Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджет


Отстояния от обекти, подлежащи на защитастраница15/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

6.5.13. Отстояния от обекти, подлежащи на защита


Няма данни за санитарно – хигиенните отстояния по права линия от площадката до най-близкото населено място, квартал и обекти. Да се направи проучване на отстоянията.

Няма данни за наличие на защитени обекти в границите на площадката и в охранителната зона около нея.  1. Капацитет на площадката

Няма данни.

6.5.15. Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.)


 • Оценка спрямо ограничителните условия, посочени в чл. 9, ал.1 от наредбата

   1. Липсват пълни данни по отношение на – отстояние на границата на площадката до:

 • Граници на урбанизирани територии, в т.ч.: жилищни зони, вилни зони, курортни и излетни комплекси, места за отдих, предприятия и складови бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии – няма данни.

 • Водни пътища и водни обекти – през площадката преминава дере с постоянен, макар и слаб водоотток.

 • Земеделски и горски територии – площадката е разположена върху земи от горския фонд.

   1. Липсват данни за наличието на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

   2. Площадката е извън охранителната дига на р. Искър. Липсват данни за въздействие от строителството на площадката върху общо или индивидуално ползване на водни обекти и водоползване.

   3. Защитени природни територии и обекти в близост до площадката – няма данни.

   4. Терен, за който има разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства – няма данни.

 • Оценка спрямо забранителни условия по чл. 9, ал.2 от наредбата

 1. Няма национални паркове и природни резервати.

 2. На територията на площадката няма открит карст.

 3. Площадката не е разположена върху изоставени минни изработки и няма опасност от слягане и пропадане.

 4. Площадката не е разположена в пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 5. На територията на площадката няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

 6. Територията на площадката не граничи със защитната дига на р. Искър.

  1. Други ограничения при ползването на площадката

    1. В представената документация за площадката за третиране на ТБО, “Владо Тричков” липсват данни и картен материал, необходими за изготвянето на паспорт на площадката. Осигуряването им (ако те не са налични) е свързано с допълнителни проучвания и разходи на време и средства.

    2. Отсъствието на: инженерна обезпеченост на площадката, пътна инфраструктура на територията на самата площадка, неблагоприятните хидроложки условия (дере с постоянен водооток), местоположението на площадката (по периферията на долинните склонове и алувиалната тераса минава разломна структура) изискват високи капитални разходи за тяхното осигуряване.

    3. Необходима промяна на предназначението на поземления имот на действащия ПУП и положително решение по ОВОС.

    4. Комплексното геомеханично състояние на масива, по отношение на устойчивостта на склона, се оценява като слабо. Необходимост от допълнително инженерно-геоложко проучване за оптимизиране на якостните параметри на масива.

    5. Изграждане на хидротехнически съоръжения за безопасно отвеждане на водите на дерето, извън обсега на площадката.

  1. Рискове при ползването на площадката

 • - Наводнения на площадката при природни бедствия.

 • - Пропадане на площадката.

  1. Препоръки за следващи стъпки

Пълен набор от необходимата документация, картен материал и резултати от допълнителни инженерно-геоложки и хидроложки изследвания.No.

Дейност

Срок за изпълнение

Стойност

Източник на финансиране

Отговорна институция

Изпълнител на дейността

Резултат от дейността
график (от - до)

в лв. (без ДДС)

в евро (без ДДС)
По цел 1 от стратегията - "Избор на система от съоръжения за дългосрочно управление на отпадъците и тяхното осигуряване в средносрочен план (2008 -2011)"
1

Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител (консултант) за "Изготвяне на анализи на количествата и съставa на отпадъците на Столична община" - два самостоятелни пакета тръжни документи за два различни териториални обхвата

април 2007

10 000

5 113

бюджет на СО

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Изготвена документация за тръжна процедура по ЗОП, включително и задание

1,9558

2

Провеждане на 2 тръжни процедури за избор на изпълнители (консултанти) за "Изготвяне на анализи на количествата и съставa на отпадъците на Столична община"

април 2007 -май 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избрани двама изпълнители (консултанти) и сключени договори за "Изготвяне на анализи на количествата и съставa на отпадъците на Столична община"
3

Изготвяне на 2 самостоятелни анализа на количествата и съставa на отпадъците на Столична община (за 2 различни териториални обхвата)

април 2007 - февруари 2008

180 000

92 034

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

изготвен 2 анализа за количествата и съставa на отпадъците, генерирани на територията на Столична община;
4

Окончателен избор на площадките за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците и приключване на всички процедури в тази връзка

май 2007 - септември 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

адмнистрацията на СО

Окончателно избрани площадки с изготвени и влезли в сила ПУП-ове;
Сключени от Възложителя предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, ВиК, газификация и топлофикация) за осигуряване на площадките
5

Провеждане на тръжна процедура за избор на консултант за "Пред-проектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община"

май 2007 - август 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран изпълнител за проект "Пред-проектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община" и сключен договор с изпълнителя (консултант)
6

Изготвяне на задание и документация по ЗОП за избор на координаторски екип за реализация на проект за подготовка на инвестиционния проект за управление отпадъците на Столична община и на проектите за изграждане на отделните съоръжения.

май 2007

15 000

7 669

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Изготвена документация за тръжна процедура по ЗОП, включително и задание
7

Провеждане на тръжна процедура за избор на координаторски екип за реализация на проект за подготовка на инвестиционния проект за управление отпадъците на Столична община и на проектите за изграждане на отделните съоръжения.

май 2007 - юли 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран изпълнител за проект "Координация и управление инвестиционния проект за управление на битовите отпадъци на Столична община и подкрепа за подготовка и реализацията на бъдещите дейности за ТБО" " (консултант)
8

Изпълннеие на проект "Координация и управление инвестиционния проект за управление на битовите отпадъци на Столична община и подкрепа за подготовка и реализацията на бъдещите дейности за ТБО"

август 2007 - декември 2011

1 193 038

610 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

Прегледани документи (ППП, финансов анализ, апликационна форми, месечен отчет на строителен надзор и т.н.), изготвени от консултантите по другите проекти и изготвени становища за целите на СО;
Активно участие в изпълнението на задачите от страна на СО за ежедневното управление и административен, технически и финансов контрол на договорите с консултантите, строителите и строителния надзор.
Участие при тръжните процедури и оказано съдействие на СО;
Подготвени отчетни доклади към УО на ОП "Околна среда" и документи за възстановяване на изразходени средства;
Други
9

Изготвяне на "Пред-проектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община"

септември 2007 - юли 2008

4 772 152

2 440 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документиСО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

Детайлни геоложки/хидрогеоложки проучвания за избраните площадки; Топо-геодезични заснемания на районите на площадките;Пред-проектно проучване; Финансови анализи и анализи на разходите и ползите;Анализ на поносимостта и анализ на чувствителността;Финансов план (схема за финансиране) и схема за провеждане на тръжните процедури (брой, лотове т.н.) Апликационна форма за инвестиция - финансиране по ОП "ОС"; Идейни проекти за всички съоръжения;Тръжни документи за избор на строител/и; Тръжни документи за избор на стрителен надзор и за разработване на работен проект за депото;
10

Изготвяне на документация за избор на екип, който да изготви доклад по ОВОС

ноември 2007

10 000

5 113

бюджет на СО

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Изготвена документация за тръжна процедура по ЗОП, включително и задание
11

Провеждане на процедура за избор на екип, който да изготви доклад по ОВОС

януари 2008 - март 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран изпълнител за проект "ОВОС за проект за упраление на ТБО на Столична община" (консултант)
12

Изготвяне на доклад по ОВОС

април 2008 - юли 2008

195 580

100 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

Изготвен доколад по ОВОС за одобрените алтернативи за съоръжения за третиране на ТБО според одобреното пред-проектно проучване по т.5
13

Провеждане на тръжни процедури за избор на строител за тези съоръжения, които включват технология (напр. за инсталацията за МБТ и за инсталацията за изгаряне)

юли 2008 - ноември 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран строител за съоръжението и сключен договор с него
14

Провеждане на тръжна процедура за избор на строителен надзор за всички съоръжения, който да извърши и работното проектиране на депото

юни 2008 - август 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран строителен надзор (консултант) и сключен договор с него, изпълняване на дейностите съобразно договора
15

Извършване на работното проектиране на депото за третиране на остатъка от ТБО на Столична община и извършване на строителен надзор за всички съоръжения, предвидени като част от общата система за управление на отпадъците на СО

септември 2008 - март 2009 (за проектиране);

11 930 380

6 100 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

Изготвен работен проект, одобрен от съответните органи за реализация;
извършен строителен надзор в съответствие с изискванията на тръжната документация, изготвените проекти (идейни и работни) и според предвидените средства
април 2009 - ноември 2010 (за надзор);

6 100 000

декемри 2010 - ноември 2011 ( за период за отстраняване на дефекти)

11 930 380

16

Представяне на апликационна форма в ЕК и одобрението й за финансиране по ОП "Околна среда"

декември 2008 - март 2009

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за процеса на подготовка на документите и изпращането им в УО на ОП

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Окомплектована и предадена АФ в УО на ОП "Околна среда" за изпращане в ЕК;
Предоставена допълнителна информация/разяснения в срок, при поискване от ЕК;
17

Работно проектиране и строителство на инсталация за предварително третиране (МБТ)

декември 2008 - юни 2009 (за работно проектиране)

62 585 600

32 000 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

строител, избран по реда на ЗОП

Изготвен работен проект, одобрен от съответните органи за реализация;
построено/и съоръжение/я в съответствие с изискванията на тръжната документация, изготвения работен проект и според предвидените средства
август 2009 - октомври 2010 (за строителство)

32 000 000

декемри 2010 - ноември 2011 ( за период за отстраняване на дефекти)

62 585 600

18

Работно проектиране и строителство на инсталация за изгаряне

декември 2008 - юни 2009 (за работно проектиране)

127 127 000

65 000 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документиСО и СОС - за одобрение на резултатите

строител, избран по реда на ЗОП

Изготвен работен проект, одобрен от съответните органи за реализация;построено/и съоръжение/я в съответствие с изискванията на тръжната документация, изготвения работен проект и според предвидените средства
август 2009 - октомври 2010 (за строителство)

65 000 000

декември 2010 - ноември 2011 ( за период за отстраняване на дефекти)

127 127 000

19

Изготвяне на документация, избор на екип за оценка на съответствието на изготвените проекти със ЗУТ и извършване на оценката за съответствие

април 2009 - юни 2009 (за депото)

119 304

61 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

консултант избран по реда на ЗОП

изготвена оценка за съответствието на проектите с изискванията на ЗУТ

119 304

май 2009 - юли 2009 (за съоръженията за третиране и/или изгаряне)

61 000

20

Провеждане на тръжна процедура за избор на строител на депото

април 2009 - август 2009

N.A.

N.A.

N.A.

СО - за обявяване и изпълнение на процедурата

служители на СО (възможност за наемане на външни експерти)

Избран строител за съоръжението и сключен договор с него
21

Строителство на депо за третиране на остатъка от ТБО на Столична община

септември 2009 - ноевмри 2010 (за строителство)

48 895 000

25 000 000

бюджет на СО (опция за възстановяване на средствата от ОП "Околна среда")

СО - за процеса на изготвяне на документи
СО и СОС - за одобрение на резултатите

строител, избран по реда на ЗОП

Построено/и съоръжение/я в съответствие с изискванията на тръжната документация, изготвения работен проект и според предвидените средства

25 000 000

декемри 2010 - ноември 2011 ( за период за отстраняване на дефекти)

48 895 000

ОБЩО СРЕДСТВА:

 

257 033 054

131 420 929

 

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница