Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програмистраница2/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

През отчетния период няма промени в организационната структура на Министерството на културата.ІІІ. Преглед на изпълнението по политики

ІІІ.1. Преглед на изпълнението на политика „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство”


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели на политиката:
Стратегически и оперативни цели на политиката:

 • Опазване на културното наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната политика за по-широк достъп на по-голям кръг от населението до него; създаване на система за популяризиране на богатото ни наследство у нас и по света;

 • Усъвършенстване подходите на управление за разширяване участието на гражданите и бизнес сектора при вземане на решения относно развитието и финансирането на видовете културни институти и дейности;

 • Активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги.

 • Разширяване на достъпа на гражданите и гостите на страната до културните продукти.

 • Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от Европейското културно пространство;ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:


 • Опазване и социализиране на културното наследство и стимулиране на обвързването му с туристическите продукти

 • Привличане на проектно финансиране в областта на културата по различни програми и донори;

 • Развитие и техническо усъвършенстване на музейната мрежа;

 • Привличане на средства от Европейските програми и двустранни спогодби за подкрепа на културата;

 • Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти;


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели на политиката:
В областта на опазването на недвижимото културно наследство бяха продължени усилията за актуализиране и допълване на нормативната уредба; запазване и засилване на ролята на провеждането на съвместна политика на Министерството на културата с местните власти. Освен усилията за гарантиране на юридическа защита на обектите на недвижимото културно наследство се търсят начини и методи за повишаване на ролята на експертизата във връзка с опазването на недвижимото културно наследство. В Националния регистър на недвижимите културни ценности са включени над 39 000 регистрирани и декларирани недвижими културни ценности и информацията за добиване на статута им подлежи на системна класификация. През периода продължава изграждането на електронна база данни за обектите на териториален принцип с необходимите за създаване на информационната система данни. Системно се извършват проверки от инспекторите в отдел „Недвижимо наследство” и регионалните инспектори в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, в резултат на които са съставени актове за административни нарушения по обекти на недвижимото културно наследство по чл. 71 и чл. 83 от ЗКН и са издадени наказателни постановления за нарушения по чл. 71 и чл. 83 от ЗКН, което има своята роля за превенция на бъдещи нарушения.

Дейността по опазване на движимите културни ценности включва физическото им опазване, консервацията, реставрацията, контрола и редица други дейности, заложени в Закона за културното наследство и подзаконовата нормативна уредба. Паралелно върви представянето на движимото културно наследство пред публика, свързано с дигитализацията и онлайн достъпа до експозициите и движимите културни ценности в музеите, специализираното обучение на служителите в музеите, обновяването на експозициите, развитието на устойчив културен туризъм, образователните инициативи, изложбите в България и чужбина и др. Планирането и реализирането на прояви в областта на изобразителните изкуства в страната и чужбина изисква по-голям кадрови и финансов ресурс, за да може постиженията на българските творци да бъдат адекватно представени и популяризирани, както и да се осигури гостуването на чуждестранни автори. През последните години инфлацията и бюджетните съкращения на практика са намалили значително възможността използването на финансовия ресурс като инструмент за реализиране на приоритетните цели в сферата на движимото културно наследство и изобразителните изкуства. Финансирането на държавните културни институти в сферата на музеите и подводните археологически проучвания, които са в системата на Министерство на културата не беше синхронизирано с начина на финансиране на другите културни институти. По инициатива на Министерството на културата и със съвместните усилия на Министерство на културата, Министерство на финансите, национално представените синдикати и професионалните сдружения, бяха изготвени мотиви, разчети и предложения за законодателни промени, след приемането на които, стана възможно в 10 държавни музея в системата на Министерство на културата, Центъра за подводна археология и Културен център „Двореца” да бъде въведен нов модел за финансиране със стандарти, като беше отчетен националния характер на културните институти. Чрез прилагането на система на делегиран бюджет от 2016 г. и благодарение на предоставените средства по основния и допълващ стандарт на държавните културни институти ще им се даде по-голямата самостоятелност и извършената реформа ще стимулира тяхната активност за привличане на повече собствени приходи.
Министерството реализира политиката посредством следните програми:

 • „Опазване на недвижимото културно наследство”;

 • „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

Отчет

1. Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности

брой НКЦ

39 037

39 141

2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп

брой обекти

600

160

3. Реставриране и консервиране на движими културни ценности

брой

-

52

4. Посетители в музеи и галерии

брой

2 900 000

3 149 743

Забележка: По т. 4 се отчитат посетителите на държавните и общинските музеи и галерии
Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите:

 • Народно събрание;

 • Министерски съвет;

 • Министерство на финансите;

 • Министерство на вътрешните работи;

 • Министерство на външните работи;

 • Министерство на образованието и науката;

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

 • Министерство на регионалното развитие ;

 • Министерство на труда и социалната политика;

 • Министерство на земеделието и храните;

 • Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към МС;

 • Национално сдружение на общините в Република България;

 • Агенция „Митници”;

 • Гранична полиция;

 • Прокуратура на Република България;

 • Общини;

 • Граждански сектор.


Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика:

Министърът и ресорните заместник министри.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница