Отчет за същия период преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в информацияДата13.01.2018
Размер71.1 Kb.
ЕЛМА АД гр.Троян /в несъстоятелност/

Синдикът на „ЕЛМА” АД – гр.Троян /в несъстоятелност/ уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация и междинния финансов отчет за същия период преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в информация.

Лицето, което носи отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.09.2017 г. е Росен Милошев – синдик.


ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г  1. Промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма физически и юридически лица, които упражняват контрол върху дружеството към 30.09.2017 г.Към 30.09.2017 г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „ЕЛМА” АД – гр.Троян /в несъстоятелност/ са, както следва:


Име на акционера

Брой акции

Процент от капитала

ХЪНТЛИ ОУВЪРСИЙЗ ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН АД – РЕПУБЛИКА ПАНАМА

495 745

24,79 %

АКБ-АКТИВ АД

384 515

19,23 %

ДФ «СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

179 087

8,95 %

БИМАС 1954 ООД

133 143

6,66 %

ТРИФОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

267 102

13,36 %

ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

123 547

6,18 %

ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

416 541

20,83 %

ОБЩО :

1 999 680

100%
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Считано от 10.12.2012 г. дружеството е обявено в несъстоятелност.
На 26.04.2013 г. в офиса на синдика на дружеството, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Дойран” № 160, ет.4 е проведена публична продан на следните имущества на „Елма” АД – гр.Троян / в несъстоятелност/ :

 1. Сгради с обща РЗП 42 894 м², построени в гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.266 с начална тръжна цена 5 110 000 лв.

 2. Сграда с РЗП 2 562 м², построена в гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.577 с начална тръжна цена 360 000 лв.

 3. Поземлен имот с площ 13 116 м², гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198,507.578 с начална тръжна цена 565 000 лв.

 4. Недвижими имоти – Сгради с обща застроена площ 11 971 м², построени в гр.Троян, „Белишки Орешак” , ПИ 73198.520.1 с площ 42 701 м² с начална тръжна цена 2 530 000 лв.

 5. Сгради с обща застроена площ 1 370 м², построени в гр.Троян, ул.”Радецки” , ПИ 73198.503.233 с площ 24 740 м² с начална тръжна цена 169 000 лв.

 6. Сгради със ЗП 299 м² и РЗП 521 м², построени в гр.Троян, ул.”Минко Радковски”, ПИ 73198.504.7 – НТП Ниско застрояване (до 10м.), по кадастрална карта на града, с площ по скица 719 м² с начална тръжна цена 305 000 лв.

 7. Недвижим имот – земя намираща се в с.Орешак, общ.Троян, ПИ 53707.504.44 за друг вид производствен , складов обект по кадастралната карта на населеното място, с площ по скица 53 615 м² с начална тръжна цена 810 000 лв.

 8. Поземлен имот с площ 9 399 м² , намиращ се в с.Орешак, общ.Троян, ПИ 53707.504.43. Оценяваният поземлен имот е равнинен, намира се в жилищната зона на с.Орешак, гр.Троян с начална тръжна цена 150 000 лв.

 9. Поземлен имот с площ 7 830 м², с.Голяма Желязна, общ.Троян, ПИ 15703.504.569 – НТП. За друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на населеното място , с площ по скица 7 830 м² с начална тръжна цена 82 000 лв.

 10. Поземлен имот с площ 3 692 м², с.Шипково, общ.Троян , ПИ 83212.501.124 –НТП Ниско застрояване (до 10м), по кадастрална карта на населеното място с начална тръжна цена 52 000 лв.

 11. Недвижим имот Сграда със ЗП 316 м² и РЗП 632 м² построена с ОПС в с.Балканец, общ.Троян, ПИ 02448.501.40 с площ 2 350 м² с начална тръжна цена 260 000 лв.

На 10.06.2013 г. в офиса на синдика на дружеството, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Дойран” № 160, ет.4 е проведена публична продан на следните имущества на „Елма” АД – гр.Троян / в несъстоятелност/ : 1. Сгради с обща РЗП 42 894 м², построени в гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.266 с начална тръжна цена 135 000 лв.

 2. Сгради със ЗП 299 м² и РЗП 521 м², построени в гр.Троян, ул.”Минко Радковски” , ПИ 73198.504.7 – Ниско застрояване (до10 м.), по кадастралната карта на града с площ по скица 719 м² с начална тръжна цена 244 000 лв.

 3. Недвижим имот – земя, намираща се в с.Орешак, общ.Троян, ПИ 53707.504.44 – за друг вид производствен складов обект по кадастралната карта на населеното място, с площ по скица 53 615 м² с начална тръжа цена 648 000 лв.

 4. Поземлен имот с площ 9 399 м², намиращ се в с.Орешак, общ.Троян, ПО 53707.504.43. Оценяваният поземлен имот е равнинен, намира се в жилищната зона на с.Орешак, общ.Троян с начална тръжна цена 120 000 лв.

 5. Поземлен имот с площ 7 830 м², с.Голяма Желязна, общ.Троян, ПИ 15703.504.569 – НТП. За друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на населеното място с площ по скица 7 830 м² с начална тръжна цена 65 600 лв.

 6. Поземлен имот с площ 3 692 м², с.Шипково, общ.Троян, ПИ 83212.501.124 – НТП Ниско застрояване ( до 10м.) с начална тръжна цена 41 600 лв.

 7. Недвижим имот – Сграда със ЗП 316 м² и РЗП 632 м² построена с ОПС с.Балканец, общ.Троян, ПИ 02448.501.40 с площ 2 350 м² с начална тръжна цена 208 000 лв.

На 29.07.2013 г. в офиса на синдика на дружеството, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Дойран” № 160, ет.4 е проведена публична продан на следните имущества на „Елма” АД – гр.Троян / в несъстоятелност/ :
 1. Сгради с обща РЗП 42 894 м², построени в гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.266 с начална тръжна цена 4 088 000 лв.

 2. Сграда с РЗП 2 562 м², построена в гр.Троян, ул. .”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.577 с начална тръжна цена 288 000 лв.

 3. Недвижими имоти – Сгради с обща застроена площ 11 971 м², построени в гр.Троян, „Белишки Орешак”, ПИ 73198.520.1 с площ 42 701 м² с начална тръжна цена 2 024 000 лв.

 4. Сгради с обща застроена площ 1 370 м², построени в гр.Троян, ул.”Радецки” , ПИ 73198.503.233 с площ 24 740 м² с начална тръжна цена 135 000 лв.

 5. Сгради със ЗП 299 м² и РЗП 521 м², построени в гр.Троян, ул.”Минко Радковски”, ПИ 73198.504.7 – Ниско застрояване (до 10м.), по кадастралната кадра на града, с площ по скица 719 м² с начална тръжна цена от 244 000 лв.

 6. Недвижим имот – земя, намиращ се в с.Орешак, общ.Троян, ПИ 53707.504.44 с площ по скица 53 615 м² с начална тръжна цена 648 000 лв.

 7. Поземлен имот с площ 9 399 м², намиращ се в с.Орешак, общ.Троян, ПИ 53707.504.43 с начална тръжна цена 120 000 лв.

 8. Поземлен имот с площ 7 830 м², с.Голяма Желязна, общ.Троян, ПИ 15703.504.569 – НТП с площ по скица 7 830 м² с начална тръжна цена 65 600 лв.

 9. Поземлен имот с площ 3 692 м², с.Шипково, общ.Троян, ПИ 83212.501.124 – НТП с начална тръжна цена 41 600 лв.

 10. Недвижим имот – Сграда със ЗП 316 м² и РЗП 632 м² построена с ОПС в с.Балканец, общ.Троян, ПИ 02448.501.40 с площ 2 350 м² с начална тръжна цена 208 000 лв.

На 02.09.2013 г. в офиса на синдика на дружеството, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Дойран” № 160, ет.4 е проведена публична продан на следните имущества на „Елма” АД – гр.Троян / в несъстоятелност/ :


1.Сгради с обща РЗП 42 894 м², построени в гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.266 с начална тръжна цена 4 088 000 лв.

2. Сграда с РЗП 2 562 м², построена в гр.Троян , ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.577 с начална тръжна цена 288 000 лв.

3. Поземлен имот с площ 13 116 м², гр.Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” № 1, ПИ 73198.507.578 с начална тръжна цена 452 000 лв.

4.Недвижими имоти – Сгради с обща застроена площ 11 971 м², построена в гр.Троян, ул.” Белишки Орешак”, ПИ 73198.520.1 с площ 42 701 м² с начална тръжна цена 2 024 000 лв.

5. Сгради с обща застроена площ 1 370 м², построени в гр.Троян, ул.”Радецки” , ПИ 73198.503.233 с площ 24 740 с начална тръжна цена 135 000 лв.

6.Сгради със ЗП 299 м² и РЗП 521 м², построена в гр.Троян, ул.”Минко Радковски”, ПИ 73198.504.7 с площ 719 м² с начална тръжна цена 244 000 лв.

7. Недвижим имот, земя намираща се в с. Орешак, общ.Троян с площ 53 615 м² с начална тръжна цена 648 000 лв.

8.Поземлен имот с площ 9 399 м², намиращ се в с. Орешак, общ.Троян с начална тръжна цена 120 000 лв.

9.Поземлен имот с площ 7 830 м², с.Голяма Желязна, общ.Троян с начална тръжна цена 41 600 лв.

10.Недвижим имот – сграда със ЗП 316 м² и РЗП 632 м², построена в с.Балаканец, общ.Троян с начална тръжна цена 208 000 лв.


1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През третото тримесечие на 2017 г. „ЕЛМА” АД – гр. Троян /в несъстоятелност/ не е сключвало и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от дружеството.


1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от „ЕЛМА” АД – гр.Троян /в несъстоятелност/.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
През отчетния период не е извършена промяна на одитора на дружеството.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „ЕЛМА” АД – гр.Троян /в несъстоятелност/.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество
През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от „ЕЛМА” АД – гр.Троян /в несъстоятелност/.

Дата: 30.10.2017 г. За “ЕЛМА” АД, гр.Троян /в несъстоятелност//Росен Милошев – синдик/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница