MINENABBAU GESELLSCHFT AG, 2006 с обща дължина 43,2 m в делувиално-пролувиалния шлейф на южния склон на Стара планина. Получените данни позволяват да се направи извода, че на територията на площадката не се установяват неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси и възможности за проявлението им.

  1. Инженерна обезпеченост

Има инженерна обезпеченост на площадката:

 • Водоснабдяване – налице е градски водопровод, който захранва комбината.

 • Канализация – има изградена канализация за отвеждане на отпадните води.

 • Електрозахранване – съществуващо.

 • Газификация – няма.

 • Топлофикация – няма.

Възложителят следва да сключи предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, водоснабдяване и канализация, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на Проектанта преди началото на фазата „разработване на идеен проект”.

  1. Транспорт

Транспортното обслужване на площадка е осигурено от съществуващи пътища и ж.п. линия, която тангира югоизточно от площадката. От северозапад минава междуселищен път София – Кремиковци - Сеславци.

  1. Отстояния от обекти, подлежащи на защита

Местоположението на площадката отговаря на изискванията за отстояния от обекти, подлежащи на защита, които в зависимост от технологията за обезвреждане на отпадъците са:

 • хигиенно-защитна зона – 100 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 300 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 500 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката);

 • хигиенно-защитна зона – 1000 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката).

Санитарно – хигиенните отстояния по права линия от площадката до най-близкото населено място, квартал и обекти са:

 • с. Ботунец – 1,5 km;

 • с. Челопечене – 1,5 km;

 • с. Кремиковци – 1,5 km;

 • Кремиковски манастир – 2,5 km;

 • Манастир “Св. Никола” –3,0 km.

В близост до площадката е разположено предприятие на хранително-вкусовата промишленост, за което съгласно изискванията на чл. 367 ”б” от Наредба 7 за здравна защита на селищната среда е необходимо да бъде осигурена хигиенно-защитна зона от минимум 300 m. В границите на площадката няма обекти на природното и културното наследство на България.

  1. Капацитет на площадката

Площадката на “ЗСК Кремиковци” е с площ 53,468 dka. По предварителните Генпланове на площадката, изготвени от “КАЛИ” ООД, при капацитет на завода до 1000 t/дневно необходимата застроена площ ще е около:

 • биогориво – 20127m2;

 • инсенерация – 9456 m2;

 • интегриран подход - 13231 m2.

При съпоставяне на общата площ на площадката с тази, необходима за застрояване може да се направи извода, че площадката е достатъчна по площ за изграждането на завод за третиране на ТБО.

  1. Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.)

 • Оценка спрямо ограничителните условия, посочени в чл. 9, ал.1 от наредбата

 1. Площадката отговаря на изискванията – отстояние на границата на площадката до:

 • Граници на урбанизирани територии, в т.ч.: жилищни зони, вилни зони, курортни и излетни комплекси, места за отдих, предприятия и складови бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии – най-близките населени места (с. Кремиковци, с. Ботунец, с. Челопечене и с. Сеславци) са на отстояние 1500 m; В близост до площадката е разположено предприятие на хранително-вкусовата промишленост, за което съгласно изискванията на чл. 367”б” от Наредба 7 за здравна защита на селищната среда е необходимо да бъде осигурена хигиенно-защитна зона от минимум 300 m.

 • Водни пътища и водни обекти – в близост до площадката няма наличие на такъв тип обекти.

 • Земеделски и горски територии – няма.

 1. Площадката не засяга санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 2. Подземни води – не се установяват на дълбочина до 10 m.

 3. Площадката не засяга общо или индивидуално ползване на водни обекти и водоползване.

 4. В близост до площадката няма защитени природни територии и обекти.

 5. Няма данни за наличие на паметници на културата.

 6. Площадката не засяга терен, за който има разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства.

 • Оценка спрямо забранителни условия по чл. 9, ал.2 от наредбата

 1. Няма национални паркове и природни резервати.

 2. Няма археологически, архитектурни и други резервати и обекти обявени за паметници на културата.

 3. Няма неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.).

 4. На територията на площадката няма открит карст.

 5. Площадката не е разположена върху изоставени минни изработки и няма опасност от слягане и пропадане.

 6. Площадката не е разположена в пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 7. На територията на площадката няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

 8. Няма крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги.

 9. 9. Няма други територии, за които със закон са забранени дейности и операции по третиране на отпадъци.

  1. Други ограничения при ползването на площадката

 1. В представените: документация и предварителен генплан на площадката за третиране на ТБО, “ЗСК Кремиковци” липсва картен материал с точното обозначение на предприятието от хранително-вкусовата промишленост, за което е необходимо да бъде осигурена хигиенно-защитна зона от минимум 300 m., съгласно изискванията на чл. 367”б” от Наредба 7 за здравна защита на селищната среда.

 2. Необходима е процедура по изменение на ПУП на Комбинат “Кремиковци” за преотреждане на част от площадката за Завод за третиране на твърди битови отпадъци, съгласно предвижданията на Общия Устройствен План на гр. София и Столична Община..

  1. Рискове при ползването на площадката

За площадката няма рискове за ползването й ако е изпълнено:

 • Осигуряване на необходимата хигиенно-защитна зона от минимум 300 m до съществуващото предприятие на хранително-вкусовата промишленост;

 • Изменение на ПУП на Комбинат “Кремиковци” за преотреждане на част от площадката за Завод за третиране на твърди битови отпадъци..

  1. Препоръки за следващи стъпки

 1. Рационално разполагане на съоръженията на завода за третиране на отпадъците върху територията на площадката, с оглед осигуряване на необходимото отстояние за осигуряване на хигиенно-защитна зона от минимум 300 m до съществуващото предприятие на хранително-вкусовата промишленост.

 2. Изменение на ПУП на Комбинат “Кремиковци” за преотреждане на част от площадката за Завод за третиране на твърди битови отпадъци.
 1. Площадка “Яна”

За изготвянето на паспорта на площадка за депо за твърди битови отпадъци “Яна” и нейното оценяване е направен анализ и оценка на извършени проучвания и изследвания, свързани с изготвянето на:

 • Общ устройствен план на гр. София и Столична Община, фаза – окончателен проект, Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ОП “Софпроект – Общ градоустройствен План”, 2003 г.;

 • Определяне на почвените характеристики на площадка за изграждане на депо за битови отпадъци в землището на село Яна, област София, ГЕОТЕХНИКА ООД , 2006 г.

Ползвано е Решение № 74/09.02.2006 г. на Столичен Общински Съвет.

  1. Местоположение

Площадката е разположена в землището на с. Яна, на около 350 – 400 m южно от автомагистрала “Хемус”. В южната част на площадката преминава напоителен канал, а успоредно на него и обходната ж.п. линия за Кремиковци и Световрачане.

  1. Специфични особености

Площадка “Яна” се характеризира със следните особености:

 • Наличие на бетонов напоителен канал по южната граница на площадката и дере с постоянен отток, минаващо по източната граница на площадката.

 • Наличие на постоянно преовлажнени (замочурени) участъци, поради дрениране на подземни води от пролувиалния конус.

  1. Топографска характеристика

Площадката е разположена върху терен със слаб наклон на юг, плитък и разлат – безерозионни процеси. Надморската височина е 580 - 590 m.

За площадката е представена извадка от топографска карта, ползвана за целите на инженерно-геоложките проучвания.Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура.

  1. Собственост и категория на земята

Няма данни за собствеността на земята и нейната категория.

  1. Начин на трайно ползване

В предоставените материали няма данни за типа на ползване на земята и няма информация за устройствената зона, в която попада площадката.

  1. Граници на площадката

В западния край на площадката има негативна релефна форма, която по южната граница е замочурена от дрениращи се подземни води от пролувиалния конус. В югозападна посока на около 400 m от границата на площадката са изградени две микроячовирчета. По източната граница на площадката минава дере с постоянен отток. То води началото си на около 120 m северно от площадката също от дрениращи се подземни води. В южната граница на площадката минава напоителен канал, водещ началото си от р. Елешница, която минава на около 550 – 600 m източно от площадката.

  1. Климатични условия

Поради отсъствие на ХМС в близост до площадката могат да се ползват данни от Станция Ботунец и/или станция София 1 (н.в. 500 m). За последната станция преобладаващата посока на вятъра е запад – изток. Средногодишната честота на тихо време (безветрие) е 31,1%. Броят на дните със силен вятър (над 14 m/s) е 2 - през февруари и 9,9 – годишно. Силните ветрове духат най-често от запад (34,6%). Установява се трайно превишаване над пределно допустимите концентрации (ПДК) за атмосферни замърсители (прах) за района на Кремиковци и финни прахови частици (ФПЧ) през целия период на годината и с променливи показатели под и над ПДК за сероводород и фенол.

Климатични данни за площадка “Яна” (по данни от метеостанция София)Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Температура (°С)

-2,4

-0,1

3,9

10,0

14,6

18,0

20,2

20,2

16,5

11,0

5,2

0,1

Максимална температура (°С)

0,9

4,1

9,0

15,4

20,5

23,7

26,6

26,9

23,0

16,6

10,1

3,6

Минимална температура (°С)

-6,3

-4,8

-1,3

3,9

8,8

11,9

13,8

13,5

10,3

5,7

2,3

-3,4

Валежи (mm)

32

27

30

46

79

83

60

42

40

46

43

38

Влажност, %

83

78

72

66

68

67

64

62

67

74

81

83

Скорост на вятъра (m/s)

2,7

3,2

3,1

2,8

2,6

2,4

2,4

2,7

2,5

2,5

2,3

2,5


Във фаза идейно проектиране да се актуализират данните за горните климатични показатели, включително и посока на вятъра, с показатели от най-близките метеостанции, обслужвани от Националната Служба по Метеорология и Хидрология.

  1. Инженерно – геоложка основа

На територията на площадката са направени 10 бр. проучвателни ядкови сондажа (“Геотехника АБС” ООД, 2006) с общ обем 131 л.м. Взети са 18 бр. земни проби. Установено е, че площадката е разположена върху пролувиално-делувиалния конус в североизточните окрайнини на Софийската котловина. Геоложкият разрез включва 5 инженерно-геоложки разновидности с добри физикомеханични свойства, които са подходяща земна основа за фундиране на сгради и съоръжения. Склонът е устойчив, с отсъствие на изразени интензивни физико-геоложки процеси и явления. Няма условия за проява на свлачища, срутища и други гравитационни процеси. По източната и западната граница на площадката има замочурени участъци, дължащи се на дрениране на подземни води от поройния конус.

В площта на площадката не се наблюдават неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси.

В разработения доклад не са посочени данни от извършени предишни геоложки проучвания и картирания за района.


  1. Хидро-геоложки условия

При сондажните проучвания, направени от “Геотехника АБС” ООД, 2006 се установява, че площадката е разположена в долната част на пролувиалните отложения, покриващи южните склонове на Софийска Стара планина. В западния край на площадката има негативна релефна форма, която по южната граница е замочурена от дрениращи се подземни води от пролувиалния конус. В югозападна посока е оформено дере, на което на около 400 m от границата на площадката са изградени две микроячовирчета. При проливни дъждове дерето формира значителен отток, свидетелство за което е разрушената част от отводнителния канал и на едната стена на микроязовирите. Дерето се влива в р. Матица, приток на р. Лесновска. Дерето в района на площадката е с постоянен отток (по време на извършените проучвания (юни, 2006 г.) 2,0 l/s. В южна посока дерето се влива в р. Елешнишка.

В района на площадката има подземни води, акумулирани в кватернерните и неогенските отложения. В кватернерните пролувиално-делувиални чакълести отложения с глинесто-песъчлив запълнител, подземните води са порови по тип, ненапорни до напорни по характер. Те образуват отделни потоци с генерално направление към централните части на Софийската котловина. Стойностите на коефициента на филтрация (0,1 – 5,0 m/d) и на проводимостта (1 – 25 m2/d) са високи. В горната част на песъчливите, песъчливо-глинестите, глинесто-песъчливите и чакълестите слоеве, прослойки и лещи на неогенския разрез се акумулират порови по тип подземни води, които могат да се разглеждат като общ водоносен пласт. Подземните води тук са от ненапорни до слабонапорни и напорни. Поради високото присъствие на глинеста компонента коефициента на филтрация варира от 0,05 до 3,0 m/d, а коефициента на водоотдаване – 0,05. Има пряка хидравлична връзка между кватернерния и неогенския водоносен пласт, като на практика те формират един общ неген-кватернерен водоносен хоризонт. За горен водоупор служат кватернерните глини и песъчливи глини. Коефициентът на филтрация на тези седименти варира от 0,05 до 1 – 2 m/d, поради което в участъците с по-висока проницаемост, т.н. горен водоупор има съвсем условно значение.

Дълбочината на залягане на пиезометричното (или на свободното) водно ниво варира от 0,5 – 2 – 3 m под земната повърхност, като преимуществено е на 1 -2 m под терена.

Извършените сондажи и получените резултати за установяване на хидрогеоложките условия на площадката показват, че в хидрогеоложки аспект геоложката основа на площадката не е много подходяща за изграждане на съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъци. Площадката не удовлетворява изискванията на Наредба 7/2004 г. по отношение на хидро-геоложките условия. Необходимо е да се изготви прогноза, базирана на архивни данни, за интезитета на валежите, подземен и повърхностен отток.  1. Физико-геоложки явления и процеси

Извършените от “Геотехника АБС” ООД, 2006 сондажи и проучвания показват, че в района на площадката от физико-геоложките процеси и явления са развити замочуряванията. Замочурявания са установени в югозападната и източната част на площадката, където протичат дерета. Теренът между тях, където е разположена по-голямата част от площадката е с по-високи коти и не се наблюдават замочурявания. В южната граница на площадката, в зоната на напоителния канал също има замочурени участъци. Освен замочуряването, на площадката не се установяват други неблагоприятни физико-геоложки явления и процеси. Свлачища, срутища и други явления и гравитационни процеси няма. Основните естествени строителни почви са подходяща основа за фундиране на сгради и съоръжения.

  1. Инженерна обезпеченост

Няма инженерна обезпеченост на площадката - водоснабдяване, канализация, електрозахранване, газификация и топлофикация. Осигуряването на необходимата енергообезпеченост на площадката е възможно, но е свързано с проучване и разходи.

Възложителят следва да сключи предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, водоснабдяване и канализация, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на Проектанта преди началото на фазата „разработване на идеен проект”.

  1. Транспорт

Транспортното обслужване на площадка е възможно да се осигури чрез реконструкция на сега съществуващия коларски път, започващ от покрайнините на с. Яна с дължина 1500 m.

  1. Отстояния от обекти, подлежащи на защита

Местоположението на площадката отговаря на изискванията за отстояния от обекти, подлежащи на защита, които са:

 • Хигиенно-защитна зона – 1000 m за депониране на неопасни отпадъци с ежедневно запръстяване.

Санитарно – хигиенните отстояния по права линия от площадката до най-близкото населено място, квартал и обекти са:

 • с. Яна – 1,5 km;

Няма данни за наличие на обекти от природното и културното наследство на България в границите на площадката.

  1. Капацитет на площадката

Няма данни.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница