Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджет


Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци -страница14/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4.15. Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.)


 • Оценка спрямо ограничителните условия, посочени в чл. 9, ал.1 от наредбата

 1. Площадката отговаря на изискванията – отстояние на границата на площадката до:

 • Граници на урбанизирани територии, в т.ч.: жилищни зони, вилни зони, курортни и излетни комплекси, места за отдих, предприятия и складови бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии – най-близкото населено място (с. Яна) е на отстояние 1500 m;

 • Водни пътища и водни обекти – в близост до площадката преминават две дерета (западна и източна граница) и напоителен канал – южна граница. Не се очаква засягането му.

 • Земеделски и горски територии – няма данни.

 1. Площадката не засяга санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 2. Площадката е извън охранителната дига на напоителния канал и не засяга общо или индивидуално ползване на водни обекти и водоползване.

 3. Защитени природни територии и обекти в близост до площадката – няма данни.

 4. Площадката не засяга терен, за който има разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства.

 • Оценка спрямо забранителни условия по чл. 9, ал.2 от наредбата

 1. Няма национални паркове и природни резервати.

 2. Няма археологически, архитектурни и други резервати и обекти обявени за паметници на културата.

 3. Няма неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.).

 4. На територията на площадката няма открит карст.

 5. Площадката не е разположена върху изоставени минни изработки и няма опасност от слягане и пропадане.

 6. Площадката не е разположена в пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 7. На територията на площадката няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

 8. Територията на площадката граничи със защитната дига на напоителен канал.

 9. Няма други територии, за които със закон са забранени дейности и операции по третиране на отпадъци.

  1. Други ограничения при ползването на площадката

 1. В представената документация за площадката за депониране на ТБО, “Яна” липсват данни и картен материал, необходими за изготвянето на паспорт на площадката. Осигуряването им (ако те не са налични) е свързано с допълнителни проучвания и разходи на време и средства.

 2. Отсъствието на: инженерна обезпеченост на площадката, пътна инфраструктура на територията на самата площадка, неблагоприятните хидрогеоложки условия (плитки подземни води), местоположението на площадката, граничеща с дерета с постоянен водооток изискват високи капитални разходи за тяхното осигуряване.

  1. Рискове при ползването на площадката

Наводнения на площадката при природни бедствия.

  1. Препоръки за следващи стъпки

Няма.


 1. Площадка “Владо Тричков”

За изготвянето на паспорта на площадка за депониране на твърди битови отпадъци “Владо Тричков” и нейното оценяване е направен анализ и оценка на извършени проучвания и изследвания, свързани с изготвянето на:

 • Инженерногеоложки доклад за определяне на почвените характеристики на площадка за изграждане на депо за битови отпадъци в землището на село Владо Тричков, община Своге и на район Нови Искър. Част: Инженерногеоложка и хидрогеоложка , ГЕОТЕХНИКА ООД , 2006 г.

  1. Местоположение

Площадката е разположена в землището на с. Владо Тричков, южно от гара Ромча, върху десния долинен склон на р. Искър върху приблизителна площ 160 dka. В предоставените материали няма информация за устройствената зона на площадката.

6.5.2. Особености


Площадка “Владо Тричков” се характеризира със следните особености:

 • теренът е десен скат на дере с минимален, но постоянен водоотток;

 • необходимост от промяна предназначението на земята и положително решение по ОВОС;

 • липса на информация за собствеността на земята и бонитетната оценка на насажденията.

 • липса на инженерна обезпеченост на площадката.

  1. Топографска характеристика

Площадката е разположена върху десен склон на дълбок дол с приблизителна източно-западна ориентация. Надморската височина на площадката е 515 – 655 m и има изцяло южна експозиция. Дълбокият ерозионен дол има променлив, но много слаб, почти целогодишен водоотток. Десният склон е по-стръмен, със среден наклон 25° и съответстващ по-полегат ляв склон, със среден наклон 18°. В отделни участъци наклонът достига 40°. Дъното на дола е линейна ерозионна бразда. По слоновете, на места има линейни, тесни с плитък обхват ерозионни бразди.

  1. Собственост и категория на земята

Площадката попада в земи от Горския фонд на страната с развита високъстъблена иглолистна и широколистна дървесна растителност.

Липсват данни за собственост, както и такива от националното Управление по Горите за бонитетната оценка на насажденията и земята.  1. Начин на трайно ползване

Площадката попада в терен, чиито начин на трайно ползване, съгласно чл.7 от Закона за Устройство на Териториите (ЗУТ) е горски територии. Няма данни за техния тип ползване – защитни гори или горски земи.

За ползването на площадката ще бъде необходима промяна на предназначението на поземления имот на действащия Подробен Устройствен План на гр. Своге или на гр. Нови Искър (в зависимост къде попада точно).  1. Граници на площадката

Наличната информация е за разполагане на площадката върху десния склон на дере, като няма данни за имотите от горския фонд, с които граничи то.

  1. Климатични условия

Площадката попада в климатичния район на хълмистите и нископланински части на Западна Средна България.

В идейния проект да се разгледат климатични показатели, които имат пряка връзка с изграждането на инсталация за обезвреждане на отпадъците: посока и скорост на вятъра, % на тихото време. Поради отсъствие на ХМС в близост до площадката могат да се ползват данни от станция Искрец и/или станция Божурище.

  1. Инженерно – геоложка основа

Направени са 7 бр. проучвателни моторни сондажи (“Геотехника АБС” ООД, 2006) с общ обем 130 л.м. Дълбочината на сондажите варира от 9 до 30 m. Взети са 15 бр. ненарушени и нарушени земни и скални проби. Геоложкият разрез включва 9 инженерно-геоложки разновидности, включващи алувиално-пролувиални отрожения; елувиални отложения; споени седиментно-вулканогенни скали с пермска възраст; скални брекчовидни гравелити, пясъчници и туфопясъчници. Те са класифицирани към група “А” строителни почви. Всички седименти формират сравнително здрава строителна основа, подходяща за плоско фундиране на сгради и съоръжения. Във връзка с неравномерната споеност и изветряне на седиментите, и наличието на “джобове” от дезинтегрирани седименти се очаква разнородност на строителната скална среда, които трябва да се отчетат при проектирането.

Комплексното геомеханично състояние на масива, по отношение на устойчивостта на склона, се оценява като слабо.  1. Хидро-геоложки условия

Направените сондажи (“Геотехника АБС” ООД, 2006), достигащи дълбочина до 30 m от терена не засичат водоносни слоеве и хоризонти. Релефът е силно насечен от овражната система, поради което почти цялата валежна вода бързо се оттича по склона. Тази дренираност на релефа почти изключва формирането на подземни води с плитка циркулация. Възможни са наличия на съвсем ограничени ресурси на порово-пукнатинни води, инфилтрогенни по генезис, но с временен характер, привързани към периодите на снеготопене и продължителни валежи. Изявата им е под формата на пресъхващи малодебитни извори в придънната част на дълбокия дол. Под дъното на дола реално съществуват условия за циркулация на подземни води с много слаби, временни ресурси. Те са безнапорни, пукнатинни, на дълбочина 4 – 6 m от придънната част на дерето.

Дерето, по склоновете на което ще се изгражда площадката е с постоянен отток (по време на извършените проучвания (декември 2006 г. – януари 2007г.) 50 - 100 ml/s. В западна посока дерето се влива в р. Искър.Необходимо е да се изготви прогноза, базирана на архивни данни, за интензитета на валежите, подземен и повърхностен отток.

Необходимо е изграждане на хидротехнически съоръжения за безопасно отвеждане на водите на дерето, извън обсега на площадката.

  1. Физико-геоложки явления и процеси

Извършените от “Геотехника АБС” ООД, 2006 сондажи и проучвания показват, че площадката ще се разполага върху склон на дере със средн наклон 25°. В западната част теренът е по-стръмен, с по-напреднали изветрителни процеси и прояви на ограничени по обхват и дълбочина линейни ерозионни бразди и проява на плоскостна ерозия. Интензивни физико-геоложки процеси и явления, като свлачища и срутища в района не се забелязват. По периферията на долинните склонове и алувиалната тераса минава разломна структура, за която няма данни за съвременна активизация.

Необходимо е при идейното проектиране да се обърне внимание на методите и средствата за укрепяване и запазване на устойчивостта на скалната основа при дълбоки скатни изкопи. Да се направи допълнително инженерно-геоложко проучване за оптимизиране на якостните параметри на масива.

  1. Инженерна обезпеченост

Няма инженерна обезпеченост на площадката - водоснабдяване, канализация, електрозахранване, газификация и топлофикация.

Възложителят следва да сключи предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, водоснабдяване и канализация, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на Проектанта преди началото на фазата „разработване на идеен проект”.

  1. Транспорт

Към площадката се проектира нова пътна връзка.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница