Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница16/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Финансиране в лева (без ДДС) - програма 1

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 1

10 000

10 000

 

 

 

 

дейност 3

180 000

144 000

36 000

 

 

 

дейност 6

15 000

15 000

 

 

 

 

дейност 8

1 193 038

298 260

238 608

238 608

238 608

178 956

дейност 9

4 772 152

2 386 076

2 386 076

 

 

 

дейност 10

10 000

10 000

 

 

 

 

дейност 12

195 580

 

195 580

 

 

 

дейност 15

11 930 380

 

2 982 595

4 175 633

2 982 595

1 789 557

дейност 17

62 585 600

 

6 258 560

21 904 960

28 163 520

6 258 560

дейност 18

127 127 000

 

12 712 700

44 494 450

57 207 150

12 712 700

дейност 19

119 304

 

 

119 304

 

 

дейност 21

48 895 000

 

4 889 500

17 113 250

22 002 750

4 889 500

Общо за дейностите:

257 033 054

2 863 336

29 699 619

88 046 204

110 594 623

25 829 273

257 033 054

Финансиране в евро (без ДДС) - програма 1

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 1

5 113

5 113

 

 

 

 

дейност 3

92 034

73 627

18 407

 

 

 

дейност 6

7 669

7 669

 

 

 

 

дейност 8

610 000

152 500

122 000

122 000

122 000

91 500

дейност 9

2 440 000

1 220 000

1 220 000

 

 

 

дейност 10

5 113

5 113

 

 

 

 

дейност 12

100 000

 

100 000

 

 

 

дейност 15

6 100 000

 

1 525 000

2 135 000

1 525 000

915 000

дейност 17

32 000 000

 

3 200 000

11 200 000

14 400 000

3 200 000

дейност 18

65 000 000

 

6 500 000

22 750 000

29 250 000

6 500 000

дейност 19

61 000

 

 

61 000

 

 

дейност 21

25 000 000

 

2 500 000

8 750 000

11 250 000

2 500 000

Общо за дейностите:

131 420 929

1 464 023

15 185 407

45 018 000

56 547 000

13 206 500No.

Дейност

Срок за изпълнение

Стойност

Източник на финансиране

Отговорна институция

Изпълнител на дейността

Резултат от дейността

график (от - до)

в лв. (без ДДС)

в евро (без ДДС)

Програма 2 "Цялото население, институциите и бизнеса на територията на Столична община да имат отговорно поведение по отношение управлението на отпадъците"

1

Подготовка на покана и избор на консултант за възлагане на обществена поръчка за проучване, анализ и разработване на критерии и изисквания към организациите по оползотворяване, лицензирани по ЗУО, за различните видове отпадъци, подлежащи на разделно събиране

април 2007 май 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

експерти на СО

подготвена покана (тръжна документация) за избор на консултант

2

Проучване, анализ и разработване на критерии и изисквания към организациите по оползотворяване, лицензирани по ЗУО, за различните видове отпадъци, подлежащи на разделно събиране, включително разработване на система за контрол и отчетност

май 2007 - септември 2007

24 000

12 271

СО

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

Консултант

СО разполага с критериална система и изисквания за провеждане на преговори и сключване на договори с организации по оползотворяване

3

Подготовка на покана и избор на консултант за възлагане на обществена поръчка за разработване на комуникационна стратегия с тригодишен план за населението и бизнеса на София с цел нарастване информираността и мотивацията за активно включване в системите за разделно събиране и изпълнение на задълженията им по Наредбата на СОС по чл.19 от ЗУО

септември 2007 октомври 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

експерти на СО

подготвена покана (тръжна документация) за избор на консултант

4

Подготовка на тръжни документи за избор на Изпълнител за проучване и проектиране на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци и подготовка на тръжни документи за избор на Консултант за внедряването на системата

септември 2007 януари 2008

8 000

4 090

СО

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

Консултант

подготвени тръжни документи за избор на изпълнител за проучване, проектиране и подготовка на тръжни документи за избор на Изпълнител за внедряване на информационната система

5

Разработване на система от индикатори за системата на мониторинг и оценка за реализация на стратегията.

септември 2007 декември 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

експерти на СО

Разработена система от индикатори.

6

Подготовка на промяна в Нормативната уредба на СО - гарантиращо засилване на въздействието върху населението и бизнеса да изпълняват задълженията си по отношение управление на отпадъците, съгласно тази програма.

септември 2007 юни 2008

N.A.

N.A.

N.A.

 

експертна група определена със заповед на кмета

Разработен проект на нормативни документи на СО, гарантиращи реализацията на мерките от програмата.

7

Провеждане на преговори с организациите по оползотворяване и сключване на договори

октомври 2007 ноември 2007

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

комисия, назначена от кмета на СО

сключени договори с организации за оползотворяване на специфични отпадъци, с най-изгодни за СО условия; осигурена сравнително надеждна информация за предпроектното проучване по подцел 1

8

Промяна в Наредбата на СОС по чл.19 от ЗУО и включване на специфични условия в договорите с организациите/фирмите, поддържащи парковете, градинките, крайпътните насаждения, гробищата, и стопанисващи пазарите относно разделно събиране и транспортиране на "зелени" отпадъци и биоразградими отпадъци от пазарите.

ноември 2007 февруари 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

експерти на СО

осигурени организационни условия за разделно събиране и транспортиране на "зелените" отпадъци и биоразградимите отпадъци от пазарите

9

Разработване на комуникационна стратегия за населението и бизнеса на София и на изисквания за избор на изпълнител за реализацията й.

ноември 2007 - март 2008

18 000

9 203

СО

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

Консултант

СО разполага със стратегия и тригодишен план за информиране и привличане на обществеността (която ще отчете и резултатите от сключените договори по т.3)

10

Увеличаване на числеността и организиране на отделно звено в Столичния инспекторат с цел подобряване на контрола за изпълнение на задълженията на населението и бизнеса в областта на отпадъците. Разработване на нова организационна схема за осъществяване на контрол.

от януари 2008

N.A.

N.A.

N.A.

 

СО - водещо звено - Столичен инспекторат

подобрени възможности за контрол и намаляване на нарушенията от страна на населението и бизнеса

11

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за проучване, проектиране и подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за внедряване на интегрирана компютърна информациона система

февруари 2008 - юни 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

комисия, назначена от кмета на СО

избран изпълнител за проучване, проектиране и подготовка на тръжни документи

12

Провеждане на социологическо проучване на общественото мнение, даващо информация за ръководството на столична община, включително и за системата на мониторинг и оценка.

март 2008 май 2008

12 000

6 136

СО

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

Консултант

Получена информация относно обкщественото мнение.

13

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за реализация на комуникационата стратегия

април 2008 - юни 2008

N.A.

N.A.

N.A.

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

комисия, назначена от кмета на СО

избран изпълнител за реализация на информационната стратегия

14

Реализация накомуникационата стратегия

юли 2008 декември 2010

250000

127 823

СО

СО, Водеща дирекция "Екология и чистота"

Консултант

подобрена информираност и активност на населението и бизнеса на София за участие в системите за разделно събиране на отпадъците и за изпълнение на задълженията по Наредбата на СО за управление на отпадъците

15

Проучване и проектиране на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци и подготовка на тръжни документи за избор на Консултант за изработване на софтуер и внедряването на системата

юли 2008 - юли 2009

60 000

30 678

СО

 

Консултант

подготвена тръжна документация за избор на изпълнител за внедряване на интегрирана информационна система

16

Приемане на предложените промени в Нормативната уредба на СО - гарантиращо засилване на въздействието върху населението и бизнеса да изпълняват задълженията си по отношение управление на отпадъците, съгласно тази програма.

от юли 2008

N.A.

N.A.

N.A.

 

Столичен общински съвет

въвеждена съвремена нормативна база гарантираща реализацията на мерките предвидени в тази програма.

17

Регулярно провеждане през месеците април-май на социологически проучвания на общественото мнение на база инструментариума одобрен през първото такова проучване 2008 г..

април 2009 май 2012

45 000

23 008

 

 

 

 

18

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за внедряване на интегрираната компютърна информационна система

август 2009 - октомври 2009

N.A.

N.A.

N.A.

СО

комисия, назначена от кмета на СО

избран изпълнител за внедряване на информационната система

19

Разработване на софтуер и внедряване на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци

ноември 2009 - май 2010

100 000

51 129

СО

 

Консултант

изградена информационна система за статистически цели, за вземане на информирани управленски решения и за подпомагане на контрола и мониторинга

1,95583
Финансиране в лева (без ДДС) - програма 1No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС2007

2008

2009

2010

2011дейност 2

24 000

24 000

 

 

 

 дейност 4

8 000

6 400

1 600

 

 

 дейност 9

18 000

9 000

9 000

 

 

 дейност 12

12 000

 

12 000

 

 

 дейност 14

250 000

 

50 000

100 000

100 000

 дейност 15

60 000

 

30 000

30 000

 

 дейност 17

45 000

 

 

14 850

14 850

15 300дейност 19

100 000

 

 

20 000

80 000

 Общо за дейностите:

517 000

39 400

102 600

164 850

194 850

15 300

257 033 054

Финансиране в евро (без ДДС) - програма 1No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС2007

2008

2009

2010

2011дейност 2

12 271

12 271

0

0

0

0дейност 4

4 090

3 272

818

0

0

0дейност 9

9 203

4 602

4 602

0

0

0дейност 12

6 136

0

6 136

0

0

0дейност 14

127 823

0

25 565

51 129

51 129

0дейност 15

30 678

0

15 339

15 339

0

0дейност 17

23 008

0

0

7 593

7 593

7 823дейност 19

51 129

0

0

10 226

40 903

0Общо за дейностите:

264 338

20 145

52 459

84 286

99 625

7 823

131 420 929
1 Съгласно писмо на JASPERS/ЕК от 14.03.2006 г., първоначалните препоръки са следните: „......Въпросът с управлението на отпадъците на Столична община може да се реши като се прилага фазов подход, който е в съответствие с устойчивите принципи за управление на отпадъците, и се препоръчва на СО да предприеме следните мерки:


    • 1-ва Кризисна фаза: съществуващата в момента кризисна ситуация да бъде преодоляна или чрез определяне на подходяща площадка за временно съхранение на отпадъците (площадката трябва да е добре подготвена така, че да се предотвратят неприятните миризми) или чрез повторно отваряне на Суходол във връзка с неизползвания до този момент капацитет, позволявайки съхраняване на отпадъците за още 24 месеца. Успоредно с това, обаче, е наложително да се определи и развие площадка за изграждане на ново депо като основа за дългосрочно управление на отпадъците на Столична община.

    • 2-ра Фаза: Създаване на допълнителни схеми за третиране на отпадъците на основата на утвърдени технологии, докато се изгради новото депо.»
2 изчислено като среднодневните стойности са умножени по 365 дни.

3 при влажност 48,5%

4 Proximity Principle - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.

5 Regional Self-Sufficiency Principle – всеки регион трябва да изгради мрежа от съоръжения и инсталации, с достатъчен капацитет за обезвреждане на цялото количество отпадъци, образувани на територията му.

6 Precautionary Principle – въпреки че това е един от основополагащите принципи по в европейското законодателство, то не дава ясна дефиниция на понятието. С цел повече яснота относно същността и обхвата на този принцип, Европейската комисия е публикувала комюнике относно принципа на предпазливост (COM(2000) 1 - Brussels, 02.02.2000).

7„ Оползотворяването” включва редица възможни операции за третиране на отпадъците. За отпадъците, които разглеждаме в този анализ основните методи на оползотворяване са рециклиране, повторна употреба и използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия.

8 “Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

9 т.нар. “bring –off sites” или “drop –off sites”или “civic amenity sites”.

10 MRF = material recovery facility

11 Тук и по-нататък в рамките на текста терминът ”поносим” се използва от гледна точка на засегнатото население (т.е. “поносимост за населението”).

12 След 2010 г. броят на годините следва да е 2, защото през 2010 г. правилото N+3 се превръща в правило N+ 2.

13 The European Commission, DG Regional Policy: Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships. January 2003


14 в теорията и практиката срещат SWOT анализ, Риск анализ, матрица проблеми-цели и др.

15 В зависимост от конкретната възможност, съгласно необходимостта от прилагане на постановките на Регламент 1083/2006 по отношение на проекти (части от проекти), генериращи приходи.

16 Информацията от договорите относно прогнозното количество на разделно събрани и предадени за преработване отпадъци ще подпомогне информационно осъществяването на предпроектното проучване от Програмата 1.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница