Отчет за работата наДата26.09.2018
Размер402.22 Kb.
ОТЧЕТ
за работата на

Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца

през 2008 г.

Анализирайки многоаспектната дейност и постигнатите резултати през отчетната 2008 г. бихме могли да я определим като една успешна година за колектива на Регионална библиотека „Христо Ботев” гр. Враца

Основанията за това са многобройни, но бихме могли да ги обединим в няколко основни направления:

- В резултат на приложението на съвременни библиотечни и други информационни технологии в обслужването и променения характер на търсенията от ползватели, библиотеката се утвърди като място за качествено библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване;

- Организираните и проведени културно-просветни форми за отбелязване на значими дати и събития от местния и национален календар се отличават с ново съдържание и придобиват все по-голяма значимост и въздействие;

- С участието в подготвителния етап на проекта „Глобални библиотеки” и оказваната експертно – консултантска помощ на обществените библиотеки в областта се отчитат положителни промени в библиотечното обслужване;

- Издателската дейност на библиотеката – книги, препоръчителни списъци, био-библиографски указатели и други книжни носители бе допълнена с ново съдържание – мултимедийни презентации с различно съдържание и предназначение.
І. Комплектуване и организация на библиотечните фондове и каталози

В края на 2008 г. библиотечният фонд, който е предоставен за обслужване на нашите ползватели от всички категории и възрастови групи, от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация е 248 942 БД (библиотечни документи) – 87% книги, 6% периодични издания и 7% други – графични, нотни, картографски издания, грамофонни плочи, CD, DVD и други. 60% от целия фонд са отраслеви БД, 10% са детски художествени и детски научно-популярни и 30% художествена литература. Спазено е едно добро съотношение на художествени и отраслеви БД. Отчисления от БФ (библиотечния фонд) не са правени.

През 2008 г. са комплектувани 3066 БД за 31516 лв., от които книги 2748, периодични издания 102, графични издания 17, нотни издания – 25, CD – 38 и DVD – 136. В сравнение с 2007 година набавените са с 514 тома по-малко, което е в резултат на голямото поскъпване на книгите и на комплектуваните в повечето случаи заглавия със справочен и енциклопедичен характер, които са доста по-скъпи. По начин на комплектуване – 1039 са закупени, 120 са по депозит, 102 по абонамент, 1764 дарение и 41 заменени срещу загубени. За участие в конкурса на Дирекция „Книга и библиотечно дело” на МК по програма „Български библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” бе изготвен и спечелен проект за 12 039 лв. (10% е нашето участие), с които средства бяха закупени 1113 тома книги. Дарените 1764 тома са предимно от лични колекции на граждани (все повече отсъстват дарения от издателства).

* Таблици № 2, 3 4 и 5 от приложението към отчета отразяват библиотечния фонд и набавените БД по съдържание, вид, език и начин на комплектуване.

Набавените БД са обработвани технически своевременно и регистрирани в електронните каталози от отделите КОК – книги, в читалня „Периодика” за периодичните издания с постоянен срок на съхранение и в отдел „Изкуство” за другите носители – CD, DVD и нотни издания

През отчетната година продължи и ретроконверсията на фонда от книги, комплектувани през периода 1980 – 1996 г. с общо 9205 нови записа, които са редактирани и прехвърлени от БД (база данни) „Ретро” и Серия 1 на НБКМ – една изключително трудоемка и отговорна дейност за отдел КОК.

Приключи и ретроконверсията на фонд „Нотни издания”. В електронен каталог на направени 1739 нови записа с 4904 аналитични описания на притежаваните нотни издания в библиотеката. Общо четирите електронни каталози са допълнени с 12525 записа.

Абонаментът за 2008 година е 136 периодични издания, от които 48 вестници и 88 списания.

* Таблица № 8 от приложението отразява текущите периодични издания по вид и съдържание.
ІІ. Библиотечна, спровочно-библиографска и информационна дейност.

Изпълнението на основните цифрови показатели, характеризиращи библиотечната дейност за 2008 г. са:

- регистрирани ползватели – план 4000, изпълнение 4333;

- регистрирани посещения – план 60 220, изпълнение 58 385;

- заети за ползване БД – план 130 290, изп. 132 506.

Приложената по-долу таблица отразява плана и изпълнението на тези показатели по обслужващи отдели.
Отдели

Читатели

Посещения

Раздадена литература

План

2008

Изп.

2008

План

2008

Изп.

2008

План

2008

Изп.

2008

Заемна за дома

2000

2228

20000

21429

54000

55804

Детски отдел

1250

1500

6500

6664

17000

16675

Обща читалня

300

94

13500

11151

34000

26033

Периодика

-

-

9500

7022

4000

5115

Изкуство

.

-

3500

3869

8350

8962

Краезнание-

-

700

717

1500

1485

Филиал


450

486

5000

5845

11000

17786

СБИО


-

13

1500

1591

400

571

Методичен отдел-

12

20

37

40

75

Автоматизация-

-

-

60

-

-


Общо

4000

4333

60220

58385

130290

132506

От регистрираните 4333 с 333 повече от плана ползватели, 42% са ученици от начален и среден курс (за 2007 г. – 37%), 22% - от горен курс (за 2007 г. – 26%), 8% - студенти и 28% други категории – инженерно-технически специалисти, медицински специалисти, учители и др.

* Таблица № 7 от приложението на отчета отразява регистрираните читатели по видове професии и пол, възраст и образование.

Посещенията общо са с 1835 по-малко от планираните, а заетите БД – с 2216 над планираното. От тях най-голям е делът на заетите книги – 75,5 %, на периодични издания – 19,4% и на други носители на информация – 5,1%. В сравнение с 2007 г. заетите за ползване БД са с 4617 повече.

* Таблици № 2, 3 и 4 отразяват заетите БД по вид, отрасъл на знанието и език

Достигнатото през 2008 г. пълно автоматизиране на библиотечно-библиографските процеси и дейности от регистрацията на читателите до заемането, подържането на 4 електронни каталози – за книги, периодични издания, нотни издания и нетрадиционни носители на информация са предпоставка за изключително добро обслужване на ползвателите. Наличието на тези каталози и в Интернет пространството е добра предпоставка за привличането на нови потенциални ползватели.

Поддържаните картотеки в традиционен вид в отделите Обща читалня, Детски отдел и филиалната библиотека в ж.к. „Дъбника” се актуализират непрекъснато с нови описания, съобразно поддържаните теми.

Електронните картотеки за аналитично разкритие съдържанието на различните видове библиотечни документи, комплектувани в библиотеката и възможностите за достъп до чужди бази данни и глобалната мрежа увеличават максимално информационните възможности и са предпоставка за максимално удовлетворяване търсенията на ползвателите. През 2008 г. значително бе увеличено търсенето на информация от електронните бази данни – 1591 са ползватели на услугите само на отдел СБИО, като най-голям дял от тях са ученици – 53%, студенти – 23%, учители – 6% и други категории – 18%. 27 са виртуалните консултации и запитвания по електронната поща в отдела.

В електронен вариант и осигурен достъп са:

БД „Персоналии” – 1888 записа, от които 81 за 2008 г.

БД „Летописи” – 4405 записа, 10 от 2008 г.

Посочените две Бази данни се поддържат от отдел „Краезнание”

БД „Фактографска справка” – 2525 зписа, от които 451 за 2008 г.;

БД „Дати и събития” – 837 записа, 76 от 2008 г.;

БД „Илюстровани документи” – 1659 записа, от тях 342 са направени през отчетния период.

Посочените три бази данни се поддържат в отдел СБИО.

БД „Статии” – общо 51054 записа с 2972 нови описания за 2008 г., направени от отделите „Краезнание”- 898, „СБИО”-1511, „Детски отдел”-106, Обща читалня – 206, „Изкуство” – 238

Броят на справките – писмени, устни и търсене в автоматизираните БД и каталози са общо 10 622, от които писмени 167, устни 4839 и автоматизирани – 5656. Темите на писмените библиографски справки са определени от читателските търсения и са от всички отрасли на знанието.

В края на отчетния период в библиотеката има 2 локални мрежи, обособени са 29 автоматизирани работни места – 18 служебни, 5 читателски с осигурен достъп до информационния масив все повече ползвани от читателите в библиотеката за индивидуално търсене на информация и 6 автоматизирани работни места, обособени в Компютърна зала и предназначени за квалификационни мероприятия и групови занимания с потребители.

Продължи традицията за колективни посещения на ученици за запознаване с обслужването, справочния и информационен масив и провеждането на уроци по определени теми, организирани и провеждани от обслужващите отдели.

В обявените национални библиотечни инициативи – Маратон на четенето (месец април) и Национална библиотечна седмица (месец май) се включиха всички отдели на библиотеката.

За Маратона на четенето в периода 21 -25 април инициативите бяха:

- Открити уроци в отдел „Изкуство” с ученици от СОУ „Отец Паисий” на теми „Техника на стъклописа”, „Автентичен фолклор” и „Моден дизайн на бални костюми”;

- Организирани 4 колективни посещения в Детски отдел на библиотеката;

- Четене на приказката „Спящата красавица” от Шарл Перо в ЦДГ №6 от председателя на комисията по култура при Общински съвет Враца – актьора Емил Пеняшки;

- Драматизация на „Великденска приказка” от децата в ЦДГ „Люляк” и четене на откъси от книгата „Лазаре, Цветница и Великден” от заместник кмета г-жа Тони Милева;

- Литературно четене на откъси от повестта „Немили – недраги” на Иван Вазов от заместник кмета г-жа Силвия Драйчева и г-жа Е. Стоичкова от отдел „Образование” на община Враца и ученици от петите класове на СОУ „Христо Ботев” в детския отдел;

- Четене на приказки в ОДЗ № 4 и ЦДГ „Слънце” от библиотечни специалисти;

- Четене на откъси от книгата „Лазаре, Цветница и Великден” в ЦДГ № 17 от г-жа П. Долапчиева от отдел „Образование” в община Враца;

- Верижно четене на ученици 8-12 клас в ПМГ „Акад. Иван Ценов” на текстове, касаещи глобалните екологични проблеми на планетата. (Тази година Маратона на четенето съвпадна със Световния ден на Земята и Деня на младежката активност);

- Колективно четене на откъси от книгата „Българска народна митология” на Л. Йорданова с ученици в библиотеката на ж.к. „Дъбника”;

- Четене на книгата „Крал баир – легенди и предания от Врачанско от СИП „Краезнание” на СОУ „Козма Тричков” от г-жа Р. Крумова – началник отдел „Култура” на община Враца.

През Третата национална библиотечна седмица „Библиотеките на дневен ред” (12 – 16. V.2008 г.) бяха организирани и проведени инициативите:

- Организиране на среща с членовете на комисията по култура при община Враца и колектива на библиотеката;

- Допитване чрез анкета до читателите за мястото и ролята на библиотеката в културния живот на града;

- Събрани бяха повече от 8000 подписа в подкрепа на инициативата на библиотечната колегия за приемане на Закон за обществените библиотеки;

- Библиотечни специалисти от регионалната библиотека от читалищните библиотеки в областта посетиха областната библиотека в град Крайова, Румъния;

- Открита изложба с отличените творби от конкурса „Дух и материя”;

- Среща – разговор с Теодора Димова и представяне на творчеството и;

- Среща с детската писателка Ели Томинска в ЦДГ „Българче”;

- Организирани посещения на ученици от училищата „Васил Кънчов” и „Св. Софроний Врачански” и практически занимания за търсене на литература по определени теми;

- Инициативата „Библиотекар за един ден”, в която се включиха 20 ученика от горните класове на училищата във Враца;

- От възможността за безплатен едногодишен читателски абонамент се възползваха 702 читатели;

- С подготвената от отдел „Автоматизация” мултимедийна презентация „Библиотеките и книгите” бе организирано представянето и в началните училища на града;

- За пропагандиране инициативите на библиотеката през Националната библиотечна седмица бяха изработени нагледни материали, които бяха разпространени във всички училища в града;

- Всички инициативи през НБС бяха анонсирани и отразени в местните радиа, вестници и телевизионни канали.ІІІ. Издателска дейност

През месец май бе отпечатана десетата книга от поредицата „Роден край” – „Ботьов си поведе белите комити: Христо Ботев и четата му в народната памет”. Сборникът е посветен на 160 годишнината от рождението на Христо Ботев и 130 годишнината от Освобождението на България и включва народни песни, легенди и предания. Източници са книжни сбирки на отдел „Краезнание” и Държавен архив – Враца, частни сбирки и архиви на читалища и библиотеки в страната и много теренни записи, правени в различни години от фолклористи и историци, много от които се публикуват за първи път.

Сборникът „Освобождението”, който бе отпечатан през месец ноември включва материали от Четвъртата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, посветена на 130 годишнината от Освобождението на Враца и Врачанския край от турско владичество. В два раздела „Освобождението” и „По алеята на безсмъртието” са представени 21 материала по темата и библиография на презентациите.

Изготвени от отделите „Краезнание”, СБИО и Обща читални 3 броя био-библиографски справки и 33 препоръчителни списъци и информационни бюлетини, отразяващи читателските търсения, свързани с актуални теми, годишнини и събития.

* В Приложение № 11 са отразени темите на писмените справки и препоръчителните списъци

ІV. Културно-просветна дейност

За отбелязване на актуални събития, дати, годишнини и теми от националния и местен календар през 2008 година бяха организирани 52 библиотечни инициативи – 16 витрини, 8 изложби, 6 конкурса, 9 утра и тематични вечери, 12 срещи с поети, писатели и творци и 1 конференция.

Освен малките форми – тематични кътове и витрини, голяма част от инициативите са запомнящи се за много наши читатели и участници в и участници в тях. По-значими са:

- Музикално-поетична вечер „Да си подадем ръце за приятелство със стихове и музика” – филиалната библиотека в ж.к. „Дъбника”

- Ромска поетична вечер „Живия дух на ромската душа” - филиалната библиотека в ж.к. „Дъбника”

- Вечер на хумора и сатирата, посветена на Червен Лиляк – отдел „Краезнание”

- Детските утра, организирани от Детски отдел в ЦДГ „Вълшебница”, посветено на 180 г. от рождението на Шарл Перо и „Мартеничке, бяла и червена” в ЦДГ № 6 с участието на известната фолклористка Лозинка Йорданова

Интерес предизвика организираната от отдел „Заемна за дома” среща - разговор на тема „Величието и подвига на Христо Ботев, Васил Левски и героите за национално Освобождение на България” на ученици от горния курс с доц. д-р Л. Любенова от Института по история към БАН.

За представяне творчеството на поети, писатели и творци бяха организирани и проведени 9 срещи с авторите М. Алгафари, Яна Кременска и Ботьо Гарвански, Цв. Лалов, Ст. Кискинов, О. Петков, Г. Ганова, П. Доневски (по случай 70 годишния му юбилей).

Нови измерения придобиха и организираните и проведени конкурси за учащи се през годината – за лого на библиотеката с 21 участника и 38 предложения, „Дух и материя” посветен на 130 годишнината от рождението на Андрей Николов – със 77 участника и 138 творби, от които 24 наградени; „Църквите и манастирите в моя роден край” с 240 участници в 3 раздела и 3 възрастови групи с 27 наградени; „За ученическо творчество – обявен от списание „Родна реч” и книжарница „Хеликон” – 5 есета и Х национален литературен конкурс „История на една омагьосана книга” за Х национален фестивал на детската книга в град Сливен – с 12 участника и „Наследници” – посветен на 160 години от рождението на Христо Ботев, 132 г. от подвига на Христо Ботев и неговата чета и 50 г. от създаването на Алея-паметник „От Козлодуйския бряг до Врачанския балкан”.

Добре организирани бяха изложбите „Богатири на духа”, посветена на годината на руската култура в България, Втората самостоятелна изложба на младия художник и дизайнер Росен Найденов и за всички обявени конкурси, а наградените творби от конкурса „Наследници” бяха експонирани по случай 2 юни в местността „Погледец” във Врачанския балкан, посетени и разгледани от много читатели и граждани.

В началото на 2008 година бе учреден клуб „Приятели на книгата” от ученици от ПМГ към отдел „Заемна за дома” и приет статут за неговата дейност, който през годината се включи активно в културно-просветната дейност на отдела с тематични рецитали: „Моя древна земя”, „Слава вам, будители”, за 26.ІХ – Европейски ден на езиците с рецитал на руски език, „И те са наши деца” за коледното посещение в Помощно училище „Д-р П. Берон” и с участието си в Маратона на четенето, посещенията в дома за стари хора „Зора” по случай 8 март, Великден и Коледа.

Съвместно с РИ на МОН бе организирана и проведена V регионална конференция „Историята на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2008 година „Църквите и манастирите в моя роден край”. С доклади, проучвания и съобщения участие взеха 22 участници – библиотекари, учители и ученици. За осем от темите бяха направени презентации.

V. Експертно-консултантска помощ за библиотеките от областта

През отчетния период Методичен отдел продължи да осъществява дейността си като експертно-консултантски и квалификационен и координационен център за обществените библиотеки от област Враца – 97 читалищни, 14 училищни, 2 вузовски и 1 специална библиотека с щатни библиотекари.

За повишаване квалификацията на библиотекарите от областта са организирани:

- годишно отчетно съвещание за отчитане дейността през 2007 г с цялата библиотечна общност и с участието като лектор на доц. д-р Евгения Русинова с лекция на тема „Маркетинг на общодостъпните библиотеки”;

- Два практикума с новоназначени и неквалифицирани библиотекари от читалищните библиотеки с общо 20 участника;

- работна среща на читалищни библиотекари от областта и представители на фирма „РС-ТМ” реални и потенциални ползватели на програмния продукт „АБ” и демонстриране на новия модул за безплатно ползване на записи от електронния каталог на регионалната библиотека;

- съвещания с читалищни библиотекари съвместно с РЕКИЦ за работа по проекти и финансова документация.

При посещение в отдела са дадени 238 устни консултации за дейностите: комплектуване 26, индивидуална и обща регистрация – 15, първична библиотечна документация – 12, СБИД – 6, планиране и отчитане – 14, работа по проекти – 80, други дейности – 38.

Направени са 6 писмени консултации по искане на библиотекари и читалищни настоятелства.

Конкретна методическа помощ на място е оказана на 20 библиотеки – за организация на фондовете, прочистване и прекласиране, цялостна проверка на библиотечната дейност, за въвеждане в работа на новоназначен библиотекар и др.

Организирани бяха в библиотеките от областта провеждането на анкети, проучвания и изследвания след обобщаване на данните от които бяха изготвяни справки, писма и доклади за: МК, СБИР, РЕКИЦ и кметовете на селата Галиче и Кунино.

Конкретна помощ на библиотеките от областта бе оказана при участието им в обявената сесия на МК за финансиране комплектуването на нови библиотечни документи – проведени бяха по общини работни съвещания, изготвен бе примерен списък за кандидатстване. В резултат на мотивацията 50 библиотеки от областта спечелиха проекта и попълниха фондовете си с нови БД, като методичният отдел организира комплектуването на 33 библиотеки.

По програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – част от инициативата „Глобални библиотеки” на МК, фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и Програма на ООН за развитие от Регионалната библиотека като координиращ център за библиотеките от област Враца бе извършено:

- посетени на място бяха 90 библиотеки от 4 анкетиращи екипа за проучване състоянието им като обществени библиотеки и определяне на техните нужди от технологично обновяване и обучение, данните от анкетните карти бяха обобщени, записани на CD и предадени на ЗУП;

- чрез анкета бяха установени потребностите от обучение и квалификация на библиотекарите от областта по направленията: информационни и комуникационни технологии и професионални практики, умения и познания;

- библиотеката бе домакин на съвещание с екипите по проекта от Северозападна България, организирано съвместно със ЗУП.

В ХVІІІ национална конференция на СБИР „Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства” във Велико Търново библиотеката бе представена от методиста с доклад на тема „Професионалната квалификация на библиотекарите от област Враца”.

В ежегодния есенен семинар на фирма „РС-ТМ” „АБ днес и утре” в град Пловдив участие взеха информатика и библиотекаря от отдел „Краезнание”.VІ. Автоматизиране на дейностите и подобряване на материалната база

През изминалата 2008 година в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца се достигна до пълно автоматизиране на библиотечно-библиографските процеси и дейности. Всички работни места и почти всички каталози и картотеки в библиотеката са автоматизирани. Напредва ретроспективното въвеждане на фишовия генерален каталог в електронния каталог на библиотеката.

Закупената в края на 2007 година компютърна техника бе инсталирана по отделите както следва:

- в отдел „Заемна за дома” – 2 броя компютърни системи. По този начин бе автоматизирано още едно работно място и бе подновена компютърната конфигурация за ползване от читатели;

- в отдел „Обща читалня” – 1 брой, с който бе подновена конфигурацията за ползване от читатели;

- в „Детски отдел” – 2 броя компютърни конфигурации за ползване от читатели;

- в отдел „Краезнание” – 1 брой за ползване от читатели;

- в отдел „Читалня Периодика” – 1брой за служебно ползване;

- в отдел „Методичен” – 1брой

- в Компютърна зала – 6 броя

- Сървърна система;


  • два лазерни принтера, от които един цветен в отдел „Автоматизация” и един черно-бял в отдел „Краезнание;

  • широколентов матричен принтер в отдел „Обработка, комплектуване и каталогизация;

  • ксерокопирна машина;

  • подменени бяха и 7 монитори по отделите с плазмени такива.

Във филиала в ж.к. „Дъбника” също бе автоматизирано 1 работно място. Закупен и подменен беше и лазерния принтер в отдел „Справочно-библиографски и информационен”. Беше извършена и хардуерна профилактика на всички компютри в библиотеката.

На всичките нови 14 компютърни системи и на сървърната система бе инсталиран необходимият за работата им софтуер – Windows XP, Microsoft Office, АБ (Aвтоматизирана Библиотека), AVG, Adobe Reader, Flex Type и др., както и всички необходими драйвери на периферните устройства, които ползват.

В края на отчетния период в библиотеката има две локални мрежи и са обособени общо 29 автоматизирани работни места - 18 служебни, 5 читателски и 6 в Компютърна зала. Ползват се 3 матрични, 4 лазерни принтера, от които един цветен, мултифункционално мастилено-струйно устройство, 2 скенера, 2 ламинатора и ксерокопирна машина.

През отчетния период бяха инсталирани и две актуализации на библиотечния софтуер „АБ” от представители на фирма „РС-ТМ” и информатика на библиотеката. Ежеседмично се извършваха сервизни функции в електронните бази данни с цел поддръжка на изправността на библиотечния софтуер.

Бяха направени общо 211 консултации на библиотечните служители по отношение работата им с компютърната техника и програмните продукти. Бяха отстранени и общо 49 технически неизправности в работата на компютърната техника и локалните мрежи на библиотеката.

Информатикът продължи поддържането и актуализирането на уеб- сайта на библиотеката. През изминалата 2008 година са направени общо 167 актуализации в сайта на библиотеката – своевременно се отразяваха всички новини и събития, обяви за конкурси, културно-масови прояви и др., ежемесечно се публикуваше бюлетин „Нови книги”.

През 2008 година информатикът участва в изготвянето на проект за оборудване със сигнално-охранителна радиочестотна техника, с който библиотеката кандидатства пред Министерство на културата. До настоящият момент, обаче, все още няма никакво развитие по отношение на финансирането на този проект.

Извършвани бяха и традиционните дейности на отдел „Автоматизация”: предпечатна подготовка и отпечатване на био-библиографски справки, поздравителни адреси, благодарствени писма, покани, обяви, поздравителни картички, грамоти и др. общо 47 на брой.

Като заключение може да се каже, че постигнатите резултати по отношение автоматизацията на библиотечните процеси през 2008 година са отлични - всички работни места са автоматизирани; компютърната техника е нова и отговаряща на съвременните изисквания за ефективност, всички библиотечни специалисти имат компютърни умения и работят с библиотечен софтуер, разполагаме с всички необходими модули за автоматизиране на каталозите и картотеките на библиотеката, читателите се регистрират електронно, заеманите и връщани от читатели библиотечни документи също се записват електронно. Значително напредва и дейността по ретроспективното въвеждане в електронен каталог на фонда на библиотеката, набавен след 1980 година.

VІІ. Административна и финансова дейност

Промени в организационно-функционалната структура през 2008 година не са правени, тъй като утвърдената през 2006 г. е оптимална и осигурява възможност за ефективно обслужване на ползвателите по възрасти и видове носители на информация и добро взаимодействие между отделите.

След направените съкращения на 3 щатни бройки от 1.VІІ.2008 г. в библиотеката работят 20 човека и 3 по Постановление № 66, от които 1 директор, 1 методист, 1 информатик, 3 чистачки и 17 библиотечни специалисти.

* Таблица № 9 отразява щатната обезпеченост и квалификацията на специалистите.

През отчетния период бяха изработени нови длъжностни характеристики за всички работни места, отчитайки променения характер и дейности на библиотечната професия.

С бюджетни средства бяха подменени подовите настилки в отделите КОК и „Автоматизация” и в стаята при ксерокса, закупени пътеки за втората зала в отдел „Заемна за дома” и предплатена изработката на 2 библиотечни бюра за отдел „Заемна за дома”.

С общински средства бе направен подстъп (рампа) за инвалиди на външния вход на библиотеката, с което обаче не се реши проблемът за достъпа на инвалиди и майки с деца до отделите на 1 и 2 етаж, за което е необходим асансьор.

Изразходваният бюджет на библиотеката за 2008 г. е общо 220 585 лв., от които: 196 263 лв. са средствата от републиканския бюджет, 2000 лв. са целеви средства от община Враца за издаване на сборника „Почетни граждани на Враца”, 10 835 лв. са целеви средства от МК по проекта за книги, 2000 лв. за регионална дейност и 9487 лв. са средствата от собствени приходи. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодателя са изразходвани 144 706 лв. или 65,5% от бюджета и 85 376 лв. за издръжка и дейност – сума, крайно недостатъчна.

* Таблица № 12 отразява бюджета по параграфи

Средната брутна заплата от второто шестмесечие в библиотеката е 444, 58 лв. при средна за страната съгласно Приложение № 2 на Постановление № 198 – 459, 62 лв.

Допълнително материално стимулиране (ДМС) бе получено и изплатено 2 пъти – през месец май – 30% от брутната работна заплата по случай 11 май – професионалния празник и 55% в края на 2008 година.

Със Заповед № 1151 /10.07.2008 г. на кмета на община Враца на библиотеката бяха дадени права за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, въз основа на която заповед бюджетът бе отделен от дейност „Култура”.

През отчетния период са проведени 4 заседания на Дирекционния съвет като специализиран колективен съвещателен орган, на които са разглеждани и взети решения по основни проблеми – приемане на отчета за 2007 г. и плана за 2008 г., обсъждане на мероприятия за 2 юни, промяна на работното време на обслужващите отдели, кадрови проблеми и др.

Уважаеми колеги и гости,

Анализирайки отчетеното до момента в доклада ( а вярвам, че колегите в изказванията ще ме допълнят), определено можем да бъдем удовлетворени от постигнатите резултати и дейности. Благодаря на всички колеги за професионализма и всеотдайността в тяхната разностранна дейност – библиотечна, справочна, библиографска, информационна, издателска, краеведска, методическа, културно- просветна.

1. Сводна статистическа таблица за изпълнение на основни показатели за 2008 г.
по ред

Показатели

Ед. мярка

Отчет

1

Библиотечен фонд

Рег.ед.

248942

2

Набавени библиотечни материали

Рег.ед.

3066

3

Отчислени библиотечни материали

Рег.ед.

-

4

Текущо получавани периодични издания

Загл.

136

5

Регистрирани читатели

Брой

4333
- под 14 години

Брой

1813
- над 14 години

Брой

2520

6

Заети библиотечни материали

Рег.ед.

132506

7

Посещения (общо)

Брой

58385
От тях в читалните

Брой

23352

8

Въведени записи в електронните БД

Бр.зап.

16780

9

Направени справки общо

Брой

10662
От тях - устни

Брой

4839
- писмени

Брой

167
- авт. информационно търсене

Брой

5656

10

Организирани масови прояви

Брой

52

11

Изработени ксерокопия

Бр листа

47613

12

Методическа дейност
-
- оказана експертно-консултантска помощ

Бр. конс.

238
- организирани квалификационни мероприятия

Брой

5
- посетени библиотеки

Брой

90

13

Щатен състав

Брой

20

14

Бюджет общо

Лева

220595

15

Читаемост

%

30,5

16

Посещаемост

%

13,4

17

Обръщаемост

%

0,5

2. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по съдържание според десетичната класификация
Индекс

Наименование

Библ. фонд

Набавени БД

Отчислени

БД


Заети

БД


0

Общ отдел

5230

37

-

3536

1

Философия

5685

92

-

3777

2

Религия. Атеизъм

1486

34

-

1023

3

Обществено политически

24877

409

-

23383

5

Математика. Естествени науки

15581

52

-

2991

61

Медицина

10789

79

-

2458

62

64-69


Техника. Промишленост

21832

103

-

2882

63

Селско стопанство

4892

42

-

846

7

Изкуство

23900

328

-

8361

793-

799


Спорт

3916

26

-

1133

80

Езикознание

5648

51

-

2352

82-89

Литературознание

12298

85

-

6134

9

История

9148

181

-

3783

91

География.

Пътешествия3629

31

-

2352Художествена

73629

1131

-

46086
Детска отраслева

10938

58

-

-
Детска художествена

15464

327

-

21409

Общо през отчетната година

248942

3066

-

132506

3. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по вид
Вид на библиотечните материали

Библиотечен

Фонд


Набавени

БД


Отчислени

БД


Заети

БД


Книги

216593

2748

-

100067

Периодични издания

14061

102

-

25756

Графични издания

2241

17

-

1182

Картографски издания

132

-

-

-

Нотни издания

3006

25

-

1305

CD

962

38

-

1770

Диафилми, диапозитиви

920

-

-

-

Грамофонни плочи

8690

-

-

917

Магнетофонни ленти и други

Звукозаписи64

-

-

-

Видеокасети, DVD

548

136

-

991

Аудио касети

1710

-

-

518

Други

15

-

-

-

Общо

248942

-

-

132506

4. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по език
Език

Библиотечен

Фонд


Набавени

БД


Отчислени

БД


Заети

БД


Български

218984

3055

-

129842

Руски

18989

2

-

745

Английски

3823

7

-

1102

Немски

5056

-

-

517

Френски

906

-

-

116

Други езици

1184

2

-

184

Общо през отчетната година

248942

3066

-

132506

5. Набавени библиотечни документи по начин на доставянето
Общо за отчетната година

От тях

Чрез покупка

По депозит

Абонамент

Дарение

Заменени срещу загубени

3066

1039

120

102

1764

41

6. Състав на читателите по професия и пол
Код

Професия

Общо

01

Работници в промишлеността

92

02

Работници в селското стопанство

1

03

Инженерно – технически специалисти

141

04

Селскостопански специалисти

7

05

Медицински специалисти

93

06

Математици, физици, химици, геолози, географи, биолози

47

07

Философи, социолози, историци, педагози, филолози, икономисти и юристи

178

08

Писатели, журналисти, артисти, художници, музиканти и др.

55

09

Учители – детски, начални и прогимназиални

230

10

Студенти

349

11

Ученици от горния курс

966

12

Ученици от начален и среден курс

1826

13

Други

348

Общо през отчетната година

4333

В това число: Мъже

1629

Жени

2704

7. Състав на читателите по възраст и образование
По възраст

По образование

До 14 год.

От 15 до 18 г.

От 19 до 28 г.

Над 28 г.

Средно

Висше

1813

979

422

1119

768

790

8. Текущи периодични издания по вид и по съдържание
Отрасли на знанието

Общо

Вестници

Списания

0 Общ отдел

4

-

4

1 Философия

2

-

2

2 Религия. Атеизъм

-

-

-

3 Обществено политически науки

63

37

26

5 Математика. Естествени науки

9

-

9

61 Медицина

5

2

3

62, 64-69 Техника. Промишленост

11

2

9

63 Селско стопанство

6

1

5

7 Изкуство

8

-

8

793-799 Спорт

3

1

2

80 Езикознание

1

-

1

82-89 Литературознание

8

4

4

9 История. Биографии

5

-

5

91 География. Пътешествия

3

-

3

Художествена

4

1

3

Детска отраслева

-

-

-

Детска художествена

4

-

4

Общо през отчетната година

136

48

88

9. Библиотечен персонал по образование и начин на заплащане
Начин на заплащане

Общо

От тях във филиалите

Със завършено висше образование

С друго полувисше и със средно образование

Всичко

От тях с библиот. подготовка

Всичко

От тях с библиот. подготовка

Магистър

Бакалавър

специалист

Щатни

17

1

16

4

4

8

1

1

ПМС 66

1

-

1

-

-

1

-

-

Общо

18

1

17

4

4

9

1

1

10. Административен и помощен персонал по длъжности и начин на заплащане
Начин на заплащане

Общо

От тях

Директор

Чистач

Комп. спец.

Щатни

3

1

1

1

ПМС 66

2

-

2

-

Общо

5

1

3

1

11. Био-библиографски справки и писмени препоръчителни списъци по теми и отдели:

Отдел СБИО:

- „Прояви на агресия у децата”;

- „Интеграционни похвати при възпитание в мултикултурна среда”;

- „Нормативни изисквания при работа с медицински изделия”;

- „Алтернативни източници на енергия”;

- „Гражданско образование”;

- „Логистика и конкурентноспособност на фирмата”;

-„Екологичното възпитание в детската градина”;

- „Механизми на мотивацията при възпитанието на деца в предучилищна възраст”;

- „Характеристики при обучението на деца билингви”;

- „Библиографска справка за Марин Дринов”;

- „Европейски съюз”;

- „Първи ноември Ден на народните будители”;

- Препоръчителна библиография „160 г. от рожд. на Христо Ботев”;

- „Игрови форми на възпитание в детската градина”.

Отдел „Краезнание”:

- 3 биобиблиографски справки за Мадлен Алгафари, Андрей Николов и Петър Доневски;

- 4 писмени справки – „Село Дърманци”, „История на леката атлетика във Враца”, „Начално училище „Св. Софрониий Врачанки”, „Храм – паметник Св. Софроний Врачански – Възнесенската църква”.

Обща читалня:

- Св. Иван Рилски;

- Разпространение на наркотиците във Врачански;

- Видове терапия при деца;

- Хирошима и Нагазаки;

- Електронна търговия;

- Толерантността;

- Индивидуализация и диференциация на учебния процес.

Отдел „Изкуство”:

- Свободата и ограниченията в изкуството;

- Лазаре, Великден и Гергьовден в песни;

- Джаз и Фънк в българската музика от 60-те години;

- Освобождението на България в изобразителното изкуство;

- Произведенията на Йордан Йовков в изкуството – илюстрации, графики, музика и филми;

- Изкуството на руския Палех

- Античните цивилизации;

- Дико Илиев – ноти и звуконосители;

- Людмил Кирков и Враца12. Бюджет на библиотеката за 2007 г.Видове дейности

§§

Изразходвани

средства:


Заплати и възнаграждение за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение:

0100

107082

- Заплати на персонала по трудови правоотношения

0101

102190

- ДМС и други допълнителни възнаграждения

0109

4892

Други възнаграждения и плащания на персонала

0200

13777

Осигурителни вноски от работодател

0500

23847

Издръжка

1000

83376

- Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотека

1014

22893

- Материали

1015

484

- Вода, горива и енергия

1016

32506

- Разходи за външни услуги

1020

13509

- Командировки в страната

1051

2081

- Други некласифицирани разходи в др. параграфи и подпараграфи

1098

966

Придобиване на ДМА и НДА

5200

5300
Всичко:

220595
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница