Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”страница12/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и програмите, по които работи министерството за постигане на стратегическите цели и изпълнение на годишните задачи на цялата администрация. Числеността на щатния персонал по програма Администрация е 103 души, от които 94 щ. бр. в централната администрация и 9 щ. бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.


По силата на Устройствен правилник, приет с Постановление № 422/18.12.2014 г., администрацията е структурирана в 10 дирекции, една главна дирекция, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността.
Основни направления, по които се работи:


  • Деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството;

  • Осъществяване на връзки с обществеността и комуникации;

  • Разработване на проект на бюджет и 3-годишна бюджетна прогноза, организира и контролира изпълнението на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители в системата на МК;

  • Изготвяне на периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в програмен формат;

  • Осъществяване на цялостното финансово - счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството;

  • Организиране и контролиране управлението на недвижимите имоти, използване, стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството;

  • Изготвяне и съхраняване на документи за възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служители на министерството;.

  • Контрол върху спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;

  • Разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;

  • Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

  • Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

  • Протоколна дейност.


Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

4 646 800

3 586 640

3 974 302

 

Персонал

1 801 440

1 830 130

1 901 831

 

Издръжка

2 645 360

1 556 510

2 015 964

 

Капиталови разходи

200 000

200 000

56 507

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

4 646 800

3 586 640

3 188 489

 

Персонал

1 801 440

1 830 130

1 753 077

 

Издръжка

2 645 360

1 556 510

1 399 735

 

Капиталови разходи

200 000

200 000

35 677

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

785 813

 

Персонал

 

 

148 754

 

Издръжка

 

 

616 229

 

Капиталови разходи

 

 

20 830

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. Оперативна програма "Административен капацитет"

 

 

62 468

 2.2

2. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”

 

 

723 345

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

7 000

7 000

 

Държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (ПМС №307/2015)

 

7 000

7 000

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

7 000

7 000

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 646 800

3 593 640

3 195 489

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 646 800

3 593 640

3 981 302

 

Численост на щатния персонал

103

103

84


Отговорност за изпълнението на програмата

Главният секретар и администрацията на Министерство на културата, директорите на дирекции.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница