Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница3/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Анализ на нормативните документи


Анализът на нормативните документи и институционалната среда е направен през призмата на необходимостта от изготвянето на настоящата “Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община”. Поради това изложеното по-долу е фокусирано само към тези аспекти на съответните нормативни актове и административна уредба, които са от значение за предлагането на стратегически решения в настоящия документ. Националното законодателство в сферата на управление на отпадъците е хармонизирано със съответното европейско екологично право, като в него са отразени и договорените преходни периоди съгласно Договора за присъединяване на Р. България към ЕС. Поради това действащите европейски нормативни актове от раздела, свързан с отпадъците не е обект на настоящия анализ. Включени са само предложения и дебати на европейските институции за бъдещо законодателство, които имат пряко отношение към предмета на Стратегията.

В тази връзка за целите на анализа е направен преглед на:  • националното законодателство в сферата на управление на отпадъците

  • очаквани промени в европейско законодателство

  • нормативни актове на Столичния общински съвет, свързани с предмета на настоящата стратегия.

Изисквания на националното законодателство в сферата на управление на отпадъците


Законът за управление на отпадъците регламентира йерархия за управлението на отпадъците, която поставя като:

 • приоритет 1 - предотвратяването на образуването на отпадъците,

 • приоритет 2 - оползотворяването на отпадъците, чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия;

 • приоритет 3 - окончателно обезвреждане, чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

Законът за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него определят и национални количествени цели за специфични потоци битови отпадъци, които налагат предприемането на определени мерки, с оглед постигането на целите за определен вид третиране на тези отпадъци в рамките на определените времеви периоди. Изпълнението на целите е насочено към ограничения и изисквания по отношение на следните специфични потоци битови отпадъци:

А) относно отпадъци от опаковки са поставени различни междинни ежегодни цели до 2014 г. като например за 2006 и 2010 г. тези цели са:

За 2006 г.:

  1. не по-малко от 35 % от общото тегло на образуваните отпадъци от опаковки да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията;

  2. 34% от общото тегло на образуваните отпадъци от опаковки да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от:

а) 26 % от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;

б) 15% от теглото на отпадъците от опаковки от картон и хартия;

в) 15% от теглото на отпадъците от опаковки от метали;

г) 8% от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси;за 2010 г.:

 1. не по-малко от 48 % от теглото на отпадъците от опаковки да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията;

 2. 47% от теглото на общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от:

а) 51 % от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;

б) 60% от теглото на отпадъците от опаковки от картон и хартия;

в) 50% от теглото на отпадъците от опаковки от метали;

г) 19% от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;

д)15% от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.

За 2014 г. и всяка година след това годишната цел е:


 1. не по-малко от 60 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията;

 2. не по – малко от 55 % и не повече от 80 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от:

а) 60% от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;

б) 60% от теглото на отпадъците от опаковки от картон и хартия;

в) 50% от теглото на отпадъците от опаковки от метали;

г) 22,5% от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;

д) 15% от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.

Б) биоразградими битови отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране:

По отношение на този вид отпадък са поставени следните цели: 1. до 2010 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране, трябва да бъдат намалени до 75 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 г.;

 2. до 2013 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране, трябва да бъдат намалени до 50 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 г.;

 3. до 2020 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране, трябва да бъдат намалени до 35 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 г.

В) не се допуска депонирането на:

 1. излезли от употреба гуми – цели и нарязани гуми;

 2. отпадъци, които не са предварително третирани, освен ако не се докаже, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване на количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда, причинени от депонирането през целия жизнен цикъл на депото (от 2007 г.).

 3. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Г) отпадъци от излезли от употреба батерии и акумулатори

Производителите и/или вносителите на портативни и автомобилни батерии и акумулатори създават системи за разделно събиране на негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори като от тях се изисква: 1. събирането на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори в количество не по-малко от 20 грама на жител годишно за 2010 г., като за предходните години преди 2010 са поставени по-ниски междинни цели.

 2. събирането на цялото количество негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувано през текущата година

 3. всички събрани негодни за употреба батерии и акумулатори да се предават за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане като се изисква:

  • рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и не по-малко от 95 на сто от теглото на оловото, което се съдържа в тях;

  • рециклиране на не по-малко от 70 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;

  • рециклиране на 35 на сто от теглото на другите негодни за употреба батерии и акумулатори. Тези изисквания за рециклиране са поставени за 2010 г. като за предходните години са поставени по-ниски междинни цели.

Д) отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)

Производителите и вносителите на ЕЕО, предназначено за употреба в бита, са длъжни да осигурят събирането на излезли от употреба ЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно. Излезлите от употреба ЕЕО, събрани в съответствие с изискванията на чл. 11, чл. 12 и чл. 13, се предава за: 1. повторно използване като цял уред, или

 2. предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.

Производителите и вносителите на ЕЕО са отговорни за постигане на определени цели за оползотворяване на събраните количества излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, в рамките, на което има минимално изискване за повторно използване и рециклиране, като целите от 2008 г. и всяка следваща година са константни. За различните видове уреди целите са различни и варират – от 70 до 80% оползотворяване, в рамките на които от 50 до 75% повторно използване или рециклиране.

Е) отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

Производителите и вносителите са длъжни да предприемат мерки за постигане на следните цели: 1. от 2015 г. ниво на повторно използване и оползотворяване не по-ниско от 95 на сто за всяко ИУМПС, като нивото на повторно използване и рециклиране достига 85 на сто - за МПС, произведени след 1 януари 1980 г.(за предишните години са поставени междинни цели като например за 2010 г. цифрите са съответно 89 на сто и 82 на сто);

 2. от 2006 г. и следващите години - ниво на повторно използване и оползотворяване не по-ниско от 75 на сто от всяко ИУМПС, като нивото на повторно използване и рециклиране достига 70 на сто - за МПС, произведени преди 1 януари 1980 г.

Ж) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Производителите и/или вносителите на масла са отговорни за събирането на цялото количество отработените масла, както и за оползотворяването им и екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени. От 2008 г. и след това те са отговорни за оползотворяването на отработени масла в количество не по-малко от 40 % от количеството масла пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, а останалите количества се обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания.З) Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

Този вид отпадък може да се третира по различни методи – депониране на депа за битови отпадъци, използване за торене в земеделието, компостиране съвместно с други подходящи отпадъци, рекултивация на нарушени терени, изгаряне в инсталации за изгаряне на отпадъци, производство на енергия и топлина чрез използване на отделения при метановото гниене газ. За всеки вид третиране има определени изисквания, регламентирани в съответните наредби. Генераторите на утайки могат да използват различни методи, които избират в зависимост от вида и състава на утайките, както и от финансовите параметри, произтичащи от развитието на пазара на съответните продукти, произвеждани от утайки.

Съгласно нормативните актове кметът на община отговаря за:


  • избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци;

  • определяне местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, ЕЕО, ИУМПС, батерии; определяне местата за смяна на отработените масла

Производителите и вносителите отговарят за постигането на националните цели за отпадъците от опаковки, ЕЕО, ИУМПС, батерии и акумулатори; отработени масла и нефтопродукти, включително разделното събиране, транспортиране и оползотворяване.

Очаквани промени в европейското законодателство, релевантни към стратегията


От съществено значение за бъдещата политика по отношение на третирането на битовите отпадъци са последните дебати в Европарламента и Европейската комисия. През февруари 2007 г. европейският парламент одобри два доклада – относно предложението за нова рамкова директива за отпадъците и относно европейската тематична стратегия за рециклиране на отпадъците. В рамките на тази процедура е приета цел до 2020 г. страните – членки да постигнат ниво от най-малко 50% повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци. Взето е и решение Европейската комисия да представи в Европейския парламент законодателни предложения относно:

  • специфични директиви за биоразградимите отпадъци, строителните отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради;

  • преработване на директива 1999/31/ЕС относно депонирането на отпадъци, с предложение за конкретен план – график предвиждащ забрана за депониране на определени видове отпадъци: ферментиращи отпадъци без предварително третиране – от края на 2010 г.; хартия, картон, стъкло, текстил, дърво, пластмаси, метали, каучук, керамика, бетон – от края на 2015 г.; всички рециклируеми отпадъци – от 2020 г.; канализационни отпадъци (утайки от ПСОВ) – от 2025 г.

Предполага се, че дори тези предложения да не се приемат изцяло то при всички положения ще настъпят изменения в европейското законодателство в тази посока.

Анализ на нормативните актове на Столична община


През последните две години Столичен общински съвет е приел поредица от нормативни актове, свързани с решаване на проблемите с отпадъците на град София. По-долу са разгледани само тези от тях, които в определена степен са свързани с дългосрочното решаване на този въпрос.

С Решение № 62 по протокол № 38 от 27.01.2005 г. е приета Концепция за управление на битовите отпадъци на гр. София. С концепцията са одобрени поетапни цели:  • до 2010 г. – да се въведат схеми за разделно събиране, рециклиране и преработка на отпадъци от опаковки, текстил, електронно и електрическо оборудване, „зелени” отпадъци от паркове и градини; опасни отпадъци от бита. Да се изградят (1) инсталация за рециклиране (MRF) и (2) инсталации за компостиране като първо стъпало на бъдещо предприятие за механично третиране на биоразградими отпадъци.

  • до 2013 – изграждане на предприятие за механично третиране на биоразградими отпадъци, произвеждащо (1) биологично неактивен материал, който да се депонира и (2) вторично гориво за съществуващи електроцентрали (RDF). В концепцията, обаче, липсва проучване за търсенето и възможностите за пласиране на този вид гориво, което поставя като потенциална заплаха превръщането на произведеното гориво в отпадък, в случай на отказ за приемането на произведеното гориво за употреба в електроцентрали или други инсталации

  • до 2020 г. – разширяване/модификация на предприятието за механично-биологично третиране на отпадъците.

  • Предприятието за механично – биологично третиране на отпадъците се разглежда като алтернативен вариант на изграждането на инсталация за високотемпературно изгаряне на отпадъците на територията на гр. София.

С Решение № 74 от 9.02.2006 г. са:

 1. определени 4 площадки за изготвяне на инвестиционни предложения за изграждане на съоръжения и/или инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците: ЗСК „Кремиковци”; „Хан Богров”; ПСОВ „Кубратово”; „с. Яна”.

 2. определени са методите на третиране на битовите отпадъци (в съответствие с приетата на 13.09.2005 г. от СОС „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на гр. София”):

  • високотемпературно изгаряне без предварително сортиране

  • система за плазмено преобразуване без предварително сортиране

  • депониране с предварително сортиране на полезните компоненти

  • преработване и оползотворяване на продукта от отпадъците като почвен подобрител по метода „OXALOR”

  • преобразуване на отпадъците в дизелово гориво

  • солидификация на отпадъците;

  • друг еквивалентен метод, позволяващ обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъците, отговарящи на нормативните изисквания

 1. определени са формата за изграждане и начин на финансиране на до две съоръжения за отпадъци:

  • Столична община участва в капитала на търговски дружества, които ще финансират, изградят и експлоатират съоръженията;

  • Търговски дружества, които самостоятелно да финансират, изградят и експлоатират съоръженията.


С Решение № 137 по Протокол от 9.03.2006г. е приета Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на СО. С Наредбата се уреждат основни задължения на фирмите, с които СО има договори, свързани с третиране на отпадъци, на населението и бизнеса, генериращи отпадъци. Регламентирани са контрола и санкциите за нарушения на Наредбата.
С Решение № 455 от 15.06.2006 СОС приема „Програма за управление на отпадъците на територията на СО 2006-2010”, която допълва и актуализира програмата от 2005 г. В Програмата се предлага за реализация следния технологичен модел:

  • прецизна сепарация;

  • третиране на основата на биоразградимите компоненти и получаване на алтернативно гориво с последващо оползотворяване;

  • извършване на изследвания за целесъобразността за изграждане на термична инсталация за оползотворяване и/или обезвреждане на битовите отпадъци на София.

В съответствие с това в плана за действие към Програмата е предвидено: извършване на предпроектни проучвания, идеен проект и ОВОС до края на юни 2007; провеждане на търг за изпълнител до края на 2007 и изграждане на съоръженията до края на 2008 г.

СОС на 11.12.2006 г. одобрява още една площадка за проучване за изграждане на съоръжение за третиране отпадъците на София (в допълнение към 4-те площадки, одобрени с Решение № 74 от 2006 г. на СОС.В писмо от кмета на СО до МФ от 11.01.2007 г. СО подкрепя изводите в доклада, подготвен от Европейска инвестиционна банка относно технологичните модели за третиране на отпадъците, а именно:

  • предварителна сепарация;

  • механично биологично стабилизиране на биоразградимите отпадъци и преработване в алтернативно гориво

  • термична обработка

  • депониране

В писмото се подчертава, че на база предстоящите предпроектни проучвания ще се изберат съответните методи.

С Решение № 65 от 8.02.2007 г. СОС възлага на кмета на Столична община в срок до два месеца да подготви необходимата документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предпроектно проучване за проект „Управление на отпадъците на гр. София за финансиране от фондовете на ЕС”.

Изводи:

 1. За голяма част от потоците битовите отпадъци, които съставляват преобладаваща част от генерираните количества битови отпадъци, нарастват изискванията за оползотворяване и рециклиране.

 2. За някои от визираните в нормативните документи отпадъци е посочено задължително минимално ниво на оползотворяване. Извън рециклирането (като метод на третиране на определени отпадъци: опаковки, батерии и акумулатори, МПС, електронно и електрическо оборудване) на страните – членки е предоставен избора на метод за постигане на националните цели за оползотворяване. Обичайно разликата се покрива чрез изгаряне или изгаряне с оползотворяване на енергията, като технически възможен и сравнително евтин метод в сравнение с другите начини по оползотворяване.

 3. В средносрочен и дългосрочен план депонирането ще остане като възможен метод за третиране на все по-малка част от битовите отпадъци. За някои от отпадъците тази възможност ще отпадне напълно, ако върху тях не е осъществено допълнително третиране.

 4. Поставените количествени цели за оползотворяване на определени видове битови отпадъци са национални цели, т. е. задължение на страната – членка, в т.ч. за България. Няма нормативно определени изисквания тези цели да са пропорционално разпределени по региони или общини в страната. При тази ситуация, от изключителен национален интерес е поставените цели да бъдат постигнати с възможно най-малки разходи. Практиката показва, че разделното събиране, предварителното третиране и специфични методи на обезвреждане, като изгаряне и изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъците, са с най-ниски разходи за тон отпадък, именно, в големите градове. Следователно може да се направи извода, че Правителството на страната следва да е заинтересовано и да стимулира изграждането на скъпоструващи съоръжения, позволяващи постигането на националните цели, в столичния град, където се генерират най - големите количества отпадъци.

 5. Във всички документи на Столична община се подчертава необходимостта от предприемане на незабавни реални действия за дългосрочно решаване на проблема с битовите отпадъци на София, поради кризисната ситуация в момента и изчерпване на вариантите за временно решаване на въпроса, без да има ясна визия за характера на предстоящите действия.

 6. Според наличните документи, към момента принципно са одобрени почти всички възможни методи/технологии за третиране на битовите отпадъци, но все още не е избран варианта, подходящ за Столична община.

 7. С решения на Столичен общински съвет са определени конкретни площадки за изграждане на съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци.

 8. Одобрени са на практика всички възможни форми за изграждане и финансиране на съоръжения и инсталации за битови отпадъци.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница