Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджет


Анализ на институционалната средастраница4/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Анализ на институционалната среда.


Съгласно националното законодателство разработването и прилагането на политиката, свързана с дейностите по планирането и управлението на дейностите, свързани с битовите отпадъци, образувани на нейна територия е от компетенциите на кметовете на общини. Администрацията на СО подпомага кмета за изпълнение на тези задължения и правомощия, като тя е организирана в:

  • Девет функционални направления, разпределени като ресори между зам.-кметовете, главен секретар и главен архитект на СО, като всяко направление включва дирекции с отдели и сектори;

  • Столичен инспекторат със статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към СО;

  • Направление „Общински предприятия”, осъществяващо специфични дейности, чийто бюджет е част от годишния бюджет на СО.

Няколко дирекции от структурата на общинската администрация изпълняват функции, свързани с разработването и прилагането на политиката в областта на битовите отпадъци:

 1. Дирекция „Екология и чистота” (от направление "Зелена система, екология и земеползване”), с компетенции в следните области:

  • разработва и изпълнява мероприятия по подобряване екологичното състояние на София по компоненти, координира и контролира дейности по опазване на околната среда с районите, МОСВ и РИОСВ, разработва проекти, програми и подзаконови нормативни документи в тази област;

  • проблеми, свързани с твърди битови отпадъци, опасни и строителните отпадъци и по проекти по управление на отпадъците;

  • Минимизиране на отпадъците с оглед рециклиране и осъществяване на връзките на Столична община с обществеността и неправителствени организации по екологични проблеми и проекти, свързани с преработката на отпадъците.

  • Контрол върху дейността на концесионерите, инвеститорски контрол.

 1. Дирекция „Зелена система” (от направление "Зелена система, екология и земеползване”):

  • осъществява управление, стопанисване и инвестиционен контрол на зелената система на София, включително решаване на въпросите с растителните отпадъци от обществените паркове и градини.

 1. Дирекция „Инженерна инфраструктура” (от направление “Инвестиции и строителство), която отговаря за:

  • разработване на инвестиционната политика на общината в областта на инвестициите и строителството.

  • подготовката на инвестиционни проекти, участва в подготовката на тръжната документация и в тръжните процедури за избора на изпълнители за строителство.

 1. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” (от направление “Инвестиции и строителство), която отговаря за:

  • Организиране на процедурите за отчуждаване на частни имоти за неотложни общински нужди, в т.ч. и при необходимост за нуждите на изграждане на инфраструктура в областта на управление на отпадъците.

 1. Дирекция „Архитектура и благоустройство” (от направление “Архитектура и благоустройство”), която отговаря за:

  • организиране, координиране и участие в разработването, разглеждането, приемането и актуализирането на териториално устройствен план, общ градоустройствен план и специализирани проучвания за различните функционални градски системи; осигурява разработването на различни проучвания по прилагането на общ градоустройствен план на София;

  • организиране на набирането и предоставянето на информация за постановките и предвижданията на териториално устройствено планиране, общ градоустройствен план, включително инженерно – техническа инфраструктура и в частност, областта на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци.

 1. Дирекция „Финанси” (от направление “Финанси и стопанска дейност”), която отговаря за:

  • ръководството и контрола на цялостната финансова дейност на общината.

  • ежегодно изготвяне на проект за сборен бюджет на Столична община и контрол за неговото изпълнение през годината.

  • извършване на актуализация на бюджета при необходимост.

  • работа в тясна връзка с функционалните дирекции от администрацията на общината и столичните райони;

  • осчетоводяване и обобщаване на информацията за приходите и разходите по собствения и сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община и изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Столична община;

  • разработва ежегодно програмите за капиталови разходи и финансовата им обвръзка и следи се за тяхното изпълнение и отчетност.

 1. Дирекция „Обществени поръчки и концесии” (от направление “Финанси и стопанска дейност”), която отговаря за:

  • организиране и провеждане на тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, включително за избор на изпълнителни за проучвания и строителство. Осъществява контрол по изпълнение на концесионните договори на СО;

 1. Дирекция „Европейска интеграция” (от направление “Финанси и стопанска дейност”), която отговаря за:

  • координиране дейността на СО по подготовката на проекти за финансиране от фондовете на ЕС и по други международни донорски програми.

 1. Дирекция „Общинска икономика” (от направление “Финанси и стопанска дейност”), която отговаря за:

  • разработване на анализи и стратегии за развитието на СО;

  • контрол и управление на предприятията, собственост на Столична община и с дялово участие на общината;

  • периодични анализи за ефективността от дейността на общинските предприятия и фирми;

  • анализи относно преобразуване, приватизация, прекратяване и ликвидация на общински фирми.

 1. Столичен инспекторат, работещ в съответствие с Правилникът е приет с Решение № 253 по Протокол № 46/21.04.2005.

Столичният инспекторат извършва превантивна дейност за спазване на разпоредбите на нормативните актове, приети от Столичния общински съвет, упълномощен е да установява нарушения на тези актове, както и да санкционира такива нарушения в рамките на правомощията. Ресорен отдел по отношение на отпадъците е отдел "Околна среда, чистота и инвеститорски контрол" на Столичния инспекторат.

Изводи:

 1. Структурното звено на СО, което има водеща и координираща роля по отношение на разработване, провеждане и мониторинг върху изпълнението на цялостната политика на СО, свързана с управлението и развитието на системите и инфраструктурата, свързана с битовите отпадъци е Дирекция „Екология и чистота”

 2. Отделни звена в различна степен са отговорни за част от дейностите свързани с управление на отпадъците - информационното обезпечаване, организацията и управлението на процеса.

 3. Някои съществени функции се дублират, например три дирекции са отговорни за подготовката на инвестиционни проекти, в частност по управление на отпадъците –Дирекции „Екология и чистота”, „Инвестиции и строителство” и „Европейска интеграция”(за проекти, финансирани от ЕС), които са структурирани в три различни направления от администрацията на СО. Две дирекции и столичния инспекторат са отговорни за контрол върху концесионни договори или инвеститорски контрол.

 4. Съществени задачи не са изрично вменени като задължение на определена дирекция, например за изграждането и поддържането на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци, която да обслужва, както информационното обезпечаване за статистически цели, така и вземането на управленски решения от Столична община, осъществяването на мониторинг на приетите програми и контрол на фирмите, с които СО има договори в разглежданата област (организации по оползотворяване, фирми за събиране и транспортиране на отпадъците, фирми за обезвреждане/ оползотворяване на отпадъците и др.)

 5. Администрацията на СО не разполага с адекватните административни структури, необходимите информационни системи и обучен персонал за изпълнение на функциите, свързани с подготовка, мониторинг, контрол и управление на проекти с европейско финансиране. При така изградената структура на общината е трудно да се идентифицират структурните звена, които да отговарят точно на изискванията свързани с осъществяването на проекти по оперативна програма „Околна среда” 2007-2013;

 6. Столична община не разполага с необходимия експертен потенциал в административните си структури, за да посрещне предизвикателствата за управление на дейностите, свързани с изграждане на скъпоструващи съоръжения и управление на средства от фондове на ЕС и въобще на големи инфраструктурни проекти.

 7. Отделни звена в различна степен са отговорни за определени аспекти от информационното обезпечаване, организацията и управлението на процеса.

 8. Някои съществени функции се дублират - например три дирекции са отговорни за подготовката на инвестиционни проекти, в частност по управление на отпадъците, като са структурирани в три различни направления от администрацията на СО. Две дирекции и столичния инспекторат са отговорни за контрол върху концесионни договори или инвеститорски контрол.

 9. Не са определени звена, които да отговарят за важни аспекти свързани с реализацията на инфраструктурни проекти свързани с управление на отпадъците, например за изграждането и поддържането на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на битовите отпадъци.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница