Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV. Преглед на изпълнението по програмистраница4/12
Дата22.07.2016
Размер1.62 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІV. Преглед на изпълнението по програми

ІV.1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА “ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ”


За изпълнение на програмата през отчетния период във връзка с политиката за опазване на недвижимото културно наследство е осъществено:

А. Дейности, извършвани от дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства

1.Финансиране на проекти и обекти

Теренни археологически проучвания и съпътстваща теренна консервация:

Във връзка с изпълнението на чл. 148, ал. 4 от Закона за културното наследство и с формирането на програмата за целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания за 2014 г. чрез бюджета на Министерството на културата, бяха предприети необходимите подготвителни и организационни дейности за осигуряване на финансирането на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими културни ценности за 2014 година. През първото полугодие на 2014 г. бяха получени заявки за финансиране на теренни археологически проучвания на 104 обекта на обща стойност 3 770 031 лева. Практиката за разпределение на допълнителните средства чрез бюджета на Министерството на културата е предложенията за финансиране на обекти да бъдат изготвени от комисия с представители на Министерство на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство, Националния археологически институт с музей при БАН, регионални исторически музеи, университети и Асоциацията на българските археолози. Комисията работи в съответствие с приети критерии като по този начин Министерството на културата осигурява обективно и прозрачно разпределение на бюджетните средства. Комисията, назначена от министъра на културата, въз основа на изготвените критерии, приоритизира и предложи 99 обекта, за които бяха осигурени 2 387 150 лева чрез бюджета на Министерството на културата. Във връзка с изпълнението на предвидените работи са подготвени договори и през м. юли ще бъдат разплатени първите траншове по тях.Консервация и реставрация на недвижими културни ценности:

За финансиране на специализирани дейности по опазване на недвижими културни ценности за 2014г. бяха получени заявки за 38 обекта на обща стойност 6 602 156 лева. За извършване на консервационно-реставрационни дейности, мониторинг, текущи ремонти, осигуряване на оборудване и поддръжка са отпуснати 474 760 лв. Предложени за финансиране са 23 обекта. Във връзка с изпълнението на предвидените работи са подготвени договори и предстои тяхното подписване.2. Статут на обекти – недвижими културни ценности

Подготвени са заповеди и са организирани междуведомствени комисии за изготвяне на предложения за определяне на режими за опазване на НКЦ.

През отчетния период Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) е провел 4 заседания и са обсъдени статутът и режимите за опазване на 23 обекта.

3. Работни групи

Служители на дирекцията участват в работата на Работна група за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН. Работата по систематизиране и анализ на предложенията от членовете на РГ във връзка с Проекта за изменение и допълнение на ЗКН включи систематизиране и изготвяне на становище по 157 предложения за изменение и допълнение на текстовете на 87 члена от Закона за културното наследство. Предложенията, анализите и коментара са структурирани и отразени в таблица с общ обем над 200 страници.

Освен това, служители на дирекцията участват или са участвали в работата на още шест междуведомствени или ведомствени работни групи.

4. Становища по концесии.

Координира се дейността с НИНКН и Центъра за подводна археология и се изготвят становища по концесии, свързани с проучване и добив на полезни изкопаеми във връзка с опазването на културното наследство. Съгласувани са Решения на МС, свързани с издаването на разрешенията. Изготвените становища на Министерството на културата във връзка с откриване на процедури и предоставяне на разрешения за добив на подземни богатства и управление на язовири са 57 броя.5. Становища по международни документи.

Подготвени са становища по двустранни спогодби в областта на образованието и културата.6. Експертни съвети:

Специализираният експертен съвет по изобразителни изкуства (СЕСИИ) е провел 2 заседания и са разгледани общо 16 инвестиционни инициативи за изграждане на мемориални паметници и пластични монументално-декоративни композиции.

Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) е провел 4 заседания и са разгледани предложения за определяне на статута като недвижими културни ценности на 23 обекта.

Формиран е и новият състав на Съвета за теренни проучвания като през първото полугодие на 2014 г. е провел 4 заседания, на които са разгледани заявленията за редовни теренни археологически проучвания (ТАП) за 2014г. На Министъра на културата са предложени и той е издал 157 разрешенията за извършване на ТАП.7. Състояние на обекти НКЦ.

Служители на дирекцията участват в комисии за установяване състоянието на обекти, както и съдействат със становища и проверки при сигнали, свързани с нарушения на ЗКН.

Дават се становища във връзка със стопанисването и управлението на обекти, собственост на МК и възможно финансиране по ОПРР и други финансови механизми на ЕС.

8. Удостоверения по чл. 165  от Закона за културното наследство

Проверени са документите, подготвени са заповеди и са издадени 10 бр. удостоверения, които са отразени в Регистъра по чл. 165 от ЗКН.9. Справки и медийни събития.

Подготвяни са справки по проблемите на опазването на обекти със статут на НКЦ и са давани становища до различни ведомства, вкл. Народното събрание, медии и др.

Участие в: дискусия, организирана от редакцията на в-к „Стандарт” по проблемите на археологическото наследство по Черноморското крайбрежие и финансиране на обекти по проекта Виа Понтика и в дискусия за развитие на туризма „Хасково – нови възможности за регионален туризъм”, част от националната кампания „Чудесата на България 2014”; среща по международен проект за разширение на транснационалния сериен обект „Граници на Римската империя” – световно наследство на ЮНЕСКО, с обекти по Долния Дунав и др.

10.Методическа дейност

Консултации, експертна помощ и указания при: идентификация на недвижими културни ценности; кандидатстване за вписване в Регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство /ЗКН/; прилагане на ЗКН и подзаконовите нормативни актове; подготвяне на кандидатури за финансиране на КРР и ТАП; по въпроси относно процедурите и критериите при определяне на статута на обектите като НКЦ, както и при определяне на режими за опазване на недвижими културни ценности и техните охранителни зони – граници и предписания; процедурите и изискванията при изграждане на обекти на монументално-пластичните и декоративни изкуства; казуси, възникнали с инициативите на НПО и граждански сдружения, отнасящи се до НКЦ и обекти на монументално-пластичните и декоративни изкуства; опазване и социализиране на недвижими културни ценности и инвестиционни проекти; определяне на критерии за подбор във връзка с финансирането на недвижими културни ценности от бюджета на министерството на културата; възможности за финансиране на проекти по финансовите механизми на ЕС, на други ведомства (МФ, МРР, МИЕТ и др.) и общини и други.11. Нормативни документи.

Работено е и са подготвени становища по следните документи:

- ЗИД на Закона за опазване на околната среда;

- ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата;

- ЗИД на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- ЗИД на Закона за държавната собственост;

- ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права;

- Проект на Закон за енергийната ефективност;

- ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър;

- ЗИД на Закона за опазване на земеделските земи;

- ЗИД на Закона за подземните богатства.

Изготвени и обнародвани са: • Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности;

 • Наредба за водене на регистъра на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него;

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности.

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности.

Изготвяне на:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/2007 г. за организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина.Б. Дейности, осъществявани от НИНКН

1.Научноизследователска и проектна дейност:

През отчетния период продължава участието на експерт от НИНКН в „Проект THESAURUS към програмата HEREIN“ (Европейска мрежа на наследството)

НИНКН изготви кандидатура „Опазване и устойчиво развитие на недвижимото културно наследство на България“ по Програма БГ08, мярка 2 – „Документиране на културната история“

2. Изготвяне на предложения за регистрация на недвижими културни ценности и режимите за опазването им:

- изготвени са 15 становища по искания за актуализация на статута на НКЦ.

- последен етап от актуализация на списъка на единичните недвижими културни ценности и на границите и режими за опазване на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.

3. Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности и изграждане на национална информационна система Регистърът включва 39 125 регистрирани и декларирани недвижими културни ценности. НИНКН поддържа и актуализира изградената локална компютърна мрежа с данни от регистъра на недвижимите културни ценности и регистъра на издадените декларационни актове за всички обявени и декларирани обекти на територията на страната.

4. Архив и специализирано документиране

Националният документален архив поддържа 66 248 архивни единици, от които 2 654 са новопопълнени през първото полугодие на 2014г.

През отчетния период НИНКН е извършил специализирано документиране на:


 • Извършено е фотограметрично и геодезическо документиране на археологическите разкопки северно от Лъвов мост в гр.София.

 • завършено е дигитализирането на графичните фотограметрични планове на Свещарската гробница.

 • завършено е започнатото през 2013 г. геодезическо и фотограметрично документиране на казармените помещения от археологическите разкопки в гр.Хисаря.

 • завършено е геодезичното документиране на част от археологическите разкопки (агората) в Никополис ад Иструм.

 • започнато е пълно геодезическо документиране на църква „Св. Мина“ в гр.София.

 • трансформиране в PDF формат на фотограметричната документаця на Рилския манастир, във връзка със постъпили в НИНКН заявления за ползване в цифров вид на чертежи от фотограметричния архив.

 • дейности по дигитализиране на границите на археологически резервати.

5. Методическо подпомагане на дейността по опазването на паметниците на културата и изготвяне на експертни становища по постъпили проекти.

-Изработени са 1 417 бр. становища по постъпили в НИНКН устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти по намеси в територии и обекти на недвижимото културно наследство. И през този период от особено значение са експертните становища по постъпили задания за общи устройствени планове на общини, които се изготвят от експерти от дирекция „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут “. С тези ангажименти сериозно е затруднена основната дейност на дирекцията по издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ.6. Мониторинг и информация

Информация от Националния регистър и архивния фонд на недвижимите културни ценности е предоставена по искане на физически и юридически лица и на държавни и местни органи по 518 преписки.В. Дейности, осъществявани от Главна дирекция „Инспекторат по

културното наследство”

1. Съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) във връзка с констатирани нарушения на Закона за културното наследство – 3 бр. Актосъставителите срещат трудности при установяване на данни за нарушителите и при откриване и връчване на актовете за установяване на административни нарушения въпреки исканото съдействие от общинските администрации и органите на МВР.

2. Контрол по спазването на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове в музейните институции.

Контролът по опазване на движимото културното наследство се осъществява във връзка с постъпили сигнали и планово, съгласно утвърден от Министъра на културата ежегоден план-график за проверки на музейни институции. За периода са извършени 14 бр. проверки по опазването на движими културни ценности и възпроизвеждането им в копия, реплики и предмети с търговско предназначение.

Съставени са два акта за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН и три принудителни административни мерки във връзка с чл. 192, ал. 2 от ЗКН за предотвратяване и преустановяване на нарушения. Изготвени са доклади и протоколи с препоръки за предприемане на действия по отстраняване на нарушения в дейността на музейните институции.
3. Дейности във връзка с връщане на незаконно изнесени културни ценности и взаимодействие с компетентните органи. От началото на 2014 г. отдел „Движимо наследство” работи по пет случая, свързани с процедури по връщане на незаконно изнесени културни ценности. В процедура за връщане са следните движими културни ценности:


 • Ръкопис (Дамаскин) на даскал Тодор Пирдопски от нач. на ХІХ в., обявен за продажба на търг в Лондон (върнат в България).

 • пушка модел „Баранов”, намираща се в Руската федерация, открадната от музей в гр. Бяла;

 • лек автомобил марка „Пакард”, намиращ се в САЩ, откраднат от Къща –музей „Георги Димитров” (НПТМ);

 • около 10 х. бр. незаконно изнесени археологически предмети, задържани от митническите органи в Унгария;

 • 1 бр. археологически обект – енкомпилон от ХІ в., незаконно изнесен в Република Кипър.

Дейностите във връзка с борбата с престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности – незаконен износ и търговия се осъществяват съвместно с органите на МВР, ДАНС, Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници”.

През първата половина на 2014 г. експерти от отдел „Движимо наследство” участваха в работни групи по проект „Повишаване на административния капацитет на служителите на Министерството на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България”, по който Министерството на културата е партньор на МВР. Целта на проекта е да се създаде електронна база данни за откраднати културни ценности, до която да получат достъп всички лица изпълняващи функции, свързани с опазването и регистрацията на културното наследство.


4. Дейности по ратифициране на международни актове и споразумения

В началото на 2014 г. се подписа Споразумение между правителството на Съединените американски щати и правителството на Република България относно налагането на ограничения върху вноса на определени категории културни ценности. Споразумението е сключено на основание чл. 9 от Конвенция на ЮНЕСКО и ограничава вноса на територията на САЩ на категории археологически и етнографски материали с произход България.

От края на 2013 г. Комитетът по износ и връщане на незаконно изнесени културни ценности към Европейската комисия работи по изготвянето на проект за изменение на Директива 93/7/ЕИО. През първата половина на 2014 г., съвместно с Дирекция МДЕПП, са изготвени няколко позиции и становища по оформянето на окончателния текст на Директивата. Текстът беше гласуван и публикуван в официалния вестник на ЕС на 28.05.2014 г.

5. Териториално - устройствена защита на недвижимото културно наследство.

Чрез изготвянето на съгласувателни становища по устройствени и инвестиционни проекти, инспекторите в отдел „Недвижимо наследство”, извършват контрол във връзка с териториално - устройствената защита на недвижимото културно наследство. През първата половина на годината са обработени и изготвени 690 бр. съгласувателни становища по устройствени и инвестиционни проекти в защитени територии на културното наследство.

В началото на 2014 г. е извършена цялостна проверка на дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, на Националния регистър на недвижимите културни ценности и на Националния документален архив, по досиетата на вписаните в регистъра на недвижимите културни ценности, документации по определяне на граници, режими и охранителни зони на НКЦ;
6. Комисии по приемане на спасителни археологически проучвания във връзка с инвестиционни проекти.

От началото на 2014 г. са проведени 162 комисии за приемане па спасителни археологически разкопки по значими инвестиционни проекти на пътната и железопътната инфраструктура на територията на страната и други с участието и под председателството на регионалните инспектори на ГД ИОКН. По същество това са проверкипо спазване на ЗКН и подзаконовите актове при провеждане на археологически проучвания.


7. Участие в комисии по чл. 73 от ЗКН за застрашени недвижими културни ценности.

През годината са проведени 16 заседания на такива комисии.Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма “Опазване на недвижимото културно наследство”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности

Брой НКЦ

39 000

39 125Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп

Брой обекти


4 000


75


Проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови актове и становища по предложения

Брой проекти

25

31


Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване.
Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти по намеси в територии и обекти на КИН концесии

състав на института/


Брой документи450
2600


1306
1417Обслужване "на едно гише"

Брой документи


7200


2620 преписки -

≈ 6000 документаСпециализирано документиране -фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив

Бр. архивни единици


28 050


Поддържат 66 248 архивни единици, от които 2 654 са новопопълнени през първото полугодие на 2014 г.
Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти

Брой курсисти

20

-


Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.

Брой обекти и продукти

30

45


Извършени проверки от инспекторите на Главна дирекция „ИОКН”, отдел „НН”

брой

30

90


Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.71, и чл 83, ал.1 от ЗКН от служителите на отдел „НН”

брой

20

3


Изготвени съгласувателни становища по чл. 80 и чл.83 от ЗКН във връзка с териториално - устройствената защита на недвижимото културно наследство

брой

1 100

690


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорен заместник-министър; дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”; главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН); НИНКН; дирекция “Международна дейност, европейски програми и проекти”; дирекция „Управление на собствеността”.

Голяма част от усилията на Министерство на културата през отчетния период бяха насочени отново към усвояването на средства от структурните фондове на ЕС и международни програми. Крайната цел на тези усилия са свързани с оказване на подкрепа за развитието на културни ценности с национално и световно значение в управление на Министерство на културата, които допринасят за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма; развитие на конкурентноспособни туристически атракции, основани на културни ценности с национално и световно значение; развитие на по-слабо развити туристически локализации във вътрешността на страната, притежаващи културно наследство със значителен туристически потенциал. Важна цел е да се подпомогне също така процеса на развитие на съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство. Проектното финансиране допринася изключително много за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура и развитието на устойчиви градски ареали, както и за подобряване, обновяване и модернизиране на държавната културна инфраструктура.

Централната администрация на Министерство на културата е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”. През първото полугодие на 2014 г. е работено по следните проекти:

Проекти финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

1.„Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков", гр. Плевен"

2. „Реконструкция и организация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на ефективни мерки при ремонт па Национално училище за танцово изкуство гр. София

3. „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енерго-ефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин Кирил Философ”

4.„Национален музеен комплекс”

5.„Античен културно-комуникационен комплекс„Сердика”

6. „Газификация и модернизация на техническото сценично оборудване на ДКТ „В.Друмев” – Шумен”

7.„Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново”

8. Проект за Техническа помощ по Оперативна програма

„Регионално развитие”Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Дейностите по тази програма са в начален етап.Отчет на показателите за изпълнение на програмата

ІІІ. Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмиПрограма "Опазване на недвижимото културно наследство"
Бюджетна програма “Опазване на недвижимото културно наследство”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

3 522,6

7 122,6

4 253,1

 

Персонал

1 204,3

1 204,3

410,4

 

Издръжка

1 523,3

1 523,3

204,8

 

Капиталови разходи

795,0

4 395,0

3 637,9

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

3 522,6

7 122,6

4 253,1

 

Персонал

1 204,3

1 204,3

410,4

 

Издръжка

1 523,3

1 523,3

204,8

 

Капиталови разходи

795,0

4 395,0

3 637,9

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

503,7

503,7

5,2

 

1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

3,7

3,7

5,7

 

2. Разходи за персонал - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

123,8

 

3. Разходи за издръжка - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

35,1

 

4. Капиталови разходи - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

-160,4

 

5. Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности на основание Закона за културното наследство

500,0

500,0

1,0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

17 480,3

 

1. Проекти по ОП Регионално развитие

 

 

17 480,3

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

503,7

503,7

17 485,5

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 026,3

7 626,3

4 258,3

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 026,3

7 626,3

21 738,6

 

Численост на щатния персонал

72

72

60Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН), НИНКН, Дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти”, дирекция „Управление на собствеността”.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница