Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджет


Програми от мерки Програма от мерки No 1страница9/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Програми от мерки

Програма от мерки No 1Програма 1
Въвеждане в експлоатация до края на 2011 г. на система от съоръжения за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община.
Въпросът с вида и капацитета на съоръженията за бъдещо дългосрочно управление на отпадъците на Столична община е многократно и детайлно анализиран и дискутиран (вкл. и в програмните документи на общината, решения вземани от Столичен общински съвет). За съжаление дискусиите и повечето решения са вземани в условията на недостиг на информация, което е довело до вземането на управленски решения, които е трудно да бъдат аргументирани. Изработването на настоящата програма се съобразява с тези факти и на база на наличната информация, като оставя широки възможности за окончателно прецизиране на решенията след предпроектните проучвания определя времевите рамки на дейностите, които следва да се предприемат в този период. Програмата се опитва също така да определи прогнозните нива на необходимо финансиране и възможните източници на финансиране, за да даде начална информация необходима на планиращите органи и в частност на столична община.

Имайки предвид, че: • на ниво Европейски съюз и на ниво национално законодателство съществуват изисквания по отношение общия размер (количество) на биоразградими отпадъци, които не трябва да се депонират (следователно трябва да бъдат оползотворявани и/или изгарят);

 • на ниво Европейски съюз и на ниво национално законодателство съществуват изисквания по отношение общия размер (количество) на отпадъци от опаковки, които трябва да се оползотворяват и/или изгарят.

 • В рамките на Столична община се процедират общо 3 потенциални площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и други 2 потенциални площадки за разполагане на депо за отпадъци;

 • Размерът на двете потенциални площадки за разполагане на депо за отпадъци е изключителни лимитиращ, по отношение на възможното общо количество отпадъци за депониране;

 • В рамките на Столична община не е налице проектна готовност за изграждане на ново депо за третиране на отпадъци и на каквито и да било други съоръжения за третиране на отпадъци.

 • В рамките на Столична община не е налице детайлно и актуално проучване относно количествата и състава на твърдите битови отпадъци, а така също и относно финансовите и/или икономически параметри на евентуална съвкупност от нови съоръжения за третиране на отпадъците в дългосрочен аспект и тяхното отражение върху населението (измерено поне чрез поносимост на съоръженията за населението – чрез такса битови отпадъци);

 • Настоящата административна структура в рамките на Столична община и изискванията за капацитет и професионален опит за широко – мащабни инфраструктурни проекти (какъвто би бил проекта за управление на отпадъците на Столична община);

 • Намерението на Столична община да кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС за периода 2007 -2013 г. за изграждане на необходимите й съоръжения или на някои от тях15 (по линия на оперативна програма „Околна среда” – чрез европейски фонд за регионално развитие);

предлагаме следната комбинация от съоръжения на техническата инфраструктура, които да бъдат предмет на детайлни пред – проектни проучвания и в последствие, при доказана приложимост и поносимост за населението – да са предмет на изграждане в периода 2008 -2011 г.:

 1. Съоръжение за предварително третиране на смесено събрани твърди битови отпадъци – съоръжение за механично – биологично третиране (МБТ), което да осигурява механично третиране на тези рециклируеми компоненти, които не са били извлечени в резултат на разделното събиране на отпадъците и биологично третиране поне на такъв обем биоразградими компоненти, които не би следвало да постъпват в депото за депониране;

Точните видове и капацитет на отделните модули в общото съоръжение следва да се определят след извършване на детайлните анализи на количествата и морфологичния състав на твърдите битови отпадъци в столицата – т.е. по време на извършването на пред- проектното проучване и след внимателно проучване на възможните алтернативи за реализация на пазара, както на различни рециклируеми компоненти, така и на материалите, които ще са резултат от биологичното третиране на биоразградимите отпадъци. Както вече е посочено в аналитичната част от настоящия документ, съоръженията за МБТ позволяват различно модулиране и капацитет в зависимост от нуждите на съответната община и реалните пазарни условия за пласиране на рециклируеми компоненти и материали, произведени от биологичното третиране. В рамките на това съоръжение следва да се проучи и възможността за оползотворяване на т.нар „зелените” отпадъци от обществените паркове, гробища, крайпътни насаждения, градинските отпадъци от кварталите на София с ниско строителство и дворове. При липса на възможност, успоредно със съоръжението за МБТ следва да се предвиди и изграждането на самостоятелно съоръжение за оплодотворяването и третирането на този вид отпадък (напр. инсталация за компостиране). Финансовите параметри на това съоръжение са определени на база осреднени цени (получени по време на проучването на инвестиционните намерения, проведено от СО през 2006), като това е направено предвид множеството неясни параметри за обхвата и капацитета на съоръженията. Посочените финансови параметри подлежат на корекция по време на пред – проектните проучвания.

 1. Съоръжение за изгаряне на тази част от смесено събраните ТБО, която не е извлечена в резултат на предварителното МБТ - приложимостта, вида и капацитета на това съоръжение следва да се определят след извършване на детайлните анализи на количествата и морфологичния състав на твърдите битови отпадъци в столицата и в синхрон с определянето на технологичните характеристики на съоръжението за МБТ (по т.1) – т.е. по време на извършването на пред- проектното проучване. Финансовите параметри на това съоръжение са определени на база осреднени цени (получени по време на проучването на инвестиционните намерения, проведено от СО през 2006), като това е направено предвид множеството неясни параметри за обхвата и капацитета на съоръженията. Посочените финансови параметри подлежат на корекция по време на пред – проектните проучвания.

 2. Депо за депониране на остатъчния продукт от съоръжението за МБТ и съоръжението за изгаряне. Финансовите параметри и на това съоръжение са определени на база осреднени цени, на подобни съоръжения, проектирани/построени в страната със средства от пред- присъединителните фондове. Посочените финансови параметри подлежат на корекция по време на пред – проектните проучвания.

За целите на подготовка и представяне за одобрение на инвестиционен проект за финансиране от фондовете на ЕС е необходимо предприемането и изпълнението на следните стъпки:

 1. Незабавно възлагане на две проучвания с различен териториален обхват за "Изготвяне на анализи за количествата и състава на отпадъците на Столична община".

Спешността на възлагането се обуславя от факта, че детайлни проучвания от такъв характер изискват обхващането на 4 сезона (т.е. 12 календарни месеца), което се отразява съществено върху общата рамка за реализация на проекта. Предвид праговете и сроковете за провеждане на различни процедури по закона за обществените поръчки, ако това изследване бъде оставено за включване в общото предпроектно – проучване за бъдещия инвестиционен проект за управление на отпадъците на Столична община, то сроковете биха се удължили допълнително с поне 4-5 месеца.

Възлагането на проучванията следва да е предшествано от изготвянето на задание за избор на изпълнител (консултант), което следва да бъде изготвено или от администрацията на Столична община или от външен консултант нает от нея. За улеснение и за по – експедитивно предвижване на този процес представяме основните изисквания към проучване и анализи за количествата и състава на отпадъците на Столична община.

Проучването на състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община следва да представя достатъчно достоверна информация, която да бъде представителна за територията на община. В рамките на проучването следва да се определи точно състава на твърдите битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община, като се определят най-малко следните характеристики:


 • норма на натрупване;

 • обемно тегло;

 • морфологичен състав;

 • фракционен състав;

 • влажност;

 • калоричност;

 • биоразградимост и

 • химични показатели.

По отношение на биоразградимите отпадъци трябва да се обследва количеството, вида /животински, растителни, хранителни/ и произхода им /от домакинства, заведения за обществено хранене, търговски обекти, обществени градини и паркове и др./.

Спецификата на териториалното устройство на Столична община изисква анализирането на проби от различни типове територии. Изследването следва да отчита: • гъстота на застрояване на територията,

 • процент на зелените площи,

 • преобладаващия тип и етажност на застрояване,

 • функционалното предназначение и

 • наличие на лични стопанства.

В най-общ план, спазвайки условието за представителност за Столична община е необходимо да се изследва:

І. Поне следните типове територии: 1. Централна градска част със смесено застрояване /ниско и високоетажно застрояване/;

 2. Централна градска част с преобладаващ брой административни и офис сгради;

 3. Типични жилищни комплекси, с етажност на застрояването от 6 до 20 етажа /например ж.к.Люлин, ж.к.Младост, ж.к.Дружба/;

 4. Жилищни квартали с висока гъстота на застрояване /например Лозенец, Бъкстон, Манастирски ливади/;

 5. Жилищни квартали със смесено застрояване /например кв.Овча купел, Модерно предградие, Банишора/;

 6. Квартали за трайно обитаване от “Подвитошката яка” /например Бояна, Симеонова, Драгалевци/;

 7. Крайни квартали от селски тип /например Сеславци или Негован/;

 8. Квартали с преобладаващо ромско население /например Факултета или Христо Ботев/.

ІІ. Поне следните основни типове генератори на битови отпадъци /битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците/:

 1. Хотели;

 2. Заведения за бързо хранене, ресторанти, столове;

 3. Бизнес паркове;

 4. Индустриални зони.

Проучването на състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община следва да се извърши за всеки един сезон, като в рамките на едни сезон е необходимо за всеки едни район /тип генератор/:

 • да се наберат достатъчен брой проби от различни точки /например от пет точки на пробонабиране/;

 • анализирането на набраните проби изисква технологично време /два дни/;

 • пробонабирането следва да се извършва непрекъснато в период от една седмица.

Оптималния минимум от време за проучване на отпадъците от един район /тип генератор/ е десет дни.

За изследване на определения минимален брой структури /райони, генератори, райони за които се изследва състава на битовия отпадък в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки/ общо 12, са необходими общо минимум 120 дни. /повече от един сезон/.

Едно от основните условия изследването да бъде достоверно е да бъде направено в достатъчно кратък период от време, характеризиращ сезона, в който се извършва. Практиката е изследванията да се правят в средата на сезон за период до два месеца.

Във връзка с изложените доводи е необходимо да се обособят две задачи за изследване, в зависимост от типологията на генераторите, всяка от които да включва различните структури по принципа сходството, именно:


І. Задача. Изследване на типични представители на жилищни райони с различна структура на застрояване (Цена на задачата – 90000 лв ( без ДДС):

А) Обекти на изследване

 1. Централна градска част със смесено застрояване /ниско и високоетажно застрояване/;

 2. Типични жилищни комплекси, с етажност на застрояването от 6 до 20 етажа /например ж.к.Люлин, ж.к.Младост, ж.к.Дружба/;

 3. Жилищни квартали с висока гъстота на застрояване /например Лозенец, Бъкстон, Манастирски ливади/;

 4. Жилищни квартали със смесено застрояване /например кв.Овча купел, Модерно предградие, Банишора/;

 5. Квартали за трайно обитаване от “Подвитошката яка” /например Бояна, Симеонова, Драгалевци/;

 6. Квартали с преобладаващо ромско население /например Факултета или Христо Ботев/.

 7. Крайни квартали от селски тип /например Сеславци или Негован/;

Б) Отчитане на задачата:

1. Първоначален отчет – в началото на изпълнение на задачата. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • описание на използваната методика за провежданото изследване;

 • избор на обекти за изследване от всяка една група генератори на битови и приравнени към тях отпадъци с оценка на представителността на обхванатите обекти от групата;

 • предварителна оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от обследваните обекти към оценяваната група генератори;

 • предварителна оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от оценяваната група генератори на отпадъци към общото количество генерирани битови отпадъци в гр. София

 • Изготвяне на план за провеждане на изследването за определяне морфологичния състав, влагата и калоричността на отпадъците - по обекти, групи генератори, разпределено във всеки един от четирите сезона.

 • Ресурсно обезпечаване изпълнението на изследването.

2. Междинен отчет – изготвя се един месец след приключване изследването на първите два сезона. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • Описание хода на изпълнението на методиката и плана за изпълнението на обследването;

 • Подробни количествени и времеви данни за всяко едно от проведените опробвания, измервания и анализи;

 • Обобщаване и статистическа обработка на резултатите от проведените изследвания;

3. Окончателен отчет – един месец след приключване на изследването през последните два сезона. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • Описание хода на изпълнението на методиката и плана за изпълнението на обследването;

 • Подробни количествени и времеви данни за всяко едно от проведените опробвания, измервания и анализи;

 • Обобщаване и статистическа обработка на резултатите от проведените изследвания;

 • Относителният дял и демографската структура на отделните жилищни райони;

 • Оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от обследваните обекти към оценяваната група генератори;

 • Изчисления и определяне средните, за отделните групи генератори, морфологичен състав, влага и калоричност на генерираните битови и приравнени на тях отпадъци;

 • Статистическа оценка на представителността и достоверността на проведените изследвания за определяне морфологичния състав, влагата и калоричността на битовите отпадъци.

ІІ. Задача.

 1. Изследване на генератори на отпадъци от индустрията и услугите и обобщаване на резултатите от двете изследвания (Цена на задачата – 90000 лв ( без ДДС):

А) Обекти на изследване

 1. Централна градска част с преобладаващ брой административни и офис сгради;

 2. Хотели;

 3. Заведения за бързо хранене, ресторанти, столове;

 4. Бизнес паркове;

 1. Индустриални зони.

 2. Всички останали групи обекти обследвани при изпълнението на първа задача

Б) Отчитане на задачата:

 1. Първоначален отчет – в началото на изпълнение на задачата. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • описание на използваната методика за провежданото изследване;

 • избор на обекти за изследване от всяка една група генератори на битови и приравнени към тях отпадъци с оценка на представителността на обхванатите обекти от групата;

 • предварителна оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от обследваните обекти към оценяваната група генератори;

 • предварителна оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от оценяваната група генератори на отпадъци към общото количество генерирани битови отпадъци в гр. София

 • Изготвяне на план за провеждане на изследването за определяне морфологичния състав, влагата и калоричността на отпадъците - по обекти, групи генератори, разпределено във всеки един от четирите сезона.

 • Ресурсно обезпечаване изпълнението на изследването.

 1. Междинен отчет – изготвя се един месец след приключване изследването на първите два сезона. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • Описание хода на изпълнението на методиката и плана за изпълнението на обследването;

 • Подробни количествени и времеви данни за всяко едно от проведените опробвания, измервания и анализи;

 • Обобщаване и статистическа обработка на резултатите от проведените изследвания;

 1. Окончателен отчет – един месец след приключване на изследването през последните два сезона. Обхвата и съдържанието на отчета включва:

 • Описание хода на изпълнението на методиката и плана за изпълнението на обследването;

 • Подробни количествени и времеви данни за всяко едно от проведените опробвания, измервания и анализи;

 • Обобщаване и статистическа обработка на резултатите от проведените собствени изследвания;

 • Оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от отделните генератори на битови и приравнени към тях отпадъци от промишлеността и сферата на услугите;
 • Изчисления и определяне средните, за отделните групи генератори, морфологичен състав, влага и калоричност на генерираните битови и приравнени на тях отпадъци;

 • Статистическа оценка на представителността и достоверността на проведените собствени изследвания за определяне морфологичния състав, влагата и калоричността на битовите отпадъци.

 1. Обобщаващ доклад – един месец след утвърждаването на окончателните доклади на изпълнителите по двете задачи. Обхвата и съдържанието на доклада включва:

 • Обобщаване и статистическа обработка на резултатите от проведените изследвания за гр. София;

 • Окончателна оценка на относителният дял на генерираните отпадъци от отделните генератори на битови и приравнени към тях отпадъци в гр. София;

 • Изчисления и определяне средните, за гр. София стойности, а така също и относителни дялове на отделните групи генератори, за морфологичен състав, влага и калоричност на генерираните битови и приравнени на тях отпадъци;

 • Статистическа оценка на представителността и достоверността на проведените собствени изследвания за определяне морфологичния състав, влагата и калоричността на битовите отпадъци.

 • Обобщаване на данните, за състава и количества събрани и извозени отпадъци от гр. София на отпадъците, подадени от Столична община и събрани от:

  • сметосъбиращите и сметозивозващи фирми;

  • операторите на инсталации за третиране и/или депониране на битовите отпадъци;

  • данните от различните организации, извършващи дейности във връзка с чл. 24 от Закон за управление на отпадъците УО на територията на гр. София:

   • Организации изпълняващи цели по рециклиране, оползотворяване на отпадъци от опаковки;

   • Организации изпълняващи цели по рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

   • Организации изпълняващи цели по рециклиране, оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

  • Данните от различни фирми и организации специализирани в събиране на отпадъци, в т.ч. за оползотворяване и рециклиране (хартии, пластмаси, метали) опасни отпадъци от бита, строителни отпадъци, почистване на гр. София, „Зелени системи” и др.

 1. Успоредно с възлагането/изпълнението на проучването по т.1 следва да започне възлагането и изпълнението на "Пред-проектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община" за финансиране по линия на ОП „Околна среда 2007 -2013”.

Проучването следва да разглежда проблема с дългосрочното третиране на отпадъците на Столична община от всички възможни аспекти. От тази гл.т. в рамките на този проект следва да бъдат проучени и анализирани:

 • техническите (инженерни) аспекти – видове и капацитет на необходимите съоръжения за третиране на отпадъците, тяхното пространствено разположение и изготвянето на идейни проекти за всяко едно от съоръженията (вкл. извършване на детайлни геоложки и хидрогеоложки проучвания на предлаганите алтернативни площадки, с оглед адекватно проектиране на съоръженията);

 • финансовите и икономическите аспекти (пълни анализи), вкл. поносимостта на предлаганите технически решения от гл. т. на разходи за населението на Столична община и проучване на различните приложими възможности и форми за финансиране на проекта;

 • всички въпроси (изготвяне на документи), свързани с избор на строител/и на избраните съоръжения за третиране на отпадъците, а така също и относно избора на други задължителни участници в строителния процес – напр. строителен надзор и консултант за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията на Закона за устройство на територията.

 • всички институционални и организационни аспекти, свързани с управлението и експлоатацията на предлаганите бъдещи съоръжения за третиране на отпадъците на Столична община, вкл. формата и начина на възлагане на управлението и експлоатацията на външни.

Предвид механизмите за финансиране на проектите по линия на структурните фондове на ЕС (европейски фонд за регионално развитие) и наличието на правилото N+3 за признаване и възстановяване на разходи, е най – целесъобразно подготвената апликационна форма да бъде представена в МОСВ (Управляващ орган на ОП „Околна среда”) и впоследствие в ЕК) за одобрение на исканото финансиране към края на 2008 г. (при спазване на графика за останалите дейности, тъй като всички те са неразривно свързани в една обща система за реализация на инвестиционното намерение). Бюджета по това перо възлиза на 2% от инвестиционната стойност. В сравнение с други подобни договори за инфраструктурни проекти, процентното изражение е силно намалено, предвид общата инвестиционна стойност на бъдещите съоръжения, а също и факта, че изследването на количествата и състава на отпадъците и изготвянето на работни проекти за отделните съоръжения са изведени в отделни договори.

 1. След проучване на техническите и финансово/икономическите аспекти на предлаганата система за дългосрочно управление на отпадъците на Столична община е необходимо възлагане и изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за целите на цялостния инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община" за финансиране по линия на ОП „Околна среда 2007 -2013”. С оглед постигане на максимален синхрон между отделните договори и дейности, възлагането на доклада по ОВОС следва да започне в началото на 2008 г. Времето дотогава следва да се използва за изготвяне на документация (вкл. и задание) за избор на консултант (екип от лицензирани експерти), които да изготвят доклада и за разработване на стратегия от страна на Столична община за провеждане на процедурата по обществено обсъждане на доклада и вземане на решение от компетентния орган, което ще спомогне за успешната крайна подготовка на инвестиционния проект. Бюджета по това перо възлиза на сума в размер на 100 000 евро, което е еквивалент на стойността за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект „Управление на отпадъците на гр. София” през 2000/2001 г., финансирани по програма ФАР.

 2. Успоредно с възлагането/изпълнението на проучването по т.1 следва да започне приключването на всички процедури относно потенциалните площадки, на които е предвидено да бъдат разполагани съоръженията за третиране на отпадъците (към днешна дата са идентифицирани общо 5 площадки). Това включва, както приключване изготвянето на подробни устройствени планове, така и на процедури по закупуване на терени, по извършване на промяна предназначението на земята, отчуждителни процедури и др. подобни. Не на последно място за отделните площадки е необходимо Възложителят да сключи предварителни договори с дружества от техническата инфраструктура (електроснабдяване, ВиК, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на консултанта - проектант преди началото на фазата „разработване на идеен проект” за всяко едно то предвидените съоръжения. Тази фаза е част от проекта "Пред-проектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община" за финансиране по линия на ОП „Околна среда 2007 -2013”. В приложение № 1 са представени обобщени паспорти на всяка една от 5-те алтернативни площадки към момента, където са описани и конкретните изисквания по отношение на процедурите описани в тази точка, които трябва да бъдат инициирани и приключени от Столична община до м. септември 2007 г.

 3. След изготвянето на апликационната форма за инвестиции по линия на ОП „Околна среда” и на идейните проекти за отделните видове съоръжения следва да започне изготвянето на документацията за избор на:

  1. строител/и на съоръжението за предварително третиране на отпадъците и/или изгарянето им. Тъй като този вид съоръжения включват сложен технологичен процес със строго специфични изисквания и характеристики, е препоръчителни и е практика в ЕС, изготвянето на работния проект да е от самия строител (чрез правоспособни проектанти). Използването на тази схема е предвидена и в настоящата програма и план за действие, защото освен всичко друго тя намалява (1) риска за Възложителя (Столична община) и (2) времето за реализация на този вид инвестиционни намерения.

  2. извършване на строителен надзор на съоръженията за предварително третиране на отпадъците и/или изгарянето им и (2) изготвяне на работен проект за депото и извършване на строителен надзор на депото. Депото като вид съоръжение, по общо правило не включва сложен технологичен процес и при него изготвянето на работния проект е от името на възложителя (който е задължен да го предостави на бъдещия строител по време на тръжната процедура за избор на строител). Използването на тази схема е предвидена и в настоящата програма и план за действие. ). Бюджета по това перо възлиза на 5% от инвестиционната стойност, което е близко до стандартните стойности, използвани за инфраструктурни проекти от такъв мащаб (като отново процентното измерение е редуцирано предвид общата инвестиционна стойност на цялостния проект).

  3. Консултант за извършване на оценка на съответствието на разработените проекти с изискванията на националната нормативна уредба (съгласно изискванията за Закона за устройство на територията). Бюджета по това перо възлиза на 0.05% от инвестиционната стойност и е синхрон с необходимите дейности и експертен потенциал предвид броя и вида на съоръженията, за които ще се извършва проектиране.

 4. След изготвянето на необходимата документация по предходната точка е необходимо да започне провеждането на процедурата за избор на съответните изпълнители (по т.5). Респективно след това започва да тече срока за изпълнение на предвидените по отделните договори дейности (строителство и двата вида консултантски услуги). По отношение на договора/-ите за строителство - след приключване на строителните работи са предвидени и 12 месеца за отстраняване на дефекти, появили се по време на този период на експлоатация.

 5. Следваща стъпка в общата програма е провеждането на процедура за избор на строител на депото. Респективно след това започва да тече срока за изпълнение на предвидените в договор за строителство дейности. Предвид необходимото време за работно проектиране на това съоръжение (вж.т.5), тази процедура ще започне около 10 месеца по – късно в сравнение с процедурата за избор на строител/и за другите съоръжения за третиране на отпадъците. След приключване на строителните работи са предвидени и 12 месеца за отстраняване на дефекти, появили се по време на този период на експлоатация.

 6. Предвид общия брой договори и процедури, описани дотук в програмата по цел 1, а така също, вземайки под внимание направените изводи относно наличния в общината специфичен капацитет за управление на големи инвестиционни проекти, в настоящата програма е включен и допълнителен договор (проект): "Координация и управление инвестиционния проект за управление на битовите отпадъци на Столична община и подкрепа за подготовка и реализацията на бъдещите дейности за ТБО". Целта му е да подпомогне общината при подготовката на всички видове документи и при реализацията на цялостната схема за дългосрочно управление на битовите отпадъци на територията на Столична община. Такъв вид подкрепа е често срещана практика, както в страните от ЕС, така и в различни ведомства от централната администрация и общини в България (особено такива, които вече получават финансови средства по линия на програма ИСПА), тъй като подготовката на инвестиционни проекти от този вид и мащаб изисква много разностранни и специфични познания, които не са присъщи за администрация, както на национално, така и на местно ниво. В повече детайли дейностите по такъв договор реално са свързани с управлението на всички други договори, по които Столична община е възложител, с цел минимизиране на риска и подобряване на общото управление и мониторинга на цялостната схема за строителство и въвеждане в експлоатация на различните съоръжения. Бюджета по това перо възлиза на 0.5% от инвестиционната стойност. В сравнение с други подобни договори за инфраструктурни проекти, процентното изражение е силно намалено предвид общата инвестиционна стойност на бъдещите съоръжения. Следва също така да се има, предвид че това е договорът с най – голяма продължителност от всички, защото той покрива изпълнението и координацията на всички други договори.

 7. Предвид така описаната програма по цел 1, общата рамка за подготовка и реализация на системата от съоръжения за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община обхваща периода април 2007 – декември 2011 г., като строителните работи се предвижда да приключат до края на 2010 г. (при оптимистичен сценарий за развитие на цялостния проект и за изпълнение на всички дейности (договори) във връзка с него), а следващите 12 месеца са предвидени за отстраняване на дефекти, появили се по време на този период на експлоатация (необходими за всички видове съоръжения от такъв характер).

Обобщените финансови параметри на програма 1 са представени в следващите 2 таблици (поотделно в евро и в лева без включен ДДС). Предвиденото финансиране е по линия на бюджета на Столична община, с опция за възстановяване на разходите по линия на структурните фондове (при спазване на изискванията за приемливост на разходите и при спазване на правилото N+3).Таблица 3 – Финансови параметри на дейностите по програма 2 (в лева без ДДС).

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 1

10,000

10,000

 

 

 

 

дейност 3

180,000

144,000

36,000

 

 

 

дейност 6

15,000

15,000

 

 

 

 

дейност 8

1,193,038

298,260

238,608

238,608

238,608

178,956

дейност 9

4,772,152

2,386,076

2,386,076

 

 

 

дейност 10

10,000

10,000

 

 

 

 

дейност 12

195,580

 

195,580

 

 

 

дейност 15

11,930,380

 

2,982,595

4,175,633

2,982,595

1,789,557

дейност 17

62,585,600

 

6,258,560

21,904,960

28,163,520

6,258,560

дейност 18

127,127,000

 

12,712,700

44,494,450

57,207,150

12,712,700

дейност 19

119,304

 

 

119,304

 

 

дейност 21

48,895,000

 

4,889,500

17,113,250

22,002,750

4,889,500

Общо за дейностите:

257,033,054

 

29,699,619

88,046,204

110,594,623

25,829,273

Таблица 4 – Финансови параметри на дейностите по програма 2 (в евро без ДДС).

No на дейност по плана за действие

Финансиране общо за периода - в лева без ДДС

Финансиране по години - в лева, без ДДС

2007

2008

2009

2010

2011

дейност 1

5,113

5,113

 

 

 

 

дейност 3

92,034

73,627

18,407

 

 

 

дейност 6

7,669

7,669

 

 

 

 

дейност 8

610,000

152,500

122,000

122,000

122,000

91,500

дейност 9

2,440,000

1,220,000

1,220,000

 

 

 

дейност 10

5,113

5,113

 

 

 

 

дейност 12

100,000

 

100,000

 

 

 

дейност 15

6,100,000

 

1,525,000

2,135,000

1,525,000

915,000

дейност 17

32,000,000

 

3,200,000

11,200,000

14,400,000

3,200,000

дейност 18

65,000,000

 

6,500,000

22,750,000

29,250,000

6,500,000

дейност 19

61,000

 

 

61,000

 

 

дейност 21

25,000,000

 

2,500,000

8,750,000

11,250,000

2,500,000

Общо за дейностите:

131,420,929

 

15,185,407

45,018,000

56,547,000

13,206,500
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница